THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1221/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

b) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc trung ương tổ chức cập nhật và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn trong danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở;

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.

3. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước:

a) Yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình trong Danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương;

b) Tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.

4. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các cơ sở có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT. CN (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỂM NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ)

8. Tỉnh Thái Bình8. Tỉnh Thái Bình8. Tỉnh Thái Bình8. Tỉnh Thái Bình8. Tỉnh Thái Bình8. Tỉnh Thái Bình8. Tỉnh Thái Bình

CN Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc

CN Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc

KCN Tiền Hải, Xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

2.212

EVN

CN Công ty TNHH Sao Vàng

Công ty CP BITEXCO Nam Long

Công ty CP Đầu tư Thương Mại Quốc tế Minh Long

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân

Công ty CP dệt sợi Đam San

Công ty CP gạch ốp lát Thái Bình

Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Maxport

Công ty CP Sợi Trà Lý

Công ty CP tập đoàn Hương Sen

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình

Công ty CPTM XNK DATEX

Công ty hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO

Công ty thép đặc biệt Shengly

Công ty TNHH Công Nghiệp Sheng Fang

Công ty TNHH dệt nhuộm xuất khẩu Thăng Long

Công ty TNHH Hợp Thành

Công ty TNHH May NienhSing Việt Nam

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

Cty TNHH SXKD sứ Hảo Cảnh

Công ty TNHH TAV

Nhà máy gạch men Mikado

Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL

Công ty cổ phần DAMSAN

Công ty TNHH may TEXHONG Thái Bình

Công ty cổ phần sản xuất hàng Thể Thao - Chi nhánh Thái Bình

Công ty TNHH Công Nghiệp Sheng Fang

Công ty cổ phần CERINCO Hà Nội

Công ty TNHH CN TACTICIAN

Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình

9. Tỉnh Hà Nam9. Tỉnh Hà Nam9. Tỉnh Hà Nam9. Tỉnh Hà Nam9. Tỉnh Hà Nam9. Tỉnh Hà Nam9. Tỉnh Hà Nam

Công ty CP GreenFeed Việt Nam- Chi nhánh Hà Nam

Công ty CP GreenFeed Việt Nam- Chi nhánh Hà Nam

Lô E, KCN Đồng Văn 2, huyện Duy tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản

1.192.788

EVN

Công ty Cổ phần xi măng Vissai Hà Nam (gồm cả hai dây chuyền)

Công ty CP Xi măng Hoàng Long

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn

Công ty CP xi măng Xuân Thành

Công ty xi măng Thành Thắng Group

Công ty Dệt Hà Nam

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Phủ Lý

Công ty TNHH Sợi Long Vân

Công ty TNHH Number One Hà Nam

Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên

Chi nhánh TCT CP Dệt May Hà Nội

Công ty Honda Việt Nam (Chi nhánh Hà Nam)

Công ty CP nhựa Châu Âu

Công ty TNHH Dorco Vina - CN Hà Nam

Công ty CP HACERA

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Hà Nam

Cty CP đầu tư công nghệ & Thương mại Hà Nam

Công ty TNHH Finetek Việt Nam

Công ty cổ phần Casablanca Việt Nam

Friesland Campina Hanam

Công ty TNHH Finetek Việt Nam

Công ty Friesland Campina Hà Nam

Công ty TNHH Nhựa Đông Á

Công ty CP dinh dưỡng Hồng Hà

Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam

Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội

Công ty TNHH Showa Denko Rare - Earth Việt Nam

Công ty Dệt may Châu Giang

Công ty TNHH MTV Quỳnh Hằng

Công ty TNHH JY Plastic

Công ty TNHH Essa Hi - Tech

Công ty TNHH Tân Thủy

Công ty TNHH Việt Phương Hà Nam

Công ty TNHH Dream Plastic

Công ty TNHH Nittoku Việt Nam

Công ty TNHH Đồng Kỹ thuật Korea Việt Nam

CN Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hà Nam.

Công ty TNHH Quang Quân

Công ty CP APPE JV Việt Nam

10. Tỉnh Nam Định10. Tỉnh Nam Định10. Tỉnh Nam Định10. Tỉnh Nam Định10. Tỉnh Nam Định10. Tỉnh Nam Định10. Tỉnh Nam Định

Công ty CP dệt lụa Nam Định

Công ty CP dệt lụa Nam Định

Số 4 đường Hà Huy Tập, TP Nam Định

Công nghiệp

Sản xuất vải dệt thoi

1.603

EVN

Công ty CP dệt may Sơn Nam

Tổng Cty CP Dệt May Nam Định

Công ty CP Dệt nhuộm Thiên Nam SUNRISE

Công ty cổ phần Lâm sản NĐ

Công ty CP TCE Vina denim

CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn

Công ty TNHH Đúc Thắng Lợi

Cty TNHH Giầy AMARA VN

Công ty TNHH Kim khí Anh Tú

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Nam Định

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch

Công ty TNHH Sunrise spinning Việt Nam

Công ty TNHH Yamani Dynasty

Công ty TNHH YOUNGONE Nam Định

Công ty TNHH Youngor Smart Shirt Việt Nam

Chi nhánh tập đoàn dệt may Việt Nam- MN sợi Vinatex Nam Định

Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định

Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định

Công ty cổ phần phát triển Điện lực ánh sáng

Công ty TNHH YAMANI DYNASTY

Công ty TNHH 1 thành viên KTCTTL Bắc Nam Hà

Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Ánh Sáng

Công ty TNHH may YSS

Công ty Cổ phần dây lưới thép Nam Định

 11. Tỉnh Ninh Bình 11. Tỉnh Ninh Bình 11. Tỉnh Ninh Bình 11. Tỉnh Ninh Bình 11. Tỉnh Ninh Bình 11. Tỉnh Ninh Bình 11. Tỉnh Ninh Bình

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú

Công nghiệp

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

216.479

SCT

Công ty TNHH Tập đoàn xi măng The Vissai

Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp

Chi nhánh Công ty TNHH Duyên Hà - Nhà máy xi măng Duyên Hà

Công ty cổ phần xi măng Hệ Dưỡng

Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương

Công ty TNHH Giày Adora Việt Nam

Nhà máy cán thép chất lượng cao Tam Điệp (Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam)

Nhà máy kính nổi Tràng An

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình

Công ty TNHH MCNEX VINA

Cty TNHH May NIENHSING Ninh Bình

Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Ninh Bình (Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công Việt Nam)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Công ty TNHH Chang xin Việt Nam

II. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮCII. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮCII. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮCII. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮCII. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮCII. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮCII. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 12. Tỉnh Cao Bằng 12. Tỉnh Cao Bằng 12. Tỉnh Cao Bằng 12. Tỉnh Cao Bằng 12. Tỉnh Cao Bằng 12. Tỉnh Cao Bằng 12. Tỉnh Cao Bằng

Công ty CP Gang thép Cao Bằng

Công ty CP Gang thép Cao Bằng

Chu Trinh, Hòa An, Cao Bằng

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

115.648

EVN

Chi nhánh Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và công trình mỏ

Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng

Công ty CP khoáng sản Nikko Việt Nam

Công ty CP Gốm-Xây dựng Nam Phong

Công ty TNHH MTV Khoáng sản Phát Đạt

13. Tỉnh Bắc Kạn13. Tỉnh Bắc Kạn13. Tỉnh Bắc Kạn13. Tỉnh Bắc Kạn13. Tỉnh Bắc Kạn13. Tỉnh Bắc Kạn

Chi nhánh Bắc Kạn- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và công trình mỏ

Chi nhánh Bắc Kạn- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và công trình mỏ

Tổ 10, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Công nghiệp

Khai thác quặng kim loại

2.456

SCT

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

14. Tỉnh Điện Biên14. Tỉnh Điện Biên14. Tỉnh Điện Biên14. Tỉnh Điện Biên14. Tỉnh Điện Biên14. Tỉnh Điện Biên14. Tỉnh Điện Biên

Công ty cổ phần Xi măng Điện Biên

Công ty cổ phần Xi măng Điện Biên

Số 15, tổ dân phố 12, phường Mường thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

28.226

SCT

 15. Tỉnh Lai Châu 15. Tỉnh Lai Châu 15. Tỉnh Lai Châu 15. Tỉnh Lai Châu 15. Tỉnh Lai Châu 15. Tỉnh Lai Châu 15. Tỉnh Lai Châu

Nhà máy thủy điện Huội Quảng

Nhà máy thủy điện Huội Quảng

Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, Bản Nà Khiết - Xã Mường Cang - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu

Công nghiệp

Sản xuất điện

4.011

EVN, A0

Nhà máy thủy điện Lai Châu

16. Tỉnh Hà Giang16. Tỉnh Hà Giang16. Tỉnh Hà Giang16. Tỉnh Hà Giang16. Tỉnh Hà Giang16. Tỉnh Hà Giang16. Tỉnh Hà Giang

Công ty CP đầu tư khoáng sản An thông

Công ty CP đầu tư khoáng sản An thông

Số 415 Đường trần phú P. Trần phú - Hà giang

Công nghiệp

Khai thác quặng uranium và thorium

4.889

SCT

Công ty TNHH Sơn Lâm

Công ty CP Cơ khí và Khoáng Sản Hà Giang

17.Tỉnh Tuyên Quang17.Tỉnh Tuyên Quang17.Tỉnh Tuyên Quang17.Tỉnh Tuyên Quang17.Tỉnh Tuyên Quang17.Tỉnh Tuyên Quang17.Tỉnh Tuyên Quang

Công ty Cổ phần vật liệu Viên Châu

Công ty Cổ phần vật liệu Viên Châu

Km3 xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

6.835

SCT

Công ty TNHH MTV Cơ khí hoá chất 13

Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang

Công ty cổ phần Giấy An Hòa

Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang

Nhà máy Hợp kim sắt- MIMECO Tuyên Quang thuộc Công ty Cổ phần khoáng sản và cơ khí

Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

18. Tỉnh Lào Cai18. Tỉnh Lào Cai18. Tỉnh Lào Cai18. Tỉnh Lào Cai18. Tỉnh Lào Cai18. Tỉnh Lào Cai18. Tỉnh Lào Cai

Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

SN 037, đường Nguyễn Huệ, P.Lào Cai, Tp. Lào Cai

Công nghiệp

Cung cấp nước sạch

1.080

SCT

Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung

Công ty Luyện đồng Lào Cai

Công ty cổ phần Phốt Pho vàng Lào Cai

Công ty TNHH Đông Nam Á Lào Cai

Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam

Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam

Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lào Cai

Công ty Cổ phần sản xuất - Xuất nhập khẩu Phú Hưng

Công ty cổ phần thương mại Thành Công

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai

Khách sạn Quốc tế ARISTO

Công ty CP DAP số 2 - VINACHEM

Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm

Công ty TNHH 1 TV CBNSTP Hiếu Hưng

Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai

Doanh nghiệp tư nhân Đức Tiến

Công ty TNHH DV du lịch Cáp treo FANSIPAN Sa Pa

Công ty TNHH 1 Thành viên Apatit

Công ty cổ phần hoá chất Bảo Thắng

Công ty Cổ Phần dịch vụ Năng Lượng SBM (chi nhánh Lào Cai)

Công ty TNHH LD Khách Sạn Quốc Tế LC

19. Tỉnh Yên Bái19. Tỉnh Yên Bái19. Tỉnh Yên Bái19. Tỉnh Yên Bái19. Tỉnh Yên Bái19. Tỉnh Yên Bái19. Tỉnh Yên Bái

Công ty CP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái

Công ty CP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái

Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP Yên Bái

Công nghiệp

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

3.123

EVN

Công ty TNHH Khoáng sản V.STAR

Công ty CP Xi măng Yên Bình

Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái

Công ty CP kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Công ty CP Vật liệu xây dựng Yên Bái

Công ty CP Mông Sơn

CN Công ty phát triển số 1 TNHH 1 TV-NM chế biến Quặng sắt làng Mỵ

 20. Tỉnh Thái Nguyên 20. Tỉnh Thái Nguyên 20. Tỉnh Thái Nguyên 20. Tỉnh Thái Nguyên 20. Tỉnh Thái Nguyên 20. Tỉnh Thái Nguyên 20. Tỉnh Thái Nguyên

Công ty CP phụ tùng máy số 1

Công ty CP phụ tùng máy số 1

Đường 3/2 tổ 10, phường mỏ chè, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.134

SCT

Công ty CP giấy Hoàng Văn Thụ

Công ty CP Kim Loại màu Thái Nguyên

Công ty CP cơ khí Phổ Yên

Công ty Diesel Sông Công

Công ty TNHH Hansol Electronics VN

Công ty TNHH SamSung Electro mechanics VN

Công ty CP Nhiệt điện An Khánh

Công ty nhiệt điện Cao Ngạn

Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên

Công ty TNHH MTV Cơ điện và vật liệu nổ 31

Công ty Than Khánh Hòa

Công ty CP Xi măng Quán Triều

Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn

Công ty CP xi măng La Hiên

Công ty TNHH chế biến khoáng sản Núi Pháo

Công ty TNHH tinh luyện VONFRAM Núi Pháo

Công ty TNHH MTV 27

Công ty CP Cán Thép Thái Trung

Công ty TNHH NatsteelVina

Công ty CP hợp kim sắt Gang Thép Thái Nguyên

Công ty CP Alutec Vina

Công ty TNHH Mani Hà Nội

Công ty TNHH Xây dựng và PTNT miền núi

Công ty CP PRIME Phổ Yên

Công ty TNHH SamSung Electronics VN Thái Nguyên (SEVT)

Công ty CP đầu tư và thương mại Hiệp Linh

Công ty TNHH Hiệp Hương

Công ty CP thép Toàn Thắng

Công ty CP Nhật Anh

Công ty TNHH Hương Đông

Công ty TNHH Glonics Việt Nam

Công ty CP đầu tư và thương mại Hiệp Linh

Công ty CP đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long

Chi nhánh công ty nhà máy gạch ốp lát Việt Ý

Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên

Công ty TNHH Bokwang Vina

Công ty Rftech

Công ty CP đầu tư thương mại TNG

Chi nhánh Công ty CP Gang thép TN -XN Năng Lượng

Công ty TNHH Sam Hwa Yang Heng Vina

Công ty cổ phần MEINFA

Công ty cổ phần Cơ khí Gang Thép

Công ty TNHH UJU Vina Thái Nguyên

Công ty TNHH Jukwang precision Việt Nam

Công ty TNHH Ssnewtech Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thép Toàn Thắng

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuân

21. Tỉnh Lạng Sơn21. Tỉnh Lạng Sơn21. Tỉnh Lạng Sơn21. Tỉnh Lạng Sơn21. Tỉnh Lạng Sơn21. Tỉnh Lạng Sơn21. Tỉnh Lạng Sơn

Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong

Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong

Đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

2.848

SCT

Công ty CP Xi măng Lạng Sơn

Công ty CP Đá Mài Hải Dương

Công ty CP xi măng the visai Đồng Bành

Công ty Nhiệt điện Na Dương

Công ty TNHH Tân Thành Lạng Sơn

Xí nghiệp gạch tuynel Cao Lộc

Công ty CP gạch ngói Hợp Thành

Công ty TNHH Bảo Long

Tòa nhà Viettel chi nhánh Lạng Sơn

Công ty TNHH Hải Sơn

 22. Tỉnh Bắc Giang 22. Tỉnh Bắc Giang 22. Tỉnh Bắc Giang 22. Tỉnh Bắc Giang 22. Tỉnh Bắc Giang 22. Tỉnh Bắc Giang 22. Tỉnh Bắc Giang

Công ty TNHH Bắc Hà

Công ty TNHH Bắc Hà

Thôn Lịm xuyên, xã Song Khê, TP. Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

1.001

SCT

Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam

Công ty TNHH New Wing interconnect Technology (Bắc Giang)

Công ty TNHH Trinasolar (VietNam) Science & Technology

Công ty TNHH Vina Cell Technology

Công ty cổ phần Ngôi Sao

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - Vinacomin

Công ty Xi măng Bắc Giang

Công ty TNHH Fuhong precision component Bắc Giang

Nhà máy giấy Xương Giang - Cty Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang

Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam (cty Hoa Hưng Việt Nam)

Công ty CP Hồng Thái

Công ty CP Cầu Sen

Nhà máy Tân Xuyên - Cty CP Tân Xuyên

Công ty Gạch Hòa Sơn

Công ty TNHH một thành viên 45

Công ty TNHH Abrasives Việt Nam

Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet

Công ty TNHH SI Flex Việt Nam

Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam

Công ty CP Casablanca

Công ty CP gạch Cẩm Lý

Công ty TNHH Thương mại Dương Tiến

Công ty TNHH Vina Solar Technology

Nhà máy gạch Bích Sơn-Cty CP Tân Xuyên

Công ty CP Tổng Cty may Bắc Giang

Công ty TNHH Wonjin Vina

Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam

Công ty TNHH Wintek Việt Nam

Công ty TNHH Jeil-Tech Vina

Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam

Công ty TNHH Thạch Bàn

Công ty TNHH Daeyang Ha Noi

 23. Tỉnh Phú Thọ 23. Tỉnh Phú Thọ 23. Tỉnh Phú Thọ 23. Tỉnh Phú Thọ 23. Tỉnh Phú Thọ 23. Tỉnh Phú Thọ 23. Tỉnh Phú Thọ

Chi nhánh tại tỉnh Phú Thọ-Công ty TNHH VINCOM RETAIL miền Bắc

Chi nhánh tại tỉnh Phú Thọ-Công ty TNHH VINCOM RETAIL miền Bắc

Phường Tiên Cát, TP.Việt Trì

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

608

SCT

Chi nhánh công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật tại Phú Thọ

Công ty Trí Đức Phú Thọ

Công ty Jeil Phú Thọ

Công ty TNHH MTV Jeong woo Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ Cosmos

Công ty CP cấp nước Phú Thọ

Công ty gốm sứ CTH

Công ty TNHH Shillim Việt Nam

Công ty CP nhôm Sông Hồng

Công ty TNHH Tarpline Hà Nội

Công ty TNHH MTV hóa chất 21

Công ty TNHH JM Plastic Việt Nam

Công ty CP sản xuất thương mại Hữu Nghị

Công ty TNHH Kapstex Vina

Công ty cổ phần CMC

Công ty TNHH Dệt Phú Thọ

Công ty cổ phần KSA Polymer Hà Nội

Công ty CP Dệt Vĩnh Phú

Công ty TNHH công nghệ NAMUGA Phú Thọ

Công ty cổ phần CMC

Công ty CP xi măng Hữu Nghị

Công ty CP Xi măng Phú Thọ

Công ty CP Đông Á

Công ty TNHH JNTC VINA

Công ty TNHH Miwon Việt Nam

Công ty CP Giấy Việt Trì

Công ty TNHH MTV Panggrim Neotex

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao

Công ty CP gạch men TASA

Tổng công ty giấy Việt Nam

Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì

24. Tỉnh Sơn La24. Tỉnh Sơn La24. Tỉnh Sơn La24. Tỉnh Sơn La24. Tỉnh Sơn La24. Tỉnh Sơn La24. Tỉnh Sơn La

Nhà máy gạch tuynen Nà Bó,

Nhà máy gạch tuynen Nà Bó,

xã Na Bó huyện Mai Sơn

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.889

SCT

Nhà máy gạch tuy nen huyện Phù Yên

Nhà máy gạch Tuynel Sơn La

Nhà máy gạch Tuynel Sơn Hưng trung

Nhà máy gạch Tuynel Mộc Châu

Nhà máy gạch Tuynel Sông Mã

Nhà máy gạch Chiềng Pha,

Nhà máy gạch Vạn Thành

Nhà máy gạch ngói Chiềng Mung

Công ty Cổ phần xi măng Mai Sơn

Nhà máy thủy điện Sơn La

Nhà máy Gạch tuynel quyết tiến sông mã

Nhà máy gạch tuynel xã Chiềng Khoa

Công ty cổ phần xe khách Sơn La

Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La

Công ty cổ phần xe khách số 2-9 Sơn La

Công ty Cổ phần mía đường Sơn La

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Sông Lam

25. Tỉnh Hòa Bình25. Tỉnh Hòa Bình25. Tỉnh Hòa Bình25. Tỉnh Hòa Bình25. Tỉnh Hòa Bình25. Tỉnh Hòa Bình25. Tỉnh Hòa Bình

Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn

Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn

Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

178.946

EVN

Công ty TNHH HNT VINA

Công ty TNHH một thành viên xi măng Trung Sơn

Nhà máy thủy điện Hoà Bình

Công ty cổ phần sản xuất Xi măng măng X18

Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex

Công ty TNHH MDF Vinafor Tân An Hòa Bình

 III. BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG III. BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG III. BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG III. BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG III. BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG III. BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG III. BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

26. Tỉnh Thanh Hóa26. Tỉnh Thanh Hóa26. Tỉnh Thanh Hóa26. Tỉnh Thanh Hóa26. Tỉnh Thanh Hóa26. Tỉnh Thanh Hóa26. Tỉnh Thanh Hóa

Công ty CP XD đầu tư phát triển đô thị

Công ty CP XD đầu tư phát triển đô thị

KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

16.713

SCT

CN công ty CP sữa Việt Nam-Nhà máy sữa Lam Sơn

Công ty TNHH Giầy - ARESA Việt Nam

Công ty Xi măng Long Sơn

Công ty CP Mía đường Nông Cống

Công ty TNHH giầy ALENA Việt Nam

Công ty TNHH giầy Roll Sport Việt Nam

Công ty Xi măng Bỉm Sơn

Công ty CP Xi măng Nghi Sơn

Công ty CP Xi măng Công Thanh

Công ty TNHH MTV Khai thác CT Thủy lợi Nam Sông Mã

Cty TNHH Mía đường Việt Nam - Đài Loan

Cty CP mía đường Lam Sơn

Công ty TNHH Giày HONGFU Việt Nam

Công ty TNHH Giày SUNJADE Việt Nam

Công ty TNHH Giày ANNORA Việt Nam

TTTM BIG C Thanh Hóa- Chi nhánh Công ty CP BĐS Việt Nhật tại Thanh Hóa

Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác 11

Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam

Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1

Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

Chi Nhánh Nhà máy CB gỗ CN Thành Nam - Công Ty TNHH XD Và TM Thành Nam

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Công Ty TNHH Ferocrom Thanh Hóa

Công ty TNHH giầy ALENA Việt Nam

Công ty cổ phần tập đoàn FLC

Công ty TNHH SAKURAI Việt Nam

Công ty TNHH Giầy VENUS Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển VICENZA

Công Ty Cổ Phần Giấy Mục Sơn

Công ty CP XD đầu tư PT đô thị

27. Tỉnh Nghệ An27. Tỉnh Nghệ An27. Tỉnh Nghệ An27. Tỉnh Nghệ An27. Tỉnh Nghệ An27. Tỉnh Nghệ An27. Tỉnh Nghệ An

Công ty CP Xi măng Sông Lam

Công ty CP Xi măng Sông Lam

Xã Bài Sơn, huyện Đô Lương

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

3.590

SCT

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Cty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Công ty CP xi măng Sông Lam 2

Công ty CP Thực Phẩm Sữa TH

Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan

Công ty CP Xi măng Sông Lam

Công ty CP lâm nghiệp Tháng năm

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An tại Nam Cấm

Công ty Bao bì Sabeco Sông Lam

Công ty CP Trung Đô

Công ty CP Bia Sài Gòn-Sông Lam

Công ty CP ván nhân tạo Tân Việt Trung

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng MCK

Công ty TNHH MTV Nhựa Châu Âu Nghệ An

Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam

Công ty CP Khoáng sản Toàn Cầu

Công ty CP Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh

Công ty TNHH Một thành viên Masan MB

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải

Công ty TNHH Chế biến Nông sản Hoa Sơn

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Khách sạn Mường Thanh Sông Lam

28. Tỉnh Hà Tĩnh28. Tỉnh Hà Tĩnh28. Tỉnh Hà Tĩnh28. Tỉnh Hà Tĩnh28. Tỉnh Hà Tĩnh28. Tỉnh Hà Tĩnh28. Tỉnh Hà Tĩnh

Doanh nghiệp tư nhân Hoành Sơn

Doanh nghiệp tư nhân Hoành Sơn

Xóm 8, Trung Lễ, huyện Đức Thọ

Giao thông vận tải

Vận Tải

1.808

SCT

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1)

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

Công ty CP Vinatex-Hồng Lĩnh

Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh

Công ty CP Chè Hà Tĩnh

29. Tỉnh Quảng Bình29. Tỉnh Quảng Bình29. Tỉnh Quảng Bình29. Tỉnh Quảng Bình29. Tỉnh Quảng Bình29. Tỉnh Quảng Bình29. Tỉnh Quảng Bình

Công ty TNHH MTV xi măng Sông Gianh

Công ty TNHH MTV xi măng Sông Gianh

Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa

Công nghiệp

Công nghiệp

202.979

SCT

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam

Nhà máy xi măng Vạn Ninh (Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân)

Công ty CP Cosevco 6 (Nhà máy xi măng Áng Sơn)

Công ty CP gốm sứ & xây dựng Cosevco

Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Miền Trung (Trạm 2)

Công ty CP khoáng sản Hoàng Long

30. Tỉnh Quảng Trị30. Tỉnh Quảng Trị30. Tỉnh Quảng Trị30. Tỉnh Quảng Trị30. Tỉnh Quảng Trị30. Tỉnh Quảng Trị30. Tỉnh Quảng Trị

Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa

Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa

Xã Thuận, huyện Hướng Hoá,

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.826

SCT

Công ty CP gỗ MDF- Geruco Quảng Trị

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn - Chi nhánh Quảng Trị

Công ty TNHH cao su CAMEL Việt Nam

Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

31. Tỉnh Thừa Thiên Huế31. Tỉnh Thừa Thiên Huế31. Tỉnh Thừa Thiên Huế31. Tỉnh Thừa Thiên Huế31. Tỉnh Thừa Thiên Huế31. Tỉnh Thừa Thiên Huế31. Tỉnh Thừa Thiên Huế

Công ty Hữu Hạn Xi Măng Luks (Việt Nam)

Công ty Hữu Hạn Xi Măng Luks (Việt Nam)

Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

23.182

SCT

Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm

Công ty Cổ phần Dệt may Huế

Công ty Cổ phần sợi Phú Bài

Công ty Cổ phần sợi Phú Mai

Công ty Cổ phần sợi Phú Thạnh

Công ty TNHH Vitto Phú Lộc

Công ty Cổ phần Sợi Phú Anh

Công ty Cổ phần sợi Phú Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Thiên An Thịnh

Công ty TNHH LAGUNA (Việt Nam)

Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Nhà máy sợi Phú Hưng

Công ty Cổ phần sợi Phú Bài 2

Bệnh viện Trung ương Huế

Công ty Cổ phần sợi Phú Việt

Công ty Cổ phần sản xuất sợi Phú An

Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam)

Cty Cổ Phần Chăn Nuôi CPVN - CN Đông Lạnh Thừa Thiên Huế

Công ty Cổ phần Sợi Phú Gia

Công ty TNHH Dệt Kim và May Mặc Huế Việt Nam

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế

Công ty Cổ phần Espace Business Huế

 32. Thành Phố Đà Nẵng 32. Thành Phố Đà Nẵng 32. Thành Phố Đà Nẵng 32. Thành Phố Đà Nẵng 32. Thành Phố Đà Nẵng 32. Thành Phố Đà Nẵng 32. Thành Phố Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Thép DANA - Ý

Công ty Cổ phần Thép DANA - Ý

Đường số 11B, KCN Thanh Vinh, quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

31.239

SCT

Công ty Cổ phần Thép DANA - ÚC

Công ty Cổ phần thép Đà Nẵng

Công ty Cổ phần sản xuất thép Việt - Mỹ

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ

Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng

Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng

Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu

Khách sạn Crowne Plaza Danang - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores

Hầm đường bộ Hải Vân - Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam

Nhà máy sản xuất lon và nắp lon nước giải khát -Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đà Nẵng

Công ty TNHH Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam - Đà Nẵng

Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Chin Huei

Khách sạn Hyatt Regency Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn

Công ty TNHH Associated Việt Nam

Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc (Intercontinental) - Công ty Cổ phần Địa Cầu

Công ty TNHH Daiwa Việt Nam

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Công ty TNHH điện tử Foster Đà Nẵng

Khu du lịch Bà Nà - Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

Khách sạn Novotel - Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn

Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Đà Nẵng

Siêu thị Vincom Plaza - Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng - Công ty TNHH VINCOM RETAIL Miền Nam

Công ty TNHH MTV Xi măng miền Trung

Chi nhánh thành phố Đà Nẵng - Công ty cổ phần Vinatex Quốc Tế

Khách sạn Vinpearl Luxury Đà Nẵng - Công ty TNHH MTV Vinpearl Đà Nẵng

Tổng Công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Khu biệt thự Premier Village  Công ty Cổ phần Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp SUNRISE

Siêu thị Big C - Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế & Dịch vụ siêu thị BigC

Khách sạn Furama - Công ty Cổ phần Khu du lịch Bắc Mỹ An

Khu nghỉ dưỡng Cocobay - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô

Siêu thị Lotte Mart - Công ty TNHH Lotte Mart Đà Nẵng

Khu du lịch Ocean Villas Đà Nẵng - Công ty TNHH Khu du lịch biển VINACAPITAL Đà Nẵng

Khách sạn Pullman Danang Beach Resort - Công ty TNHH Du lịch-Thương mại Phú An Thịnh

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng

Khách sạn Mường Thanh - Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điên Biên tại Đà Nẵng

Trung tâm Thương mại Riverside Tower - Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Riverside Tower

Công ty TNHH MASSDA LAND

Chi nhánh Công ty Cổ phần EB Hải Phòng tại Thành phố Đà Nẵng

Bộ Tư lệnh Phòng Không - Không Quân

Công ty TNHH Matrix Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng

33. Tỉnh Quảng Nam33. Tỉnh Quảng Nam33. Tỉnh Quảng Nam33. Tỉnh Quảng Nam33. Tỉnh Quảng Nam33. Tỉnh Quảng Nam33. Tỉnh Quảng Nam

Công ty CP - Tập đoàn THAIGROUP- Chi nhánh Quảng Nam

Công ty CP - Tập đoàn THAIGROUP- Chi nhánh Quảng Nam

TT Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

86.188

SCT

Công ty TNHH Nhà máy bia Heniken Việt Nam -Quảng Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại Miền Trung

Công ty CP Đồng Tâm Miền Trung

Công ty Giày Riker Việt Nam

Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung

Chi nhánh công ty TNHH UNI-PRESIDENT Việt Nam tại Quảng Nam

Công ty TNHH Thép Việt Pháp

Công ty TNHH INDOCHINA RESORT HOI AN

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư

Công ty TNHH GrozBeckert Việt Nam

Công ty CP Prime Đại Lộc

Công Ty Cổ Phần Đại Hưng

Công ty TNHH VLXD Phan Ngọc Anh

Nhà máy gạch An Hòa

Cty TNHH MTV Sedo Vinako

Công ty CP Nam Sơn

Công ty CP Kính nổi Chu Lai - INDEVCO

Công ty TNHH CCI Việt Nam

Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Chu Lai Trường Hải

Công ty TNHH MTV Sản xuất và Lắp ráp Ô tô tải Chu Lai Trường Hải

Công ty TNHH MTV Vận tải Đường Bộ Chu Lai -Trường Hải

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chu Lai Trường Hải

Công ty TNHH Sản xuất lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải-Kia

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Công ty CP Gạch men Anh Em DIC

27

28

34. Tỉnh Quảng Ngãi34. Tỉnh Quảng Ngãi34. Tỉnh Quảng Ngãi34. Tỉnh Quảng Ngãi34. Tỉnh Quảng Ngãi34. Tỉnh Quảng Ngãi34. Tỉnh Quảng Ngãi

1

Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

KCN Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.669

EVN

2

3

4

5

6

7

8

9

35. Tỉnh Bình Định35. Tỉnh Bình Định35. Tỉnh Bình Định35. Tỉnh Bình Định35. Tỉnh Bình Định35. Tỉnh Bình Định35. Tỉnh Bình Định

1

Chi nhánh 3 - Công Ty TNHH MTV Nguyên Liêm - Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh

Xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.084

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

36. Tỉnh Phú Yên36. Tỉnh Phú Yên36. Tỉnh Phú Yên36. Tỉnh Phú Yên36. Tỉnh Phú Yên36. Tỉnh Phú Yên36. Tỉnh Phú Yên

1

Công ty CP PYMEPHARCO

166-170 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Công nghiệp

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

2.417

SCT

2

3

4

5

37. Tỉnh Khánh Hòa37. Tỉnh Khánh Hòa37. Tỉnh Khánh Hòa37. Tỉnh Khánh Hòa37. Tỉnh Khánh Hòa37. Tỉnh Khánh Hòa37. Tỉnh Khánh Hòa

1

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh- Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam

Sân bay Cam Ranh, TP Cam Ranh

Công trình xây dựng

Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không

618

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

38. Tỉnh Ninh Thuận38. Tỉnh Ninh Thuận38. Tỉnh Ninh Thuận38. Tỉnh Ninh Thuận38. Tỉnh Ninh Thuận38. Tỉnh Ninh Thuận38. Tỉnh Ninh Thuận

1

Công ty cổ phần dệt may Quảng Phú

Thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác

1.458

SCT

39. Tỉnh Bình Thuận39. Tỉnh Bình Thuận39. Tỉnh Bình Thuận39. Tỉnh Bình Thuận39. Tỉnh Bình Thuận39. Tỉnh Bình Thuận39. Tỉnh Bình Thuận

1

Công ty TNHH Sea Links City

Khu phố 5, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Công trình xây dựng

Khách sạn

973

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

IV. TÂY NGUYÊNIV. TÂY NGUYÊNIV. TÂY NGUYÊNIV. TÂY NGUYÊNIV. TÂY NGUYÊNIV. TÂY NGUYÊNIV. TÂY NGUYÊN

40. Tỉnh Kon Tum40. Tỉnh Kon Tum40. Tỉnh Kon Tum40. Tỉnh Kon Tum40. Tỉnh Kon Tum40. Tỉnh Kon Tum40. Tỉnh Kon Tum

1

Chi nhánh công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (Nhà máy cồn & tinh bột sắn Đăk Tô)

Thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

3.135

SCT

2

3

4

5

6

7

8

41. Tỉnh Gia Lai41. Tỉnh Gia Lai41. Tỉnh Gia Lai41. Tỉnh Gia Lai41. Tỉnh Gia Lai41. Tỉnh Gia Lai41. Tỉnh Gia Lai

1

Chi nhánh công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia Lai)

Thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Lây, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.071

SCT

2

3

4

5

6

7

42. Tỉnh Đắk Lắk42. Tỉnh Đắk Lắk42. Tỉnh Đắk Lắk42. Tỉnh Đắk Lắk42. Tỉnh Đắk Lắk42. Tỉnh Đắk Lắk42. Tỉnh Đắk Lắk

1

Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung- Nhà máy bia Đắk Lắk

Số: 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk,

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.179

SCT

2

3

4

5

6

7

43. Tỉnh Đắk Nông43. Tỉnh Đắk Nông43. Tỉnh Đắk Nông43. Tỉnh Đắk Nông43. Tỉnh Đắk Nông43. Tỉnh Đắk Nông43. Tỉnh Đắk Nông

1

Công ty cổ phần Kỹ nghệ gỗ MDF Bison

Xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông

Công nghiệp

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

2.632

SCT

2

3

44. Tỉnh Lâm Đồng44. Tỉnh Lâm Đồng44. Tỉnh Lâm Đồng44. Tỉnh Lâm Đồng44. Tỉnh Lâm Đồng44. Tỉnh Lâm Đồng44. Tỉnh Lâm Đồng

1

Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng

Quốc lộ 20, Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.287

SCT

2

3

4

5

6

7

8

V. ĐÔNG NAM BỘV. ĐÔNG NAM BỘV. ĐÔNG NAM BỘV. ĐÔNG NAM BỘV. ĐÔNG NAM BỘV. ĐÔNG NAM BỘV. ĐÔNG NAM BỘ

45. Tỉnh Bình Phước45. Tỉnh Bình Phước45. Tỉnh Bình Phước45. Tỉnh Bình Phước45. Tỉnh Bình Phước45. Tỉnh Bình Phước45. Tỉnh Bình Phước

1

Cty CP gỗ MDF VRG Dongwha (1)+(2)

Minh Hưng, Chơn Thành, BP

Công nghiệp

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

14.353

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

46. Tỉnh Tây Ninh46. Tỉnh Tây Ninh46. Tỉnh Tây Ninh46. Tỉnh Tây Ninh46. Tỉnh Tây Ninh46. Tỉnh Tây Ninh46. Tỉnh Tây Ninh

1

Công ty TNHH MTV Hồng Cúc Tây Ninh

Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.931

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

47. Tỉnh Bình Dương47. Tỉnh Bình Dương47. Tỉnh Bình Dương47. Tỉnh Bình Dương47. Tỉnh Bình Dương47. Tỉnh Bình Dương47. Tỉnh Bình Dương

1

Công ty TNHH Din San

Số 01, Đường 04, KCN Tân Đông Hiệp B, thị xã Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.428

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

48. Tỉnh Đồng Nai48. Tỉnh Đồng Nai48. Tỉnh Đồng Nai48. Tỉnh Đồng Nai48. Tỉnh Đồng Nai48. Tỉnh Đồng Nai48. Tỉnh Đồng Nai

1

Công Ty TNHH Sản Xuất Gạch Men King Minh

79, Ấp Đồng Nai, Xã Hóa An, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.095

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

49. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu49. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu49. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu49. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu49. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu49. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu49. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

1

Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 14 đường 30/4, phường 9, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công nghiệp

khai thác và cung cấp nước sạch

1.739

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

50. Thành phố Hồ Chí Minh50. Thành phố Hồ Chí Minh50. Thành phố Hồ Chí Minh50. Thành phố Hồ Chí Minh50. Thành phố Hồ Chí Minh50. Thành phố Hồ Chí Minh50. Thành phố Hồ Chí Minh

1

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam

D10/89 Quốc lộ 1A, P.Tân Tạo, Q.BìnhTân

Công nghiệp

Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da

38.630

EVN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

VI. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGVI. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGVI. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGVI. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGVI. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGVI. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGVI. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

51. Tỉnh Long An51. Tỉnh Long An51. Tỉnh Long An51. Tỉnh Long An51. Tỉnh Long An51. Tỉnh Long An51. Tỉnh Long An

1

Công ty TNHH MTV Công Nghiệp HUAFU

Đường số 10, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, H.Cần Đước

Công nghiệp

Sản xuất sợi

15.430

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

52. Tỉnh Tiền Giang52. Tỉnh Tiền Giang52. Tỉnh Tiền Giang52. Tỉnh Tiền Giang52. Tỉnh Tiền Giang52. Tỉnh Tiền Giang52. Tỉnh Tiền Giang

1

Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam - Tiền Giang

KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho.

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.900

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

53. Tỉnh Bến Tre53. Tỉnh Bến Tre53. Tỉnh Bến Tre53. Tỉnh Bến Tre53. Tỉnh Bến Tre53. Tỉnh Bến Tre53. Tỉnh Bến Tre

1

Công ty CP Chăn nuôi CP.Việt Nam- CN SX KD thức ăn thủy sản Bến Tre

KCN An Hiệp, Huyện Châu Thành

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

2.135

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

54. Tỉnh Đồng Tháp54. Tỉnh Đồng Tháp54. Tỉnh Đồng Tháp54. Tỉnh Đồng Tháp54. Tỉnh Đồng Tháp54. Tỉnh Đồng Tháp54. Tỉnh Đồng Tháp

1

CN Công ty CPĐT&PT Đa Quốc Gia I.D.I

CCN Vàm Cống, huyện Lấp Vò

Công nghiệp

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản khác

5.570

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

55. Tỉnh An Giang55. Tỉnh An Giang55. Tỉnh An Giang55. Tỉnh An Giang55. Tỉnh An Giang55. Tỉnh An Giang55. Tỉnh An Giang

1

Nhà máy gạch ngói Tunnel An Giang

Khóm 5, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, AG

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.961

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

56. Tỉnh Cần Thơ56. Tỉnh Cần Thơ56. Tỉnh Cần Thơ56. Tỉnh Cần Thơ56. Tỉnh Cần Thơ56. Tỉnh Cần Thơ56. Tỉnh Cần Thơ

1

Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ

04 Châu Văn Liêm, phường An Lạc, quận Ninh Kiều

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

954

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

57. Tỉnh Hậu Giang57. Tỉnh Hậu Giang57. Tỉnh Hậu Giang57. Tỉnh Hậu Giang57. Tỉnh Hậu Giang57. Tỉnh Hậu Giang57. Tỉnh Hậu Giang

1

Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Phú Hậu Giang

KCN Sông Hậu, huyện Châu Thành

Công nghiệp

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản khác

3.742

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

58. Tỉnh Sóc Trăng58. Tỉnh Sóc Trăng58. Tỉnh Sóc Trăng58. Tỉnh Sóc Trăng58. Tỉnh Sóc Trăng58. Tỉnh Sóc Trăng58. Tỉnh Sóc Trăng

1

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta

Km2132 QL1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng

Công nghiệp

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản khác

5.238

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

59. Tỉnh Cà Mau59. Tỉnh Cà Mau59. Tỉnh Cà Mau59. Tỉnh Cà Mau59. Tỉnh Cà Mau59. Tỉnh Cà Mau59. Tỉnh Cà Mau

1

Công ty TNHH KD Chế biến thủy sản & XNK Quốc Việt

Số 444 Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau

Công nghiệp

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản khác

5.984

EVN

2

3

4

5

6

7

8

60. Tỉnh Trà Vinh60. Tỉnh Trà Vinh60. Tỉnh Trà Vinh60. Tỉnh Trà Vinh60. Tỉnh Trà Vinh60. Tỉnh Trà Vinh60. Tỉnh Trà Vinh

1

Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong

ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Công nghiệp

Sản xuất giầy dép

2.088

SCT

2

3

61. Tỉnh Kiên Giang61. Tỉnh Kiên Giang61. Tỉnh Kiên Giang61. Tỉnh Kiên Giang61. Tỉnh Kiên Giang61. Tỉnh Kiên Giang61. Tỉnh Kiên Giang

1

Ban Điều hành nhà máy điện Kiên Hải

287 ấp II, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Công nghiệp

Sản xuất điện

1.144

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(Tên cũ là: Công ty TNHH MTV Vinpearl Phú Quốc)

17

18

19

20

21

22

62. Tỉnh Bạc Liêu62. Tỉnh Bạc Liêu62. Tỉnh Bạc Liêu62. Tỉnh Bạc Liêu62. Tỉnh Bạc Liêu62. Tỉnh Bạc Liêu62. Tỉnh Bạc Liêu

1

Công ty TNHH Một Thành Viên Nhựa Tý Liên

Số 130B, Ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu

Công nghiệp

Chế biến nhựa

1.546

SCT

2

3

4

5

63. Tỉnh Vĩnh Long63. Tỉnh Vĩnh Long63. Tỉnh Vĩnh Long63. Tỉnh Vĩnh Long63. Tỉnh Vĩnh Long63. Tỉnh Vĩnh Long63. Tỉnh Vĩnh Long

1

Chi nhánh Công ty TNHH DE HEUS tại Vĩnh Long

Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú huyện Long Hồ.

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.587

SCT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Lĩnh vực

Ngành nghề

Tiêu thụ năng lượng quy đổi (TOE)

Ghi chú

I. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1. Thành phố Hà Nội

1

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Lô LD4, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

17.250

SCT

2

Công ty TNHH HOYA Glass Disk Việt Nam

Lô J3 & 4, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

504.497

SCT

3

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội

Số 44 đường Yên Phụ, quận Ba Đình

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

12.006

SCT

4

Công ty TNHH Thép An Khánh

Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất thép

11.470

SCT

5

Công ty TNHH linh kiện điện tử SE1 (Việt Nam).

Lô C6, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

17.250

EVN

6

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn

Giao thông vận tải

Vận tải hàng không

9.695

SCT

7

Công ty TNHH LOTTE CORALIS

Số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

6.172

SCT

8

Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

13.534

EVN

9

Công ty CP đầu tư đầu tư và phát triển địa ốc Thành Phố Hoàng Gia

Số 74 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

13.534

SCT

10

Công ty TNHH một Thành viên AON VINA

Keangnam Hanoi Landmark Tower Khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

6.055

SCT

11

Công ty CP Xi măng Sài Sơn - Nhà máy xi măng Nam Sơn

Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất Xi măng

5.568

SCT

12

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Lô A1, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

5.626

SCT

13

Công ty TNHH DENSO Việt Nam.

Lô E1, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

5.470

SCT

14

Công ty TNHH điện tử MEIKO Thăng Long

Lô J1-J2, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

5.910

SCT

15

Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật

Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

5.158

SCT

16

Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam

Lô M6, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Phụ Tùng Ô Tô, xe máy

4.977

SCT

17

Công ty TNHH điện STANLEY Việt Nam

Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Phụ Tùng Ô Tô, xe máy

4.968

SCT

18

Công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam

xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Phụ Tùng Ô Tô, xe máy

4.498

SCT

19

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

LÔ B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

6.856

EVN

20

Tổng Công ty Mạng Lưới Viettel - CN Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.474

SCT

21

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng YAMAHA MOTOR Việt Nam

Lô G1-G2, Khu CN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Phụ Tùng ô Tô, xe máy

6.503

SCT

22

Công ty TNHH VIETNERGY

Lô CN2, Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, TT Quốc Oai, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất pin và ắc quy

4.390

SCT

23

Công ty CP dịch vụ Đô thị Him Lam

Khu công viên Công nghệ thông tin, phường Phúc Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất

4.334

SCT

24

Công ty TNHH PANASONIC Việt Nam

Lô J1-J2, Khu CN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

3.977

SCT

25

Công ty Cổ phần Đồng Phát

Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất sợi

3.887

SCT

26

Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Lô F,1, F,2, F,3, F,4, Khu CN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

38.885

SCT

27

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Bắc (Ga T1)

Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn

Giao thông vận tải

Vận tải hàng không

3.658

SCT

28

Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics (Việt Nam)

LÔ CN2, 1, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.606

SCT

29

Nhà máy Thức ăn chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Xuân Mai

Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

3.746

EVN

30

Công ty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI

Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

3.695

SCT

31

Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội

Số 117, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Khách sạn

3.516

SCT

32

Công ty TNHH 1 thành viên Keangnam - Vina

Khu đất E6 Khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

3.442

SCT

33

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Lô 2, CN1 Cụm CN nhỏ và vừa, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm

Công nghiệp

Bồn nước, các sản phẩm bằng kim loại

3.350

SCT

34

Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam

3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

3.313

SCT

35

Công ty TNHH Cao Su Inoue VN

Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

3.245

SCT

36

Hộ Kinh doanh: Phạm Thị Bích Hiền

Thôn Lý Nhân, xã Dục Tú, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Gia công sắt thép

3.222

SCT

37

Công ty TNHH SX KD Kim khí Tân Minh

Số 63C, quốc lộ 2, xã Phù Lỗ, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

3.198

SCT

38

Công ty TNHH Hoàng Vũ

Lô 1, CN3, cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Minh Khai, quận Nam Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

3.172

SCT

39

Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội

Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất bia

6.860

EVN

40

Công ty CP Viễn thông FPT

Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

3.019

SCT

41

Bệnh viện Bạch Mai

78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

2.955

SCT

42

Công ty CP đầu tư thương mại thép Đại Việt

Khối phố Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.941

SCT

43

Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

Lô I3, I4, I5, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.942

SCT

44

Công ty CP Giấy Vạn Điểm

Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

2.895

SCT

45

Chi nhánh Công ty TNHH NGK CoCa-CoLa Tại Hà Nội

Xã Duyên Thái, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

3.088

SCT

46

Công ty TNHH phụ tùng xe máy-Ôtô Goshi Thăng Long

Số 134 phố Sài Đồng, Tổ 15, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên

Công nghiệp

Phụ Tùng Ô Tô, xe máy

2.811

SCT

47

Bệnh Viện Trung Ương Quân đội 108

1 Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

2.799

SCT

48

Cục Hậu cần

Số 1 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng

2.769

SCT

49

Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam).

Lô I7, I8, I9, M2, M3, Khu CN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

2.687

SCT

50

Công ty TNHH SX và TM Hải Long

Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín.

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

2.644

EVN

51

Công ty CP Vincom Retail

54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

2.638

SCT

52

Công ty CP Ngôi sao An Bình

KĐT Thành phố Giao Lưu, số 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

2.584

SCT

53

Cty TNHH MTV SINO Việt Nam

Cụm CN Liên Phương, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

2.553

EVN

54

Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long.

Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản phẩm công nghiệp phụ trợ

2.475

SCT

55

Nhà máy in tiền Quốc gia.

Số 30 Đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Công nghiệp

In ấn

2.442

EVN

56

Tổng công ty Viễn thông Mobifone

Lô đất VP1-Khu đô thị Yên Hoà, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

2.405

SCT

57

Công ty TNHH ASAHI INTECC Hà Nội

Lô G03, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

2.390

EVN

58

Công ty CP DAEHA

Số 360 Kim Mã, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

2.377

SCT

59

Công ty CP xích líp Đông Anh

Số 11, Tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Phụ Tùng ô tô, xe máy

2.377

SCT

60

Công ty TNHH HAL Việt Nam

Lô B-19, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Phụ Tùng ô tô, xe máy

6.281

EVN

61

Công ty TNHH Quản lý Khách Sạn - Bitexco

Số 8 Đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

3.024

SCT

62

Tòa nhà Tổng Công ty viễn thông Mobifone

Tòa nhà MobiFone, Lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

2.427

EVN

63

Công ty CP điện lực Mipec

Số 229 phố Tây Sơn phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

2.323

SCT

64

Công ty CP phát triển Đô Thị Nam Hà Nội

Số 458, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

2.321

SCT

65

Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương

Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.300

SCT

66

Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam

Lô J1-J2, Khu CN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.373

SCT

67

Công ty TNHH Tân Mỹ

KCN Thạch Thất - Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Bồn nước, các sản phẩm bằng kim loại

2.284

SCT

68

Công ty TNHH Công nghiệp Credit Up Việt Nam

Lô 45A, Khu Công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

2.256

SCT

69

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hapulico

Số 01, đường Nguyễn Huy, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

2.253

SCT

70

Công ty CP MIZA

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

2.243

SCT

71

Công ty CP thép Gia Trung

Xóm Đông, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.235

SCT

72

Công ty TNHH Công nghệ Muto Hà Nội

Lô 37, Khu CN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.218

SCT

73

Chi nhánh Công ty TNHH TENMA (HCM) Việt Nam

Kho Bãi Trám, xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.214

SCT

74

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân.

