ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT ĐỐI VỚI CƠ SỞ “XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 414/TTr-TNMT ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở “Xây dựng nhà xưởng cho thuê” tại lô B9, B11 khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên do Công ty cổ phần Nam Sơn làm chủ cơ sở gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Vũ Văn Tưởng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Trưởng đoàn;

2. Ông Ngô Quang Trường - Phó Chi cục trưởng, Chi cục bảo vệ môi trường Bắc Giang thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó trưởng đoàn;

3. Ông Nguyễn Bá Trịnh - Chuyên viên phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục bảo vệ môi trường Bắc Giang thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thư ký;

4. Ông Trần Vũ Thông - Phó Trưởng ban, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Tuấn Nhã - Phó Trưởng phòng Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị và nông thôn thuộc Sở Xây dựng - Thành viên;

6. Ông Phan Thế Bình - Phó Trưởng Phòng Đầu tư - Tài nguyên và Môi trường thuộc Văn Phòng UBND tỉnh - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Xuân Điệp - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên - Thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường của cơ sở nêu trên, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra và gửi kết quả về UBND tỉnh để làm căn cứ phê duyệt theo quy định. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chi phí cho hoạt động của đoàn kiểm tra được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, các ông có tên tại Điều 1 và Công ty cổ phần Nam Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- CCBVMT thuộc Sở TN&MT (lưu h/s);
- Văn Phòng UBND tỉnh:
+ PVPNN, TH, TN, TKCT;
+ Lưu: VT, MT.Bình.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lại Thanh Sơn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2017 thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở “Xây dựng nhà xưởng cho thuê” do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu 1151/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/07/2017
Ngày có hiệu lực 10/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bắc Giang Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2017 thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở “Xây dựng nhà xưởng cho thuê” do tỉnh Bắc Giang ban hành
Mục lục

Mục lục

Close