BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục KS TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Website: Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Phòng KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Để kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính, Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

I. MỤC TIÊU RÀ SOÁT

Rà soát quy định, thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, minh bạch của thủ tục hành chính.

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC RÀ SOÁT

1. Cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục mang tính chất hành chính hóa các quan hệ dân sự.

2. Huy động sự đóng góp trí tuệ của đông đảo các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài ngành giáo dục.

3. Áp dụng nguyên tắc công khai, minh bạch, tham vấn các tổ chức, cá nhân chịu tác động của quy định, thủ tục hành chính trong việc rà soát.

4. Sản phẩm rà soát phải cụ thể, thiết thực, có phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể và kiến nghị thực thi phương án sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính thông qua việc đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

III. CĂN CỨ LỰA CHỌN RÀ SOÁT

1. Lựa chọn thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan, có ảnh hưởng lớn đến xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo: số lượng đối tượng chịu sự tác động lớn; chi phí tuân thủ cao; có nhiều phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, bất cập đối với các quy định hành chính...

2. Một số quy định, thủ tục hành chính nằm trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 gồm: Quy định, thủ tục liên quan đến mở ngành đào tạo, cho phép hoạt động đào tạo đại học, cho phép dạy thêm, học thêm; phê duyệt nội dung chương trình sách giáo khoa.

3. Các thủ tục hành chính ưu tiên rà soát trong năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Phụ lục đính kèm).

IV. NỘI DUNG RÀ SOÁT

1. Thống kê các thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của từng đơn vị.

2. Rà soát các quy định, thủ tục hành chính hiện hành theo nguyên tắc, yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính được quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và theo các biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính ban hành kèm theo Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính. (Tải về từ trang http:/thutuchanhchinh.vn, mục Văn bản, Văn phòng Chính phủ).

3. Rà soát các thủ tục hành chính ưu tiên rà soát trong năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thông qua một số giải pháp cụ thể như sau:

- Cắt giảm việc hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính nhà nước vào hoạt động của cá nhân, tổ chức.

- Áp dụng nguyên tắc tự chịu trách nhiệm, tăng cường hậu kiểm.

- Áp dụng các hình thức “nhẹ” hơn trong thực hiện thủ tục hành chính như: chuyển từ hình thức đăng ký, cấp phép sang thông báo.

- Giảm tần suất thực hiện thủ tục, giảm số lượng đối tượng tuân thủ, kéo dài tối đa thời hạn có hiệu lực của các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ… là kết quả của thủ tục hành chính.

- Giảm thiểu việc phát sinh các “thủ tục con” trong quá trình thực hiện thủ tục như: nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ yêu cầu công chứng, chứng thực hoặc xác nhận thực sự không cần thiết trong chuẩn bị hồ sơ; nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ quy định phải được sự chấp thuận hoặc xác nhận đủ điều kiện do không cần thiết hoặc trùng lặp trong việc thực hiện các yêu cầu, điều kiện theo yêu cầu của thủ tục,…

- Bãi bỏ các hồ sơ giấy tờ mang tính chất hình thức; không yêu cầu cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu; loại bỏ những yêu cầu, điều kiện không đạt được mục tiêu đặt ra hoặc khó đánh giá được chính xác; đơn giản hóa trình tự thực hiện; đa dạng hóa cách thức giải quyết,…

- Áp dụng cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, giảm chi phí không cần thiết cho cá nhân, tổ chức.

- Phân cấp thực hiện một cách khoa học, tránh quá tải tại các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính.

- Áp dụng các hình thức giải quyết thủ tục qua mạng khi xem xét khả năng có thể đáp ứng được về cơ sở hạ tầng.

- Tăng cường việc chia sẻ dữ liệu, dùng chung cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan hành chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các vụ, cục, Thanh tra, Văn phòng, các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Bộ:

a) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung rà soát tại phần IV của Kế hoạch này.

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ rà soát quy định, thủ tục hành chính. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, quy định thủ tục hành chính và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc, xem xét đánh giá thi đua, đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

c) Lập Báo cáo tiến độ, kết quả rà soát quý I trước ngày 31 tháng 3 và Quý II trước ngày 30 tháng 6 năm 2012 về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

d) Gửi kết quả rà soát đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt về Văn phòng Bộ gồm: Các biểu mẫu rà soát theo đúng quy định; Bản tổng hợp kết quả rà soát (gồm: nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; lý do; chi phí tuân thủ; kiến nghị thực thi) kèm theo file điện tử về địa chỉ [email protected] trước ngày 15 tháng 8 năm 2012.

