Văn bản " Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 29/01.2013

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

Số: 04/2007/QĐ-BTTTT

 Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DỊCH VỤ DÀNH RIÊNG CHO BƯU CHÍNH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;        

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính;

Căn cứ Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dành riêng cho Bưu chính Việt Nam việc cung ứng dịch vụ thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản có địa chỉ nhận (bao gồm cả dịch vụ chuyển phát có lai ghép và dịch vụ chuyển phát thông tin quảng cáo trực tiếp), có khối lượng đơn chiếc không quá hai (02) kilôgam và với mức giá cước thấp hơn:

- 8.000 đồng VN/chiếc đối với dịch vụ chuyển phát trong nước và đối với công đoạn phát trong lãnh thổ Việt Nam của dịch vụ chuyển phát quốc tế chiều đến;

- 150.000 đồng VN/chiếc đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế chiều từ Việt Nam đi nước ngoài.

Dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam không bao gồm việc cung ứng dịch vụ chuyển phát sách, báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ.

Bưu chính Việt Nam thực hiện việc cung ứng dịch vụ dành riêng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản lý giá cước, chất lượng dịch vụ.

Điều 2. Các doanh nghiệp chuyển phát khác được cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam nêu tại điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-BBCVT ngày 2 tháng 8 năm 2007 về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 29/01/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 04/2007/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 14/09/2007
Ngày có hiệu lực 09/10/2007 Ngày hết hiệu lực 29/01/2013
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close