BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1099/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÊ DUYỆT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan tiếp nhận, quản lý nguồn kinh phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước để tiếp nhận khoản kinh phí này do các Chủ đầu tư dự án chuyển về; được sử dụng bộ máy kế toán của Văn phòng Bộ để quản lý việc thu, chi và báo cáo quyết toán theo chế độ kế toán hiện hành.

Điều 2. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường chịu trách nhiệm đôn đốc các Chủ đầu tư nộp kinh phí thẩm định theo quy định; lập và trình Bộ phê duyệt dự toán chi cho công tác thẩm định; tổ chức chi theo chế độ hiện hành của nhà nước. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, phối hợp với Vụ Tài chính xây dựng quy chế quản lý sử dụng nguồn kinh phí này trình Bộ phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ, Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1099/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 giao nhiệm vụ quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt

Số hiệu 1099/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 26/05/2011
Ngày có hiệu lực 26/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1099/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 giao nhiệm vụ quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt
Mục lục

Mục lục

Close