ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2017/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Khoản 1, Điều 10, Quyết định 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 22/TTr-SCT ngày 21/02/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2017.

Quyết định số 134/QĐ-BCĐ ngày 18/9/2014 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) về việc ban hành Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2017.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng;
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CV, THCB;
- Lưu: VT, KTTH (LC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

QUY CHẾ

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09 /2017/QĐ-UBND ngày 28 /3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;

b) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

c) Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh;

d) UBND các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố);

đ) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm

1. Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, thủ trưởng các ngành chức năng chịu trách nhiệm về hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về toàn bộ hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn phụ trách.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về toàn bộ hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn phụ trách.

5. Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp; các cơ quan khác có trách nhiệm tham gia phối hợp theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm không thuộc địa bàn, lĩnh vực do đơn vị mình chủ trì thì cơ quan phát hiện phải thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì để phối hợp tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện quan hệ phối hợp

1. Mọi hoạt động phối hợp đều phải thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng, kịp thời, hiệp đồng đảm bảo hiệu quả; đúng quy định của pháp luật về phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2. Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp bảo đảm từng lĩnh vực chỉ có một cơ quan quản lý nhà nước chủ trì thực hiện, tránh sơ hở, chồng chéo, đồng thời không cản trở đến hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước khác.

3. Quá trình phối hợp không được gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Việc phối hợp, trao đổi thông tin xử lý vụ việc phải đảm bảo quy định về chế độ bảo mật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Điều 4. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Đội, Trạm chống buôn lậu liên ngành của tỉnh thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoặc nhiều địa phương.

5. Trường hợp cần thiết, thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

6. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị chuyên đề về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

8. Chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng; chỉ đạo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao.

Điều 5. Sở Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức các cuộc họp theo quy định; đề xuất các phương án hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý thị trường; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lực lượng Quản lý thị trường có căn cứ xác định người, phương tiện vận tải chở hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang di chuyển từ ngoài vào trong địa bàn hoạt động của Biên phòng, Hải quan thì tiếp tục truy đuổi, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an, Biên phòng, Hải quan trên địa bàn để phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý hoặc chuyển giao cho cơ quan Hải quan, Biên phòng xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa là sản phẩm công nghiệp lưu thông trên thị trường; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan khác kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường; chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, đo lường chất lượng; phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiểm tra xử lý các vi phạm về bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh, phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực giá.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương.

5. Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm khi có yêu cầu.

Điều 6. Công an tỉnh

1. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ, điều tra, xác minh làm rõ đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu.

2. Xây dựng các kế hoạch, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, điều tra, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm buôn lậu, các hành vi gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, dừng, bắt giữ phương tiện có vận chuyển hàng hóa vi phạm trên các tuyến đường; thực hiện tốt công tác phối hợp, hỗ trợ các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Trường hợp lực lượng Công an có căn cứ xác định người, phương tiện vận tải chở hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang di chuyển từ ngoài vào trong địa bàn hoạt động của Biên phòng, Hải quan thì tiếp tục truy đuổi, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Biên phòng, Hải quan trên địa bàn để phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý hoặc chuyển giao cho cơ quan Hải quan, Biên phòng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

1. Chủ trì thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát và các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh ở cửa khẩu; tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới theo phạm vi địa bàn được phân công để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới; phát hiện điều tra các tụ điểm, ổ nhóm, đường dây buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn khu vực biên giới và qua lại hai bên biên giới. Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển ra ngoài địa bàn quản lý thì tiếp tục truy đuổi người, phương tiện có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với cơ quan Hải quan và các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo quy định của pháp luật.

3. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh nhất là nhân dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua biên giới.

4. Phối hợp, hỗ trợ cơ quan Hải quan, Công an, Quản lý thị trường trong quá trình thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm khi có yêu cầu.

Điều 8. Cục Hải quan

1. Chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; thực hiện và tổ chức công tác phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; trao đổi thông tin hải quan và công tác điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm.

3. Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan thì cơ quan hải quan tiếp tục truy đuổi, thông báo cho cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khi có yêu cầu.

Điều 9. Cục Thuế

1. Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước; thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để đưa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vào tiêu thụ trong thị trường nội địa.

2. Thực hiện tốt công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh; chủ trì thanh tra, kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thẩm quyền.

3. Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng tuyên truyền, thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả liên quan đến lĩnh vực thuế.

Điều 10. Sở Tài chính

1. Phối hợp với các cơ quan chức năng xác định giá trị hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt; xác định giá khởi điểm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước để bán đấu giá đúng quy định, đảm bảo sát với giá trên thị trường; giám sát và kiểm tra công tác xử lý hàng hóa tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

2. Tổ chức quản lý, theo dõi, sử dụng quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật, đáp ứng kịp thời các chi phí hợp lý và trích thưởng cho các đơn vị có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo đúng quy định.

3. Chủ trì, phối hợp trong công tác quản lý về lĩnh vực giá; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả liên quan đến lĩnh vực giá.

4. Đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Điều 11. Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc chữa bệnh, hóa mỹ phẩm, trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 12. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các văn bản liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công; các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống hàng giả và gian lận thương mại.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công.

3. Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; thực vật, động vật thủy sinh nguy cấp, quý hiếm; các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ nông nghiệp và vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, thủy sản giả, kém chất lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép, nhập lậu giống vật nuôi, giống cây trồng (trừ phân bón vô cơ).