Công nghiệp

Sản xuất thuốc lá

2.236

SCT

75

Công ty TNHH FCC Việt Nam

Lô A5, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

2.203

SCT

76

Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng đông

Số 87, 89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

2.198

SCT

77

Công ty TNHH MTV xây lắp kinh doanh Điện

Số 200/8 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.347

EVN

78

Công ty TNHH DAIWA Plastics Thăng Long

Lô K8, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.247

SCT

79

Công ty TNHH Terumo Việt Nam

Lô 44A-44B-44C khu CN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

2.070

SCT

80

Văn phòng Quốc Hội

22 Hùng Vương, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

2.060

SCT

81

Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển.

Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.

Công nghiệp

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

43.479

SCT

82

Công ty Cổ phần nhôm Đô Thành.

KCN vừa và nhỏ, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

2.051

SCT

83

Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam

Lô 69B-70A, Khu CN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.015

SCT

84

Công ty CP Vicostone

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.282

SCT

85

Công ty CP nhựa Hà Nội

Tổ 19 phường Phúc Lợi, Quận Long Biên.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.983

SCT

86

Trung tâm viễn thông quốc tế khu vực 1

97 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa

Công nghiệp

Cung cấp dịch vụ viễn thông

1.913

SCT

87

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông

Nhà internet, Lô 2A Làng Quốc tế Thăng Long, Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

2.733

EVN

88

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & thương mại Phú Điền

Nhà máy xử lý nước thải Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Thoát nước và xử lý nước thải

2.539

EVN

89

Tập đoàn Viễn thông quân đội

16 Pháo đài Láng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

2.168

EVN

90

Công ty TNHH kính kỹ thuật LUMINOUS (VIỆT NAM)

Lô 2,1 KCN Thạch Thất, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

1.786

SCT

91

Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long

Số 222 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

1.762

SCT

92

Công ty CP dệt công nghiệp Hà Nội

93 Đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Dệt

1.735

SCT

93

Công ty CP Hanel xốp nhựa

Đường B15, đường Công Nghiệp 6, khu CN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

8.900

EVN

94

Bệnh Viện Nhi Trung ương

18/879 La Thành, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.691

SCT

95

Công ty CP liên doanh Khách sạn Thống nhất Metropole

Số 15 Phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.686

SCT

96

Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam

Lô C1-2, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

1.665

SCT

97

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

40 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.646

SCT

98

Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và Thương mại The Garden

Tầng 2 TTTM The Garden KĐT The Manor Đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.626

SCT

99

Công ty TNHH MATSUO Industries Việt Nam.

Lô C10, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

1.623

SCT

100

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

Công nghiệp

Thiết bị sen vòi, bồn cầu

1.598

SCT

101

Công ty TNHH NIPPO MECHATRONICS Việt Nam

Lô C37, Khu CN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.589

SCT

102

Công ty CP Đầu tư Mai Linh

K1 khu nhà mẫu Keangnam, Đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

1.590

EVN

103

Công ty TNHH RHYTHM PRECISION Việt Nam

Lô 42, Khu CN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.579

SCT

104

Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam

Cụm CN Thanh Oai, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất thuốc các loại

1.563

SCT

105

Tổng công ty viễn thông VIETTEL-CN Tập đoàn viễn thông quân đội

1 Giang Văn Minh, quận Ba Đình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.559

SCT

106

Công ty TNHH Trung tâm thương mại và nhà ở Hà Nội

Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.538

SCT

107

Công ty CP Cơ điện Trần Phú

Số 41 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.535

SCT

108

Công ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân

Số 36 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

2.034

SCT

109

Công ty TNHH hệ thống dây SUMI HANEL

KCN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên.

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.525

SCT

110

Công ty TNHH Viettel-CHT

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đường Láng - Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Cung cấp dịch vụ viễn thông

1.524

SCT

111

Tổng Cty CP Bia rượu nước giải khát HN

183 Hoàng Hoa Thám, quận Đống Đa

Công nghiệp

Sản xuất bia

1.523

SCT

112

Công ty CP dụng cụ cơ khí xuất khẩu

Lô 15 A - Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Dụng cụ cơ khí

1.499

SCT

113

Tổng công ty Hạ tầng mạng

Số 30 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị viễn thông

1.482

SCT

114

Công ty Giấy TISSUE Sông Đuống.

Số 672 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.466

SCT

115

Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm

Số 1A đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.461

SCT

116

Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội

Km 24, xã Quất Động, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất vỏ lon nước ngọt, bia

2.190

EVN

117

Công ty TNHH URC Hà Nội

Lô CN 2.2, KCN Thạch Thất, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

1.491

SCT

118

Công ty TNHH HANOTEX

Số 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.430

SCT

119

Công ty CP hóa dầu Quân Đội

Số 2 phố II, Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.414

SCT

120

Công ty TNHH FUJICO Việt Nam

Lô 33-34, Khu Công Nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

1.375

SCT

121

Công ty TNHH OGINO Việt Nam

Lô N9, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Các loại sản phẩm kim loại

1.369

SCT

122

Công ty TNHH khuôn đúc TSUKUBA Việt Nam

Lô A6, đường Công nghiệp 4, Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép

2.838

SCT

123

Công ty Cổ phần Dệt 10-10

Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất sợi vải

1.368

SCT

124

Công ty TNHH Một thành viên Nước Sạch Hà Nội

Thôn Lộc, Xã Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.363

SCT

125

Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD

44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.354

SCT

126

Công ty CP Sông Đà - Thăng Long

Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.351

SCT

127

Công ty cổ phần nhựa cao cấp Hàng Không

Ngõ 200 Phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.681

SCT

128

Cơ sở sản xuất Mai Thanh Bình

Làng Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.340

SCT

129

Công Ty Cổ Phần Woodsland - Nhà máy Thuận Hưng

lô 11, khu CN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh.

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.335

SCT

130

Công ty CP ACC- Thăng Long

178 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống đa

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

1.330

SCT

131

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera

Tầng 12 tòa nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.330

SCT

132

Công ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam

Lô I10-I11-I12, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

2.005

SCT

133

Công ty TNHH nhà máy bia HEINEKEN Hà Nội

Km 15+500, đường 427, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất bia

1.361

EVN

134

Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A

Khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Khai thác đá

1.305

SCT

135

Công ty TNHH Enkei Việt Nam

Lô N-2, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

1.296

SCT

136

Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

1.306

SCT

137

Công ty TNHH thép Việt Đức Đông Anh

Xã Dục Tú, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Gia công sắt thép

1.282

SCT

138

Công ty CP kim khí Thăng Long.

Phường Sài Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Gia công sắt thép

1.275

SCT

139

Công ty Cổ phần Sài Sơn

Khu xi măng Sài Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.267

SCT

140

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội - Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở

Cụm công trình đầu mối Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.263

SCT

141

Công ty TNHH ABB

Km 9 Quốc lộ 1A, phường Hoàng liệt, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.255

SCT

142

Công ty CP Style Stone

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.245

SCT

143

Công ty TNHH sản phẩm RICOH IMAGING (Việt Nam)

Lô A7, khu CN Sài Đồng B, Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.319

EVN

144

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Số 57, Đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

1.237

SCT

145

Công ty TNHH Vincom Retail miền Bắc

2 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

1.236

SCT

146

Công ty CP Tập đoàn công nghệ CMC

Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

1.229

SCT

147

Công ty CP PVI

Tòa nhà văn phòng PVI thuộc lô VP2 khu đô thị Yên Hòa, quận cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

1.226

SCT

148

TT mạng lưới MOBIFONE Miền Bắc-CN tổng công ty Viễn Thông Mobifone

Số 811 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

1.227

SCT

149

Công ty TNHH GSK Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội I

Lô số 6, KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

1.213

SCT

150

Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long

Lô 14 KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép

2.891

SCT

151

Bệnh Viện đại học Y Hà Nội

Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Bệnh viện

1.198

SCT

152

Văn phòng tập đoàn bưu chính viễn thông VN

Số 57 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.191

SCT

153

Công ty Cổ phần Đại Hữu

Cụm CN Quất Động, Huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.262

EVN

154

Công ty TNHH Kai Việt Nam

Lô I1-I2, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

1.176

SCT

155

Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng SunHouse

Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

1.161

SCT

156

Công ty CP Giấy và Bao Bì Việt Thắng

Cụm CN Hà Bình Phương, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

5.335

SCT

157

CN Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội

Lô CN-B3, Khu CN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.557

SCT

158

Công ty Hùng Phương

Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.129

SCT

159

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội

Ngõ Văn Chương, quận Đống Đa.

Công nghiệp

Cung cấp nước sạch

1.120

SCT

160

Công ty TNHH Thép Hoàng Gia.

Thôn Đình Tràng, xã Dục Tú, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Gia công sắt thép

1.111

SCT

 161

Công ty TNHH một thành viên thông tin M3

Mỹ Chung, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.096

SCT

162

Công ty CP Bia Sài Gòn Hà Nội

A2, CN8, CCN tập trung vừa và nhỏ, xã Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất Bia

1.416

EVN

163

Trường đại học Bách khoa Hà Nội

1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng (Thư viện điện tử)

Công trình xây dựng

Trường học

1.079

SCT

164

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Số 1 Phố Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.064

SCT

165

Công ty TNHH Cao ốc VIETCOMBANK 198

Số 198 Phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.062

SCT

166

Công ty CP Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam

Nhà 25T1 Dự án N05, khu đô thị TH-NC Phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.057

SCT

167

Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam

Lô B6, khu CN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất đồ điện dân dụng

1.052

SCT

168

Công ty CP Công nghiệp Thép Khánh An

Thôn Trung Phương, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.043

SCT

169

Công ty TNHH MTV cơ khí 17

Đường 16, Thôn Xuân Kỳ, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

1.261

SCT

170

Công ty TNHH Fujikin Việt Nam

Lô H-2B, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

1.054

SCT

171

Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây

Số 3, phố Phó Đức Chính, Quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

1.031

SCT

172

Cơ sở sản xuất Trần Thị Thư

Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản phẩm công nghiệp phụ trợ

1.024

SCT

173

Cty TNHH đồ chơi cheewah- Việt Nam

Khu CN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất đồ chơi, trò chơi

1.021

SCT

174

Bệnh viện K

Thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.012

SCT

175

Viện Huyết học truyền máu Trung ương

14 Trần Thái Tông, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

990

SCT

176

Công ty CP SAVICO Hà Nội

Số 7&9 Nguyễn Văn Linh, Tổ 17, phường Gia Thụy, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

984

SCT

177

Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật

Xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.507

SCT

178

Công ty CP thép Phong Thái

Thôn Đa Hội, xã Châu Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.031

SCT

179

Công ty CP Đầu tư XD&PT đô thị Hồng Hà

Thôn Mai Nội, Xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng

1.012

SCT

180

Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1

Số 1 phố Yersin, quận Hai Bà Trưng.

Công nghiệp

Sản xuất thuốc các loại

1.112

EVN

181

Công ty TNHH DYNAPAC (Hà Nội)

khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ Plastic

1.005

SCT

182

Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

965

SCT

183

Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

Lô 9 CN2, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.048

SCT

184

Bệnh viện Quân Y 103

261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Bệnh viện

955

SCT

185

Trung tâm viễn thông 2 - Viễn thông Hà Nội - CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

4 Nguyễn Chế Nghĩa, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Cung cấp dịch vụ viễn thông

942

SCT

186

Công ty CP Trung tâm Thương mại EVER-FORTUNE

Số 83B đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

936

SCT

187

Công ty CP Santomas Việt Nam

Số 5C Lô D, Khu Công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ Plastic

1.009

SCT

188

Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Reverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

915

SCT

189

Trung tâm hạ tầng mạng Miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Hạ tầng mạng

Số 30 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

910

SCT

190

Công ty CP UNITED MOTOR Việt Nam

Khu CN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.005

SCT

191

Học Viện Quân Y

160 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trường học

905

SCT

192

Công ty TNHH Khách sạn Nhà hát

Số 1 đường Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

900

SCT

193

Công ty TNHH khách sạn Hà Nội Fortuna

Số 6B Phố Láng Hạ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.289

SCT

194

Văn phòng Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

880

SCT

195

Viện Dầu khí Việt Nam

Số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

896

SCT

196

Công ty CP SYRENA

Số 51 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

982

EVN

197

Công ty TNHH Tháp Trung Tâm Hà Nội

Số 49 Phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

874

SCT

198

Công ty liên doanh TNHH BERJAYA Hồ Tây

Số 11 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Khách sạn

973

EVN

199

Kho Bạc Nhà Nước

Số 32 Cát Linh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

865

EVN

200

Công ty CP Bao bì và in nông nghiệp

Lô 3 CN3, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ Plastic

1.002

SCT

201

Công ty TNHH Liên doanh Sakura Hà Nội Plaza-Khách sạn Nikko Hà Nội

84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.149

SCT

202

Công ty CP phát triển đô thị Nam Hà Nội

Số 458, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

828

SCT

203

Công ty TNHH Công nghiệp SPINDEX Hà Nội

Lô 7A, Khu công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.770

SCT

204

Văn phòng Tổng cục Hải Quan

Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

820

SCT

205

Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam

170 Đường La thành, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

817

SCT

206

Trung tâm Thông tin di động KV I

Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

816

SCT

207

Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hoà

Lô B2-4-4, Khu CN Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

1.007

SCT

208

Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội.

Số 24 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

808

SCT

209

Công ty TNHH KYOEI Việt Nam

Lô 3, Khu CN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ kim loại

1.005

SCT

210

Trung tâm thông tin di động VIETNAMOBILE - CN Công ty CP Viễn thông Hà Nội

Tầng 6 - Số 7 Chùa Bộc, Trung Tự - Số 2 đường Chùa Bộc, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Cung cấp dịch vụ viễn thông

788

SCT

211

Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.001

SCT

212

Tập đoàn Dầu Khí

Số 18 đường Láng Hạ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

782

SCT

213

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Nam Triệu Nhà máy cơ khí công trình

Số 199 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

777

SCT

214

Công ty TNHH global toserco

Số 40 Phố Cát Linh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Khách sạn

761

SCT

215

Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam

9 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

760

SCT

216

Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Dịch vụ Thương mại tổng hợp VINCOMMERCE

Số 2 Nhà B20 Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Kinh doanh dịch vụ

760

SCT

217

Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự

Số 236 Đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Trường học

759

SCT

218

Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn

77- 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

753

SCT

219

Công ty CP khóa Việt-Tiệp

Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

1.008

SCT

220

Học viện Cảnh sát nhân dân

Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Trường học

739

SCT

221

Xí nghiệp Dịch vụ đô thị và nhà ở Hà Nội -Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng Hà Nội -Công ty CP

B3A Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

729

SCT

222

Công ty CP may Hồ Gươm

Tầng 10 HOGUOM PLAZA, số 102 Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

725

SCT

223

Công ty CP đầu tư Long Biên

Khu Trung đoàn 918, Phường Phúc Đồng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

708

SCT

224

Công ty CP xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Số nhà A86 TT9, KĐT mới Văn Quán - Yên Phúc, Văn Quán, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

702

SCT

225

Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

43 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Bệnh viện

700

SCT

226

Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân

207 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Trường học

698

SCT

227

Công ty CP dịch vụ số liệu Toàn Cầu

Lô P-5 Khu CN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

696

SCT

228

Xí nghiệp dịch vụ & KD nhà Công ty đầu tư xây dựng số 2

Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

696

SCT

229

Công ty Liên doanh Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Số 194 đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

695

SCT

230

Tổng Công ty May 10- Công ty Cổ phần

Số 765A Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da

1.060

SCT

231

Công ty liên doanh khách sạn Hà Nội

D8 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

685

SCT

232

Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Nhà số 6 Hà Nội

Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

684

SCT

233

CN Công ty CP bất động sản Việt - Nhật tại Long Biên

Trung tâm thương mại Gia Thụy, khu X2, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

682

SCT

234

Công ty TNHH DAIBIRU CSB

Số 16, phố Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

673

SCT

235

Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Số 54, Phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Bệnh viện

672

SCT

236

Công ty TNHH Một thành viên chiếu sáng và Thiết bị đô thị

Số 30, Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

1.139

EVN

237

Bệnh viện Thanh Nhàn

42 Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Bệnh viện

666

SCT

238

Bệnh viện E

Số 89 Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Bệnh viện

657

SCT

239

Công ty CP đầu tư T&M Việt Nam

Trung tâm hành chính Hà Đông, đường Tô Hiệu, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

655

SCT

240

Công ty CP cơ điện & xây dựng Việt Nam

102 Trường Chinh, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

652

SCT

241

Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư Thủ Đô

Số 109 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn kiếm.

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

636

SCT

242

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Trường học

633

SCT

243

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

Công trình xây dựng

Trường học

631

SCT

244

Công ty CP dịch vụ TSQ Việt Nam

LK6D Khu Đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

622

SCT

245

Học viện an ninh nhân dân

Số 125 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trường học

618

SCT

246

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

929 Đường La Thành, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Bệnh viện

609

SCT

247

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Trung tâm Công nghệ thông tin

Nhà C3, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

594

SCT

248

Bệnh viện 19-8 Bộ Công an

Số 9, phố Trần Bình, Mai Dịch, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Bệnh viện

587

SCT

249

Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì

Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, huyện Thanh Trì

Công nghiệp

Sản xuất gạch

2.161

EVN

250

Công ty TNHH Mặt trời Sông Hồng

Số 23 đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

583

SCT

251

Công ty CP đầu tư T&M Việt Nam

TTTM Mê Linh Plaza, Km8 Thăng Long, xã Quang Minh, huyện Mê Linh

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

581

SCT

252

Cục Quản trị - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

579

SCT

253

Bệnh viện Quân Y 354 - Tổng cục Hậu cần

Số 120 Đốc Ngữ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Bệnh viện

573

SCT

254

Công ty CP Hỗ trợ Phát Triển Công Nghệ Detech

Tòa nhà Detech, số 8, đường Tôn Thất Huyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

570

SCT

255

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC- Công ty TNHH một thành viên

CCCT Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

559

SCT

256

Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 4

243A Đê la Thành, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

556

SCT

257

Công ty CP tập đoàn Đầu tư Việt Nam

Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

555

SCT

258

Công ty TNHH Hòa Bình

106 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

554

SCT

259

CN ALMAZ-Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng

Đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

552

SCT

260

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

12 Chu Văn An, Quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Bệnh viện

542

SCT

261

Công ty CP dược phẩm Hà Tây

Số 10A, phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông.

Công nghiệp

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

1.005

SCT

262

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị

Ngã 3 Trần Tử Bình - Tô Hiệu, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

536

SCT

263

Công ty cổ phần bia Hà Nội Kim Bài

Số 40, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất bia

2.578

SCT

264

Trung tâm thông tin thương mại hàng hải Quốc tế

Số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

529

SCT

265

Công ty CP VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online)

Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

529

SCT

266

Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Khu phần mềm, KCNC Hòa Lạc, Km29 Đại Lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

524

SCT

267

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội

521 Kim mã, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

512

SCT

268

Học viện chính trị

Số 124 Ngô Quyền, Phường Quang Trung, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trường học

507

SCT

269

Công ty TNHH SATURN

Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

505

SCT

270

Chi nhánh MM Mega Market Thăng Long - Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam

đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Siêu thị

627

EVN

271

Bệnh Viện Bưu điện

Số 49 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Bệnh viện

512

SCT

272

Văn phòng cục tần số Vô tuyến điện - Bộ thông tin và truyền thông

Số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

510

SCT

273

Trường Đại Học FPT

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Km 29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất

Công trình xây dựng

Trường học

539

SCT

274

Công ty CP Golden Gain Việt Nam

Nhà A Khu N03 Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

505

SCT

275

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính

28 Trần Hưng Đạo (16-18 Phan Chu Trinh), quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

510

SCT

276

Công ty CP Tập Đoàn VIT

519 Kim Mã, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

507

SCT

277

Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm Y Tế

Dốc đoàn kết, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

502

SCT

278

Cục Hậu Cần An Ninh - Tổng cục An Ninh

15 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

503

SCT

279

Công ty TNHH Tháp Láng Hạ Hà Nội

Số 89 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

503

SCT

280

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội

Tầng 2 tòa nhà CT2A khu ĐTM Nghĩa Đô, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

507

SCT

281

CN MM Mega Market Hoàng Mai - Công ty TNHH MM Mega Market (VN) tại TP Hà Nội

Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

516

SCT

282

Nhà máy Bia Sài Gòn - Mê Linh thuộc Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

Khu 7, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất Bia

1.196

SCT

283

Tổng Công ty đầu tư & phát triển nhà Hà Nội

Số nhà 34 phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

506

SCT

284

Công Ty CP Xuân Hòa Hà Nội

Thôn Tráng Việt, Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất gạch

1.902

EVN

285

CN Công ty CP Viglacera Từ Liêm- NM Viglacera Bình Minh

Thôn Bình Đà, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Vật liệu xây dựng từ đất sét

5.320

SCT

286

Công ty Cổ phần cầu xây

Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất gạch

3.950

SCT

287

Công ty cổ phần VIGLACERA Đông Anh

Tổ 35, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.607

SCT

288

Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn

Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.383

SCT

2. Tỉnh Vĩnh Phúc

1

Công ty cổ phần Prime Tiền Phong

Khu Công nghiệp Bình Xuyên-Huyện Bình Xuyên-VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.147

SCT

2

Công ty Sản xuất Phanh Nissin Việt Nam

Xã Quất Lưu - Huyện Bình Xuyên - VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.390

SCT

3

Công ty Cổ phần PRIME Ngói Việt

Khu CN Bình xuyên, Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.516

SCT

4

Công ty CP Sản xuất Thép Việt Đức

Khu CN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.987

SCT

5

Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc

Thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

6.498

EVN

6

Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VGPIPE

Khu CN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, VP,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

6.407

EVN

7

Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam

Lô M, KCN Bình xuyên, Thị trấn Hương Canh, H. Bình Xuyên, T. VP,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.096

SCT

8

Công ty Cổ phần sản xuất thép Việt Đức

KCN Bình Xuyên, Xã Đạo Đức, H Bình Xuyên, T VP,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.165

SCT

9

Công ty Cổ phần PRIME Vĩnh Phúc

Thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.342

SCT

10

Công ty Honda Việt Nam

P.Phúc Thắng, TX Phúc Yên, T. VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

15.911

SCT

11

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

P.Phúc Thắng, TX Phúc Yên, T.VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.702

SCT

12

Công ty Cổ phần VIGLACERA Thăng Long

P.Phúc Thắng -TX. Phúc Yên - T.VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.448

SCT

13

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Anh

Thôn 3, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.256

SCT

14

Công ty Cổ phần Prime Đại Việt

Thôn Hán Lữ, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.073

SCT

15

Công ty hữu hạn công nghiệp Rèn dập VietSheng

KCN Khai Quang-TP Vĩnh Yên-VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.032

EVN

16

Công ty TNHH Partron Vina

Lô 11 KCN Khai Quang, P Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

10.304

EVN

17

Công ty TNHH BHFLEX VINA

KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.215

SCT

18

Công ty TNHH Partron Vina

Lô 11, KCN Khai Quang, P Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.873

SCT

19

Công ty TNHH Power Logics Vina

KCN Khai Quang-Phường Khai Quang-TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.967

EVN

20

Chi nhánh Công ty TNHH EB Thanh Hóa tại Vĩnh Phúc

Khu TTTM Vĩnh Phúc, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công trình xây dựng

Sản xuất công nghiệp khác

577

SCT

21

Công ty TNHH HAESUNG VINA

Lô CN7, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

6.387

EVN

22

Công ty TNHH DKT VINA

KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.341

SCT

23

Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Thôn Hán Lữ-P.Khai Quang-TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

7.306

EVN

24

Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1

KCN Khai Quang, P Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.933

SCT

25

Công ty TNHH JAHWA VINA

Lô CNIO, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.259

EVN

26

Công ty Cổ phần Prime - Yên Bình

Xóm Phố, Xã Quất Lưu-Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.330

SCT

27

Công ty TNHH Thụ Ngọc Hằng

Thôn 1, làng Đồng Lạc, xã Đồng Văn, H Yên Lạc,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.464

SCT

28

Cty TNHH Việt Nga

Hợp Thịnh - Tam Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.919

SCT

29

Cty Cổ Phần Công Nghiệp Việt Nam

Đồng Văn - Yên Lạc - VP Yên lạc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

10.086

SCT

30

Công ty TNHH SX & TM Thép Việt Nga

Thôn Hùng Vỹ, xã Đồng Văn, H Yên Lạc, T VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.680

SCT

31

Cty TNHH TM&SX Phôi Thép Thành Công

Xã Đồng Văn - Huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.395

SCT

32

Công ty Cổ phần thép Trường Biện

Khu CN Đồng Văn, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.796

SCT

33

Công ty TNHH Thương Mại Khánh Dư

Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.104

SCT

34

Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

KCN Bá Thiện - H. Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.340

SCT

35

Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam

KCN Bá Thiện, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.086

SCT

36

Công ty TNHH Interflex Vina

Lô CN5, KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.671

SCT

37

Công ty TNHH DST Vina

KCN Bá Thiện II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.297

SCT

38

Công ty TNHH Sekonix Vina

KCN Bá Thiện 2 - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.407

SCT

39

Công ty Cổ Phần TTC

Lô CN 6, Khu CN Phúc Yên, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.771

SCT

40

Công ty TNHH Vitto - VP

Lô 1, khu vực A, KCN Tam Dương II, xã Kim Long, huyện Tam Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

7.055

SCT

41

Công ty Cổ Phần Công nghiệp Á Mỹ

Lô 1, KCN Thái Hòa, Liên Sơn - Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.025

