BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ MUA TĂNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT THIAMETHOXAM (ASARASUPER 250 WDG) ĐƯA VÀO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011;
Căn cứ văn bản số 4158/BNN-KH ngày 15/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kế hoạch mua tăng dự trữ thuốc bảo vệ thực vật năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-BTC ngày 12/5/2011 của Bộ Tài chính về quy định giá mua tăng thuốc Thiamethoxam đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011;
Căn cứ vào giá thuốc Asarasuper 250 WDG bán ra trên thị trường hiện nay;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá mua tăng thuốc bảo vệ thực vật Thiamethoxam (Asarasuper 250 WDG) tại cửa kho dự trữ (đã có thuế giá trị gia tăng) đủ tiêu chuẩn chất lượng để đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011 là 1.317.750.000 đồng/tấn.

- Tiêu chuẩn chất lượng: Theo tiêu chuẩn ngành số 03/2001-CL ban hành ngày 10/12/2001 của Cục Bảo vệ thực vật.

- Quy cách: đóng gói nhỏ; 1 gói 12,7 gr; 1 hộp đựng 30 gói; 1 thùng đựng 10 hộp; 1 tấn tương đương 78.740 gói.

- Hạn sử dụng: 2 năm.

- Nơi bảo quản: Tại kho Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Hòa Bình - Khu công nghiệp Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng đối với việc mua số thuốc Thiamethoxam đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011 được quy định tại văn bản số 4158/BNN-KH ngày 15/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Hòa Bình và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC; KH và ĐT;
- T. Cục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Vụ TC;
- Lưu; VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1007/QĐ-BNN-KH năm 2011 về Giá mua tăng thuốc bảo vệ thực vật Thiamethoxam (Asarasuper 250 WDG) đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1007/QĐ-BNN-KH Ngày ban hành 18/05/2011
Ngày có hiệu lực 18/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1007/QĐ-BNN-KH năm 2011 về Giá mua tăng thuốc bảo vệ thực vật Thiamethoxam (Asarasuper 250 WDG) đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close