BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1175/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong các cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2572/QĐ-BTC ngày 08/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 đối với 17.267 thí sinh theo danh sách thí sinh đăng ký dự thi vào các Cục Thuế địa phương đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TCCB (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1175/QĐ-BTC năm 2011 về công nhận kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 1175/QĐ-BTC Ngày ban hành 19/05/2011
Ngày có hiệu lực 19/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1175/QĐ-BTC năm 2011 về công nhận kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close