Văn bản "Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 03/05.2006 và được thay thế bởi Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 12/09/2007

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2001/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 08/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Muốn được dự tuyển học sinh phải có đủ các điều kiện sau:

a) Vào lớp 6:

- Có bằng tốt nghiệp Tiểu học.

- Tuổi từ 11 đến 14.

b) Vào lớp 10:

- Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Tuổi từ 15 đến 19.

c) Học sinh gái, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh là người Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học, học sinh là người Kinh cư trú và học tập ở miền núi, vùng sâu, biên giới, hải đảo được tăng thêm một tuổi so với tuổi quy định.

2. Tất cả những trường hợp thiếu về tuổi được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Điều lệ Trường trung học.

3. Muốn đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên phải có thêm các điều kiện dưới đây:

- Môn chuyên đăng ký dự thi phải có điểm trung bình từ 7,0 trở lên đối với các môn khoa học xã hội, từ 8,0 trở lên đối với các môn khoa học tự nhiên ở năm học lớp 9.

- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

Bộ giao cho Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Đại học có trường chuyên trực thuộc được quy định điều kiện cao hơn quy định của Bộ khi cần thiết nhưng phải báo cáo, được Bộ đồng ý và phải thông báo rõ trong thể lệ tuyển sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Văn Hiển

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 03/05/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 08/2001/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 30/03/2001
Ngày có hiệu lực 14/04/2001 Ngày hết hiệu lực 03/05/2006
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close