ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1099/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN DUY TU CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu về giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 14/2012/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">14/2012/TT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">41/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 16/2016/TT-BXD&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 481-TB/TU ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố theo Tờ trình số 464-TTr/BCS và Đề án số 465-ĐA/BCS ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội về việc sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Duy tu), trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án Duy tu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải.

Trụ sở đặt tại: Số 2, phố Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Vị trí chức năng

1. Vị trí: Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội quản lý, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định; hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật.

Ban Duy tu chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải, UBND Thành phố và trước pháp luật về hoạt động của Ban Duy tu.

Ban Duy tu có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ của đơn vị trước đây đã thực hiện.

2. Chức năng: Thực hiện các hoạt động duy tu, bảo trì thường xuyên, đột xuất các công trình kết cấu hạ tầng giao thông như: Cầu, đường, công trình giao thông công cộng,... và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố và Sở Giao thông vận tải giao.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1. Nhiệm vụ, quyền hạn: Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Duy tu theo nguyên tắc rõ người, rõ việc và trách nhiệm, đáp ứng nhiệm vụ của Thành phố giao, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Ban Duy tu: gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các viên chức quản lý khác thực hiện theo quy định của pháp luật và theo tiêu chuẩn chức danh, quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ: Do Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định đảm bảo tinh gọn đầu mối quản lý, hiệu quả.

Điều 4. Biên chế và số lượng người làm việc

1. Biên chế và số lượng người làm việc của Ban Duy tu được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được phê duyệt nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

2. Trước mắt, để đảm bảo ổn định tổ chức, UBND Thành phố tạm giao biên chế cho Ban Duy tubằng biên chế đã giao cho đơn vị trước khi thực hiện tổ chức lại.

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giám đốc Ban Duy tu xây dựng kế hoạch biên chế theo quy định của pháp luật và có lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Nhà nước và Kế hoạch của UBND Thành phố.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Thông tư 16/2016/TT-BXD&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này;

b) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục về con dấu, rà soát, sắp xếp tổ chức hoạt động, thực hiện chính sách đối với viên chức, người lao động trong việc sắp xếp tổ chức lại.

2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải:

a) Căn cứ Quyết định này, ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Duy tu;

b) Kiện toàn công tác cán bộ của Ban Duy tu và thực hiện các chế độ chính sách trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân Thành phố và các quy định hiện hành của pháp luật;

c) Chỉ đạo Ban Duy tu xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động; xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định cơ chế tài chính trình UBND Thành phố xem xét quyết định; rà soát sắp xếp, bố trí lại đội ngũ viên chức phù hợp với vị trí việc làm.

3. Giám đốc Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn Sở Giao thông vận tải thực hiện trình tự, thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước;

b) Tham mưu UBND Thành phố quyết định giao, điều chỉnh, bổ sung nguồn tài chính của các đơn vị theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, tham mưu trình UBND Thành phố quyết định giao chủ đầu tư dự án duy tu; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn hàng năm.

5. Giám đốc Ban Duy tu có trách nhiệm:

a) Tổ chức rà soát toàn bộ tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài chính, đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng và các vấn đề có liên quan, nhanh chóng ổn định tổ chức, xác định rõ trách nhiệm của các bộ phận tổ chức và cá nhân, hạn chế thấp nhất việc gây ra xáo trộn công việc;

b) Tiếp tục quản lý tài chính, tài sản (nếu có), thực hiện chỉ đạo việc thanh quyết toán các dự án theo hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Kho Bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;

c) Xây dựng trình Giám đốc Sở Giao thông vận tải ban hành Quy chế làm việc, Quy chế tài chính theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; Xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư 14/2012/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">14/2012/TT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">41/2012/NĐ-CP của Chính phủ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- VP UBND TP: các PCVP, Phòng: TKBT, NC, ĐT, KT, TH;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2017 thành lập Ban Duy tu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

Số hiệu 1099/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/02/2017
Ngày có hiệu lực 13/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2017 thành lập Ban Duy tu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
Mục lục

Mục lục

Close