BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1092/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để phối hợp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan báo chí;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:
- Lưu: VT, TTCS, BH.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi là Chiến lược 1570) được ban hành tại Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Kế hoạch 798), Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Chiến lược 1570 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Giúp người dân nâng cao nhận thức về biển, về tiềm năng, lợi thế của biển, các tác động bất lợi từ biển trên các vùng biển Việt Nam và vùng biển quốc tế liền kề; phát triển đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến lược 1570.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung thông tin:

- Thông tin về những lợi ích của việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; vị trí, tầm quan trọng của biển; những tác hại của việc khai thác hủy diệt.

- Phổ biến những cách làm hay, những điển hình tốt trong việc khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

- Thông tin để người dân nâng cao ý thức về biển, về sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển qua các chiến dịch tuyên truyền cao điểm nhân các sự kiện về môi trường, biển và đại dương như: Ngày Môi trường Thế giới (05/6), Ngày Đại dương Thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) hằng năm.

.............................

- Tuyên truyền thông qua các hội thảo chuyên đề; hội nghị phổ biến, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển Việt Nam; tổ chức các sự kiện: Ngày Môi trường Thế giới (05/6), Ngày Đại dương Thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Bộ Thông tin và Truyền thông

1.1. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, bao gồm: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và tạp chí chuyên ngành tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền về Chiến lược 1570 và Kế hoạch 798 theo nội dung đã nêu tại điểm 1 phần II của Kế hoạch này.

- Tổ chức cung cấp thông tin và định hướng nội dung thông tin tuyên truyền về Chiến lược 1570 và Kế hoạch 798 tại giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

- Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chỉ đạo việc xây dựng các nội dung chuyên đề trên các diễn đàn mạng xã hội có số lượng thành viên tham gia đông đảo, có tác động xã hội lớn theo nội dung đã nêu tại điểm 1 phần 11 của Kế hoạch này.

1.2. Vụ Thông tin cơ sở

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; chú trọng sử dụng và phát huy lợi thế hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, hệ thống đài truyền thanh, loa truyền thanh cơ sở và các phương tiện thông tin hiện có ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các tổ dân phố, khu dân cư... để thông tin về Chiến lược 1570 và Kế hoạch 798 theo nội dung quy định tại điểm 1 phần II của Kế hoạch này.

1.3. Các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc Bộ

Bám sát chức năng, nhiệm vụ và thông qua tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đặc biệt để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức về biển, về sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi

.........................

hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định về quản lý ngân sách nhà nước hiện hành để chủ động nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch.

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch 798 đạt hiệu quả; định kỳ hàng năm gửi văn bản báo cáo kết quả triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Thông tin cơ sở) chậm nhất 15/12 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/06/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1092/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Số hiệu 1092/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 24/06/2016
Ngày có hiệu lực 24/06/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1092/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Mục lục

Mục lục

Close