SCT

42

Công ty TNHH SBK

KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.039

SCT

43

CÔNG TY TNHH KOHSEI Multipack Việt Nam

Lô C - khu công nghiệp Bình Xuyên - Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.292

SCT

44

Công ty TNHH DIOSTECH VINA

Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.573

SCT

45

Công ty TNHH KCI VINA

Lô CN06-8, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.390

SCT

46

Công ty TNHH ELK DUMO VINA

Lô CN 06, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.073

SCT

47

Công ty TNHH YOUNG POONG Electronics VINA

Nhà xưởng CN06-6, Lô đất CN 06, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.240

SCT

 3. Tỉnh Bắc Ninh

1

Công ty Đường Malt

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bia

1.195

SCT

2

Công ty TNHH INTOPS Việt Nam

KCN Yên Phong, Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

6.285

SCT

3

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông

KCN Quế Võ mở rộng, Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện, chiếu sáng

1.875

SCT

4

Công ty TNHH Vina Yong Sejong

KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Tiên Du

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

1.804

SCT

5

Công ty TNHH S.I.Tech Việt Nam

KCN Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

1.715

EVN

6

Công ty CP Giấy Thăng Long

CCN Phong Khê 2, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy

1.909

SCT

7

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam

KCN VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

2.868

SCT

8

Công ty TNHH SUNGWOO VINA

KCN Thuận Thành 3, X Thanh Khương, H Thuận Thành

Công nghiệp

Điện tử

2.473

EVN

9

Công Ty CP Tuấn Cường

CCN Mả ông, Phường Đình Bảng, Tx Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép

2.474

SCT

10

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hợp lực

Lô II- I.2 Khu công nghiệp Quế Võ II - Xã Ngọc Xá -Huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác

5.499

EVN

11

Công ty TNHH GOERTEK VINA

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Điện tử

3.291

SCT

12

Công ty TNHH DAEIL Tech Việt Nam

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

1.699

SCT

13

Công ty TNHH WOOJEON VINA

KCN Quế Võ mở rộng, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.183

SCT

14

Công ty TNHH YOUNGBO VINA

KCN Quế Võ mở rộng, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.214

SCT

15

Công ty TNHH thương mại Phú Thái

Liền kề KCN Quế Võ, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác

1.154

SCT

16

Công ty TNHH M-TECH VIỆT NAM

KCN Yên Phong, huyện Yên phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.034

SCT

17

Công ty TNHH Mai Phương

KCN Tiên Sơn, Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác

1.022

SCT

18

Công ty TNHH ABB Việt Nam

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.138

SCT

19

Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy BN-C.Nhánh CTCP Đường Quảng Ngãi

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

1.612

SCT

20

Công ty TNHH MTV nhựa Bảo Thiên

KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.078

SCT

21

Công ty TNHH SEOJIN VINA

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

3.187

EVN

22

Công ty TNHH Cedo Việt Nam

KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

3.669

EVN

23

Công ty Cổ phần HANACANS

KCN Hanaka, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

4.203

SCT

24

Công ty TNHH quốc tế Bright VN

KCN Thuận Thành II, huyện Thuận Thành

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

3.405

SCT

25

CN Tổng Cty CP Dệt May Hà Nội

Xã Việt Hùng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.340

SCT

26

Công ty TNHH Tiến Minh

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.562

SCT

27

Công ty TNHH M&C Electronics Vina

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.280

SCT

28

Công ty TNHH DK UIL Việt Nam

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.556

SCT

29

Công ty TNHH Bujeon Việt Nam Electronics

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.200

SCT

30

Công ty TNHH Mitac Computer

KCN VSIP, Thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.605

SCT

31

Công ty TNHH công nghệ sinh học Konishi Việt Nam

KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

1.565

SCT

32

CÔNG TY TNHH JANG WON TECH VINA

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.013

SCT

33

Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam

KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.041

SCT

34

Công ty TNHH Jebsen&Jessen Packaging Việt Nam

KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.105

SCT

35

Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam

KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.212

SCT

36

Công ty Giấy và bao bì Phú Giang

CCN Phú Lâm, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

1.706

SCT

37

Công ty TNHH S-MAC Vina

KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.724

SCT

38

Công ty TNHH MTV Vina Paper

CCN Tân Chi, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

2.928

EVN

39

Chi nhánh công ty Diana Unicharm tại Bắc Ninh

CCN Tân Chi, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

4.858

EVN

40

Công ty TNHH Crucialtec Vina

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.189

SCT

41

Công ty TNHH NRK Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.337

SCT

42

Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.282

SCT

43

Công ty TNHH DAE Myung VN

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.164

SCT

44

Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

108.623

EVN

45

Công ty TNHH SAMSUNG SDI Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.038

EVN

46

Cty TNHH Điện tử FOSTER (Bắc Ninh)

Số 1, đường 11, KCN ĐT&DV VSIP Bắc Ninh, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.695

SCT

47

Chi nhánh Công ty Asia packaging Industries Việt Nam tại Bắc Ninh

KCN Vsip, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.329

EVN

48

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam

KCN Vsip, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.678

EVN

49

Công ty TNHH Microsoft Mobile

KCN Vsip, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị viễn thông

4.313

SCT

50

Công ty TNHH Air Liquide

Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

9.685

EVN

51

Công ty TNHH kính nổi Việt Nam

Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

25.640

SCT

52

Công ty TNHH Mitac Precision

KCN Quế Võ I, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.496

SCT

53

Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu

Khu CN Quế Võ mở rộng, H.Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.594

SCT

54

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

14.483

SCT

55

Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà máy Quế Võ

KCN Quế Võ I, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

5.340

EVN

56

Công ty TNHH Dragonjet Việt Nam

KCN Quế Võ I, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.187

SCT

57

Công ty TNHH Seiyo Việt Nam

KCN Quế Võ I, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.810

SCT

58

Công ty TNHH Sản xuất & cơ khí Tiến Đạt

KCN Quế Võ mở rộng, H.Quế võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.994

SCT

59

Công ty TNHH VS Industry Việt Nam

KCN Quế Võ I, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

4.274

SCT

60

Công ty CP Catalan

Xã Đông Thọ, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

64.850

SCT

61

Công ty TNHH Tân Giếng Đáy

Xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

20.494

SCT

62

Công ty CP Dabaco Việt Nam

Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

3.738

SCT

63

Công ty CP Ngân Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất thuốc lá

2.845

SCT

64

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống

Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn

Nông nghiệp

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

2.569

SCT

65

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành

Nông nghiệp

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

1.425

SCT

66

Công ty TNHH Mobase Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện tử viễn thông

7.483

SCT

67

Công ty CP sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa

2.818

SCT

68

Công ty TNHH Tenma - Việt Nam

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.994

SCT

69

Công ty TNHH Funing Precision Component (Bắc Ninh)

KCN Quế Võ, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện tử viễn thông

4.642

SCT

70

Bệnh viện đa khoa tỉnh BN

Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

46.175

SCT

71

Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà máy Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.587

SCT

72

Công ty TNHH Hà Nội Seowonlntech

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.551

SCT

73

Công ty Pepsico Việt Nam tại Bắc Ninh

KCN Vsip, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

4.715

SCT

74

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

102.705

SCT

75

Công ty CP Diana

KCN Tân Chi, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

2.101

SCT

76

Công ty TNHH Getac Precision technology Việt Nam

KCN Quế Võ, huyện Quế Võ 1, TP, Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất kim loại đúc sẵn

2.600

SCT

77

Công ty TNHH SAMHO PRESS Việt Nam

KCN Quế Võ mở rộng, Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.275

SCT

78

Công ty TNHH Orion Vina

KCN Yên phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Chế biến thực phẩm

1.610

SCT

79

Công ty Cổ phần Điện lực Khu vực 1

Lô A3 khu liền kề KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

80.060

EVN

80

Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

số 88, đường Hữu Nghị, VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chấn, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống

3.198

EVN

81

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Giấy Trường Sơn

(NR Ông Ngô Văn Sơn) khu Dương Ô, P Phong Khê, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.006

EVN

82

Công ty Cổ phần Giấy Phong Khê

CCN Phong Khê, thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.038

EVN

83

Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1

Khu CN Tân Hồng Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và Plastic

1.013

EVN

84

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Việt Úc tại Bắc Ninh

Khu phố Trịnh Nguyễn, Phường Châu Khê, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

1.122

EVN

85

Chi nhánh công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.014

EVN

86

Công ty Cổ phần CA TA LAN

Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong,

Công nghiệp

SX các sản phẩm phi kim loại

7.167

EVN

4. Tỉnh Quảng Ninh

1

CN Công ty CP Vật tư- TKV - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả

Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

DV Ngành than

65.519

SCT

2

Công ty CP Vận tải Quảng Ninh

Tổ 3 Khu 6B P Hồng Hải, TP Hạ Long

Giao thông vận tải

DV Ngành than

4.774

SCT

3

Công ty CP đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa

Khu 3 P Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Giao thông vận tải

DV Ngành than

4.886

SCT

4

Công ty Cp Hàng Hải Quảng Hưng

P Hồng Hải, TP Hạ Long

Công nghiệp

DV Ngành than

1.525

SCT

5

CN Công ty TNHH Sao Vàng

P Yên Thanh, TP Uông Bí

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.035

SCT

6

Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam

KCN Cảng biển Hải Hà, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

34.095

SCT

7

Công ty CP Gạch ClinKer- Vigalacera

Khu Kim Sơn Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm phi kim loại

19.467

SCT

8

Doanh nghiệp tư nhân Anh Đức

P Yên Thanh, Thành phố Uông Bí

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm phi kim loại

8.864

SCT

9

Công ty TNHH Cô Tô Quảng Ninh

Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm phi kim loại

1.079

SCT

10

Công ty TNHH Vinpeal Hạ Long

Đảo Rều, Bãi Cháy, Hạ Long

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.243

SCT

11

Cty TNHH Xay lúa mì VFM- Wilmar

Lô 21, KCN Cái Lân MR, Bãi Cháy, Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.340

SCT

12

Công ty Chế tạo máy TKV

Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện khác

4.477

SCT

13

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu

Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

37.794

SCT

14

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh

Phường Vàng Danh, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

11.257

SCT

15

Công ty Than Cao Sơn

Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

43.666

SCT

16

Công ty Than Đèo Nai

Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

26.528

SCT

17

Công ty Than Dương Huy

Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.934

SCT

18

Công ty Than Hà Lầm

Phường Hà Lầm, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

10.147

SCT

19

Công ty Than Hạ Long

Phường Cao Xanh, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.098

SCT

20

Công ty Than Hà Tu

Phường Hà Tu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

12.032

SCT

21

Công ty Than Hòn Gai

169 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

8.085

SCT

22

Công ty Than Khe Chàm

Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.515

SCT

 23

Công ty Than Mạo Khê

Thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

10.043

SCT

24

Công ty Than Mông Dương

Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

6.535

SCT

25

Công ty Than Nam Mẫu

Phường Quang Trung, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.914

SCT

26

Công ty Than Núi Béo

799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

14.612

SCT

27

Công ty Than Quang Hanh

302 Trần Phú, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

8.834

SCT

28

Công ty Than Thống Nhất

Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.608

SCT

29

Công ty Than Uông Bí

Phường Trưng Vương, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

9.856

SCT

30

Công ty Tuyển than Cửa Ông

Phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

10.918

SCT

31

Công ty Tuyển than Hòn Gai

Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

5.943

SCT

32

Công ty CP Xi măng Cẩm Phả

Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

207.449

SCT

33

Công ty CP xi măng và xây dựng Quảng Ninh

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

108.068

SCT

34

Công ty CP xi măng Hạ Long

Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

127.768

SCT

35

Công ty CP xi măng Thăng Long

Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

241.761

SCT

36

Công ty CPXL và SXVLXD Hà Khẩu

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.280

SCT

37

Công ty CP Viglacera Hạ Long

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

23.948

SCT

38

Công ty Dầu thực Vật Cái Lân

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ, động thực vật

10.319

SCT

39

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Đóng tàu và cấu kiện nổi

3.177

SCT

40

Công ty TNHH Sợi hóa học Thế kỷ mới Việt Nam

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất sợi

3.243

SCT

41

Công ty TNHH MTV Vinanew Tarps

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.550

SCT

42

Công ty TNHH Vi Sơn

36 Kim Thành, Kim Sơn, Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

28.432

SCT

43

Công ty TNHH Hưng Long

Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.954

SCT

44

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà

KCN Kim Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.014

SCT

45

Công ty CP SX VLXD Kim Sơn

TT Mạo Khê, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.959

SCT

46

Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi

Xã Đức Chính, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

8.803

SCT

47

Công ty CP Đông Triều Viglacera

Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.823

SCT

48

Công ty CP Sông Hồng 12

Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.056

SCT

49

Công ty CP Viglacera Hạ Long 1

Xã Cộng Hòa, TX Quảng Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.289

SCT

50

Công ty CP Gốm Xây dựng Yên Thọ

Xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.457

SCT

51

Công ty TNHH Sản xuất bột mì VIMAFLOUR

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.090

SCT

52

Công ty TNHH CN Young Sun WoIfram

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

1.358

SCT

53

Công ty TNHH Integral Materials Invesment Việt Nam

KCN Việt Hưng, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

1.536

SCT

54

Nhà máy nước Diễn Vọng

Phường Quang Hanh, Tp Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.638

SCT

55

Công ty CP Vĩnh Thắng

CCN Kim Sơn, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.008

SCT

56

Công ty CP Gạch ngói Đất Việt

Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.002

SCT

57

Công ty TNHH Khoa học Texhong Ngân Long

KCN Hải Yên, TP Móng Cái

Công nghiệp

Sản xuất sợi

48.204

SCT

58

Công ty Gốm XD Hoàng Quế Quảng Ninh

Xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.204

SCT

59

Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.168

SCT

60

Công ty TNHH ĐT & TM Quang Minh

Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa

8.800

SCT

61

Công ty Cổ phần Hoàng Trường

Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

6.160

SCT

62

Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1

Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

8.239

SCT

63

Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2

Phường Quang Trung, TP Uông Bí

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.208

SCT

64

Công ty TNHH MTV Môi trường- Vinacomin

Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.744

SCT

65

Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài

Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

22.638

SCT

66

Công ty CP TM Tuấn Tiến

TT Mạo Khê, Thị xã Đông Triều

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa

47.404

SCT

67

Công ty CP Vĩnh Tiến

TT Mạo Khê, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.189

SCT

68

Công ty TNHH sản xuất gạch xây dựng Hải Hà

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.130

SCT

69

Công ty CP Thành Đạt

Phường Ka Long, TP Móng Cái

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.412

SCT

70

XN Khai thác đá Phương Đông

Phường Phương Đông, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác đá

1.142

SCT

71

Công ty TNHH MTV 86

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

3.014

SCT

72

Công ty TNHH MTV 790

Phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

1.445

SCT

73

Công ty TNHH MTV 35

Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

2.622

SCT

74

Công ty TNHH MTV 91

TT Mạo Khê, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

1.594

SCT

75

Công ty TNHH MTV 397

TT Mạo Khê, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

2.169

SCT

76

Công ty TNHH MTV Khe Sim

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

16.644

SCT

77

Công ty TNHH MTV Vận tải và Chế biến than Đông Bắc

Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

3.202

SCT

78

Công ty PT Vietmindo Energitama

Uông Thượng, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

1.835

SCT

79

Công ty CP Thông Quảng Ninh

Phường Phương Đông, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

1.431

SCT

80

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển

Phường Thanh Sơn, TP Uông Bí

Công trình xây dựng

Khám chữa bệnh

597

SCT

81

Công ty Địa chất mỏ

Phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.009

SCT

82

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả

Phường Cửa Ông, Tp Cẩm Phả

Giao thông vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

5.609

SCT

83

Công ty Kho vận Đá Bạc TKV

Phường Trưng Vương, TP Uông Bí

Giao thông vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

5.522

SCT

84

Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ TKV

Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả

Giao thông vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

1.637

SCT

85

Công ty Kho vận Hòn Gai

Phường Hồng Hà, TP Hạ Long

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

3.105

SCT

86

Công ty Cổ phần vận tải thủy

169 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

2.890

SCT

87

Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ

Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả

Giao thông vận tải

Vận tải bằng xe buýt

4.257

SCT

88

Công ty CP Hoa Sơn

Phường Hà Trung, TP Hạ Long

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa

1.687

SCT

89

Công ty TNHH Phúc Xuyên

Phường Yên Thanh, TP Uông Bí

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa

2.295

SCT

90

CN Công ty VLXD và XLTM Quảng Ninh

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa

4.659

SCT

91

Công ty CPTM Vinashin Hạ Long

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

2.067

SCT

92

Ban quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long

18 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình công ích

535

SCT

93

Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh

Phường Tuần Châu, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Khách sạn

520

SCT

94

Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.310

SCT

95

Công ty CP Giải trí Lợi Lai

Phường Ka Long, TP Móng Cái

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.110

SCT

96

Cty CP Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí

Phường Trưng Vương, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

11.595

SCT

97

Cty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật (Big C)

Phường Hồng Hải, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

847

SCT

98

Cty CP Gốm Mầu Hoàng Hà

CCN Kim Sơn, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.118

SCT

99

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Phường Quang Trung, TP Uông Bí

Công nghiệp

Sản xuất điện

25.091

EVN, A0

100

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Phường Hà Khánh, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất điện

2.034

SCT

101

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương I

Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất điện

77.048

EVN, A0

102

Công ty CP Nhiệt Điện Cẩm Phả

Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất điện

21.484

EVN, A0

103

Nhà máy Nhiệt Điện Mạo Khê

Xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất điện

48.186

EVN, A0

104

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II

Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất điện

61.647

EVN, A0

105

Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản - Đông Bắc

Phường Cẩm Sơn - TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

15.789

SCT

106

Cty TNHH Vincom Retail miền Bắc

Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

871

SCT

107

Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh- CN Cty CP Tập đoàn Mường Thanh

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Khách sạn

590

SCT

108

Công ty CP Cảng Quảng Ninh

Hòn Gai, Thành phố Hạ Long

Giao thông vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

538

SCT

109

Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh

P Bạch Đằng, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

640

SCT

110

Công ty TNHH Điện lực AES- TKV Mông Dương

Khu 3 P Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất điện

704

SCT

111

Xí nghiệp kho vận Xăng dầu K130

Khu 6 P Hà Khẩu, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

837

SCT

112

Công ty CP Gạch ngói Kim Sơn

Kim Sơn, Đông Triều

Công trình xây dựng

Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

896

SCT

113

Bệnh viện Bãi Cháy

Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

587

SCT

114

Công ty TNHH Cảng Công ten nơ quốc tế Cái Lân

Số 1 Đường Bãi Cháy, P bãi Cháy, TP Hạ Long

Giao thông vận tải

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

1.291

SCT

115

Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long

P Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long

Công trình xây dựng

Hoạt động vui chơi giải trí khác

1.081

SCT

116

CN Cty Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec- Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long

P Hòn Gai, Thành phố Hạ Long

Công trình xây dựng

Khám chữa bệnh

598

SCT

117

Công ty CP khách sạn Hồng Vận

P Ka Long, TP Móng Cái

Công trình xây dựng

Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

770

SCT

118

Công ty CP Gốm Đất Việt

Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.174

SCT

119

Công ty CP Gạch ngói Kim Thành Quảng Ninh

Phường Kim Sơn; Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.111

SCT

120

Công ty CP công nghiệp tàu thủy Đông Bắc

Quang Hanh- Cẩm Phả

Công nghiệp

Đóng tàu và cấu kiện nổi

1.185

SCT

121

Công ty Xây lắp Mỏ-TKV

Số 804, khu 7B- Phường Cẩm Phú-TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

1.978

SCT

122

Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Đông Mai

130 Lê Lợi P Yết Kiêu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.477

SCT

123

Công ty CP cơ khí và thiết bị Thành Công

P Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Bốc xếp hàng hóa

2.295

SCT

5. Tỉnh Hải Dương

1

Công ty TNHH dây và cáp điện ôtô SUMIDEN VN

KCN Đại An, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

2.416

SCT

2

Công ty TNHH KEFICO Việt Nam

KCN Đại An, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

3.017

SCT

3

Công ty TNHH SUMEDENSO Việt Nam

KCN Đại An, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

2.152

SCT

4

Công ty TNHH Sợi Vĩ sơn

KCN Đại An, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

1.775

EVN

5

Công ty TNHH may Tinh Lợi

KCN Nam Sách, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

3.798

SCT

6

Công ty TNHH Việt Nam Toyo denso

KCN Nam Sách, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

3.210

SCT

7

Công ty Cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát

CCN An Đồng, Nam Sách

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

9.254

EVN

8

Công ty TNHH AIDEN Việt Nam

KCN Nam Sách, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.412

SCT

9

Chi nhánh Công ty Cổ phần bất động sản Việt -Nhật tại Hải Dương

Km54+100, quốc lộ 5, Khu 3, phường Nhị Châu, TP Hải Dương

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

531

SCT

10

Chi nhánh CTCP Viglacera Hà Nội - NM Viglacera HD

108 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng

1.181

SCT

11

Công ty Cổ phần Chemilens Việt Nam

Lô đất XN42-I, KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Dương

Công nghiệp

SX các sản phẩm phi kim loại

1.179

SCT

12

Xí nghiệp kho vận xăng dầu K132

Km4, đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương

Công nghiệp

Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

1.155

SCT

13

Công ty TNHH FORD Việt Nam

Phường Tứ Minh, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất xe có động cơ

1.069

SCT

14

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất điện

70.857

EVN, A0

15

Công ty Cổ Phần Gốm Mỹ

Xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.607

SCT

16

Công ty TNHH Thương Mại Bảo Long

KDC Bình Giang, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.634

SCT

17

Công ty TNHH Nhôm Đông Á

Xã Tân Dân, thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

3.991

SCT

18

Công ty Cổ phần Thế giới

Cụm công nghiệp Tân Dân, xã Tân Dân, thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng

2.817

SCT

19

Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Thôn Trúc, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.981

EVN

20

Công ty CP luyện kim Tân Nguyên Hải Dương VN

Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Luyện kim - Công nghiệp nặng

67.318

SCT

21

Công ty Xi măng Phúc Sơn

Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

23.566

SCT

22

Công ty CP xi măng Trung Hải - HD

Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.015

SCT

23

Công ty TNHH Phú Tân

Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

6.308

EVN

24

Nhà máy Xi măng Thành Công II

Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.404

SCT

25

Công ty TNHH VIETORY

Xã Hiệp An, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.370

SCT

26

Công ty CP Sản xuất vật liệu XD Thành Công III

Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.815

SCT

27

Công ty CP Tân Hà Kiều

Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Luyện kim - Công nghiệp nặng

15.029

SCT

28

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

Khu 2, Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân,huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

362.885

SCT

29

Công ty TNHH Thành Dũng

Xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

3.268

SCT

30

Công ty TNHH MTV Thương mại Tuấn Tài

Xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.261

SCT

31

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát

Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất gang thép

91.756

SCT

32

Công ty Cổ phần Trường Phú

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng.

