BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2012 (tính đến hết ngày 31/12/2012).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Lãnh đạo Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012)

STT

Tên loại - Số ký hiệu

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày, tháng, năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Nghị định số 33/2011/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Chính phủ

16/5/2011

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ban hành ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

2

Quyết định số 38/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bộ Giao thông vận tải

24/12/2004

Bị thay thế bởi Thông tư số 31/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 01/8/2012 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3

Quyết định số 13/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành “Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ đang khai thác”

Bộ Giao thông vận tải

02/02/2005

Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 20/7/2012 quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác

4

Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Bộ Giao thông vận tải

15/02/2005

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 31/7/2012 quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

5

Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Bộ Giao thông vận tải

18/8/1998

Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

6

Thông tư số 43/2011/TT-BGTVT

Thông tư quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu xe ô tô.

Bộ Giao thông vận tải

9/6/2011

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2012/TT-BGTVT quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu xe ô tô.

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1

Quyết định số 2214/QĐ-TCKT

Hướng dẫn thu lệ phí IMO đối với tàu biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện

28/11/1990

Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 03/7/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Hội phí tham gia Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO).

2

Thông tư số 187/TT-TCKT

Hướng dẫn thu lệ phí IMO đối với tàu biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện

28/11/1990

Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 03/7/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Hội phí tham gia Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO).

3

Quyết định số 1831/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn đăng kiểm viên tàu biển

Bộ Giao thông vận tải

12/6/2001

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 65/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 27/12/2011 quy định về đăng kiểm viên tàu biển.

4

Quyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

30/11/2005

Bị thay thế bởi Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 28/11/2011 quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.

5

Thông tư số 17/2009/TT-BGTVT

Thông tư về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

Bộ Giao thông vận tải

11/8/2009

Bị thay thế bởi Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 20/7/2012 quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

5/02/2007

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 01/8/2012 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng.

2

Thông tư số 17/2011/TT-BGTVT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải

31/3/2011

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 01/8/2012 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng.

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

1

Quyết định số 22/2006/QĐ-BGVT

Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 348-06 “Yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường sắt”;

Bộ Giao thông vận tải

04/5/2006

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 29/12/2011 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.

2

Quyết định số 21/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 347-06 “Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới”;

Bộ Giao thông vận tải

04/5/2006

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 29/12/2011 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.

3

Quyết định số 23/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 349-06 “Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới”;

Bộ Giao thông vận tải

04/5/2006

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 29/12/2011 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.

4

Quyết định số 46/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 358-06 “Phương tiện giao thông đường sắt - Đầu máy Diesel - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới”;

Bộ Giao thông vận tải

27/12/2006

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 29/12/2011 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.

5

Quyết định số 47/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 357-06 “Phương tiện giao thông đường sắt - Đầu máy Diesel - yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới”;

Bộ Giao thông vận tải

27/12/2006

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 29/12/2011 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.

6

Quyết định số 38/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành các tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 364-07 “Phương tiện giao thông đường sắt - Hệ thống hãm gió ép đầu máy Diesel - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra” và tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 365-07 “Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe hàng - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới”;

Bộ Giao thông vận tải

10/8/2007

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 29/12/2011 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.

VBQPPL ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Quyết định số 4099/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành “Quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam”.

Bộ Giao thông vận tải

28/12/2000

Bị thay thế bởi Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 30/12/2011 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam”.

2

Quyết định số 11/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4099/2000/QĐ-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

17/01/2005

Bị thay thế bởi Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 30/12/2011 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam”.

3

Quyết định số 50/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành: quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

28/12/2006

Bị thay thế bởi Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 30/12/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa”.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 02/01/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 12/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 12/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 02/01/2013
Ngày có hiệu lực 02/01/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 12/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close