Văn bản "Quyết định 12/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 29/03.2008 và được thay thế bởi Quyết định 08/2008/QĐ-BGDĐT về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 29/03/2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2004/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 12/2004/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 và được sửa đổi tại Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông" ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2002 và được sửa đổi tại Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Khoản 1 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp Bổ túc trung học phổ thông:

a) Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, lãnh đạo các đơn vị khác thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định.

c) Thư ký Hội đồng và các Uỷ viên Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định được lựa chọn trong chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ, giảng viên các trường đại học, nghiên cứu viên Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, biên tập viên Nhà xuất bản giáo dục, chuyên viên giỏi của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các giáo viên giỏi đã hoặc đang giảng dạy ở các trung tâm Giáo dục thường xuyên.

d) Mỗi môn thi có ít nhất hai người cùng ra đề thi và một người phản biện đề thi."

2. Điểm b và c khoản 1 Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"b) Các Phó trưởng ban do Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên và một số lãnh đạo các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan đảm nhiệm.

c) Uỷ viên là chuyên viên Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và một số chuyên viên các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan đảm nhiệm."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Tổng Tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Văn Vọng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

ĐỐI CHIẾU CÁC ĐIỂM CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

STT

Điều, Khoản, Điểm

Nội dung của Quy chế cũ

Đề nghị sửa đổi, bổ sung

1.

Điều 16 khoản 1

1. Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp Bổ túc trung học phổ thông:

a) Chủ tịch Hội đồng do một Thứ trưởng đảm nhiệm.

b) Phó Chủ tịch Hội đồng do Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Trung học phổ thông và một số thủ trưởng các đơn vị khác do Bộ trưởng quyết định.

c) Thư ký Hội đồng bao gồm một số chuyên viên am hiểu về công tác thi của Vụ Giáo dục thường xuyên.

d) Các uỷ viên Hội đồng là những chuyên viên, nghiên cứu viên về giáo dục thường xuyên hoặc giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn.

1. Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp Bổ túc trung học phổ thông:

a) Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, lãnh đạo các đơn vị khác thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định.

c) Thư ký Hội đồng và các Uỷ viên Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định được lựa chọn trong chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ, giảng viên các trường đại học, nghiên cứu viên Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, biên tập viên Nhà xuất bản giáo dục, chuyên viên giỏi của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các giáo viên giỏi đã hoặc đang giảng dạy ở các trung tâm Giáo dục thường xuyên.

d) Mỗi môn thi có ít nhất hai người cùng ra đề thi và một người phản biện đề thi."

2.

Điều 43

khoản 1

điểm b và c

1. Thành phần:

b) Các phó trưởng ban do Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Trung học phổ thông và một số lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ có liên quan đảm nhiệm.

c) Uỷ viên là chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Trung học phổ thông và một số chuyên viên các cơ quan thuộc Bộ có liên quan.

1. Thành phần:

b) Các Phó trưởng ban do Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên và một số lãnh đạo các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan đảm nhiệm.

c) Uỷ viên là chuyên viên Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và một số chuyên viên các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan đảm nhiệm.

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 29/03/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 12/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 12/2004/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 28/04/2004
Ngày có hiệu lực 24/05/2004 Ngày hết hiệu lực 29/03/2008
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 12/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close