Văn bản "Quyết định 1098/QĐ-NHNN năm 2008 về lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 11/06.2008 và được thay thế bởi Quyết định 1316/QĐ-NHNN năm 2008 về lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu doThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 11/06/2008

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1098/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN VÀ LÃI SUẤT CHIẾT KHẤU

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn: 13,0%/năm.

2. Lãi suất chiết khấu: 11,0%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2008, thay thế Quyết định số 306/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 11/06/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1098/QĐ-NHNN năm 2008 về lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 1098/QĐ-NHNN Ngày ban hành 16/05/2008
Ngày có hiệu lực 19/05/2008 Ngày hết hiệu lực 11/06/2008
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1098/QĐ-NHNN năm 2008 về lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close