BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1130/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cQuy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018; Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi tắt là các trường, trong danh sách kèm theo) phối hợp với các Sở giáo dục và đào tạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia theo đúng quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành.

Điều 2. Các Sở giáo dục và đào tạo; Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ Bạc Liêu chủ trì cụm thi phối hợp với các trường có tên trong danh sách ở Điều 1 tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và báo cáo kết quả thi, kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc Sở giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, Hiệu trưởng các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

DANH SÁCH

CỤM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 1130/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cụm thi số 1 - Tại Thành phố Hà Nội - Mã Cụm thi: 01

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp tổ chức thi:

- Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Nội vụ;

- Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung;

- Trường Đại học Lâm nghiệp;

- Trường Đại học Y Hà Nội;

- Học viện Y Dược cổ truyền;

- Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội;

- Học viện An ninh Nhân dân;

- Học viện Cảnh sát Nhân dân;

- Trường Đại học Y tế Công cộng;

- Học viện Kỹ thuật Quân sự;

- Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải;

- Học viện Quản lí giáo dục.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Ngoại Ngữ; Trường Đại học Công nghệ).

Cụm thi số 2 - Tại Thành phố Hồ Chí Minh - Mã cụm thi: 02

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị phối hợp tổ chức thi:

- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

- Trường Đại học Hoa Sen;

- Trường Đại học Văn Hiến;

- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh (Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Cụm thi số 3 - Tại Thành phố Hải Phòng - Mã cụm thi: 03

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thành phố Hải Phòng.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Hàng hải;

- Học viện Bưu chính Viễn thông;

- Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

- Trường Đại học Hải Dương;

- Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Hàng hải.

Cm thi số 4 - Ti Tỉnh Hà Giang - Mã cm thi: 05

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Hà Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Nông lâm);

- Trường Đại học Điện lực;

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Học viện Kỹ thuật Quân Sự.

Cụm thi số 5 - Tại Tnh Cao Bằng - Mã cụm thi: 06

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Cao Bằng.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp);

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp).

Cụm thi số 6 - Tại Tỉnh Lai Châu - Mã cụm thi: 07

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Lai Châu.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tây Bắc;

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Tây Bắc.

Cm thi số 7 - Ti Tnh Đin Biên - Mã cm thi: 62

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Điện Biên.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Thủy lợi.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Thủy lợi.

Cm thi số 8 - Ti Tỉnh Lào Cai - Mã cm thi: 08

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Lào Cai.

Đơn vị phối hợp:

- Học viện Ngân hàng;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Học viện Ngân Hàng.

Cụm thi số 9 - Tại Tỉnh Tuyên Quang - Mã cụm thi: 09

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Tuyên Quang.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Sư phạm);

- Trường Đại học Công đoàn;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Sư phạm).

Cụm thi số 10 - Tại Tỉnh Lạng Sơn - Mã cụm thi: 10

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Lạng Sơn.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cm thi số 11 - Ti Tỉnh Bắc Kn - Mã cm thi: 11

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bắc Kạn.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Thái Nguyên (Trường Đại học Khoa học);

- Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Cụm thi số 12 - Tại Tỉnh Thái Nguyên - Mã cụm thi 12

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thái Nguyên.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Cm thi số 13 - Ti Tỉnh Yên Bái - Mã cm thi 13

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Yên Bái.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học mở Hà Nội;

- Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì;

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Viện Đại học Mở Hà Nội.

Cm thi số 14 - Ti Tỉnh Sơn La - Mã cm thi: 14

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Sơn La.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

- Học viện Báo chí - Tuyên truyền;

- Trường Đại học Kiểm sát;

- Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Cm thi số 15 - Ti Tỉnh Phú Th - Mã cm thi: 15

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Phú Thọ.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Thương mại;

- Trường Đại học Tân Trào;

- Học viện Ngoại giao;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Thương mại.

Cm thi số 16 - Ti Tỉnh Vĩnh Phúc - Mã cm thi: 16

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Vĩnh Phúc.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

- Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

- Trường Đại học Hùng Vương.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Lâm nghiệp.

Cụm thi số 17 - Tại Tỉnh Qung Ninh - Mã cụm thi: 17

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Quảng Ninh.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;

- Trường Đại học Xây dựng;

- Trường Sĩ quan Chính trị;

- Trường Cao đẳng Hải Dương.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Cụm thi số 18 - Tại Tnh Bắc Giang - Mã cụm thi: 18

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bắc Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Trường Đại học Đại Nam;

- Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Cụm thi số 19 - Tại Tỉnh Bắc Ninh - Mã cụm thi: 19

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bắc Ninh.

