BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1111/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU B TRƯỜNG CAO ĐĂNG THỦY LỢI BẮC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc Hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công tình và số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1642/QĐ-BNN-XD ngày 18/6/2010 phê duyệt Dự án Đầu tư; số 277/QĐ-BNN-XD ngày 22/02/2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Dự án Đầu tư xây dựng đường và hạ tầng kỹ thuật khu B Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ;

Căn cứ Văn bản số 620/BNN-KH ngày 09/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012 cho Dự án trên.

Xét Tờ trình số 51/TTr-CĐTLBB-XD ngày 25/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu và điều chỉnh bổ sung dự toán gói thầu số 02 và số 05 của Dự án trên.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, kèm theo Báo cáo thẩm định 331/XD-CĐ ngày 11/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của Dự án Đầu tư xây dựng đường và hạ tầng kỹ thuật khu B Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, nội dung như sau:

Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu của các gói thầu xây lắp số 2 và số 05: Quý II/2012;

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán của hai gói thầu trên trước khi tổ chức thực hiện đấu thầu để làm căn cứ xét thầu, theo quy định tại thời điểm thực hiện. Giá trị bổ sung được phép sử dụng chi phí còn dư của công tác Đền bù GPMB, chi phí dự phòng của dự án và một phần của hạng mục tạm dừng thực hiện (Cấp điện và chiếu sáng; nhà trạm biến áp 1000KVA - gói thầu số 07); Không được vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 1642/QĐ-BNN-XD ngày 18/6/2010.

2. Tổ chức đấu thầu, quản lý chất lượng công trình, giám sát và xử lý phát sinh theo đúng quy định hiện hành.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh bổ sung Quyết định số 277/QĐ-BNN-XD ngày 22/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Kho bạc NN Hà Nam;
- Lưu: VT; XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/05/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1111/QĐ-BNN-XD năm 2012 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án: Đầu tư xây dựng đường và hạ tầng kỹ thuật khu B Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1111/QĐ-BNN-XD Ngày ban hành 16/05/2012
Ngày có hiệu lực 16/05/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1111/QĐ-BNN-XD năm 2012 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án: Đầu tư xây dựng đường và hạ tầng kỹ thuật khu B Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close