THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH LAI CHÂU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9136/BTC-TCDT ngày 31 tháng 7 năm 2018, ý kiến của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 423/UB-VP ngày 09 tháng 8 năm 2018, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5582/BKHĐT-KTDV ngày 14 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu để bảo đảm công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cụ thể:

- Nhà bạt loại 16,5 m2: 506 bộ.

- Máy phát điện loại 30KVA: 09 bộ.

- Xuồng DT1: 03 bộ.

- Xuồng DT2: 03 bộ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tiếp nhận, quản lý và sử dụng số trang thiết bị nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1075/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1075/QĐ-TTg Ngày ban hành 29/08/2018
Ngày có hiệu lực 29/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1075/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close