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 14. Sở Giao thông vận tải

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải, bến, bãi xe, đăng kiểm trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, hàng hóa trái phép, không rõ nguồn gốc trong hoạt động này.

2. Phối hợp với các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan quản lý, kiểm soát tốt phương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nước ngoài sử dụng tại tỉnh nhằm phát hiện kịp thời các phương tiện nhập lậu hoặc lưu hành trái phép.

Điều 15. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hoạt động vận chuyển, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua hệ thống bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và qua hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm.

2. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tuyên truyền về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phản ánh trung thực, kịp thời công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các địa phương, đơn vị; tập trung giới thiệu các tập thể, cá nhân điểu hình; những mô hình hay, cách làm mới trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời đưa tin kịp thời các vụ việc vi phạm bị các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Điều 16. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh

Phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan chức năng trong công tác kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng, chống tiền giả, xử lý các loại tiền giả lưu thông trên thị trường tỉnh.

Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan liên quan khác

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp thực hiện tốt việc thẩm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với những vụ việc có tính chất phức tạp. Tham mưu cho UBND tỉnh xử lý, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nhập khẩu đối với hàng hóa có ảnh hưởng tới môi trường thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập khẩu (bao gồm cả phế liệu làm nguyên liệu sản xuất) phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan.

4. Ban Dân tộc

Chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong khu vực quản lý; kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn các đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi để tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong các doanh nghiệp, kho bãi thuộc địa bàn quản lý.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

Tăng thời lượng phát sóng, bài viết, đưa tin về công tác, kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; mở chuyên mục miễn phí để đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

7. Các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi có yêu cầu; thực hiện tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân hiểu và tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại; khi phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng tại địa bàn để xử lý, đồng thời giám sát, giúp đỡ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, phát hiện những hành vi tiêu cực trong các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để cấp có thẩm quyền kịp thời giáo dục, xử lý theo quy định.

Điều 18. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

1. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 huyện, thành phố thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn quản lý.

2. Phối hợp với các sở, ngành chức năng trong việc kiểm tra, xử lý các vụ việc có liên quan đến địa bàn khi có yêu cầu.

3. Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu thực hiện báo cáo tình hình thực hiện đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn về Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

4. Kiến nghị với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND tỉnh về các giải pháp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế này và các quy chế của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định.

Chương III

NỘI DUNG, QUAN HỆ PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Điều 19. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch, phương án công tác, biện pháp thực hiện theo ngành lĩnh vực và địa bàn.

2. Phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, cụ thể:

a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành và trên địa bàn, dự báo tình hình thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn;

b) Thông tin về những quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý của từng ngành;

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn phụ trách;

d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

đ) Thông tin về vụ việc vi phạm đã kiểm tra, xử lý gồm: Tổ chức, cá nhân vi phạm; hành vi vi phạm, hình thức, biện pháp xử lý;

e) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Phối hợp trong việc tuần tra, thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cụ thể:

a) Tổ chức lực lượng, phương tiện để kiểm tra, ngăn chặn; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu;

b) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và theo quy định của pháp luật;

c) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia;

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được có hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật;

đ) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để phối hợp thực hiện; cơ quan chủ trì kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; các cơ quan tham gia hỗ trợ về lực lượng, chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp.

4. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, cụ thể:

a) Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhằm nâng cao tính tự giác trong chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

5. Phối hợp với các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; các hiệp hội doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 20. Trách nhiệm trong quan hệ phối hợp

1. Các mối quan hệ phối hợp

a) Phối hợp giữa các các sở, ban ngành, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng;

b) Phối hợp giữa các sở, ban ngành, các cơ quan chức năng với UBND các huyện, thành phố;

c) Phối hợp giữa UBND các huyện, thành phố với nhau.

2. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong chỉ đạo hoạt động phối hợp

a) Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm chung trong công tác chỉ đạo, điều hành, định hướng hoạt động phối hợp đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh;

b) Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, nắm tình hình thực hiện hoạt động phối hợp giữa các sở, ban ngành; các cơ quan chức năng; UBND các huyện, thành phố để tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo chung.

3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì trong công tác phối hợp

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, phương án, đề án kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với địa bàn, lĩnh vực được phân công;

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành, địa phương thuộc lĩnh vực do cơ quan mình phụ trách;

c) Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực mình phụ trách để tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động của các sở, ban ngành, địa phương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh;

d) Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về các chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

đ) Tổ chức hoặc chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp được quyền yêu cầu các cơ quan có liên quan bố trí lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp

a) Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phối hợp;

b) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của đơn vị mình;

c) Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì đơn vị được yêu cầu phối hợp phải hỗ trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

d) Tham dự các phiên họp do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, cơ quan chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu;

đ) Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Báo cáo, sơ kết, tổng kết và khen thưởng kỷ luật

1. Sơ kết, tổng kết

a) Các cơ quan thực hiện báo cáo sơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) hoặc đột xuất gửi Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổng hợp chung (thông qua Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đặt tại Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương);

b) Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này vào báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gửi Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổng hợp theo quy định.

2. Khen thưởng

Định kỳ hoặc đột xuất, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

3. Kỷ luật

Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức năng được pháp luật quy định và Quy chế này, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

2. UBND các huyện, thành phố xây dựng Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn phụ trách.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh những vấn đề mới hoặc những quy định cũ trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không còn phù hợp với tình hình thực tế, các cơ quan phản ánh về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/04/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu 09/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/03/2017
Ngày có hiệu lực 10/04/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lạng Sơn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Mục lục

Mục lục

Close