ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1216/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 11/6/2016 của Tng Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Căn c Quyết định số 1915/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi b thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2017 của Bộ Giao thông vận ti về việc công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải;

Căn c Quyết định số 1574/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2808/QĐ-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kim soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 70/TTr-SGTVT ngày 14/6/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 463/STP-KSTTHC ngày 02/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi (có danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo).

1. Sở Giao thông vận tải thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định này.

2. Chậm nhất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố, Sở Tư pháp đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải đã được công bố tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh không công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ T
ư pháp;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- VPUB: PCVP (NC), CBTH;
- L
ưu: VT, NCbdv278.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

PHN I.

DANH MỤC TH TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mi ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

13

2

Giải quyết khiếu nại lần hai

16

3

Giải quyết tố cáo

19

4

Tiếp công dân

22

5

Xử lý đơn thư

26

II. Lĩnh vực thẩm định dự án, thiết kế, dự toán

 

1

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

31

2

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản v thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bn vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

35

3

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

39

2. Danh mục thủ tục hành chính được sa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tnh Quảng Ngãi

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đi, bổ sung, thay thế

Trang

I. Lĩnh vực đăng kiểm

 

1

T-QNG-266974-TT

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt v an toàn;

- Thông tư số 238/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

43

2

T-QNG-266975-TT

Cáp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng

- Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kim tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt v an toàn;

- Thông tư số 238/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

48

3

T-QNG-266976-TT

Cấp Giấy chứng nhận cht lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ gii ci tạo

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt v an toàn;

- Thông tư số 238/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

54

4

T-QNG-266977-TT

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ gii cải tạo

60

5

T-QNG-266978-TT

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở người bốn bánh có gn động cơ

63

6

T-QNG-266979-TT

Cấp Giấy chng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bn bánh có gắn động cơ

66

II. Lĩnh vực đường bộ

 

1

T-QNG-266990-TT

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng ch hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp bin xe máy chuyên dùng.

68

2

T-QNG-266995-TT

Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vn tải hành khách theo tuyến cố định

- Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận ti bng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận ti đường bộ.

- Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách c đnh bằng xe ô tô.

74

3

T-QNG-267010-TT

Cấp Giấy phép ln vận Việt - Lào cho phương tiện

Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng ch hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp bin xe máy chuyên dùng.

81

4

T-QNG-267011-TT

Cấp lại Giy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

86

5

T-QNG-267012-TT

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

91

6

T-QNG-267013-TT

Cấp Giấy phép vn tải qua biên giới Campuchia - Lào - Vit Nam

95

7

T-QNG-267014-TT

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng ch hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp bin xe máy chuyên dùng.

100

8

T-QNG-267016-TT

Cp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn th và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn th và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội

105

9

T-QNG-267019-TT

Cấp đi, cấp lại Chng ch bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng ch hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp bin xe máy chuyên dùng.

108

10

T-QNG-267020-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, bin s xe máy chuyên dùng lần đầu

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng ch hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp bin xe máy chuyên dùng;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ s gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

114

11

T-QNG-267021-TT

Di chuyn đăng ký xe máy chuyên dùng

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ s gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

116

12

T-QNG-267022-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyn đến

Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng ch hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp bin xe máy chuyên dùng.

119

13

T-QNG-267023-TT

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng ch hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp bin xe máy chuyên dùng;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ s gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

123

14

T-QNG-267024-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, bin số xe máy chuyên dùng có thi hạn

Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng ch hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp bin xe máy chuyên dùng.

127

15

T-QNG-267025-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, bin số xe máy chuyên dùng bị mất

131

16

T-QNG-267026-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng ch hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp bin xe máy chuyên dùng.

134

17

T-QNG-267027-TT

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

137

18

T-QNG-267037-TT

Cấp Giấy phép xe tập lái

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng ch hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp bin xe máy chuyên dùng.

140

19

T-QNG-267038-TT

Cấp lại Giấy phép xe tập lái hoặc bổ sung xe tập lái

143

20

T-QNG-267086-TT

Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

146

21

T-QNG-267040-TT

Cấp mới Giấy phép lái xe

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng ch hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp bin xe máy chuyên dùng.

149

22

T-QNG-267041-TT

Cấp lại Giấy phép lái xe

155

23

T-QNG-267042-TT

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

159

24

T-QNG-267043-TT

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

162

25

T-QNG-267044-TT

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

165

26

T-QNG-267045-TT

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

168

27

T-QNG-267036-TT

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái của người nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

172

III. Lĩnh vực đường thủy

 

1

T-QNG-267057-TT

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Thông tư s 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

175

2

T-QNG-267058-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Thông tư s 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

179

3

T-QNG-267060-TT

Công b hoạt động cảng thủy nội địa

185

4

T-QNG-267061-TT

Công bố lại cảng thủy nội địa

188

5

T-QNG-267062-TT

Công bố mở lung, tuyến thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đưng thy nội địa địa phương

Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa

191

6

T-QNG-267063-TT

Công b đóng luồng, tuyến thủy nội địa đối với đường thy nội địa chuyên dùng nối với đường thy nội địa địa phương

194

7

T-QNG-267066-TT

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thy nội địa

Thông tư s 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

197

8

T-QNG-267067-TT

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

201

9

T-QNG-267068-TT

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyn từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

205

10

T-QNG-267069-TT

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

209

11

T-QNG-267070-TT

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyn quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Thông tư s 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

213

12

T-QNG-267071-TT

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hu phương tiện đồng thời thay đi cơ quan đăng ký phương tiện

216

13

T-QNG-267072-TT

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của ch phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tnh khác

219

14

T-QNG-267073-TT

Cp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

222

IV. Lĩnh vực phí, lệ phí

 

1

T-QNG-267084-TT

Xác định xe thuộc diện không chịu phí, được tr lại hoặc bù trừ lại tiền phí đã nộp

Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

225

3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi b TTHC

I. Lĩnh vực đường bộ

1

T-QNG-266994-TT

Chấp thuận giảm tần suất chạy xe trên tuyến vận ti hành khách c đnh ln tnh, nội tỉnh

- Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận ti bng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận ti đường bộ.

2

T-QNG-267032-TT

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

3

T-QNG-267033-TT

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

4

T-QNG-

267029-TT

Chấp thuận chủ trương xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

II. Lĩnh vực xây dựng

1

T-QNG-267075-TT

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

2

T-QNG-267076-TT

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

3

T-QNG-267077-TT

Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

4

T-QNG-267078-TT

Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vn khác

5

T-QNG-267079-TT

Thẩm định dự án đu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

6

T-QNG-267080-TT

Thẩm định thiết kế cơ sở điều chnh đối với dự án vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

7

T-QNG-267081-TT

Thẩm đnh thiết kế k thuật, dự toán công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trong trường hợp thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong trường hợp thiết kế 2 bước

8

T-QNG-267082-TT

Thm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng

III. Lĩnh vực phí, lệ phí

1

T-QNG-267083-TT

Thu nộp tiền phí sử dụng đường bộ áp dụng đối với xe ô tô

Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Ghi chú: Có 69 thủ tục./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1216/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu 1216/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày có hiệu lực 28/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Ngãi Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1216/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
Mục lục

Mục lục

Close