THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ THÔNG CÁO CHUNG VỀ “HỢP TÁC QUỐC TẾ TỰ NGUYỆN CHỐNG ĐÁNH BẮT HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGƯ NGHIỆP BỀN VỮNG” GIỮA VIỆT NAM VÀ IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 6959/TTr-BNN-HTQT ngày 05 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo “Thông cáo chung về Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững” giữa Việt Nam và In-đô-nê- xi-a.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký Thông cáo chung.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Thông cáo chung ngay sau khi Thông cáo chung này có hiệu lực.

Điều 4. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NNPTNT, NG, TP, CA, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, NN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).NĐ 16

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1138/QĐ-TTg năm 2018 về ký Thông cáo chung về "Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững” giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1138/QĐ-TTg Ngày ban hành 11/09/2018
Ngày có hiệu lực 11/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1138/QĐ-TTg năm 2018 về ký Thông cáo chung về "Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững” giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close