BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1199/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HƯỞNG LƯƠNG TỪ KINH PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NĂM 2013 CHO BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 1

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ nhiệm vụ Bộ giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 tại tờ trình số 116/TTr-BQL ngày 08/4/2013 về việc xin phê duyệt biên chế hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước và biên chế hưởng lương từ dự án đầu tư năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch biên chế năm 2013 như sau:

1. Tên cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1.

2. Ngành: Sự nghiệp kinh tế.

3. Số lượng người làm việc trong cơ quan, đơn vị: Tổng số 44 người, trong đó:

a) Biên chế sự nghiệp: 36 người, gồm 15 người hưởng lương sự nghiệp kinh tế cấp từ nguồn ngân sách nhà nước và 21 người hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư.

Cán bộ kỹ thuật, kế toán dự án được tuyển dụng có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác liên tục trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình; có trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhiệm vụ được giao.

b) Hợp đồng lao động: 08 người (bao gồm cán bộ địa phương cử biệt phái sang phối hợp giám sát công trình) để thực hiện những công việc không cần bố trí biên chế thường xuyên đáp ứng yêu cầu của Ban.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 có trách nhiệm:

1. Căn cứ số lượng người làm việc được phê duyệt tại điểm a, khoản 3, Điều 1 Quyết định này để thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng và quản lý công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Ký hợp đồng lao động thực hiện công việc nhất định quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 1 Quyết định này.

3. Báo cáo thực hiện biên chế, quỹ lương theo quy định hiện hành (báo cáo phân bổ chỉ tiêu biên chế được giao cho đơn vị trực thuộc; đăng ký kế hoạch biên chế với Kho bạc 6 tháng và cả năm) và kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án năm 2014 gửi về Bộ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (TMH 12b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/08/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1199/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 phê duyệt Kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1199/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 12/08/2013
Ngày có hiệu lực 12/08/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1199/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 phê duyệt Kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close