ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1203/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG NGUYỄN CƠ THẠCH KÉO DÀI, TỶ LỆ 1/500
Địa điểm: quận Bắc Từ Liêm, quận cầu Giấy, Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở -Văn phòng - Dịch vụ tại số 136 Hồ Tùng Mậu;

Căn cứ các Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 và số 7102/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên - hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam nghĩa trang Mai Dịch;

Căn cứ Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2.000;

n cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại tờ trình số 108/TTr-QHKT-HTKTngày 09 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng 12/2016, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường: Tuyến đường có chiều dài khoảng 0,45km thuộc địa bàn các quận Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điểm đầu tuyến (điểm 1): tại nút giao với đường Hồ Tùng Mậu.

- Điểm cuối tuyến (điểm 3): hết ranh giới dự án Goldmark City.

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường cấp khu vực.

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường:

- Bề rộng mặt cắt ngang đường điển hình rộng B=40m-45,3m gồm 02 lòng, đường xe chạy rộng 11,25mx2=22,5m; dải phân cách giữa rộng 3m; vỉa hè phía Tây rộng 7,3m-9,95m; vỉa hè phía Đông rộng 7m-11m.

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể xem trên bản vẽ, sẽ được xác định theo dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3 được xác định bằng tọa độ các điểm khống chế, bán kính đường cong bằng và thông số kỹ thuật ghi trực tiếp trên bản vẽ. Điểm 2’ là điểm chuyển hướng tim đường.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy trực tiếp theo bản vẽ, phù hợp với các chỉ giới đường đỏ lẻ của tuyến đường đã được xác định trong các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc tuyến được cấp thẩm quyền phê duyệt.

5. Các nút giao thông trên tuyến:

- Xây dựng 02 nút giao bằng của tuyến đường với các đường quy hoạch trong khu vực gồm:

+ Nút giao với đường Hồ Tùng Mậu;

+ Nút giao với tuyến đường quy hoạch B=24,5m thuộc khu đô thị Goldmark City.

Phương án tổ chức giao thông và chỉ giới đường đỏ của các nút giao này sẽ được xác định cụ thể theo dự án riêng được, cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Các nút giao với các đường ngang còn lại dự kiến theo quy hoạch được tổ chức giao bằng. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

- Giao UBND quận Bắc Từ Liêm, UBND quận Cầu Giấy công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện. Chủ tịch UBND các quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy; Chủ tịch UBND phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm; Chủ tịch UBND phường Mai Dịch, quận cầu Giấy chịu trách nhiệm quản lý việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy; Chủ tịch UBND phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm; Chủ tịch UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, các PCVP; TKBT, TH, KT, ĐT;
- Lưu VT, QHA2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ C
HỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

Tên tiếng Anh Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
Số hiệu 1203/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/02/2017
Ngày có hiệu lực 17/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close