2. Giao Cục Công nghệ thông tin:

Đăng tải Dự thảo phương án đơn giản hóa trên trang thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các bên liên quan khác.

3. Giao Văn phòng:

a) Kiểm tra và xác nhận chất lượng các biểu mẫu, bản tổng hợp của các đơn vị.

b) Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát của các đơn vị; huy động sự tham gia của các chuyên gia tư vấn; tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến của các bên liên quan. Đối với các thủ tục hành chính hoặc quy định hành chính có phạm vi tác động lớn (về mặt chi phí hoặc số lượng đối tượng tuân thủ), cần thực hiện việc tham vấn ý kiến của các bên liên quan và tổ chức rà soát độc lập một số thủ tục hành chính trong danh mục thủ tục hành chính ưu tiên rà soát.

c) Xây dựng Dự thảo Quyết định và Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính kèm theo Quyết định (trong đó chỉ rõ những nội dung thuộc thẩm quyền và những nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định) trình Bộ trưởng phê duyệt.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát theo đúng kế hoạch đã ban hành; kịp thời báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị để có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn khi cần thiết.

e) Báo cáo tiến độ rà soát theo từng quý và báo cáo tổng kết năm 2012 về công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2012./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2012 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1146/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung rà soát

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Kết quả

1

Thủ tục cho phép đào tạo ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

3/2012

7/2012

Vụ Giáo dục Đại học

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục cho phép đào tạo ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

2

Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng

3/2012

7/2012

Vụ Giáo dục Đại học

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng

Kiến nghị thực thi phương án sửa đổi, bổ sung

3

Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học

3/2012

4/2012

Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Vụ Giáo dục Tiểu học,

Vụ Tổ chức cán bộ

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học

4

Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở

4/2012

5/2012

Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Vụ Giáo dục Trung học,

Vụ Tổ chức cán bộ

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở

5

Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

5/2012

6/2012

Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Vụ Giáo dục Trung học,

Vụ Tổ chức cán bộ

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

6

Thủ tục cấp phép dạy thêm

4/2012

7/2012

Vụ Giáo dục Trung học,

Vụ Giáo dục Tiểu học

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục cấp phép dạy thêm

7

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học

5/2012

7/2012

Vụ Giáo dục Tiểu học

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học

8

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông

6/2012

7/2012

Vụ Giáo dục Trung học

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông

9

Nhóm thủ tục thành lập; cho phép hoạt động; sáp nhập, chia, tách; đình chỉ hoạt động; giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

3/2012

7/2012

Vụ Giáo dục Mầm non

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án bổ sung các quy định, thủ tục thành lập; cho phép hoạt động; sáp nhập, chia, tách; đình chỉ hoạt động; giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

10

Nhóm thủ tục thành lập; cho phép hoạt động; sáp nhập, chia, tách; đình chỉ hoạt động; giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập dân lập

3/2012

7/2012

Vụ Giáo dục Mầm non

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án bổ sung các quy định, thủ tục thành lập; cho phép hoạt động; sáp nhập, chia, tách; đình chỉ hoạt động; giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập dân lập

11

Nhóm các thủ tục liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục

3/2012

7/2012

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án bổ sung các quy định, thủ tục liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục

12

Nhóm các thủ tục liên quan đến việc cử, gia hạn chuyên gia, cộng tác viên làm việc tại nước ngoài và trả lại chuyên gia, cộng tác viên làm việc tại nước ngoài về cơ quan cũ.

3/2012

8/2012

Cục Đào tạo với nước ngoài

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án bổ sung các quy định, thủ tục liên quan đến chuyên gia, cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài

13

Nhóm các thủ tục liên quan đến việc cử, gia hạn cho học sinh đi học ở nước ngoài và tiếp nhận lưu học sinh về nước

3/2012

8/2012

Cục Đào tạo với nước ngoài

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án bổ sung các quy định, thủ tục liên quan đến tuyển sinh đi học nước ngoài và lưu học sinh

14

Nhóm thủ tục tiếp nhận học sinh phổ thông từ nước ngoài về học tại Việt Nam

3/2012

8/2012

Cục Đào tạo với nước ngoài

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án bổ sung các quy định, thủ tục liên quan đến học sinh phổ thông từ nước ngoài về học tại Việt Nam

15

Thủ tục cấp phép thành lập cơ sở liên kết giữa bên nước ngoài và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

3/2012

8/2012

Cục Đào tạo với nước ngoài

Các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính.

Phương án bổ sung các quy định, thủ tục liên quan đến thành lập cơ sở liên kết giữa bên nước ngoài và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/03/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT năm 2012 về Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 1146/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 26/03/2012
Ngày có hiệu lực 26/03/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT năm 2012 về Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close