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

1.401

SCT

33

Công ty TNHH Điện tử TOWADA Việt Nam

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.160

SCT

34

Công ty TNHH Công nghệ NISSEI Việt Nam

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện khác

1.633

SCT

35

Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.888

SCT

36

Công ty TNHH ShinYang Metal Việt Nam

KCN Đại An mở rộng, Huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

SX các sản phẩm từ kim loại

1.145

SCT

37

Công ty Cổ phần thép Minh Phú - Hải Dương

Lô CN7-3, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.373

SCT

38

Công ty TNHH Công nghiệp BROTHER Việt Nam

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

3.943

SCT

39

Công ty TNHH UNIDEN Việt Nam

Lô 5.1- KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị truyền thông

1.040

SCT

40

Công ty CP Chăn Nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

3.731

SCT

41

Công ty TNHH ANT (HN)

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

2.228

SCT

42

Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.444

EVN

43

Công ty TNHH HITACHI CABLE Việt Nam

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

2.370

SCT

44

Công ty TNHH Điện tử IRISO Việt Nam

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.451

SCT

45

Công ty TNHH TUNG YANG

Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật

1.643

SCT

46

Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình - NM Bắc Dương

Xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

3.099

SCT

47

Công ty Cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình -NM Hoàng Dương

CCN Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

2.345

SCT

48

Công ty TNHH SD Global Việt Nam

KCN Đại An mở rộng, Huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.613

SCT

49

Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình

Lai Cách - Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

2.157

SCT

50

Công ty TNHH KPF Việt Nam

KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

5.706

SCT

51

Công ty TNHH Ngọc Sơn

Nhà máy gạch Ceramic, thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng

1.030

SCT

52

Công ty CP Giấy Hải Dương

Thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

1.581

SCT

53

Công ty TNHH GFT Việt Nam

Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ

Công nghiệp

Sản xuất đồ chơi, trò chơi

3.287

SCT

54

Công ty Cổ phần Trung Kiên

Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.798

SCT

55

Công ty TNHH Dệt PACIPIC CRYSTAL

KCN Lai Vu, huyện Kim Thành

Công nghiệp

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

1.120

SCT

56

Công ty TNHH Sản xuất vật liệu XD Thành Công

Thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

2.519

SCT

57

Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải Dương

Xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

4.604

SCT

58

Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Hoa Kỳ

Xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.610

SCT

59

Công ty TNHH KURODA KAGAKU Việt Nam

Khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ Plastic

1.407

SCT

60

Công ty TNHH Kết cấu thép 568

Km 33, Quốc lộ 5A, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, VN

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

1.512

SCT

6. Tỉnh Hải Phòng

1

Công ty TNHH nhựa Phú Lâm

Km9, Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

5.060

SCT

2

CN Công ty TNHH VincomRetail Miền Bắc -tại Hải Phòng

Số 1 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền

Công trình xây dựng

Hoạt động kinh doanh bất động sản

1.154

SCT

3

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất điện

118.787

EVN, A0

4

Công ty Xi măng Chinfon

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

338.864

EVN

5

Công ty CP Cảng Hải Phòng

8A Trần Phú, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Giao thông vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

2.736

SCT

6

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải phòng

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất xi măng PCB30, 40

124.369

EVN

7

Công ty Cổ phần Lâm Thịnh

Số 27 Phương Lưu, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

65.093

EVN

8

Công ty CP luyện thép Việt Ý

KCN Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

65.382

EVN

9

Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng

Tòa nhà điều hành, Khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

33.862

EVN

10

Công ty TNHH VSIP Hải Phòng

Tòa nhà điều hành VSIP Hải Phòng, KĐT, CN và DV VSIP HP, xã An Lư, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

22.470

EVN

11

Công ty TNHH Sunmax Việt Nam

Km8, Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

20.612

EVN

12

Công ty Sx Thép Úc SSE

Km9, Quán Toán, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất thép xây dựng

10.332

SCT

13

Công ty CP xây dựng và thương mại Thùy Dương

519 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Công trình xây dựng

Hoạt động kinh doanh bất động sản

1.072

SCT

14

Công ty Thép VSC Posco

Km9, Quán Toán, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

4.401

SCT

15

Công ty CP thép Việt Nhật

Km9, QL5, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

6.733

SCT

16

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam-Hải Phòng

KCN Tràng Duệ, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

39.100

SCT

17

Công ty TNHH Thép DONGBU Việt Nam

Công ty TNHH Thép DONGBU Vệt Nam

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

7.504

EVN

18

Công ty Cổ phần đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng

Số 1 Trần Tất Văn, Phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng (Trạm 2 Xã Tân Tiến)

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện, chiếu sáng

7.166

EVN

19

Công ty TNHH TOYOTA BOSHOKU Hải Phòng

KCN Nomura, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

12.140

SCT

20

Công Ty TNHH SX lốp xe Bridgestone Việt Nam

KCN Đình Vũ, quận Hải An

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

8.662

SCT

21

Cty cổ phần KCN Đình Vũ

Phường Đông Hải

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

6.300

EVN

22

Công ty CP nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Số 2 An Đà, quận Ngô Quyền

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

13.360

SCT

23

Công ty CP cáp điện LS Vina

Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

3.504

SCT

24

Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel

Km9, Quán Toán, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

3.448

SCT

25

Công ty CP hóa chất Minh Đức

Xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

4.824

SCT

26

Công ty TNHH MTV DAP Vinachem

Lô G17, Khu KT Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An

Công nghiệp

Sản xuất phân bón

4.794

SCT

27

Công ty TNHH vật liệu nam châm ShinEtsu Việt nam

Lô CN5.20, KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

4.438

SCT

28

Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị

Số 1 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền

Công trình xây dựng

Hoạt động kinh doanh bất động sản

528

SCT

29

Công ty cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ

Tầng 5, Khu văn phòng HARBOUR VIEW số 15 Trần Phú P. Máy Tơ Q. Ngô Quyền TP Hải Phòng

Công nghiệp

Sân xuất công nghiệp khác

3.437

EVN

30

Công ty TNHH CN Aurora Việt Nam

Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất giày, dép

3.295

SCT

31

Cty CP bia Hà Nội - Hải Phòng

16 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất bia

2.856

SCT

32

Công ty TNHH Toyota Gosei Hải Phòng

KCN Nomura, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện ô tô

2.032

SCT

33

Công ty TNHH cơ khí Việt Nhật

Km9, phường Quán Toán, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Đúc kim loại

1.867

SCT

34

Chi nhánh công ty TNHH Ge Việt Nam - CN Hải phòng

KCN Nomura, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

2.350

SCT

35

Công ty TNHH Đinh Vàng

1167 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, quận Hải An

Công nghiệp

SX giày dép, dép

1.493

EVN

36

Công ty CNTT Nam Triệu

Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Đóng mới, sửa chữa tàu thủy

1.500

SCT

37

Công ty CP kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng

Số 31 Đông Khê, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền

Công nghiệp

SX các sản phẩm từ kim loại

1.951

EVN

38

Công ty TNHH Iko Thompson Việt Nam

KCN Nomura, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động

1.927

SCT

39

Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

Lô IN-1-3, Khu công nghiệp Vsip, Thủy Nguyên,

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

1.778

SCT

40

Công ty CN nhựa CHINHUEI

Km9, Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.891

SCT

41

Công ty TNHH MTV cấp nước Hải phòng

54 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

2.419

SCT

42

Công ty TNHH HAPACO H.P.P

Km 17 Quốc lộ 5, Thôn Tiên Nông, Xã Đại Bản, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

3.807

SCT

43

Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Đóng mới, sửa chữa tàu thủy

1.755

SCT

44

Công ty TNHH Công nghệ Kyocera Mita Việt Nam

Lô 56A KCN Vsip, Thủy Nguyên Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất máy in trắng đen, máy photocopy đa chức năng

1.172

SCT

45

Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam

Lô IN-1-4A, KCN Vsip, Thủy Nguyên, Hải phòng

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

1.778

SCT

46

Công ty TNHH Regina Miracle international Việt Nam

Số 9 đường Đông Tây, KCN Vsip Thủy Nguyên, Hải phòng

Công nghiệp

Sản xuất trang phục

8.315

SCT

47

Công ty TNHH Jasan Việt Nam

Số 2, đường 17, KCN Vsip, Thủy Nguyên HP

Công nghiệp

Hoàn thiện sản phẩm dệt

2.101

SCT

48

Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam

Số 143/145, đường 10, KCN Vsip, Thủy Nguyên, Hải phòng

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.647

SCT

49

Công ty TNHH chế tạo Canadian Solar Việt Nam

D11 số 5 đường Đông Tây, KCN Vsip, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất tấm quang điện mặt trời

1.398

SCT

50

Công ty TNHH Cheng - V

Lô L3.5B KCN Đồ Sơn, HP

Nông nghiệp

Khai thác gỗ và lâm sản khác

1.930

SCT

51

Công ty TNHH Zhongzin Ya Tai

Lô L1.9A & L1.9B KCN Đồ Sơn, quận Đồ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ Plastic

1.266

SCT

52

Công Ty TNHH điện tử Dong Yang

Lô C5-3 KCN Tràng Duệ, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ Plastic

1.919

SCT

53

Công ty TNHH Haengsung Electronics

Lô K1 KCN Tràng Duệ, An Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.355

SCT

54

Công ty TNHH Halla Electronics Vina

Lô L4 KCN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.396

SCT

55

Công ty TNHH HT Solar Việt Nam

Lô F3, KCN Tràng Duệ, Hồng Phong, An Dương

Công nghiệp

Sản xuất tấm quang điện mặt trời

1.007

SCT

56

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam

Lô I - 4, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

5.067

SCT

57

Công ty TNHH Woosung Electronics

Lô K2 KCN Tràng Duệ, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.332

SCT

58

Công Ty CP luyện thép cao cấp Việt Nhật

KCN Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất sắt, gang, thép

30.408

SCT

59

Công ty TNHH SIK Việt Nam

KCN Nomura, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ Plastic

1.168

SCT

60

Công ty TNHH chế tạo máy Citizen Việt Nam

Lô J2, J3, J4 KCN Nomura, An Dương

Công nghiệp

Sản xuất máy thông dụng

1.035

SCT

61

Công ty CP Habeco Hải Phòng

TT Trường Sơn, An Lão

Công nghiệp

Sản xuất bìa

1.890

SCT

62

Bệnh viện Việt Tiệp

Trần Nguyên Hãn

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

776

SCT

63

Công ty TNHH Synztec Việt Nam

KCN Nomura, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.638

SCT

64

Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam

KCN Nomura, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.706

SCT

65

Công ty CP cảng Nam Hải Đình Vũ

Km 6 đường Đình Vũ - Phường Đông Hải 2, quận Hải An - TP. Hải Phòng

Giao thông vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

1.490

EVN

66

Công ty TNHH Sao Vàng

TT Trường Sơn, An Lão

Công nghiệp

Sản phẩm giày, dép

1.387

SCT

67

Công ty TNHH thủy tinh SANMIGUEL YAMAMURA Hải Phòng

17A đường Ngô Quyền-Ngô Quyền-Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

2.753

EVN

68

Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam

KCN Nomura, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.287

SCT

69

Công ty CP Thuận Ích

Tầng 3 Tòa nhà Tower, 32 Trần Phú, quận Ngô Quyền

Công nghiệp

Sản xuất giày, dép

1.138

EVN

70

Công ty TNHH Fujikura Composites Hải phòng

Lô D3-D6, KCN Nomura Hải Phòng, An Dương

Công nghiệp

sản xuất sản phẩm từ cao su

1.226

SCT

71

Công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân

Lô CN16 CCN Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo

Công nghiệp

Sản xuất đồ chơi, trò chơi

1.206

SCT

72

Công ty cổ phần cảng xanh VIP

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Phường Đông Hải 2 -Quận Hải An - Thành Phố Hải Phòng

Giao thông vận tải

Kho bãi hàng hóa

1.181

EVN

73

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp Lại Xuân

Xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Nông nghiệp

Bơm tưới tiêu phục vụ nông nghiệp

1.090

EVN

74

Công ty TNHH New Hope Hà Nội-CN Hải Phòng

KCN Đình Vũ, Hải An

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản

1.086

SCT

75

Công ty TNHH Điện Cường Anh

Tổ 3A, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

Công trình xây dựng

Sản xuất công nghiệp khác

1.080

EVN

76

Nhà máy SX thức ăn gia súc Proconco

KCN Đình Vũ, quận Hải An

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản

1.020

SCT

77

Công Ty TNHH Yanagawa Seiko Việt Nam

KCN Nomura, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

1.185

SCT

7. Tỉnh Hưng Yên

1

Công ty Cổ phần Inox Hòa Bình

xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

1.061

SCT

2

Công ty TNHH An Quý Hưng Yên

xã Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất

1.142

SCT

3

Công ty Cổ phần Thuận Đức

TT Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản phẩm từ plastic

1.442

EVN

4

Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền bắc

Đường D1, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên

Công nghiệp

Sản phẩm từ plastic

1.391

SCT

5

Công ty TNHH SOC Việt Nam

Lô đất G7-KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất

1.915

EVN

6

Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên

Số 115, Nguyễn Thiện Thuật, phường Minh Khai, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Công nghiệp

Sản phẩm từ plastic

1.447

SCT

7

Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam

Lô đất C6 và C7 KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

1.755

EVN

8

Công ty CP Thực phẩm XK Trung Sơn Hưng Yên

TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

SX thực phẩm

1.575

EVN

9

Cty TNHH Sews-Components Việt Nam

Lô D2 và D3, KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất

1.758

EVN

10

Công ty TNHH MUSASHI AUTO PARTS Việt Nam

KCN Thăng Long II - huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản phẩm từ plastic

1.641

EVN

11

Công ty TNHH Một Thành Viên Kinh Đô Miền Bắc

Km 22 QL5A TT Bần Yên Nhân Mỹ Hào Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất

2.163

SCT

12

Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi tỉnh Hưng Yên

số 47 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Nông nghiệp

Thoát nước

2.614

SCT

13

Công ty TNHH PIC Việt Nam

Đường B1, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất

1.797

EVN

14

Công ty TNHH thép cán nguội Hoà Phát

Khu D, KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

1.764

SCT

15

Công ty TNHH Dây và cáp điện ô tô Sumiden VN-CNHY

Lô đất E-7 & E-8, KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.770

SCT

16

Công ty CP Đtư & phát triển Thái Dương

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.940

SCT

17

Công ty TNHH Ngọc Quyền

Xã Chỉ đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.271

EVN

18

Chi nhánh Công ty TNHH LIXIL Việt Nam tại Hưng Yên

Đường B4, khu B, KCN phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị từ đất sét

3.092

EVN

19

Công ty CP Ống đồng Toàn Phát

Đường B4, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

2.702

EVN

20

Công ty TNHH Thép Nhật Quang

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

1.658

SCT

21

Công ty TNHH Dây và cáp điện Ngọc Khánh

Thôn An Lạc, Xã Trưng Trắc, H.Văn Lâm, T.Hưng Yên,

Công nghiệp

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.934

SCT

22

Công ty TNHH Kyocera Việt Nam

Lô đất B-1, Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Công nghiệp

Sản xuất

3.072

EVN

23

Công ty Cổ phần Hưng Phú

KCN Dệt May Phố Nối B, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.528

EVN

24

Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên

KCN Dệt May Phố Nối B, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất

2.790

EVN

25

Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghệ Bia -Rượu -NGK HN

Đường 206, KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, HY

Công nghiệp

Sản xuất bia

2.400

SCT

26

Công ty TNHH Thiết bị điện Lioa

xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất

2.824

EVN

27

Công ty TNHH Hamaden Việt Nam

KCN Thăng Long II - huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất

2.150

EVN

28

Công ty TNHH Taeyang Hà Nội

TT Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

3.046

SCT

29

Công ty Cổ phần NPG-Hưng Yên

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.145

SCT

30

Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất sất, gang, thép

4.273

EVN

31

Công ty TNHH Song Long

xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

3.702

EVN

32

Công ty TNHH DORCO VINA

Đường B3, khu B, KCN Phố Nối A, H.Văn Lâm,T.Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.846

EVN

33

Công ty Cổ phần thép Việt - Ý

KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, VN

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

19.752

EVN

34

Công ty TNHH TOKO Việt Nam

xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất

4.601

EVN

35

Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật - chi nhánh Hưng Yên

KCN Thăng Long II - huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

5.546

SCT

36

CN Cty TNHH Ống thép Hòa Phát

TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất sắt, gang, thép

12.001

SCT

37

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam

TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

6.685

SCT

38

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc

Khu D, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, H. Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên,

Công nghiệp

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

8.882

EVN

39

Công ty TNHH HOYA Glass Disk VN II

KCN Thăng Long II - huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

11.896

EVN

40

Công ty cổ phần Hyundai Aluminum ViNa

Đường B2, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

11.364

EVN

41

Công ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)

Đường B1, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

5.453

SCT

42

Công ty TNHH Một thành viên Thép Hoà Phát

KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất sắt, gang, thép

41.495

EVN

43

CN sản xuất Công ty TNHH La vie tại Hưng Yên

TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

1.144

SCT

44

Công ty CP Nhựa Phố Hiến

đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.036

SCT

45

Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam

xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.167

SCT

46

Công ty TNHH Dệt 8-3

TT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.705

EVN

47

Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng

TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.308

EVN

48

Công ty TNHH SX-TM Hòa Bình

xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

1.312

SCT

49

Chi nhánh công ty CP Bánh kẹo Hải Châu

thôn Đồng Khúc, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất các loại bánh từ bột

1.241

SCT

50

Công ty CP Đầu tư ROYAL Việt Nam

xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.646

EVN

51

Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên

xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.426

SCT

52

Công ty TNHH SX & TM Tân Á Hưng Yên

TT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.554

SCT

53

CN Công ty TNHH CARGILL Việt Nam tại Hưng Yên

KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.587

SCT

54

Công ty Cổ phần công nghệ cao TRAPHACO

xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

2.405

SCT

55

Công ty TNHH Taeyang Việt Nam

KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

3.363

SCT

56

Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam- Chi nhánh Hưng Yên

Đường A5, KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.179

SCT

57

Công ty TNHH Bao Bì Thái Hà Hưng

Thôn Nghĩa Lộ, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.794

SCT

58

Công ty cổ phần AUSTFEED Việt Nam

Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng tiến, huyện Khoái Châu

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.249

SCT

59

CN Cty CP ACECOOK VN tại HY

KCN Như Quỳnh A, huyện Văn Lâm, tỉnh HY

Công nghiệp

SX mì ăn liền

1.360

SCT

60

Công ty TNHH BB Tân Kim Cương

Xã Tân Quang - Vân Lâm - HY

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm bao bì từ plastic

1.008

SCT

61

Công ty cổ phần Nhựa Cúc Phương

Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, T.Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.289

SCT

62

Công ty TNHH Hoàng Hà

thôn Minh Khai, TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.819

SCT

63

Công ty TNHH Thép Không Gỉ Hà Anh

Xã Dị Sử huyện Mỹ Hào Hưng Yên

Công nghiệp

Sản xuất sắt, gang, thép

1.084

SCT

8. Tỉnh Thái Bình

1

2

CN Công ty TNHH Sao Vàng

CCN Quỳnh Côi, Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

1.610

SCT

3

Công ty CP BITEXCO Nam Long

Lô A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

2.853

EVN

4

Công ty CP Đầu tư Thương Mại Quốc tế Minh Long

Phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

4.061

SCT

5

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân

KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.318

SCT

6

Công ty CP dệt sợi Đam San

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Tiền Phong, Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất sợi

4.523

SCT

7

Công ty CP gạch ốp lát Thái Bình

Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.170

SCT

8

Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Maxport

KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

1.273

SCT

9

Công ty CP Sợi Trà Lý

Số 128 Lê Quý Đôn, phường Tiền Phong, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất sợi

6.376

SCT

10

Công ty CP tập đoàn Hương Sen

Số 18 Trần Thái Tông, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất bia

1.358

SCT

11

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Thái Bình

Khu CN Tiền Hải, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.188

SCT

12

Công ty CPTM XNK DATEX

Lô A4, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)

2.179

SCT

13

Công ty hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO

Thôn Tây Sơn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.091

SCT

14

Công ty thép đặc biệt Shengly

KCN Cầu Nghìn, huyện Quỳnh Phụ

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

52.101

EVN

15

Công ty TNHH Công Nghiệp Sheng Fang

KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Công nghiệp

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1.170

SCT

16

Công ty TNHH dệt nhuộm xuất khẩu Thăng Long

KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

3.031

EVN

17

Công ty TNHH Hợp Thành

Lô A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.257

SCT

18

Công ty TNHH May NienhSing Việt Nam

Đường Trần Thị Dung, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

1.846

SCT

19

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

Lô 43.588,1m2 -Xã Tây Sơn-Huyện Tiền Hải-Tỉnh Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.680

SCT

20

Cty TNHH SXKD sứ Hảo Cảnh

Xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.989

SCT

21

Công ty TNHH TAV

Lô A4, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

1.342

SCT

22

Nhà máy gạch men Mikado

Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ đất sét

5.453

SCT

23

Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL

Lô 159/14 Khu công nghiệp Gia lê, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.056

EVN

24

Công ty cổ phần DAMSAN

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, P.Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, T.Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.395

EVN

25

Công ty TNHH may TEXHONG Thái Bình

Lô A1+A2+A3+A4+A5+A9+A11 Khu CN Phúc Khánh, P.Phú Khánh, TP Thái Bình, T.Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.766

EVN

26

Công ty cổ phần sản xuất hàng Thể Thao - Chi nhánh Thái Bình

Lô DT 86.112,4m2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đ.Trần Thái Tông, P.Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.196

EVN

27

Công ty TNHH Công Nghiệp Sheng Fang

Lô D8+D9+D10+D11 KCN Phúc Khánh,TP Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.170

EVN

28

Công ty cổ phần CERINCO Hà Nội

Số 27-2A - Đường Trung yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.113

EVN

29

Công ty TNHH CN TACTICIAN

Khu CN Phúc Khánh Thành phố Thái Bình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.031

EVN

30

Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình

Số 530 phố Lý Bôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

561

EVN

9. Tỉnh Hà Nam

1

2

Công ty Cổ phần xi măng Vissai Hà Nam (gồm cả hai dây chuyền)

thôn Nam Công, xã Thanh Tân, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

569.246

SCT

3

Công ty CP Xi măng Hoàng Long

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

405.280

EVN

4

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn

Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

303.865

EVN

5

Công ty CP xi măng Xuân Thành

thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

158.368

EVN

6

Công ty xi măng Thành Thắng Group

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

60.035

EVN

7

Công ty Dệt Hà Nam

KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất sợi

11.753

SCT

8

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Phủ Lý

thôn Quang Trung, xã Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất bia

8.846

SCT

9

Công ty TNHH Sợi Long Vân

KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất sợi

6.537

SCT

10

Công ty TNHH Number One Hà Nam

KCN Kiện Kê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất sợi

5.266

EVN

11

Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên

KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

5.045

SCT

12

Chi nhánh TCT CP Dệt May Hà Nội

KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

5.005

SCT

13

Công ty Honda Việt Nam (Chi nhánh Hà Nam)

KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

4.821

SCT

14

Công ty CP nhựa Châu Âu

KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

4.642

EVN

15

Công ty TNHH Dorco Vina - CN Hà Nam

Đường D3, khu G, KCN Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

3.964

EVN

16

Công ty CP HACERA

Cụm CN Tây Nam, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

3.153

SCT

17

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Hà Nam

Lê Lợi, phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.266

SCT

18

Cty CP đầu tư công nghệ & Thương mại Hà Nam

Lê Lợi Phường Châu Sơn TP Phủ Lý Tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.266

EVN

19

Công ty TNHH Finetek Việt Nam

Lô A1-3, đường N2, khu A, KCN Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.952

SCT

20

Công ty cổ phần Casablanca Việt Nam

KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.877

EVN

21

Friesland Campina Hanam

Cụm CN Tây Nam - Phủ Lý - Hà Nam

Công trình xây dựng

Bán buôn chuyên doanh khác

1.873

EVN

22

Công ty TNHH Finetek Việt Nam

Khu CN Hoà Mạc - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam.

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.832

EVN

23

Công ty Friesland Campina Hà Nam

Cụm CN Tây Nam, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

1.818

SCT

24

Công ty TNHH Nhựa Đông Á

KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.667

SCT

25

Công ty CP dinh dưỡng Hồng Hà

KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.567

EVN

26

Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam

Lô B1 -KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.559

SCT

27

Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội

KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam

Công nghiệp

Dệt

1.535

EVN

28

Công ty TNHH Showa Denko Rare - Earth Việt Nam

KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

1.442

SCT

29

Công ty Dệt may Châu Giang

Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.398

SCT

30

Công ty TNHH MTV Quỳnh Hằng

Lô C, KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.318

SCT

31

Công ty TNHH JY Plastic

CCN Bình Lục, Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

1.215

EVN

32

Công ty TNHH Essa Hi - Tech

Lô N2-1, KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên, Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.194

EVN

33

Công ty TNHH Tân Thủy

thôn Tân Hưng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.183

EVN

34

Công ty TNHH Việt Phương Hà Nam

KCN Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, H. Duy Tiên, T.Hà Nam, VN

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.178

EVN

35

Công ty TNHH Dream Plastic

Lô C, KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất đồ chơi, trò chơi

1.134

SCT

36

Công ty TNHH Nittoku Việt Nam

CCN Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

1.103

EVN

37

Công ty TNHH Đồng Kỹ thuật Korea Việt Nam

KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

1.091

EVN

38

CN Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hà Nam.

