BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 08/2000/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2000 


QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 139 ngày 11 tháng 10 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành "Quy chế công nhận và quản lý phòng thử nghiệm nông nghiệp";
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ - CLSP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận Phòng Kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thuộc Trung tâm Kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Nam là phòng thử nghiệm nông nghiệp.

Điều 2: Phòng có con dấu mang mã hiệu 02, có hình thức, nội dung như phụ lục kèm theo, con dấu này chỉ được sử dụng vào kết quả thử nghiệm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ - CLSP, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu văn phòng Bộ
- Lưu Vụ KHCN-CLSP

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG 
Ngô Thế Dân

 


Phụ lục:

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG DẤU CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN

- Dấu hình vuông, mỗi cạnh dài 3,0cm
- Dấu chia làm 2 phần có vạch ngang ở 2/3 từ trên xuống
- Phía trên ghi thành 2 dòng chữ: dòng 1 ghi: phòng thử nghiện, dòng 2 ghi: nông nghiệp, phía dưới là mã số 02 của phòng thử nghiệm
- Mực dấu màu tím

 

Phòng thử nghiệm nông nghiệp

02

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 15/02/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 08/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 08/2000/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 31/01/2000
Ngày có hiệu lực 15/02/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 08/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close