BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1166/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 11.657 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói nhân dân trong dịp giáp hạt năm 2011 và cứu đói cho hộ nghèo thiếu đói do bị hạn hán, cụ thể:

- Tỉnh Quảng Bình: 2.000 tấn;

- Tỉnh Nghệ An: 3.908 tấn;

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 1.500 tấn;

- Tỉnh Quảng Trị: 1.800 tấn;

- Tỉnh Thanh Hóa: 2.049 tấn;

- Tỉnh Gia Lai: 400 tấn.

Số lượng gạo nêu trên đã bao gồm 200 tấn gạo đã ứng cấp cho tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 1078/QĐ-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Thanh Hóa khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của các tỉnh; đồng thời, tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ phê duyệt, thực hiện.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước ghi giảm vốn dự dữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước , Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh: Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Thanh Hóa;
- Lưu: VT (2b), TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1166/QĐ-BTC năm 2011 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho các địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 1166/QĐ-BTC Ngày ban hành 18/05/2011
Ngày có hiệu lực 18/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1166/QĐ-BTC năm 2011 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho các địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close