BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 07/2007/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI ĐỐI VỚI LIÊN LẠC ĐIỆN THOẠI GIỮA HAI MẠNG DI ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước kết nối đối với liên lạc điện thoại giữa hai mạng điện thoại di động như sau:

1. Trường hợp hai mạng di động kết nối trực tiếp với nhau, mạng di động xuất phát cuộc gọi trả mạng di động kết cuối cuộc gọi cước kết nối như sau:

- Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế (SMT): 700 đồng/phút.

- Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp khác: 765 đồng/phút.

2. Trường hợp hai mạng di động kết nối với nhau thông qua mạng PSTN hoặc VoIP đường dài liên tỉnh, mạng di động xuất phát cuộc gọi tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng di động kết cuối cuộc gọi:

+ Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế (SMP): 700 đồng/phút.

+ Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp khác: 765 đồng/phút.

- Trường hợp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng di động thì trả mạng PSTN đường dài liên tỉnh cước kết nối như sau:

+ Trường hợp mạng PSTN đường dài liên tỉnh kết nối vào 01 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là 300 đồng/phút;

+ Trường hợp mạng PSTN đường dài liên tỉnh kết nối vào 02 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là 250 đồng/phút;

+ Trường hợp mạng PSTN đường dài liên tỉnh kết nối vào 03 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là 200 đồng/phút;

- Trường hợp qua mạng VoIP đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng di động thì cước kết nối trả mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN đường dài liên tỉnh và không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

Điều 2. Các mức cước kết nối quy định tại Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


 
Lê Nam Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/06/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 07/2007/QĐ-BBCVT về cước kết nối đối với liên lạc điện thoại giữa hai mạng di động do Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông ban hành

Số hiệu 07/2007/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 07/05/2007
Ngày có hiệu lực 08/06/2007 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 07/2007/QĐ-BBCVT về cước kết nối đối với liên lạc điện thoại giữa hai mạng di động do Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close