THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH KIÊN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5560/BNN-TY ngày 23 tháng 7 năm 2018, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 9464/BTC-TCDT ngày 07 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 60 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20% từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Kiên Giang phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ kịp thời số hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1051/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1051/QĐ-TTg Ngày ban hành 21/08/2018
Ngày có hiệu lực 21/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1051/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close