Văn bản "Quyết định 12/2000/QĐ-BNN-KHCN bổ sung các loại phân bón vào” Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/07.2005

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 12/2000/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: BỔ SUNG CÁC LOẠI PHÂN BÓN VÀO” DANH MỤC CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ LƯU THÔNG Ở VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành”Danh mục bổ sung các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam” năm 2000.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ &CLSP, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Vụ KHCN&CLSP
- Lưu VP

K/T.BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thế Dân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/07/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 12/2000/QĐ-BNN-KHCN bổ sung các loại phân bón vào” Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 12/2000/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 15/02/2000
Ngày có hiệu lực 01/03/2000 Ngày hết hiệu lực 02/07/2005
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 12/2000/QĐ-BNN-KHCN bổ sung các loại phân bón vào” Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close