Văn bản " Quyết định 09/2007/QĐ-BYT ban hành Bản bổ sung Dược thư Quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ nhất do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 24/11.2011 và được thay thế bởi Quyết định 3005/QĐ-BYT năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ 13/08/2014

BỘ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 09/2007/QĐ-BYT

Hà Nội,ngày 24 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN BỔ SUNG DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM LẦN XUẤT BẢN THỨ NHẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 06 năm 2005 ;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, kiêm trưởng ban chỉ đạo biên soạn Dược thư quốc gia Việt Nam và Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản bổ sung Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ nhất.

Điều 2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cấp phát thuốc, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cho người, các viện nghiên cứu y dược, các trường đại học, trung học y dược, các thầy thuốc cần nghiên cứu, nắm vững nội dung của Bản bổ sung Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ nhất để áp dụng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra - Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Tổng Giám đốc Tổng Công ty dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Y tế trực thuộc các Bộ, Ngành, Cục Y tế - Bộ Công an, Cục Quân y – Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 24/11/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 09/2007/QĐ-BYT ban hành Bản bổ sung Dược thư Quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ nhất do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 09/2007/QĐ-BYT Ngày ban hành 24/01/2007
Ngày có hiệu lực 24/01/2007 Ngày hết hiệu lực 24/11/2011
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 09/2007/QĐ-BYT ban hành Bản bổ sung Dược thư Quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ nhất do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close