BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1098/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN KẾT THÚC DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO HẠN HÁN VÀ LŨ LỤT TIỂU VÙNG SÔNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT);
Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Công văn số 3672/VPCP-QHQT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm về việc tham gia Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng”;
Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-BNN-HTQT ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Bộ NN&PTNT phê duyệt nội dung Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng”;
Căn cứ Công văn ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Ngân hàng Phát triển Châu Á thông báo cho phép Tư vấn thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” được kéo dài thời gian kết thúc dự án;
Căn cứ vào Quyết định số 1910/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/7/2009 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT giao Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi làm Chủ dự án Hỗ trợ kỹ thuật dự án: “Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng”;
Căn cứ Quyết định số 3004/QĐ-BNN-HTQT ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ NN&PTNT phê duyệt điều chỉnh thời gian kết thúc dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” đến hết tháng 5 năm 2011;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Trung ương dự án thủy lợi (CPO) tại tờ trình số 581/Ttr-CPO-RETA ngày 29/4/2011 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 3004/QĐ-BNN-HTQT ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kéo dài thời hạn kết thúc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Trưởng ban CPO và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- VPCP;
- Các Bộ KH&ĐT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban sông Mê Công Việt Nam;
- Cục QLXDCT;
- Tổng cục TL;
- Lưu VT, HTQT (BMB)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1098/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 về điều chỉnh thời hạn kết thúc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1098/QĐ-BNN-HTQT Ngày ban hành 25/05/2011
Ngày có hiệu lực 25/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1098/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 về điều chỉnh thời hạn kết thúc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close