Đơn vị phối hợp:

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh;

- Trường Đại học Sao Đỏ;

- Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Cụm thi số 20 - Tại Tỉnh Hải Dương - Mã cụm thi: 21

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Hải Dương.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên;

- Trường Đại học Hải Phòng;

- Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;

- Trường Đại học Hạ Long.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

Cụm thi số 21 - Tại Tỉnh Hưng Yên - Mã cụm thi: 22

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Hưng Yên.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Giao thông vận tải;

- Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Giao thông vận tải.

Cụm thi số 22 - Tại Tỉnh Hòa Bình - Mã cụm thi: 23

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Hòa Bình.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Hà Nội;

- Học viện Hậu cần;

- Học viện Chính sách và Phát triển;

- Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Hà Nội.

Cm thi số 23 - Ti Tỉnh Hà Nam - Mã cụm thi: 24

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Hà Nam.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

- Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Cụm thi số 24 - Ti Tỉnh Nam Đnh - Mã cụm thi: 25

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Nam Định.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

- Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

- Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Cụm thi số 25 - Ti Tỉnh Thái Bình - Mã cụm thi: 26

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thái Bình.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Ngoại thương;

- Trường Đại học Y Dược Thái Bình;

- Trường Đại học Sư phạm kĩ thuật Nam Định;

- Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Ngoại thương.

Cụm thi số 26 - Tại Tỉnh Ninh Bình - Mã cụm thi 27

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Ninh Bình.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Cụm thi số 27 - Tại Tỉnh Thanh Hóa - Mã cụm thi: 28

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thanh Hóa.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

- Trường Đại học Dược Hà Nội;

- Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cụm thi số 28 - Tại Tnh Nghệ An - Mã cụm thi 29

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Nghệ An.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Vinh;

- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh;

- Trường Đại học Công nghiệp Vinh;

- Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;

- Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Vinh.

Cụm thi số 29 - Tại Tỉnh Hà Tĩnh - Mã cụm thi: 30

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Hà Tĩnh.

Đơn vị phối hợp:

- Học viện Tài chính;

- Trường Đại học Hồng Đức;

- Trường Đại học Quảng Bình;

- Trường Đại học Y Khoa Vinh.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Học viện Tài chính.

Cụm thi số 30 - Tại Tỉnh Quảng Bình - Mã cụm thi: 31

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Quảng Bình.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Huế (Trường Đại học Khoa học);

- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

- Trường Đại học Hà Tĩnh.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Huế (Trường Đại học Khoa học).

Cụm thi số 31 - Tại Tỉnh Quảng Trị - Mã cụm thi: 32

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Quảng Trị.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Huế (Trường Đại học Sư phạm);

- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;

- Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam;

- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Huế (Trường Đại học Sư phạm).

Cụm thi số 32 - Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Mã cụm thi: 33

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thừa Thiên Huế.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Huế.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Huế (Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế).

Cụm thi số 33 - Tại Thành phố Đà Nng - Mã cụm thi: 04

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Đà Nẵng;

- Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng;

- Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Huế.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Đà Nẵng (Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế).

Cụm thi số 34 - Tại Tỉnh Quảng Nam - Mã cụm thi: 34

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Quảng Nam.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Đà Nẵng (Trường Đại học Kinh tế);

- Trường Đại học Nội vụ (cơ sở tại Quảng Nam);

- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;

- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng;

- Trường Đại học Đông Á;

- Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Duy Tân.

Cụm thi số 35 - Tại Tỉnh Quảng Ngãi - Mã cụm thi: 35

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Quảng Ngãi.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Đà Nẵng (Trường Đại học Bách khoa);

- Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh - tại Quảng Ngãi;

- Trường ĐH Tài chính - Kế toán;

- Trường Đại học Quảng Nam.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Đà Nẵng (Trường Đại học Bách khoa).

Cụm thi số 36 - Tại Tỉnh Bình Định - Mã cụm thi 37

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bình Định.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Quy Nhơn;

- Trường Đại học Duy Tân;

- Trường Đại học Phú Yên.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Quy Nhơn.

Cụm thi số 37 - Tại Tỉnh Phú Yên - Mã cụm thi: 39

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Phú Yên.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Đà Nẵng (Trường Đại học Sư phạm);

- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

- Trường Đại học Quang Trung;

- Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. Hồ Chí Minh;

- Học viện Ngân hàng cơ sở Phú Yên;

- Trường Cao đẳng Bình Định.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Đà Nẵng (Trường Đại học Sư phạm).

