BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1111/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 07 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ Bưu chính, Viễn thông trước đây) ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.

(Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực được ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp BC, VT và CNTT;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Nguyễn Thành Hưng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BTTTT ngày 11/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Thông tư Thông tư Thông tư

Thông tư

05/2004/TT-BBCVT

16/12/2004

Hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

Quyết định Quyết định Quyết định

Quyết định

31/2006/QĐ-BBCVT

6/9/2006

Ban hành Quy định kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

TT

Hình thức VB

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

 

Thông tư

1

2

Thông tư

03/2006/TT-BBCVT

29/6/2006

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính về khiếu nại, tố cáo quy định tại chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

 

Quyết định

3

4

Quyết định

44/2006/QĐ-BBCVT

3/11/2006

Ban hành Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn Thông

5

Quyết định

45/2006/QĐ-BBCVT

3/11/2006

Ban hành Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn

6

Quyết định

46/2006/QĐ-BBCVT

3/11/2006

Ban hành Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn

7

Quyết định

26/2008/QĐ-BTTTT

22/4/2008

Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

               

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/08/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1111/QĐ-BTTTT năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1111/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 11/08/2009
Ngày có hiệu lực 11/08/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1111/QĐ-BTTTT năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close