Văn bản "Quyết định 04/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 18/01.2007 và được thay thế bởi Quyết định 2375/QĐ-BGDĐT năm 2010 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo và liên tịch ban hành từ năm 1986 đến năm 2007 hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 14/06/2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 04/2006/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/1998/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 18/12/1998; QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/1999/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 10/12/1999; QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 12/11/2001; QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2004/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 01/3/2004 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2005/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 17/02/2005 CỦA BỘTRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998; Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999; Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2001; Quyết định số 05/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2004 và Quyết định số 05/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 11. Môn thi

Mỗi thí sinh chỉ được tham dự 1 môn thi trong các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và tiếng nước ngoài khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mỗi môn thi nói trên trong một bảng thi phải có tối thiểu từ 5 đơn vị đăng ký dự thi trở lên mới tổ chức thi.

Thể lệ đăng ký như quy định tại Điều 9 của Quy chế này”.

2. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Nội dung và phạm vi đề thi

Theo chương trình toàn cấp THPT hiện hành và Hướng dẫn nội dung dạy - học các môn chuyên, trường THPT chuyên”.

3. Điều 15 được bổ sung như sau:

“Điều 15. Đề thi

Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

a) Đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm; phù hợp với nội dung, phạm vi đề thi quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

b) Phân loại được trình độ của học sinh, đảm bảo chọn đúng học sinh giỏi.

c) Đề thi chưa được công bố ở bất cứ đâu, dưới bất kỳ hình thức nào”.

4. Điểm c, Khoản 2, Điều 21 được bổ sung như sau:

“Điều 21. Hội đồng soạn thảo đề thi

2. Việc thành lập Hội đồng soạn thảo đề thi.

c)…

- Tổ chức đọc lại và góp ý cho đề thi, hướng dẫn chấm thi.

- …”

5. Khoản 3, Điều 28 được bổ sung như sau:

“Điều 28. Trách nhiệm của thí sinh

3. ...

Khi nhận đề thi phải kiểm tra và ghi số báo danh vào đề thi. Nếu thấy đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với giám thị trong vòng 15 phút sau khi nhận đề”.

6. Khoản 3, Điều 31 được sửa đổi như sau:

“Điều 31. Các nguyên tắc xét giải

3. Tổng số đạt giải (từ khuyến khích trở lên) của mỗi môn thi trong từng bảng thi không quá 50% số thí sinh dự thi. Trong đó:

- Số đạt từ giải ba trở lên không quá 60% tổng số giải.

- Số đạt giải nhất không quá 5% tổng số giải:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Nguyễn Minh Hiển

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 18/01/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 04/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 04/2006/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 26/01/2006
Ngày có hiệu lực 15/03/2006 Ngày hết hiệu lực 18/01/2007
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 04/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close