Cụm thi số 38 - Ti Tỉnh Gia Lai - Mã cụm thi: 38

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Gia Lai.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh;

- Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai;

- Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

- Trường Sĩ quan Thông tin liên lạc;

- Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 39 - Ti Tnh Kon Tum - Mã cụm thi: 36

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Kon Tum.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Huế (Trường Đại học Nông lâm);

- Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai;

- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Tây Nguyên.

Cm thi s 40 - Ti Tỉnh Đk Lk - Mã cụm thi: 40

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Đắk Lắk.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tây Nguyên;

- Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Buôn Ma Thuột;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt;

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 41 - Ti Tỉnh Đắk Nông - Mã cụm thi: 63

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Đắk Nông.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 42 - Ti Tỉnh Khánh Hòa - Mã cụm thi: 41

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Khánh Hòa.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tài chính Marketing;

- Trường Đại học Nha Trang;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Nha Trang.

Cụm thi số 43 - Ti Tỉnh Ninh Thun - Mã cụm thi: 45

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Ninh Thuận.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Khánh Hòa;

- Học viện Hải quân;

- Trường Sĩ quan Không quân;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Khánh Hòa.

Cụm thi số 44 - Tại Tỉnh Bình Thuận - Mã cụm thi 47

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bình Thuận.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Phan Thiết.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 45 - Tại Tnh Lâm Đồng - Mã cụm thi 42

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Lâm Đồng.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Đà Lạt;

- Trường Đại học mở TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở phía Nam;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Đà Lạt.

Cụm thi số 46 - Ti Tỉnh Bình Phước - Mã cụm thi 43

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bình Phước.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Cụm thi số 47 - Tại Tỉnh Bình Dương - Mã cụm thi 44

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bình Dương.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Lạc Hồng;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 48 - Tại Tnh Tây Ninh - Mã cụm thi: 46

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Tây Ninh.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Văn Lang;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Cụm thi số 49 - Tại Tỉnh Đồng Nai - Mã cụm thi: 48

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Đồng Nai.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Thủ Dầu Một;

- Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai;

- Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Tỉnh Đồng Nai.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 50 - Tại Tnh Long An - Mã cụm thi: 49

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Long An.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 51 - Tại Tỉnh Đồng Tháp - Mã cụm thi: 50

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Đồng Tháp.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Đồng Tháp;

- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng;

- Trường Đại học Hùng Vương - TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Đồng Tháp.

Cụm thi số 52 - Tại Tỉnh An Giang - Mã cụm thi: 51

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT An Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tiền Giang;

- Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Đồng Nai;

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang;

- Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Tiền Giang.

Cụm thi số 53 - Tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Mã cụm thi: 52

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bà rịa - Vũng Tàu.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 54 - Tại Tỉnh Tiền Giang - Mã cụm thi: 53

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Tiền Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ;

- Trường Đại học Nam Cần Thơ;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 55 - Tại Thành phố Cần Thơ - Mã cụm thi: 55

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Thành phố Cần Thơ.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Cần Thơ;

- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Cần Thơ.

Cụm thi số 56 - Tại Tỉnh Hậu Giang - Mã cụm thi: 64

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Hậu Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học An Giang.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học An Giang.

Cụm thi số 57 - Ti Tỉnh Bến Tre - Mã cụm thi: 56

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Bến Tre.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Trà Vinh.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Trà Vinh.

Cụm thi số 58 - Tại Tỉnh Vĩnh Long - Mã cụm thi: 57

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Vĩnh Long.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 59 - Ti Tỉnh Trà Vinh - Mã cụm thi: 58

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Trà Vinh.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sài Gòn;

- Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở phía Nam.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Sài Gòn.

Cm thi số 60 - Ti Tỉnh Sóc Trăng - Mã cụm thi: 59

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Sóc Trăng.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Bạc Liêu.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 61 - Ti Tỉnh Bc Liêu - Mã cụm thi: 60

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ Bạc Liêu.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Trường Đại học Công nghệ Thông tin);

- Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Trường Đại học Công nghệ Thông tin).

Cụm thi số 62 - Tại Tỉnh Kiên Giang - Mã cụm thi: 54

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Kiên Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kiên Giang;

- Trường Đại học Công nghệ Miền Đông;

- Trường Đại học Tây Đô.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Kiên Giang.

Cụm thi số 63 - Ti Tỉnh Cà Mau - Mã cụm thi: 61

Đơn vị chủ trì tổ chức thi: Sở GDĐT Cà Mau.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Cần Thơ;

- Trường Đại học Cửu Long.

Đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm: Trường Đại học Cần Thơ.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1130/QĐ-BGDĐT về giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 1130/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 25/04/2019
Ngày có hiệu lực 25/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1130/QĐ-BGDĐT về giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close