KCN Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.082

EVN

39

Công ty TNHH Quang Quân

KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.070

SCT

40

Công ty CP APPE JV Việt Nam

Km 50, Quốc lộ 1A, xã Tiên Tân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.056

EVN

10. Tỉnh Nam Định

1

2

Công ty CP dệt may Sơn Nam

Số 63 Nguyễn Văn Trỗi, TP Nam Định

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.632

EVN

3

Tổng Cty CP Dệt May Nam Định

Số 43, Tô Hiệu, TP Nam Định

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

7.867

EVN

4

Công ty CP Dệt nhuộm Thiên Nam SUNRISE

Khu CN Bảo Minh, huyện Vụ Bản

Công nghiệp

Sản xuất sợi

6.215

SCT

5

Công ty cổ phần Lâm sản NĐ

Lô C1 đường D2 KCN Hòa Xá, TP Nam Định

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ

2.844

EVN

6

Công ty CP TCE Vina denim

KCN Hòa Xá, TP Nam Định

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

2.858

EVN

7

CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn

Km 2, Đường Văn Cao, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.169

EVN

8

Công ty TNHH Đúc Thắng Lợi

Số 5 đường N1, cụm CN An Xá, TP Nam Định

Công nghiệp

Đúc kim loại

2.011

EVN

9

Cty TNHH Giầy AMARA VN

Thị Trấn Cổ Lễ, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

3.033

EVN

10

Công ty TNHH Kim khí Anh Tú

Km số 9, Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

4.203

EVN

11

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Nam Định

Số 89 Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

1.029

EVN

12

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

Ô D2 khu Đông Mạc-phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Nam Định

Công nghiệp

Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

19.057

SCT

13

Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch

Số 55 Cù Chính Lan, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Công trình xây dựng

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

744

SCT

14

Công ty TNHH Sunrise spinning Việt Nam

Khu CN Bảo Minh, huyện Vụ Bản

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

2.466

SCT

15

Công ty TNHH Yamani Dynasty

Cụm Công nghiệp Nam Đồng, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Công nghiệp

Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

1.286

EVN

16

Công ty TNHH YOUNGONE Nam Định

KCN Hòa Xá, TP Nam Định

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

3.643

EVN

17

Công ty TNHH Youngor Smart Shirt Việt Nam

KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

1.267

SCT

18

Chi nhánh tập đoàn dệt may Việt Nam- MN sợi Vinatex Nam Định

KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.837

EVN

19

Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định

KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ

2.844

EVN

20

Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định

Số 89 đường Quang Trung P.Quang Trung TP.Nam Định T.Nam

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

1.029

EVN

21

Công ty cổ phần phát triển Điện lực ánh sáng

Lô 14 Ô C2 Nam Trung Yên, Phố Mạc Thái Tông, Phường Trung

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.577

EVN

22

Công ty TNHH YAMANI DYNASTY

Thôn Bách Tính Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định,

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

1.286

EVN

23

Công ty TNHH 1 thành viên KTCTTL Bắc Nam Hà

Bơm Vĩnh Trị

Nông nghiệp

Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

1.139

EVN

24

Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Lực Ánh Sáng

Lô 14 Ô C2 Nam Trung Yên phố Mạc Thái Tông, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội VN

Công nghiệp

Lắp đặt hệ thống điện

9.252

EVN

25

Công ty TNHH may YSS

KCN Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc

Công nghiệp

May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)

1.423

SCT

26

Công ty Cổ phần dây lưới thép Nam Định

67 Nguyễn Văn Trỗi- Tp Nam Định

Công nghiệp

SX các sản phẩm từ kim loại

1.276

SCT

 11. Tỉnh Ninh Bình

1

2

Công ty TNHH Tập đoàn xi măng The Vissai

Khu CN Gián Khẩu

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

247.568

SCT

3

Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp

KCN Tam Điệp

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

227.229

SCT

4

Chi nhánh Công ty TNHH Duyên Hà - Nhà máy xi măng Duyên Hà

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

241.496

SCT

5

Công ty cổ phần xi măng Hệ Dưỡng

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

89.591

SCT

6

Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương

Phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

228.124

SCT

7

Công ty TNHH Giày Adora Việt Nam

KCN Tam Điệp

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

4.494

EVN

8

Nhà máy cán thép chất lượng cao Tam Điệp (Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam)

KCN Tam Điệp

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

6.521

SCT

9

Nhà máy kính nổi Tràng An

KCN Khánh Phú

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

3.974

SCT

10

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

Xã Ninh An, huyện Hoa Lư

Công nghiệp

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

31.889

SCT

11

Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình

Phường Thanh Bình, Tp Ninh Bình

Công nghiệp

Sản xuất điện

53.628

EVN, A0

12

Công ty TNHH MCNEX VINA

KCN Phúc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.477

EVN

13

Cty TNHH May NIENHSING Ninh Bình

Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú

Công nghiệp

Sản xuất trang phục

1.347

SCT

14

Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Ninh Bình (Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công Việt Nam)

Khu CN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn

Công nghiệp

Sản xuất xe có động cơ

2.116

SCT

15

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

TP Ninh Bình

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

711

SCT

16

Công ty TNHH Chang xin Việt Nam

Lô C12 KCN Khánh Phú, huyện Yên khánh

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

4.084

SCT

II. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 12. Tỉnh Cao Bằng
1

2

Chi nhánh Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và công trình mỏ

Ngũ Lão, Hòa An, Cao Bằng

Công nghiệp

Đúc kim loại

24.232

EVN

3

Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng

P. Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.924

SCT

4

Công ty CP khoáng sản Nikko Việt Nam

H. Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

4.187

SCT

5

Công ty CP Gốm-Xây dựng Nam Phong

Nam Phong 1, Hưng Đạo, Cao Bằng

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.406

SCT

6

Công ty TNHH MTV Khoáng sản Phát Đạt

Số nhà 022 tổ 7, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Công nghiệp

Khai thác quặng kim loại

1.572

EVN

 

13. Tỉnh Bắc Kạn

1

2

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tổ 4, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Công nghiệp

Khai thác quặng kim loại

1.036

SCT

14. Tỉnh Điện Biên

1

 15. Tỉnh Lai Châu

1

2

Nhà máy thủy điện Lai Châu

Công ty thủy điện Lai Châu, Nậm Hàng, Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Công nghiệp

Sản xuất điện

6.056

EVN, A0

16. Tỉnh Hà Giang

1

2

Công ty TNHH Sơn Lâm

Tổ 1, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

12.858

SCT

3

Công ty CP Cơ khí và Khoáng Sản Hà Giang

Số 390 phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Công nghiệp

Khai thác quặng kim loại

1.072

SCT

17.Tỉnh Tuyên Quang

1

2

Công ty TNHH MTV Cơ khí hoá chất 13

Thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

72.703

EVN

3

Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang

Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

63.602

EVN

4

Công ty cổ phần Giấy An Hòa

Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ bột giấy

59.313

SCT

5

Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang

Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.878

EVN

6

Nhà máy Hợp kim sắt- MIMECO Tuyên Quang thuộc Công ty Cổ phần khoáng sản và cơ khí

Khu Công nghiệp Long Bình An

Công nghiệp

Chế biến Fero Mangan, FeroSilic, FeroTitan FeroCrom và gang các loại.

6.712

SCT

7

Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

Khu Công nghiệp Long Bình An, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

71.789

SCT

18. Tỉnh Lào Cai

1

2

Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung

Khu công nghiệp Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

186.753

EVN

3

Công ty Luyện đồng Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng

Công nghiệp

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

13.088

SCT

4

Công ty cổ phần Phốt Pho vàng Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

23.324

EVN

5

Công ty TNHH Đông Nam Á Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

47.903

EVN

6

Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

27.044

SCT

7

Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

36.422

SCT

8

Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

47.913

EVN

9

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lào Cai

Số 398 đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, TP Lào Cai

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

10.970

SCT

10

Công ty Cổ phần sản xuất - Xuất nhập khẩu Phú Hưng

Thôn 3 xã Bản Vược, huyện Bát Xát

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

19.842

SCT

11

Công ty cổ phần thương mại Thành Công

Xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.154

SCT

12

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Tổ 30, phường Duyên Hải, TP Lào Cai

Công nghiệp

Khai thác khoáng sản

1.199

SCT

13

Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai

Xã Bản Vược, huyện Bát Xát

Công nghiệp

Khai thác quặng sắt

12.610

EVN

14

Khách sạn Quốc tế ARISTO

Số 028 Yết Kiêu, phường Kim Tân, TP Lào Cai

Công trình xây dựng

Khách sạn

3.601

SCT

15

Công ty CP DAP số 2 - VINACHEM

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

38.597

EVN

16

Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

1.249

SCT

17

Công ty TNHH 1 TV CBNSTP Hiếu Hưng

Thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Văn Bàn

Công nghiệp

Chế biến và bảo quản rau quả khác

1.365

EVN

18

Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai

Số 157 Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

33.814

SCT

19

Doanh nghiệp tư nhân Đức Tiến

Đội 3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

5.294

SCT

20

Công ty TNHH DV du lịch Cáp treo FANSIPAN Sa Pa

SN89B, Đg.Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Sa Pa, H.Sa Pa, T.Lào Cai

Công trình xây dựng

Công trình xây dựng

538

SCT

21

Công ty TNHH 1 Thành viên Apatit

Phường Pom Hán - Thành phố Lào Cai

Công nghiệp

Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

27.129

SCT

22

Công ty cổ phần hoá chất Bảo Thắng

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Công nghiệp

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

43.108

SCT

23

Công ty Cổ Phần dịch vụ Năng Lượng SBM (chi nhánh Lào Cai)

Thôn Cù 1, Xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

62.946

EVN

24

Công ty TNHH LD Khách Sạn Quốc Tế LC

TBA KSQ Tế 473 028 Yết Kiêu P.Kim Tân TP Lào Cai

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.251

EVN

19. Tỉnh Yên Bái

1

2

Công ty TNHH Khoáng sản V.STAR

Tổ 13, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình

Công nghiệp

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

2.439

EVN

3

Công ty CP Xi măng Yên Bình

Tổ 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

76.035

SCT

4

Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái

Tổ 19 TT Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

47.986

EVN

5

Công ty CP kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Tổ 34 Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

1.361

SCT

6

Công ty CP Vật liệu xây dựng Yên Bái

Tổ 40 phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

6.562

SCT

7

Công ty CP Mông Sơn

Tổ 18 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

Công nghiệp

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

1.014

SCT

8

CN Công ty phát triển số 1 TNHH 1 TV-NM chế biến Quặng sắt làng Mỵ

Thôn Dày - Xã Chấn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Công nghiệp

Khai thác kim loại đen, màu

1.035

EVN

 20. Tỉnh Thái Nguyên

1

2

Công ty CP giấy Hoàng Văn Thụ

Phường Quán Triều, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.844

SCT

3

Công ty CP Kim Loại màu Thái Nguyên

Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

17.472

SCT

4

Công ty CP cơ khí Phổ Yên

thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.555

SCT

5

Công ty Diesel Sông Công

362 Đường CMT10, Phường Lương Châu, TP Sông Công

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.512

SCT

6

Công ty TNHH Hansol Electronics VN

KCN Yên Bình, Phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

9.249

SCT

7

Công ty TNHH SamSung Electro mechanics VN

KCN Yên Bình, Phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

36.509

SCT

8

Công ty CP Nhiệt điện An Khánh

Tổ 22, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

11.072

EVN, A0

9

Công ty nhiệt điện Cao Ngạn

Phường Quan Chiều, TP Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.148

EVN, A0

10

Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên

Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

162.220

SCT

11

Công ty TNHH MTV Cơ điện và vật liệu nổ 31

Tổ dân phố Đại Cát, phường Bãi Bông, TX Phổ Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.432

SCT

12

Công ty Than Khánh Hòa

Xã Sơn Cổng, TP Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

8.350

SCT

13

Công ty CP Xi măng Quán Triều

Xã An Khánh, huyện Đại Từ, TP Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

47.019

SCT

14

Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn

Thôn Đồng Thu, xã Quang Sơn, Đồng Hỉ

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

8.212

SCT

15

Công ty CP xi măng La Hiên

Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, Võ Nhai

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.169

EVN

16

Công ty TNHH chế biến khoáng sản Núi Pháo

Xóm 2, xã Hà Thượng, Đại Từ

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

22.952

SCT

17

Công ty TNHH tinh luyện VONFRAM Núi Pháo

Xóm 2, xã Hà Thượng, Đại Từ

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.941

SCT

18

Công ty TNHH MTV 27

P.Quán Triều, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.411

SCT

19

Công ty CP Cán Thép Thái Trung

Tổ 21, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

5.521

SCT

20

Công ty TNHH NatsteelVina

Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.575

SCT

21

Công ty CP hợp kim sắt Gang Thép Thái Nguyên

Tổ 31, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

7.771

SCT

22

Công ty CP Alutec Vina

Lô CN6 KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.532

EVN

23

Công ty TNHH Mani Hà Nội

Xóm vàng, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.599

SCT

24

Công ty TNHH Xây dựng và PTNT miền núi

598 đường Thống Nhất, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.927

SCT

25

Công ty CP PRIME Phổ Yên

Xã Thuận Thành, Phổ Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.780

SCT

26

Công ty TNHH SamSung Electronics VN Thái Nguyên (SEVT)

KCN Yên Bình, Phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

226.481

SCT

27

Công ty CP đầu tư và thương mại Hiệp Linh

Tổ 11, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.761

SCT

28

Công ty TNHH Hiệp Hương

Khu A, KCN Sông Công 1, Phường Mỏ Chè, TP Sông Công

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

7.325

SCT

29

Công ty CP thép Toàn Thắng

Khu B, KCN Sông Công, phường Bách Quang, TP Sông Công

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.076

SCT

30

Công ty CP Nhật Anh

Khu B, KCN Sông Công, phường Bách Quang, TP Sông Công

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.248

SCT

31

Công ty TNHH Hương Đông

Khu B, KCN Sông Công, phường Bách Quang, TP Sông Công

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.950

SCT

32

Công ty TNHH Glonics Việt Nam

Số 903, đường 3-2, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.026

SCT

33

Công ty CP đầu tư và thương mại Hiệp Linh

Tổ 11, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.415

SCT

34

Công ty CP đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long

Tầng 2, số 217 đường Bắc Nam, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.943

SCT

35

Chi nhánh công ty nhà máy gạch ốp lát Việt Ý

KCN Sông Công, TP Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.251

EVN

36

Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên

Xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.034

SCT

37

Công ty TNHH Bokwang Vina

KCN Điềm Thụy, Phú Bình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.315

SCT

38

Công ty Rftech

KCN Điềm Thụy, Phú Bình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.003

EVN

39

Công ty CP đầu tư thương mại TNG

Số 434/1 đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.204

SCT

40

Chi nhánh Công ty CP Gang thép TN -XN Năng Lượng

Phường Phú Xá - TPTN

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

32.297

EVN

41

Công ty TNHH Sam Hwa Yang Heng Vina

Lô CN5 khu Công nghiệp Điềm Thụy, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.490

EVN

42

Công ty cổ phần MEINFA

Tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành Phố Sông Công

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.030

EVN

43

Công ty cổ phần Cơ khí Gang Thép

Tổ 21 Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.229

EVN

44

Công ty TNHH UJU Vina Thái Nguyên

Lô CN 2-5/6, Khu Công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình

Công nghiệp

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

1.538

EVN

45

Công ty TNHH Jukwang precision Việt Nam

Lô CN8-1 KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.527

EVN

46

Công ty TNHH Ssnewtech Việt Nam

Lô CN 5-2 Khu Công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản thiết bị truyền thông

1.695

EVN

47

Công Ty Cổ Phần Thép Toàn Thắng

Khu B, Khu Công Nghiệp Sông Công, P Bách Quang, Thành Phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

2.424

EVN

48

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuân

Xóm Mãn Chiêm Xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

1.113

EVN

21. Tỉnh Lạng Sơn

1

2

Công ty CP Xi măng Lạng Sơn

Xã Hồng phong, H.Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

6.272

SCT

3

Công ty CP Đá Mài Hải Dương

Xã Tân Mỹ, H.Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Công nghiệp

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

5.219

SCT

4

Công ty CP xi măng the visai Đồng Bành

Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

15.632

EVN

5

Công ty Nhiệt điện Na Dương

Thị trấn Na Dương, H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Công nghiệp

Sản xuất điện

10338

EVN, A0

6

Công ty TNHH Tân Thành Lạng Sơn

Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.087

SCT

7

Xí nghiệp gạch tuynel Cao Lộc

Xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.564

SCT

8

Công ty CP gạch ngói Hợp Thành

Xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

7.645

SCT

9

Công ty TNHH Bảo Long

Cụm CNĐP số 2 huyện Cao Lộc

Công nghiệp

Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác

1.063

SCT

10

Tòa nhà Viettel chi nhánh Lạng Sơn

Xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn

Công nghiệp

Viễn thông

1.146

SCT

11

Công ty TNHH Hải Sơn

Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.958

SCT

 22. Tỉnh Bắc Giang

1

2

Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam

Lô số CN-16, Khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.282

SCT

3

Công ty TNHH New Wing interconnect Technology (Bắc Giang)

KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.741

SCT

4

Công ty TNHH Trinasolar (VietNam) Science & Technology

Lô CN 06, Khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất pin và ắc quy

8.256

SCT

5

Công ty TNHH Vina Cell Technology

Lô CN, 05, KCN Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất pin và ắc quy

13.914

SCT

6

Công ty cổ phần Ngôi Sao

Xã Tân dĩnh, Lạng Giang, BG

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.131

SCT

7

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

418.584

SCT

8

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - Vinacomin

Thôn Đồng Rì, Thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động

Công nghiệp

Sản xuất điện

11.634

EVN, A0

9

Công ty Xi măng Bắc Giang

Xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

5.427

SCT

10

Công ty TNHH Fuhong precision component Bắc Giang

KCN Đình Trám, huyện Việt Yên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

6.781

SCT

11

Nhà máy giấy Xương Giang - Cty Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang

KCN Song Khê, xã Nội Hoàng, TP Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

5.574

SCT

12

Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam (cty Hoa Hưng Việt Nam)

CCN Già Khê, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

6.562

SCT

13

Công ty CP Hồng Thái

Hồng Thái, huyện Việt Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.556

SCT

14

Công ty CP Cầu Sen

Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.255

SCT

15

Nhà máy Tân Xuyên - Cty CP Tân Xuyên

Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.202

SCT

16

Công ty Gạch Hòa Sơn

Thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.728

SCT

17

Công ty TNHH một thành viên 45

Xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động

Công nghiệp

Khai thác chế biến than

1.996

SCT

18

Công ty TNHH Abrasives Việt Nam

Lô B5, B6 Khu CN Song Khê, huyện Nội Hoàng

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

4.426

SCT

19

Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet

Lô B5, B6 Khu CN Song Khê, huyện Nội Hoàng

Công nghiệp

Lắp ráp tấm pin năng lượng mặt trời

10.441

SCT

20

Công ty TNHH SI Flex Việt Nam

Lô A KCN Quang Châu, huyện Việt Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.235

SCT

21

Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam

Khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên

Công nghiệp

Sản xuất nhựa, giấy

1.412

SCT

22

Công ty CP Casablanca

Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.345

SCT

23

Công ty CP gạch Cẩm Lý

Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.178

SCT

24

Công ty TNHH Thương mại Dương Tiến

Thôn Thành Công và Quyết Tiến, xã Tiền Phong, YD.

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

3.853

SCT

25

Công ty TNHH Vina Solar Technology

Lô CN - 03 Khu CN Vân Trung, huyện Việt Yên

Công nghiệp

Sản xuất pin và ắc quy

11.590

SCT

26

Nhà máy gạch Bích Sơn-Cty CP Tân Xuyên

Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.163

SCT

27

Công ty CP Tổng Cty may Bắc Giang

Số 349 đường Giáp Hải, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

1.040

SCT

28

Công ty TNHH Wonjin Vina

Lô CN-16, KCN Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

1.530

SCT

29

Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam

Già Khê, Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

3.118

SCT

30

Công ty TNHH Wintek Việt Nam

lô S KCN Quang Châu, Việt Yên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.054

SCT

31

Công ty TNHH Jeil-Tech Vina

lô CN-01, KCN Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị truyền thông

1.431

SCT

32

Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam

Lô B10-B12 KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.272

SCT

33

Công ty TNHH Thạch Bàn

Thôn Đông Hương, xã Nham Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.162

SCT

34

Công ty TNHH Daeyang Ha Noi

Cụm CN Đồng Đình, Tân Yên, Bắc Giang

Công nghiệp

sản xuất thiết bị điện

1.482

SCT

 23. Tỉnh Phú Thọ

1

2

Chi nhánh công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật tại Phú Thọ

Phường Thanh Miếu, TP Việt Trì

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

558

SCT

3

Công ty Trí Đức Phú Thọ

Phường Bến Gót, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.005

SCT

4

Công ty Jeil Phú Thọ

KCN Thụy Vân, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.010

SCT

5

Công ty TNHH MTV Jeong woo Việt Nam

Cụm CN làng nghề Nam Thanh Ba, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.015

SCT

6

Công ty TNHH công nghệ Cosmos

KCN Thụy Vân, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

1.018

SCT

7

Công ty CP cấp nước Phú Thọ

Phường Tân Dân, TP Việt Trì

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.203

SCT

8

Công ty gốm sứ CTH

Xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.160

SCT

9

Công ty TNHH Shillim Việt Nam

Phường Vân Cơ, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

1.265

SCT

10

Công ty CP nhôm Sông Hồng

Phường Bến Gót, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

1.279

SCT

11

Công ty TNHH Tarpline Hà Nội

CCN Đồng Lạng, huyện Phù Ninh

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.371

SCT

12

Công ty TNHH MTV hóa chất 21

Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

1.633

SCT

13

Công ty TNHH JM Plastic Việt Nam

CCN Đồng Lạng, huyện Phù Ninh

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.675

SCT

14

Công ty CP sản xuất thương mại Hữu Nghị

Phường Nông Trang, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.809

SCT

15

Công ty TNHH Kapstex Vina

KCN Thụy Vân, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.081

SCT

16

Công ty cổ phần CMC

Phường Tiên Cát, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.427

SCT

17

Công ty TNHH Dệt Phú Thọ

KCN Thụy Vân, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.463

SCT

18

Công ty cổ phần KSA Polymer Hà Nội

KCN Thụy Vân, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

2.819

SCT

19

Công ty CP Dệt Vĩnh Phú

Phường Nông Trang, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất sợi

3.305

SCT

20

Công ty TNHH công nghệ NAMUGA Phú Thọ

KCN Thụy Vân, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.428

SCT

21

Công ty cổ phần CMC

Phường Tiên Cát, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.286

SCT

22

Công ty CP xi măng Hữu Nghị

KCN Thụy Vân, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

4.355

SCT

23

Công ty CP Xi măng Phú Thọ

Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

4.554

SCT

24

Công ty CP Đông Á

Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

4.688

SCT

25

Công ty TNHH JNTC VINA

KCN Thụy Vân, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

4.784

SCT

26

Công ty TNHH Miwon Việt Nam

Phường Thọ Sơn, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất thực phẩm khác

6.559

SCT

27

Công ty CP Giấy Việt Trì

Phường Bến Gót, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

7.435

SCT

28

Công ty TNHH MTV Panggrim Neotex

Phường Bến Gót, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

7.688

SCT

29

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao

Công nghiệp

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

7.723

SCT

30

Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao

Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

11.231

SCT

31

Công ty CP gạch men TASA

KCN Thụy Vân, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

11.829

SCT

32

Tổng công ty giấy Việt Nam

Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

12.336

SCT

33

Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì

Phường Thọ Sơn, TP Việt Trì

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

15.424

SCT

24. Tỉnh Sơn La

1

2

Nhà máy gạch tuy nen huyện Phù Yên

Tân Ban, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.979

SCT

3

Nhà máy gạch Tuynel Sơn La

Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.403

SCT

4

Nhà máy gạch Tuynel Sơn Hưng trung

Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.006

SCT

5

Nhà máy gạch Tuynel Mộc Châu

Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.955

SCT

6

Nhà máy gạch Tuynel Sông Mã

Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.575

SCT

7

Nhà máy gạch Chiềng Pha,

xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.016

SCT

8

Nhà máy gạch Vạn Thành

Bản Tông, phường Chiềng Xôm, TP Sơn La

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.509

SCT

9

Nhà máy gạch ngói Chiềng Mung

Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.615

SCT

10

Công ty Cổ phần xi măng Mai Sơn

Xã Na Bó, huyện Mai Sơn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

41.678

SCT

11

Nhà máy thủy điện Sơn La

Công ty thủy điện Sơn La, Số 56 - đường Lò Văn Giá -tổ 3 - phường Chiềng Lề - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La.

