ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 102/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 55/TTr-TP ngày 10 tháng 02 năm 2017 vềviệc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện có nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Bệnh viện huyện Cần Giờ, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp thành phố;
- Phòng Kiểm tra văn bản - Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- VP: CVP, PCVP/NCTH;
- Lưu: VT, L.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Dũng

 

DANH MỤC

03 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 102/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc bãi bỏ văn bản)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày có hiệu lực

Lý do bãi bỏ

01

Quyết định

01/2014/QĐ-UBNDNgày 21/8/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cần Giờ

28/8/2014

Không phù hợp với các văn bản sau đây:

Điều 30 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Khoản 2 Điều 28 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

02

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND Ngày 04/11/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Cần Giờ

11/11/2014

03

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND Ngày 25/8/2016

Quyết định bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Cần Giờ

01/9/2016

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu 102/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/02/2017
Ngày có hiệu lực 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hồ Chí Minh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Mục lục

Mục lục

Close