BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 04/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ĐƯỜNGCÁC TỈNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông báo số 6164/VP ngày 28/12/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận Hội nghị chuẩn bị vụ sản xuất mía đường 1999-2000 các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 194/1999/QĐ-TTg và Chỉ thị số 27/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình mía đường;
Xét nhu cầu công tác và năng lực cán bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Quy hoạch và Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm sản và NNNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban Điều độ sản xuất và tiêu thụ đường khu vực các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, đồng thời cử cán bộ tham gia như sau:

1- Ông Nguyễn Xuân Huế - Giám đốc Công ty đường Quảng ngãi, Trưởng Ban.

2- Ông Nguyễn Quang Thuật - Giám đốc Công ty lương thực và công nghệ thực phẩm, Uỷ viên.

3- Ông Đỗ Thanh Liêm - Giám đốc Công ty đường Khánh hoà, Uỷ viên.

4- Ông Hoàng Văn Thoan - Giám đốc Công ty đường Bình Định, Uỷ viên.

5- Ông Phan Văn Độ - Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu nông sản và TPCB Đà nẵng (Tổng công ty XNKNS và TPCB), Uỷ viên.

Điều 2. Ban Điều độ sản xuất và tiêu thụ đường khu vực các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có nhiệm vụ:

1- Căn cứ vào tình hình sản xuất và tiêu thụ đường trên thị trường khu vực các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, hàng tháng tiến hành phân bổ kế hoạch bán đường cho các doanh nghiệp sản xuất đường trong khu vực.

2- Căn cứ vào qui định hiện hành về quản lý giá và tình hình giá cả trên thị trường trình Bộ duyệt giá sàn mua gom đường và giao cho các đơn vị có trách nhiệm mua gom thực hiện.

3- Chỉ đạo nội tiêu và xem xét các phương án kinh doanh, dự trữ, cân đối tài chính của các đơn vị sản xuất kinh doanh đường trong khu vực, tổ chức các hình thức kinh doanh xuất nhập khẩu để thực hiện xuất khẩu đường theo kế hoạch chung của Bộ.

4- Bàn với các đơn vị sản xuất kinh doanh đường trong khu vực để hình thành Quĩ hỗ trợ xuất khẩu đường. Quỹ này hình thành từ các nguồn: Thuế VAT được để lại, phụ thu trên đầu tấn đường sản xuất tại các nhà máy, tiền bán các sản phẩm đường buôn lậu tịch thu được.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Quy hoạch và Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm sản và NNNT, Giám đốc Công ty đường Quảng ngãi, Giám đốc Giám đốc Công ty lương thực và công nghệ thực phẩm, Giám đốc Công ty đường Khánh hoà, Giám đốc Công ty đường Bình Định, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu nông sản và TPCB Đà nẵng (Tổng công ty XNKNS và TPCB), Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 04/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban điều độ sản xuất và tiêu thụ đường các tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 04/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 24/01/2000
Ngày có hiệu lực 24/01/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Quyết định 04/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban điều độ sản xuất và tiêu thụ đường các tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close