Công nghiệp

Sản xuất điện

16.001

EVN, A0

12

Nhà máy Gạch tuynel quyết tiến sông mã

Bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.574

SCT

13

Nhà máy gạch tuynel xã Chiềng Khoa

xã chiềng khoa, huyện Vân Hồ

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.038

SCT

14

Công ty cổ phần xe khách Sơn La

Tổ 9- Phường Quyết Thắng, TP Sơn La

Giao thông vận tải

Giao thông vận tải

1.645

SCT

15

Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La

Tổ 9- Phường Quyết Thắng, TP Sơn La

Giao thông vận tải

Giao thông vận tải

1.149

SCT

16

Công ty cổ phần xe khách số 2-9 Sơn La

Tổ 9- Phường Quyết Thắng, TP Sơn La

Giao thông vận tải

Giao thông vận tải

1.001

SCT

17

Công ty Cổ phần mía đường Sơn La

Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

Công nghiệp

Sản xuất đường

4.555

SCT

18

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Sông Lam

Tổ 7 -Phường Tô Hiệu - TP Sơn La- Tỉnh Sơn La

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

3.196

EVN

25. Tỉnh Hòa Bình

1

2

Công ty TNHH HNT VINA

KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.935

SCT

3

Công ty TNHH một thành viên xi măng Trung Sơn

Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

65.742

SCT

4

Nhà máy thủy điện Hoà Bình

Công ty thủy điện Hòa Bình, Số 428 đường Hòa Bình -phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình

Công nghiệp

Sản xuất điện

1.838

EVN, A0

5

Công ty cổ phần sản xuất Xi măng măng X18

xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

23.665

SCT

6

Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex

xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch

4.416

SCT

7

Công ty TNHH MDF Vinafor Tân An Hòa Bình

xã Lạc Thịnh, Huyện Yên Thủy

Công nghiệp

Sản xuất gỗ ván ép

1.560

SCT

 III. BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

26. Tỉnh Thanh Hóa
1

2

CN công ty CP sữa Việt Nam-Nhà máy sữa Lam Sơn

KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

1.231

EVN

3

Công ty TNHH Giầy - ARESA Việt Nam

KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Công nghiệp

Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú

1.735

SCT

4

Công ty Xi măng Long Sơn

Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

110.325

SCT

5

Công ty CP Mía đường Nông Cống

Xã Thăng Long, huyện Nông Cống

Công nghiệp

Sản xuất đường

1.153

SCT

6

Công ty TNHH giầy ALENA Việt Nam

Xã Định Liên, huyện Yên Định

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

5.480

SCT

7

Công ty TNHH giầy Roll Sport Việt Nam

KCN Hoàng Long, P Tào Xuyên, TP Thanh Hóa

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

8.205

SCT

8

Công ty Xi măng Bỉm Sơn

Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

329.603

SCT

9

Công ty CP Xi măng Nghi Sơn

Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

398.590

SCT

10

Công ty CP Xi măng Công Thanh

Xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

209.820

SCT

11

Công ty TNHH MTV Khai thác CT Thủy lợi Nam Sông Mã

Xã Yên Phong, huyện Yên Định

Nông nghiệp

Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác

1.665

SCT

12

Cty TNHH Mía đường Việt Nam - Đài Loan

Xã Thành Vân, huyện Thạch Thành

Công nghiệp

Sản xuất đường

2.262

SCT

13

Cty CP mía đường Lam Sơn

Khu 6, thị trấn Lam sơn, huyện Thọ Xuân

Công nghiệp

Sản xuất đường

6.918

SCT

14

Công ty TNHH Giày HONGFU Việt Nam

KCN và ĐT Hoàng Long, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

4.990

SCT

15

Công ty TNHH Giày SUNJADE Việt Nam

Lô B, KCN Lễ Môn, TP Thanh Hóa

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

2.820

SCT

16

Công ty TNHH Giày ANNORA Việt Nam

Xã Xuân Lâm, Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

5.758

SCT

17

TTTM BIG C Thanh Hóa- Chi nhánh Công ty CP BĐS Việt Nhật tại Thanh Hóa

Xã Đông Hải, TP Thanh Hóa

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

891

SCT

18

Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác 11

Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

1.157

SCT

19

Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam

KCN Hoàng Long, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

3.607

EVN

20

Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa

Phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa

Giao thông vận tải

Vận tải hành khách

1.470

SCT

21

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1

Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia

Công nghiệp

Sản xuất điện

36.337

EVN, A0

22

Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

TK3 - Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

1.719

SCT

23

Chi Nhánh Nhà máy CB gỗ CN Thành Nam - Công Ty TNHH XD Và TM Thành Nam

Khu CN Bãi Trành - Xã Xuân Bình - Huyện Như Xuân -Thanh Hóa

Công nghiệp

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

2.667

EVN

24

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

5.074

EVN

25

Công Ty TNHH Ferocrom Thanh Hóa

Thôn Liên Sơn, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

4.364

EVN

26

Công ty TNHH giầy ALENA Việt Nam

Xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam

Công nghiệp

Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú

2.820

EVN

27

Công ty cổ phần tập đoàn FLC

T5 - Tòa nhà FLC Land mark Tower - Đ. Lê Đức Thọ -P. Mỹ Đình 2 - Q. Nam Từ Liêm - TP Hà nội

Công trình xây dựng

Khách sạn

2.559

EVN

28

Công ty TNHH SAKURAI Việt Nam

Lô F2 Khu F KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

2.452

EVN

29

Công ty TNHH Giầy VENUS Việt Nam

Cụm CN Làng nghề - Xã Hà Bình- Hà Trung Thanh hóa Việt Nam

Công nghiệp

Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú

2.201

EVN

30

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển VICENZA

Lô A KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

2.073

EVN

31

Công Ty Cổ Phần Giấy Mục Sơn

Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Công nghiệp

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

1.338

EVN

32

Công ty CP XD đầu tư PT đô thị

Số 25 Phan Chu Trinh Phường Điện Biên TP Thanh Hoá

Công nghiệp

Khai thác cát, sỏi

1.114

EVN

27. Tỉnh Nghệ An

1

2

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Hoàng Mai

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

21.815

SCT

3

Cty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Lô CN 1-8 KCN Đông Hồi, Q.Lập, Hoàng Mai

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

17.488

SCT

4

Công ty CP xi măng Sông Lam 2

Hội Sơn, huyện Anh Sơn,

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

10.164

SCT

5

Công ty CP Thực Phẩm Sữa TH

Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

9.829

SCT

6

Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan

Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, Tp Vinh

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

8.064

SCT

7

Công ty CP Xi măng Sông Lam

Xóm Mới xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

3.590

SCT

8

Công ty CP lâm nghiệp Tháng năm

Xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn

Công nghiệp

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

3.531

SCT

9

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An tại Nam Cấm

Khu Công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

2.233

SCT

10

Công ty Bao bì Sabeco Sông Lam

Đường Đặng Thai Mai - KCN Bắc Vinh

Công nghiệp

Sản xuất bao bì

2.161

SCT

11

Công ty CP Trung Đô

205 Đường Lê Duẩn - TP. Vinh

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.844

SCT

12

Công ty CP Bia Sài Gòn-Sông Lam

Xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.802

SCT

13

Công ty CP ván nhân tạo Tân Việt Trung

Khu CN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc

Công nghiệp

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

1.672

SCT

14

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng MCK

104, Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam

Công nghiệp

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

1.472

SCT

15

Công ty TNHH MTV Nhựa Châu Âu Nghệ An

Khu C, KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc

Công nghiệp

Sản xuất plastic nguyên sinh

1.347

SCT

16

Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam

Khu CN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.282

SCT

17

Công ty CP Khoáng sản Toàn Cầu

Cụm công nghiệp, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

1.234

SCT

18

Công ty CP Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh

Số 54-Đường Phan Đăng Lưu, Tp Vinh

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.168

SCT

19

Công ty TNHH Một thành viên Masan MB

Khu B KCN Nam Cấm, KKT Đông Nam NA

Công nghiệp

Sản xuất thực phẩm khác

1.108

SCT

20

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải

Khối Bắc Hồ, Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp

Công nghiệp

Khai thác khoáng sản

1.037

SCT

21

Công ty TNHH Chế biến Nông sản Hoa Sơn

Số 27 Nguyễn Nghiễm, Quang Trung, TP Vinh

Công nghiệp

Chế biến nông sản

1.000

SCT

22

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Km 5, đường Lê Nin, TP Vinh

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

855

SCT

23

Khách sạn Mường Thanh Sông Lam

Số 13, Quang Trung, TP Vinh

Công trình xây dựng

Khách sạn

534

SCT

28. Tỉnh Hà Tĩnh

1

2

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1)

Xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

Công nghiệp

Sản xuất điện

24.134

EVN, A0

3

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

Km12, đường tránh TP Hà Tĩnh, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

3.195

SCT

4

Công ty CP Vinatex-Hồng Lĩnh

Cụm CN-TTCN Nam Hồng - TX Hồng Lĩnh

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.659

SCT

5

Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Khu kinh tế Vũng Áng Kỳ Long, Kỳ Anh.

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.325.744

SCT

6

Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh

Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân

Công nghiệp

Sản xuất bao bì

1.673

SCT

7

Công ty CP Chè Hà Tĩnh

Số 166, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

1.132

SCT

29. Tỉnh Quảng Bình

1

2

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam

Thôn Xuân Hạ, xã Văn hóa, huyện Tuyên Hóa

Công nghiệp

Công nghiệp

175.698

SCT

3

Nhà máy xi măng Vạn Ninh (Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân)

Xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh

Công nghiệp

Công nghiệp

56.578

SCT

4

Công ty CP Cosevco 6 (Nhà máy xi măng Áng Sơn)

Xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh

Công nghiệp

Công nghiệp

9.964

SCT

5

Công ty CP gốm sứ & xây dựng Cosevco

Xã Lộc Ninh, TP Đông Hới

Công nghiệp

Công nghiệp

32.717

SCT

6

Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Miền Trung (Trạm 2)

Xóm Đồn, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Công nghiệp

Khai thác Khoáng sản

1.085

EVN

7

Công ty CP khoáng sản Hoàng Long

Xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy

Công nghiệp

Khai thác khoáng sản

4.127

SCT

30. Tỉnh Quảng Trị

1

2

Công ty CP gỗ MDF- Geruco Quảng Trị

KCN Nam ĐHà, phường Đông Lương, TP Đông Hà

Công nghiệp

Sản xuất gỗ ván ép

10.626

SCT

3

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn - Chi nhánh Quảng Trị

KCN Nam ĐHà, phường Đông Lương, TP Đông Hà

Công nghiệp

Sàn xuất xi măng

1.330

SCT

4

Công ty TNHH cao su CAMEL Việt Nam

Thị Trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hóa

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

1.091

SCT

5

Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị

KCN Quán Ngang, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh

Công nghiệp

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

1.728

EVN

31. Tỉnh Thừa Thiên Huế

1

2

Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm

Thôn Cổ Xuân, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

20.842

SCT

3

Công ty Cổ phần Dệt may Huế

122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Dệt

7.068

SCT

4

Công ty Cổ phần sợi Phú Bài

KCN Phú Bài, phường phú Bài, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất sợi

5.979

SCT

5

Công ty Cổ phần sợi Phú Mai

Lô D, Khu CN Phú Bài, TX Hương Thủy

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.878

SCT

6

Công ty Cổ phần sợi Phú Thạnh

KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.877

SCT

7

Công ty TNHH Vitto Phú Lộc

18 Phan Đăng Lưu, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác

2.584

SCT

8

Công ty Cổ phần Sợi Phú Anh

KCN Phú Bài, P. Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh TT-Huế

Công trình xây dựng

Sản xuất sợi

2.503

SCT

9

Công ty Cổ phần sợi Phú Nam

KCN Phú Bài, P.Phú Bài, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.458

SCT

10

Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Thiên An Thịnh

Lô C-2-4 KCN Phú Bài, P.Phú Bài, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất hàng dệt khác

2.382

SCT

11

Công ty TNHH LAGUNA (Việt Nam)

Thôn Cù Dù , Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác

2.206

SCT

12

Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Nhà máy sợi Phú Hưng

Khu Công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.177

SCT

13

Công ty Cổ phần sợi Phú Bài 2

Lô B-5-4, Khu Công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.051

SCT

14

Bệnh viện Trung ương Huế

16 Lê Lợi, P. Vĩnh Ninh, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công trình xây dựng

Hoạt động các bệnh viện

1.970

SCT

15

Công ty Cổ phần sợi Phú Việt

KCN Phú Bài, phường Phú Bài, TX Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.900

SCT

16

Công ty Cổ phần sản xuất sợi Phú An

Lô B7 KCN Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.872

SCT

17

Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam)

Lô B-13, KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.868

SCT

18

Cty Cổ Phần Chăn Nuôi CPVN - CN Đông Lạnh Thừa Thiên Huế

Lô A1 đến A12, Khu A, KCN Phong Điền, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.451

SCT

19

Công ty Cổ phần Sợi Phú Gia

KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế

Công trình xây dựng

Sản xuất sợi

1.244

SCT

20

Công ty TNHH Dệt Kim và May Mặc Huế Việt Nam

Lô DH-5, KCN Phú Bài, P. Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất hàng dệt khác

1.202

SCT

21

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

Lô B8, KCN Phú Bài, P. Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh TT-Huế

Công nghiệp

Sản xuất bia

1.837

EVN

22

Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế

Lô C2-6 và C2-7, KCN Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm công trình khác

1.055

SCT

23

Công ty Cổ phần Espace Business Huế

Khu Quy Hoạch Đống Đa-Hùng Vương-Bà Triệu, P.Phú Hội, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công trình xây dựng

Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu

 705

EVN

 32. Thành Phố Đà Nẵng

1

2

Công ty Cổ phần Thép DANA - ÚC

Đường số 1, Cụm công nghiệp Thanh Vinh, Huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

16.234

SCT

3

Công ty Cổ phần thép Đà Nẵng

Đường Tạ Quang Bửu-KCN Liên Chiểu, quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

12.891

SCT

4

Công ty Cổ phần sản xuất thép Việt - Mỹ

Đường số 2, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

9.285

SCT

5

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

8.400

SCT

6

Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco

Đường số 9, Khu công nghiệp Hòa khánh, quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

6.942

SCT

7

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ

Số 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

6.673

SCT

8

Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng

Đường số 7, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

5.081

SCT

9

Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa

Đường số 2 - KCN Hoà Khánh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.748

SCT

10

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Số 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

4.314

SCT

11

Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng

Lô A2, Đường 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

4.134

SCT

12

Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu

Lô 4, đường 10, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

2.910

SCT

13

Khách sạn Crowne Plaza Danang - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores

Lô 8, đường Trường Sa, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn

Công trình xây dựng

Khách sạn

2.888

SCT

14

Hầm đường bộ Hải Vân - Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu

Giao thông vận tải

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

2.778

SCT

15

Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam

Đường số 3 - KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất đồ chơi, trò chơi

2.745

SCT

16

Nhà máy sản xuất lon và nắp lon nước giải khát -Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đà Nẵng

Lô K, đường số 6, Khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

2.358

SCT

17

Công ty TNHH Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam - Đà Nẵng

Đường số 6 - KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

2.284

SCT

18

Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

2.186

SCT

19

Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Chin Huei

Đường số 2, khu Công nghiệp Hòa Khánh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.084

SCT

20

Khách sạn Hyatt Regency Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn

Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn

Công trình xây dựng

Khách sạn

2.008

SCT

21

Công ty TNHH Associated Việt Nam

Đường số 2 - KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ

Công nghiệp

Sản xuất đồ chơi, trò chơi

1.963

SCT

22

Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà

Công nghiệp

Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh

1.915

SCT

23

Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc (Intercontinental) - Công ty Cổ phần Địa Cầu

Bãi Bắc, Bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.866

SCT

24

Công ty TNHH Daiwa Việt Nam

Lô M, đường số 5, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.821

SCT

25

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu

Giao thông vận tải

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

1.755

SCT

26

Công ty TNHH điện tử Foster Đà Nẵng

Đường số 1 - KCN Hoà Cầm

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.728

SCT

27

Khu du lịch Bà Nà - Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, Huyện Hoà Vang

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.429

SCT

28

Khách sạn Novotel - Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn

36 Bạch Đằng, quận Hải Châu

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.373

SCT

29

Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Đà Nẵng

Lô Q, Đường số 7, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

1.262

SCT

30

Siêu thị Vincom Plaza - Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng - Công ty TNHH VINCOM RETAIL Miền Nam

910A Ngô Quyền quận Sơn Trà

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

1.246

SCT

31

Công ty TNHH MTV Xi măng miền Trung

Quốc lộ 14B, thôn Phú Sơn Nam, huyện Hoà Vang

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.236

SCT

32

Chi nhánh thành phố Đà Nẵng - Công ty cổ phần Vinatex Quốc Tế

Đường số 3, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

1.231

SCT

33

Khách sạn Vinpearl Luxury Đà Nẵng - Công ty TNHH MTV Vinpearl Đà Nẵng

Đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.216

SCT

34

Tổng Công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Số 27B Nguyễn Thành Hãn, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng

1.045

SCT

35

Khu biệt thự Premier Village  Công ty Cổ phần Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp SUNRISE

Đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.029

SCT

36

Siêu thị Big C - Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế & Dịch vụ siêu thị BigC

Số 255 - 257 Hùng Vương, quận Thanh Khê

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

1.004

SCT

37

Khách sạn Furama - Công ty Cổ phần Khu du lịch Bắc Mỹ An

Đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn

Công trình xây dựng

Khách sạn

852

SCT

38

Khu nghỉ dưỡng Cocobay - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô

Đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn

Công trình xây dựng

Khách sạn

832

SCT

39

Siêu thị Lotte Mart - Công ty TNHH Lotte Mart Đà Nẵng

Khu Đông Nam Đài Tưởng Niệm, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

791

SCT

40

Khu du lịch Ocean Villas Đà Nẵng - Công ty TNHH Khu du lịch biển VINACAPITAL Đà Nẵng

Phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn

Công trình xây dựng

Khách sạn

762

SCT

41

Khách sạn Pullman Danang Beach Resort - Công ty TNHH Du lịch-Thương mại Phú An Thịnh

Đường Trường Sa, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn

Công trình xây dựng

Khách sạn

715

SCT

42

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

402 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn

Công trình xây dựng

Khách sạn

663

SCT

43

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng

Số 24 Trần Phú, quận Hải Châu

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng

555

SCT

44

Khách sạn Mường Thanh - Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điên Biên tại Đà Nẵng

962 Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

Công trình xây dựng

Khách sạn

545

SCT

45

Trung tâm Thương mại Riverside Tower - Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Riverside Tower

74 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu

Công trình xây dựng

Khách sạn

506

SCT

46

Công ty TNHH MASSDA LAND

Khu công nghiệp Đà Nẵng, An Đôn, phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Công nghiệp

Khách sạn

4.650

EVN

47

Chi nhánh Công ty Cổ phần EB Hải Phòng tại Thành phố Đà Nẵng

Khu Thương mại Vĩnh Trung, đường Hùng Vương, P. Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.004

EVN

48

Bộ Tư lệnh Phòng Không - Không Quân

171 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội (Dự án xử lý Dioxin Sân bay Đà Nẵng)

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng

3.554

EVN

49

Công ty TNHH Matrix Việt Nam

Đường số 3, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, Việt Nam

Công nghiệp

Khách sạn

2.622

EVN

50

Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng

1.400

EVN

33. Tỉnh Quảng Nam

1

2

Công ty TNHH Nhà máy bia Heniken Việt Nam -Quảng Nam

Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc; Điện Bàn; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

2.005

SCT

3

Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại Miền Trung

Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc; Điện Bàn; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

2.029

SCT

4

Công ty CP Đồng Tâm Miền Trung

KCN Điện Nam - Điện Ngọc; Điện Bàn; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

11.132

SCT

5

Công ty Giày Riker Việt Nam

KCN Điện Nam - Điện Ngọc; Điện Bàn; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

3.375

SCT

6

Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung

KCN Điện Nam - Điện Ngọc; Điện Bàn; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.183

SCT

7

Chi nhánh công ty TNHH UNI-PRESIDENT Việt Nam tại Quảng Nam

KCN Điện Nam - Điện Ngọc; Điện Bàn; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất

4.149

SCT

8

Công ty TNHH Thép Việt Pháp

Cụm CN Thương Tín; Điện Nam Đông; Điện Bàn; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

3.700

SCT

9

Công ty TNHH INDOCHINA RESORT HOI AN

Thôn 1; Điện Dương; Điện Bàn; Quảng Nam

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.384

SCT

10

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư

Hội An; Quảng Nam

Công trình xây dựng

Khách sạn

778

SCT

11

Công ty TNHH GrozBeckert Việt Nam

Cụm CN - TTCN Đại An, Thị Trấn Ái Nghĩa; Đại Lộc; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.853

SCT

12

Công ty CP Prime Đại Lộc

Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

49.263

SCT

13

Công Ty Cổ Phần Đại Hưng

Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.100

SCT

14

Công ty TNHH VLXD Phan Ngọc Anh

Duy Xuyên; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

12.051

SCT

15

Nhà máy gạch An Hòa

Thôn Mỹ Sơn, Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.801

SCT

16

Cty TNHH MTV Sedo Vinako

CCN Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

1.510

SCT

17

Công ty CP Nam Sơn

Thôn 8, Hương An, Quế Sơn

Công nghiệp

Sản xuất vật liêu xây dựng từ đất sét

3.478

SCT

18

Công ty CP Kính nổi Chu Lai - INDEVCO

KCN Chu Lai; Tam Hiệp; Núi Thành; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

54.314

SCT

19

Công ty TNHH CCI Việt Nam

KCN Chu Lai; Tam Hiệp; Núi Thành; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.750

EVN

20

Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Chu Lai Trường Hải

KCN Chu Lai; Tam Hiệp; Núi Thành; Quảng Nam

Công nghiệp

Giao thông vận tải

3.221

SCT

21

Công ty TNHH MTV Sản xuất và Lắp ráp Ô tô tải Chu Lai Trường Hải

KCN Chu Lai; Tam Hiệp; Núi Thành; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

2.197

SCT

22

Công ty TNHH MTV Vận tải Đường Bộ Chu Lai -Trường Hải

KCN Chu Lai; Tam Hiệp; Núi Thành; Quảng Nam

Công nghiệp

Vận tải đường bộ khác

5.186

SCT

23

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chu Lai Trường Hải

KCN Chu Lai; Tam Hiệp; Núi Thành; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất cơ khí

1.482

SCT

24

Công ty TNHH Sản xuất lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải-Kia

KCN Chu Lai; Tam Hiệp; Núi Thành; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

2.226

SCT

25

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Tam Hiệp; Núi Thành; Quảng Nam

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

589

SCT

26

Công ty CP Gạch men Anh Em DIC

KCN Chu Lai; Tam Hiệp; Núi Thành; Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.385

SCT

27

Công ty CP Sợi Hòa Thọ - Thăng Bình

Thăng Bình, Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.055

SCT

28

Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng

Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam

Công nghiệp

Sản xuất hàng may mặc (Trừ trang phục)

1.569

SCT

34. Tỉnh Quảng Ngãi

1

2

Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

Công nghiệp

Sản xuất đường

1.316

SCT

3

Công ty TNHH Doosan Việt Nam

KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn

Công nghiệp

Sản xuất máy thông dụng khác

4.512

SCT

4

Công ty TNHH Việt Quang

Lô C6 Khu Công Nghiệp Tịnh Phong, X. Tịnh Phong, H. Sơn Tịnh, T. Quảng Ngãi, Việt Nam

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

1.272

SCT

5

Công ty TNHH XINDADONG TEXTILES (Việt Nam)

Số 1, Đại lộ Hữu nghị, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Công nghiệp

Sản xuất sợi

7.193

SCT

6

Nhà máy Bia Dung Quất

Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.130

SCT

7

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

78.221

SCT

8

Nhà máy sản xuất tinh bột mì Quảng Ngãi

Xã Tịnh phong, huyện Sơn Tịnh

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

9.561

SCT

9

Nhà máy sản xuất tinh bột mì Quảng Ngãi (cơ sở Sơn Hải)

Xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

8.155

SCT

35. Tỉnh Bình Định

1

2

CN Công ty CP bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn

KCN Phú Tài, Tp Quy Nhơn

Công nghiệp

Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

2.752

SCT

3

CN Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Bình Định

Lô 1-6, khu CN Long Mỹ, TP Quy Nhơn

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.394

SCT

4

Công ty CP Fresenius Kabi Bidiphar

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn

Công nghiệp

Sản xuất thuốc các loại

3.347

SCT

5

Công ty CP GREENFEED Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Lô D2.2 khu CN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.290

SCT

6

Công ty CP Khoáng sản Bình Định

11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn

Công nghiệp

Khai thác chế biến khoáng sản

5.240

SCT

7

Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt

Quốc Lộ 1A, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

2.504

SCT

8

Công ty CP Tập đoàn FLC

Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến, xã Nhơn Lý, Tp Quy Nhơn

Công trình xây dựng

Xây dựng nhà các loại

2.248

SCT

9

Công ty cổ phần BICEM

505 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.013

SCT

10

Công Ty TNHH ANT (MV)

Lô A1.5 và A1.6, KCN Nhơn Hòa, P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.208

SCT

11

Công ty cổ phần khoáng sản BIOTAN

Số 422, đường Nguyễn Thái Họ, thành phố Quy Nhơn

Công nghiệp

Khai thác chế biến khoáng sản

1.115

SCT

12

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Công nghiệp

Sản xuất thuốc các loại

1.116

SCT

13

Công ty TNHH Đá Granite Đông Á

TT Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Công nghiệp

Sản xuất đá, cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

1.488

SCT

14

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoa Sen Bình Định

KCN Nhơn Hòa, P. Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.322

SCT

15

Nhà máy sữa Bình Định

87 Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

1.587

SCT

16

Nhà máy thức ăn gia súc Bình Định thuộc Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam

Lô A2.1, A2.2, A2.3 và A2.4 khu CN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

3.148

SCT

17

Xí nghiệp 380 - Chi nhánh Công ty CP Phú Tài

Khu vực 5, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.472

SCT

18

Xí Nghiệp Thắng Lợi - Chi nhánh công ty cổ phần Phú Tài

Xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1.051

SCT

19

Chi nhánh công ty cổ phần Bất động sản Việt -Nhật tại Bình Định

Khu đô thị xanh Vũng Chua, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công trình xây dựng

Hoạt động kinh doanh bất động sản

843

SCT

20

Nhà máy chế biến đá ốp lát Bình Định - Chi nhánh Công ty CP Phú Tài

Lô A3, A4, A5, A6 - CCN Cát Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Bình Định

Công nghiệp

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

1.172

SCT

21

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

106 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

506

SCT

22

Công ty cổ phần GREEN CERAMIC Việt Nam (NM gạch ốp lát Ceramic Cosevco cũ)

KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.263

SCT

23

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội-Bình Định

Thôn Hộ Sơn, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn (KKT Nhơn Hội)

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.917

EVN

36. Tỉnh Phú Yên

1

2

Công ty CP tinh bột sắn Phú Yên

Xã EaBia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

7.472

SCT

3

Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân

Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.078

SCT

4

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam

Thị trấn Cùng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Công nghiệp

Sản xuất

3.825

SCT

5

Công ty Cổ phần Khoáng sản Phú Yên

01 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.542

SCT

37. Tỉnh Khánh Hòa

1

2

Chi nhánh Công ty Cổ phần Hải Vân Nam

38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.496

SCT

3

CN Công ty CP Bất động sản Việt Nhật- Nha Trang

Lô số 4- Đường 19/5 Khu Đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang

Công trình xây dựng

Kinh Doanh Dịch Vụ

815

EVN

4

CN Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu

Lô A9, A10 Khu CN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Công nghiệp

Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh

1.408

EVN

5

CN Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Cam Ranh

Thôn Hòn Qui, xã Cam Thạnh Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

3.911

SCT

6

Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang

Km 1447 QL1, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang

Công nghiệp

Sản xuất sợi

7.236

EVN

7

Công ty CP Địa ốc - Du lịch Đông Hải

Số 26, 28 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.001

SCT

8

Công ty Cổ phần T.D (The Costa Nha Trang)

32, 34 Trần Phú, TP Nha Trang

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.259

EVN

9

Công Ty CP Hoàn Cầu Khánh Hòa

20 Trần Phú, TP Nha Trang

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

1.209

SCT

10

Công ty TNHH Mường Thanh Nha Trang

60 Trần Phú, TP Nha Trang

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.001

SCT

11

Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin

01 Mỹ Giang, xã Ninh Phước, huyện Ninh Hòa

Công nghiệp

Đóng tàu và thuyền

11.557

SCT

12

Công ty TNHH PEGAS Việt Nam- Chi nhánh Khánh Hòa

Lô D13 KM11, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm

Công trình xây dựng

Kinh Doanh Dịch Vụ

535

SCT

13

Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang

Công trình xây dựng

Khách sạn

10.958

EVN

14

Lữ Đoàn 189 Quân Chủng Hải Quân

Bán Đảo Cam Ranh

Công trình xây dựng

Cơ quan Đảng, nhà nước

695

SCT

15

Công ty TNHH Thịnh Hưng

Huyện Cam Lâm

Công trình xây dựng

Bán buôn thực phẩm khác

536

SCT

16

Chi nhánh công ty TNHH Duyên Hà - Cam Ranh

Lô D9B - Khu 3 Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Công trình xây dựng

