ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 05/2017/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Văn bản số07/TTr-SCT ngày 13/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Công Thương, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Công an tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hải đoàn 48; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Định; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Tổng biên tập Báo Bình Định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

QUY CHẾ

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Bình Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành, lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Đối tượng áp dụng:

a. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (gọi tắt là BCĐ 389 tỉnh).

b. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

c. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện).

d. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Về trách nhiệm:

a. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công trong Quy chế này chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ngành mình quản lý theo nguyên tắc:

- Bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trường hợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực cơ quan khác chủ trì thì cơ quan phát hiện thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì xử lý; đồng thời phối hợp, hỗ trợ cơ quan chủ trì để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trực tiếp quản lý.

c. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức việc phối hợp hoạt động, trong đó có phân định cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Về quan hệ phối hợp hoạt động

a. Quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải tuân thủ đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo kịp thời hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo và tạo điều kiện lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

b. Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c. Việc trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải bảo đảm quy định về chế độ bảo mật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH VÀ CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ, thời điểm. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức.

3. Chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tổ chức, quy mô lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội; kiểm tra tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

5. Thực hiện công tác phối hợp liên tỉnh trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề, báo cáo BCĐ 389 Quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các cơ quan thông tấn,

báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Chỉ đạo Văn phòng Thường trực tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong điều hành, chỉ đạo hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Sở Công Thương

a. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong đó tập trung nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

b. Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý; phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan kiểm tra về an toàn thực phẩm hàng hóa khác trong quá trình lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, đo lường chất lượng; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra xử lý các vi phạm về bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật;

c. Chủ trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,…Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra các hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật;

2. Sở Tài chính

a. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong và ngoài Sở trong quá trình đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, xử lý các hành vi vi phạm về giá theo quy định của pháp luật.

3. Cục Hải quan tỉnh

Chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; thực hiện và tổ chức công tác phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua cửa khẩu, cảng biển và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu, cảng biển và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; trao đổi thông tin hải quan và công tác điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm.

Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài phạm vi địa bàn phụ trách thì cơ quan hải quan tiếp tục truy đuổi, thông báo cho cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc dừng, truy đuổi phương tiện vận tải nước ngoài đang đi trong vùng biển Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Biển Việt Nam.

4. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì thanh tra, kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khác ở các ngành, các cấp trong phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thẩm quyền.

5. Công an tỉnh

a. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phát hiện, bắt giữ, điều tra, xác minh làm rõ đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng ngoại nhập lậu trên địa bàn tỉnh; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu theo quy định của pháp luật;

b. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường triển khai biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phát hiện, đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm, đường dây, ổ

nhóm quy mô lớn về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

c. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đường thủy phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, dừng, bắt giữ phương tiện vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải đoàn 48

a. Chủ trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép trong phạm vi phụ trách; phát hiện, điều tra xử lý các tụ điểm, ổ nhóm, đường dây buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép đang di chuyển từ ngoài biển vào đất liền thì tiếp tục truy đuổi, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật;

b. Phối hợp với Hải quan và các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ tại cửa khẩu, cảng biển theo quy định của pháp luật;

c. Tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và trên biển.

7. Sở Y tế

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định của pháp luật;

b. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

a. Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các văn bản liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công; các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống hàng giả và gian lận thương mại;

b. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm;

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ thực vật, động vật thủy sinh nguy cấp, quý hiếm;

c. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu vật tư nông nghiệp và vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp giả, kém chất lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép, nhập lậu giống vật nuôi, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón (trừ phân bón vô cơ);

d. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo quy định của pháp luật.

10. Sở Giao thông Vận tải

a. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa, không để chủ phương tiện lợi dụng để vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các phương tiện vận tải;

Chỉ đạo các bến xe, nhà ga tạo điều kiện và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình hình vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển; giáo dục, tuyên truyền vận động trong đội ngũ lái xe, cán bộ, nhân viên các nhà ga, bến xe không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong công tác quản lý, kiểm soát phương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nước ngoài sử dụng tại Việt Nam nhằm phát hiện kịp thời các phương tiện nhập lậu hoặc lưu hành trái phép.

11. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

12. Sở Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch.

13. Sở Tư pháp

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương thực hiện công tác giáo dục, phổ biến tuyên truyền pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

14. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, kiện, gói hàng hóa qua mạng bưu chính; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép; viễn thông và công nghệ thông tin.

15. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định

Tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những tác động xấu đối với kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

16. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Định

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm soát luồng ngoại tệ vào và ra trên địa bàn tỉnh; việc sử dụng ngoại tệ trên địa bàn tỉnh; hoạt động kinh doanh vàng; xử lý các loại tiền giả lưu thông trên thị trường.

17. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh không mua bán, tàng trữ, sử dụng hàng nhập lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

18. Ban Quản lý Khu kinh tế

Phối hợp, tạo điều kiện và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các đối tượng làm ăn bất chính lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư để tàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong các doanh nghiệp, kho bãi trong các khu công nghiệp.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Phối hợp, tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Chương III

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Nội dung phối hợp

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 và theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương

mại và hàng giả, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, cụ thể:

1. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác trong đó phân định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan.

2. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm:

a. Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực ngành và trên địa bàn, dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn. Trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Văn phòng Thường trực) để thông báo cho các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp xử lý;

b. Thông tin kịp thời những quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản lý biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách quản lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng để phục vụ công tác xử lý;

c. Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác;

d. Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

đ. Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

e. Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Tổ chức tuần tra, thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, gồm:

a. Tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để ngăn chặn; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu;

b. Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và theo quy định của các cơ quan pháp luật;

c. Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia;

d. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật;

đ. Khi cần thiết có thể thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm soát liên ngành để phối hợp kiểm tra. Cơ quan chủ trì, phối hợp kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp.

4. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác để các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

5. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền:

a. Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gương người tốt, việc tốt và phê phán, lên án các hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại gây thiệt hại đến sản xuất, kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.

6. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; các hiệp hội doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp

1. Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phối hợp.

2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì đơn vị được yêu cầu phối hợp phải hỗ trợ, tạo điều kiện về lực lượng, phương tiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Tham dự các phiên họp do sở, ngành, địa phương chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu.

5. Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp

1. Trách nhiệm Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh

a. Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động trong việc phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh;

b. Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, các giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành, địa phương;

c. Tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, báo cáo đầy đủ, kịp thời lên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định;

d. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình;

đ. Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành trên địa bàn tỉnh khi cần thiết và khi có chỉ đạo của cấp trên;

e. Tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại;

g. Đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kiến nghị, yêu cầu xử lý tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, bảo kê, thông đồng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a. Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp với các sở, ngành, lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công;

b. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thuộc sở, ngành mình phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách;

c. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực phụ trách;

d. Kiến nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về các chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực phụ trách;

đ. Phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp được yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng, kỷ luật

1. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện

a. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành sơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này và tổng hợp vào báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh qua Văn phòng Thường trực BCĐ 389 tỉnh (Chi cục Quản lý thị trường, 239 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh;

b. Hình thức sơ kết, tổng kết

- Các sở, ngành liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo các mối quan hệ phối hợp theo chức năng hoặc đã tham gia ký kết;

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội dung phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này.

2. Khen thưởng, kỷ luật

a. Khen thưởng:

Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, thực thi nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được khen thưởng theo quy định của pháp luật;

b. Kỷ luật:

- Người đứng đầu các sở, ngành liên quan, lực lượng chức năng, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kéo dài hoặc nghiêm trọng thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, chủ động làm việc với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp để tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa phương phụ trách, đảm bảo hiệu quả.

2. Khi pháp luật hiện hành có quy định khác với Quy chế này về trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các ngành thì phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Văn phòng Thường trực BCĐ 389 tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu 05/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/02/2017
Ngày có hiệu lực 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Định Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định
Mục lục

Mục lục

Close