Kinh doanh dịch vụ

1.350

SCT

17

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa

Nhà máy nước Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác

1.264

EVN

18

Công ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam

Lô A4-A8 Khu Công Nghiệp Suối Dầu, Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác

1.077

SCT

19

Chi nhánh Nha Trang-Công ty cổ phần Vinpearl

Lô D6B2&D7A1, khu 2 Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

779

SCT

20

Công ty CP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa

Cụm CN Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Công nghiệp

Sản xuất

1.047

SCT

21

Công ty CP Trung tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang

Số 58, đường 23/10 phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công trình xây dựng

Kinh doanh dịch vụ

837

EVN

22

Công ty CP Hòn Tằm biển Nha Trang

88A Trần Phú (Khu du lịch Hòn Tằm)

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

560

SCT

23

Chi nhánh Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Vinmec Nha Trang

Đường Trần Phú, TDP Tây Sơn, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

530

SCT

24

Công ty CP Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương

ĐL Nguyễn Tất Thành, T. Phước Hạ, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

526

SCT

25

Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Resort

Lô D4b KDL Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

562

EVN

26

Công ty TNHH Hồ Tiên

Đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công trình xây dựng

Kinh Doanh Dịch Vụ

516

EVN

27

Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bạch Việt - Bavico International Hotel Nha Trang

Số 2 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công trình xây dựng

Khách sạn

512

EVN

28

NM Thuốc Lá KhaToCo Khánh Hòa-C/N TCty Khánh Việt

Đường Trường Sơn-Bình Tân -Vĩnh Trường- Nha Trang-Khánh Hòa

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác

1.547

SCT

38. Tỉnh Ninh Thuận

1

39. Tỉnh Bình Thuận

1

2

Chi nhánh - Công ty TNHH TTTM Lotte VN tại Bình Thuận

Khu dân cư Hùng Vương 1, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

805

SCT

3

Công ty CP Khai thác KS và SX VLXD Trung Nguyên

Cụm CN-TTCN Bắc Bình 2, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.296

SCT

4

Công ty TNHH Japfa Comfeed Bình Thuận

Thôn Đông Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.450

SCT

5

Nhà máy điện Diesel Phú Quý

Thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Công nghiệp

Sản xuất điện

2.702

SCT

6

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Công nghiệp

Sản xuất điện

10.154

EVN,A0

7

DNTN Tiến Phát

Thôn 4, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.134

SCT

8

Công ty TNHH Phú Hiệp

Long Sơn, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.757

SCT

9

VPĐH NMNĐ Vĩnh Tân 1 tại Bình Thuận

xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Công nghiệp

Sản xuất điện

1.528

SCT

IV. TÂY NGUYÊN

40. Tỉnh Kon Tum
1

2

Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum

Thôn Bình Giang, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.179

SCT

3

Công ty TNHH Tinh bột sắn Tây Nguyên Đăk Hà

Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.851

SCT

4

Công ty CP XNK nông sản VI NA

Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.578

SCT

5

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 47

08 Biên Cương, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công trình xây dựng

Xây dựng

2.086

SCT

6

Công ty TNHH Minh Quốc

647, Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giao thông vận tải

Vận tải đường bộ khác

1.166

SCT

7

Công ty TNHH MTV Hoài Phương Kon Tum

Tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giao thông vận tải

Vận tải đường bộ khác

1.148

SCT

8

Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến

649, Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giao thông vận tải

Vận tải đường bộ khác

1.392

SCT

41. Tỉnh Gia Lai

1

2

Công ty cổ phần FOCOCEV Việt Nam - Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia Lai

289 Hùng Vương - Thị trấn Phú Túc - Krông Pa - Gia Lai;

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

8.410

EVN

3

Công ty TNHH MTV MDF Vinafor Gia Lai

Km 74, Quốc lộ 19, xã Song An, TX An Khê, Gia Lai

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1.934

SCT

4

Nhà máy Thủy điện Ialy

Thị trấn Ia Ly, H. Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Công nghiệp

Sản xuất điện

2.916

SCT

5

Nhà máy Thủy điện Sê San 3

Xã Ia Kreng, H Chư Păh, tỉnh Gia Lai và xã Ia Tăng, H. Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Công nghiệp

Sản xuất điện

1.913

SCT

6

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Gia Lai

42 Lê Duẩn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Giao thông vận tải

Vận tải đường bộ khác

1.074

SCT

7

HTX vận tải và Dịch vụ Pleiku

91 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Giao thông vận tải

Vận tải đường bộ khác

2.024

SCT

42. Tỉnh Đắk Lắk

1

2

Công ty cổ phần khách sạn Hai Bà Trưng

Số 08 Hai Bà Trưng, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Công trình xây dựng

Khách sạn

518

SCT

3

Công ty TNHH Thương Mại Khánh Dương Đăk Lăk.

Thôn 3, Xã Krông Jing, Huyện M'Drăk, Tỉnh Đăk Lăk

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.092

EVN

4

Công ty CP thép Đông Nam Á

Khu Công nghiệp Hòa Phú, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

211.364

EVN

5

Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk

Số: 18 Nguyễn Tất Thành, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.990

SCT

6

Công ty TNHH cà phê Ngon

Cụm Công nghiệp Cư Kuin, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Công nghiệp

Chế biến cà phê

1.045

EVN

7

Nhà Máy Tinh Bột Sắn ĐăkLăk

T3 Thôn 9, xã EaSar, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.350

EVN

43. Tỉnh Đắk Nông

1

2

Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV

Xã Nhân Cơ, huyện ĐắkRLấp, tỉnh Đắk Nông

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

9.188

SCT

3

Công ty TNHH Đại Việt

Khu công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Công nghiệp

Sản xuất Công nghiệp

1.205

SCT

44. Tỉnh Lâm Đồng

1

2

Công ty cổ phần Hiệp Thành

Hiệp Thành I, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.912

SCT

3

Công ty cổ phần Thắng Đạt

thôn BoKongBang, xã Tu Tra, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.688

SCT

4

Công ty TNHH Lang Hanh

Thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.778

SCT

5

Công ty cổ phần khoáng sản, VLXD Lâm Đồng

số 5, thôn hiệp thành I, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.295

SCT

6

Nhà máy gạch ngói Lâm Viên

Nông trường 78, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.994

SCT

7

Công ty TNHH cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Đường Phan Đình Phùng, khu phố 4, TT Lộc Thăng, H Bảo Lâm, T Lâm Đồng.

Công nghiệp

Cung cấp nước sạch

1.056

EVN

8

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV

Đường Phan Đình Phùng, khu phố 4, TT Lộc Thăng, H Bảo Lâm, T Lâm Đồng.

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.947

EVN

V. ĐÔNG NAM BỘ

45. Tỉnh Bình Phước
1

2

Cty TNHH Thép Tân Thành Phát

Thành Tâm, Chơn Thành, BP

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.535

SCT

3

CTy cổ phần Kim Tín MDF

Tân Phú, Đồng Phú, BP

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

3.208

SCT

4

Cty TNHH Freewell Việt Nam

Tân Phú, Đồng Phú, BP

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

3.465

SCT

5

Nhà máy VeDan

Xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập.

Công nghiệp

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

1.549

SCT

6

Nhà máy xi măng Bình Phước

Xã Thanh Lương, TX Bình Long

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

859.684

SCT

7

Công ty TNHH Dream Textile (1)

23/1 - NR 201B/473 Minh Hưng

Công nghiệp

Sản xuất trang phục

1.185

SCT

8

Công ty TNHH SHYANG TA (1)+(2)

Lô A8, KCN Chơn Thành 1, Ấp 2, X. Thành Tâm, H. Chơn Thành, T. Bình Phước; 29/04/07-44A/479

Công nghiệp

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú

2.577

SCT

9

Công ty TNHH NANTONG XINFEI (Việt Nam) Textile

Lô F1,F2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; 11/01-200B/475

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.092

SCT

10

Công ty TNHH YAKJIN Intertex (1)

Lô E6, E8, G1, G2, G3-1, G4-1, KCN Minh-Hưng - Hàn Quốc, Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước; 17B/01-201B/473

Công nghiệp

Sản xuất trang phục

1.191

EVN

11

Công ty TNHH LONG FA (Việt Nam) (1)

Lô D, Đường N11, KCN Minh Hưng III, X.Minh Hưng, H.Chơn Thành, T.Bình Phước; 193BB/12B/01/475

Công nghiệp

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú

2.213

SCT

12

Cty TNHH Một thành viên Phương Hậu

69B Nguyễn Văn Phúc 69

Công trình xây dựng

Bán buôn thực phẩm khác

942

EVN

13

Cty TNHH Techseal - Đại Bình

Tân Thành, Đồng Xoài, BP

Công nghiệp

Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác

1.574

SCT

14

Công ty TNHH SX Bao Bì Thiên Ý

13/5B/03/479; Lô A4.1-A4.5 KCN CThành 1, ấp 2 xã T.Tâm, CThành, BP

Công nghiệp

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

1.056

SCT

15

Công ty TNHH Dệt nhuộm Quốc tế RADIANT (1)

Lô K1&K2 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc. X. Minh Hưng. H Chơn Thành. T Bình Phước; 31/02B/02

Công nghiệp

Sản xuất trang phục

1.128

SCT

16

Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG DONGWHA (3)

Lô G, KCN Minh Hưng III, X Minh Hưng, H Chơn Thành, T Bình Phước; 01DA/478 BLong

Công nghiệp

Cưa, xẻ và bào gỗ

7.117

EVN

17

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương Mại Linh Hương

T55/10 thôn 8 xã Long Hưng huyện Phú Riềng

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.159

EVN

46. Tỉnh Tây Ninh

1

2

Chi nhánh Công ty CP Sợi Thế Kỷ

KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sợi

16.079

EVN

3

CN CTCP đầu tư, dệt Phước Thịnh NM sợi

KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sợi

993

SCT

4

Công ty Can Sports Việt Nam

Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

3.595

EVN

5

Công ty Cổ phần Nắp Toàn Cầu

Khu chế xuất, Công nghiệp Linh Trung, huyện Trảng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

975

SCT

6

Công ty CP Đầu tư Phát triển CN Thanh Thanh Xuân

Xã Mỏ Công, huyện Tân Biên

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.716

SCT

7

Công ty CP Dệt may ĐT-TM Thành Công

KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sợi

3.806

EVN

8

Công ty CP PET Quốc Tế

Khu Chế xuất, Công nghiệp Linh Trung, huyện Trảng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.786

SCT

9

Công ty CP VN Mộc Bài

Xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

7.763

EVN

10

Công ty TNHH BROTEX Việt Nam

KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu

Công nghiệp

Sản xuất sợi

23.127

SCT

11

Công ty TNHH cao su Thời Ích

KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

2.150

SCT

12

Công ty TNHH CN cao su An Cố

Ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

1.937

EVN

13

Công ty TNHH Công nghiệp nhựa XINGSHENG (VN)

Khu Chế xuất, Công nghiệp Linh Trung, huyện Trảng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.325

SCT

14

Công ty TNHH Đồng Nhứt

Xã Suối Dây, huyện Tân Châu

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.469

SCT

15

Công ty TNHH GANI LUCKY Việt Nam

Khu CN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu

Công nghiệp

Hoàn thiện sản phẩm dệt

23.270

SCT

16

Công ty TNHH Hồng Phát

Xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.300

EVN

17

Công ty TNHH ICHIHIRO (Việt Nam)

Khu Chế xuất, Công nghiệp Linh Trung, huyện Trảng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.497

SCT

18

Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam

Khu CN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu

Công nghiệp

Sản xuất sợi

7.742

SCT

19

Công ty TNHH lốp xe HA VINA

Khu CN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu

Công nghiệp

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

4.753

SCT

20

Công ty TNHH Lu Thai Việt Nam

Khu CN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất sợi

8.536

SCT

21

Công ty TNHH may mặc First Team Việt Nam

KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

2.635

EVN

22

Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm

Số 74, đường Hùng Vương, thị trấn Hòa Thành

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.591

SCT

23

Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam

Xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

10.055

EVN

24

Công ty TNHH POULI Việt Nam

Khu CN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu

Công nghiệp

Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da

1.511

SCT

25

Công ty TNHH SAILUN Việt Nam

KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

23.795

SCT

26

Công ty TNHH Sầm Nhứt

Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

3.787

SCT

27

Công ty TNHH SX Phú Lực

Khu chế xuất - Công nghiệp Linh Trung, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.074

SCT

28

Công ty TNHH SX tinh bột khoai mì Bình Minh

Ấp 1, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.396

SCT

29

Công ty TNHH SX TM XNK Đỗ Phủ Tây Ninh

Ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.137

EVN

30

Công ty TNHH SX-TM GNG

Xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.634

SCT

31

Công ty TNHH SX-TM-DV tổng hợp Hữu Đức Tây Ninh

Xã Thái Bình, huyện Châu Thành

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.850

SCT

32

Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK Hữu Đức Tây Ninh

Xã Thái Bình, huyện Châu Thành

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

3.476

SCT

33

Công ty TNHH TAPIOCA VIỆT NAM

Xã Tân Phong, huyện Tân Biên

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.046

SCT

34

Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu

Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.381

SCT

35

Công ty TNHH Trường Hưng

Xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.880

EVN

36

Công ty TNHH Trường Thịnh

Ấp 1, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.515

SCT

37

Công ty TNHH Việt - Úc

Xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.119

SCT

38

Công ty TNHH VMC Hoàng Gia

Xã Thanh Điền, huyện Châu Thành

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.091

SCT

39

Công ty TNHH XNK TM-CN-DV Hùng Duy

Cụm Công nghiệp Ninh Điền, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.395

SCT

40

Công ty TNHH YOUNG IL Việt Nam

KCN Bour An Hòa, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ da lông thú

1.883

SCT

41

DNTN Phúc Thắng

Xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.371

SCT

42

DNTN Thành Thái

Ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.514

SCT

43

Cty TNHH Tinh bột sắn Dương Minh Châu

khu phố 4, Thị trấn Dương Minh Châu, DMC, TN, Trụ 300B/1

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

2.381

SCT

44

Công ty TNHH chế biến XNK Xuân Hồng

Số 86, tổ 13m ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.020

SCT

45

Công ty TNHH MTV Tiến Dương Tây Ninh

Đường Trần Văn Trà, ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.952

EVN

46

Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Kiều Minh

KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

1.118

SCT

47

Công ty HANSAE

Khu chế xuất - Công nghiệp Linh Trung 3, huyện Trảng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất hàng may mặc (Trừ trang phục)

1.059

SCT

48

Công ty Ngọc Nghĩa

Khu chế xuất - Công nghiệp Linh Trung 3, huyện Trảng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất plastic nguyên sinh

1.137

SCT

49

Công ty TNHH Kim Yến

Ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.059

SCT

50

Công ty TNHH Định Khuê

Ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.137

SCT

51

Công ty TNHH SX tinh bột khoai mì Nhựt Phát

Xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.151

SCT

52

Công ty TNHH Văn Phước Tây Ninh

Ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.161

SCT

53

Công ty Cổ phần Khoai mì Nước Trong

Ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.671

SCT

54

Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát

Ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.165

SCT

55

Công ty TNHH Thanh Bình

Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.146

SCT

56

Công ty TNHH Newwide VN

Khu CN Phước Đông, xã Phước Đông, huyền Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

2.006

SCT

57

Công ty TNHH XNK TM-CN-DV Hùng Duy

số 250 Lý Thường Kiệt, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.443

SCT

58

Công ty TNHH MTV Nông sản XNK Hoàng Duy

Ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Ninh Bình

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.391

SCT

47. Tỉnh Bình Dương

1

2

Công ty TNHH Giấy Tân Định

Số 261/12A, khu phố 3, Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.734

EVN

3

Công ty Cổ phần Chấn Kiệt

Ấp An Thành, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

1.053

EVN

4

Công ty TNHH thép Sa Mi Na

Số 137C, Khu B, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, TX Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

7.987

SCT

5

Công ty TNHH Công nghiệp Phúc Cần

Lô N3-N7, đường D3-D4, KCN Nam Tân Uyên, TX Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.327

EVN

6

Công ty TNHH Sản xuất Thuận An

Số 259/12, Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

5.007

SCT

7

Hợp tác xã thép Toàn Lực

Ấp 1, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.199

EVN

8

Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam)

Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các loại bánh từ bột

5.016

EVN

9

Công ty TNHH Panko Vina

Đường N6, KCN Mỹ Phước 1, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

4.188

EVN

10

Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà Máy Nước Giải Khát Việt Nam

Lô A, đường NA7, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

1.022

EVN

11

Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương

Số 378/18, Khu phố 3, Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

2.319

SCT

12

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây

Lô B2, KCN Tân Đông Hiệp B, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.451

EVN

13

Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina

Lô E-13-CN, đường NA3, KCN Mỹ Phước 2, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các loại bánh từ bột

2.546

EVN

14

Công ty TNHH Công nghiệp Chung Lương Việt Nam

Khu Sản xuất Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

2.433

EVN

15

Công ty TNHH Uni - President Việt Nam

Số 16-18, đường ĐT 743, KCN Sóng Thần 2, P.Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

4.637

EVN

16

Công ty TNHH Takigawa Việt Nam

Số 10, Đường số 14, KCN VSIP II-A, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

In ấn

1.241

SCT

17

Công ty TNHH Luyện cán thép Việt Sinh

Thửa đất số 603, TBĐ số 13, Ấp 6, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.258

EVN

18

Công ty TNHH Kỹ Nghệ Evergreen Việt Nam

Số 01, Đường số 7, KCN Vsip II, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.627

SCT

19

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát

Số 219, Đại lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, TX Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

11.693

SCT

20

Công ty Cổ phần Green River Furniture

Khu phố 3, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

1.641

EVN

21

Công ty Cổ phần thép Nam Kim

Đường N1, Cụm SX An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt thép, gang

6.758

SCT

22

Nhà máy thép - Tấm lợp Nam Kim 3

Lô A1, Đường Đ2, KCN Đồng An 2, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

11.998

SCT

23

Chi Nhánh Công ty cổ phần Thép Nam Kim

Lô B2.2 - B2.3, Đường D3, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

4.301

SCT

24

Công ty TNHH Thép Tú Sơn

Số 03/ĐX4, TH, Tổ 7, ấp Tân Hoa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt thép, gang

5.193

EVN

25

Công ty TNHH Aeon Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương

Khu phức hợp Canary, Đại lộ Bình Dương, P. Bình Hòa, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công trình xây dựng

Bán lẻ siêu thị, trung tâm thương mại

3.079

EVN

26

Công ty TNHH FRAMAS Việt Nam

Số 9, Đường 12, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.829

EVN

27

Công ty TNHH Samil Tongsang ViNa

KP Hòa Lân 2, P.Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

1.283

SCT

28

Công ty TNHH dệt sợi KYROS

Số 1/3, đường ĐT743, Bình Chuẩn, TX.Thuận An Bình Dương

Công nghiệp

May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)

1.174

EVN

29

Công ty Cổ Phần Nhựa Youl Chon Vina

Lô K-3-CN, KCN Mỹ Phước II, Bến Cát Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.444

SCT

30

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Lô CN 8, đường CN 5, KCN Sóng Thần III, TP. Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt thép, gang

3.909

EVN

31

CN Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam -Xí Nghiệp Cao Su Bình Dương

Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

2.519

EVN

32

Công ty TNHH CN Dệt Huge Bamboo

Lô H2 - CN, KCN Mỹ Phước 1, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Hoàn thiện sản phẩm dệt

3.379

EVN

33

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định

Khu phố 1B, phường An Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.031

EVN

34

Công ty TNHH Lon Nước Giải Khát TBC Ball Việt Nam

Số 2, Đường số 18, KCN VSIP II-A, Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

2.701

EVN

35

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Ngọc Long

Số 79/5, KP. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.452

SCT

36

Công ty TNHH Sản xuất Nước đá Ngọc Liên

Số 46/1, KP. Bình Giao, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất nước đá

1.297

SCT

37

CN Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam - Nhà Máy Sữa Việt Nam

Lô A-4,5,6,7-CN, đường NA7, KCN Mỹ Phước 2, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

3.986

EVN

38

Công ty Cổ Phần thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương

Lô E3-E4, KCN Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

2.818

EVN

39

Công ty Cổ phần Poh Huat Việt Nam

Số 17, Đường 26, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.122

EVN

40

Công ty TNHH Vina Rong Hsing

Lô D6 CN, Đường D1, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.089

EVN

41

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hưng

KCN Dệt May Bình An, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sợi

3.731

SCT

42

Công ty TNHH Công nghiệp Tung Shin

Số 08, đường 18, KCN Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

3.435

EVN

43

Công ty TNHH Shyang Hung Cheng

Cụm SX An Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.499

EVN

44

CN Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn- Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que Hàn Bình Dương

Lô A, Đường số 1, Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại chưa được phân vào đâu

6.899

EVN

45

Công ty cổ Phần MDF Việt Nam

Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

2.545

EVN

46

Công ty TNHH Sung Shin A Việt Nam

Lô G4A, CN, KCN Mỹ Phước 2, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

5.681

EVN

47

Công ty TNHH InterWood Việt Nam

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

1.313

SCT

48

Công ty TNHH cấp Nước Bình An

Phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.605

EVN

49

Công ty TNHH Sheng Chang

Lô I-1A-CN, KCN Mỹ Phước II, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất pin và ắc quy

2.378

SCT

50

Công ty TNHH YC - TEC Việt Nam

Số 7, đường 12, KCN Sóng Thần 2, TX Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.222

EVN

51

CN Công ty cổ Phần Shang One Việt Nam

Số 10 đường Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần, TX Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.264

EVN

52

Công ty TNHH Công Nghiệp Bao Bì Ngai Mee

Số 9A, đường 6, KCN Sóng Thần 1, TX Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn

1.193

EVN

53

Công ty Cổ Phần Giấy An Bình

Số 27/5A, Kha Vạn Cân, phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

4.815

SCT

54

Công ty TNHH Sài Gòn Stec

Số 07, Đường số 7, KCN VSIP II, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

10.487

EVN

55

Công ty TNHH United International Pharma

Số 16, Đường số 7, KCN VSIP II, Thủ Dầu Một Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

1.027

EVN

56

Công ty Cổ phần Latitude Việt Nam

Số 29, đường DT 743, KCN Sóng Thần 2, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

1.204

EVN

57

Công ty TNHH Đa Hợp Evatech Việt Nam

ĐH 409, khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

2.900

SCT

58

Công ty TNHH Dệt KonDo Việt Nam

Đường N6, KCN Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)

3.638

SCT

59

Công ty TNHH MTV CTN Môi Trường Bình Dương

Số 11, Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.511

SCT

60

Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa

Lô C-1-CN, Đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.489

EVN

61

Công ty TNHH C&H TARPS

Tổ 6, Kp 5, P.Uyên Hưng, Tx.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.098

EVN

62

Công ty TNHH Bạc Đạn SST Việt Nam

Số 6-8, Đường số 12, KCN VSIP II-A, Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.086

EVN

63

Công ty TNHH Diamond Việt Nam

Đường N6, KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.933

SCT

64

Công ty TNHH MTV ống thép Hòa Phát Bình Dương

Lô M, Đường 26, KCN Sóng Thần 2, TX Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.466

SCT

65

Công ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM)

Số 9, Đường Số 2, KCN Sóng Thần 1, Tx.Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

4.623

SCT

66

Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL VN

Lô A-11A-CN, KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.476

EVN

67

Công ty TNHH Colgate Palmolive

Lô D-9-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

3.609

EVN

68

Công ty TNHH Giấy Hưng Thịnh

Lô M5, đường D4, KCN Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.095

EVN

69

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bao bì Liên Hiệp

Thửa đất số 170, tờ bản đồ số 33, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.033

EVN

70

Chi nhánh Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh

Số 7, Đường số 2, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

sản xuất các sản phẩm từ plastic

4.006

EVN

71

Công ty TNHH Cự Hùng II

Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.106

EVN

72

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

2.660

SCT

73

Chi Nhánh Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Lô A 3, KCN Đồng An 2, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

9.328

SCT

74

Công ty TNHH SX-TM Tân Quảng Phát

ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

1.076

SCT

75

Công ty TNHH Thuộc Da Sài Gòn Tantee

Lô M2, M3, KCN Việt Hương 2, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú

1.450

EVN

76

Nhà máy thép Pomina 1- Chi nhánh Công ty cổ phần thép Pomina

Số 01, đường 27, KCN Sóng Thần 2, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

8.996

SCT

77

Công ty TNHH Shinwon Castech Việt Nam

KCN Mỹ Phước 3, P.Thới Hòa, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

1.605

EVN

78

Công ty TNHH Fotai Việt Nam

Lô D1-4, KCN Đại Đăng, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất hàng may mặc (Trừ trang phục)

3.177

EVN

79

Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen

Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, TX. Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

3.775

SCT

80

Công ty Cổ phần Sao Việt

Đường số 4, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.188

EVN

81

Công ty TNHH PROCTER & GAMBLE Đông Dương

KCN Đồng An, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

2.581

SCT

82

Công ty TNHH Dệt Đông Tiến Hưng

Lô 1,2 Khu A, KCN Tân Đông Hiệp A, TX Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)

6.784

SCT

83

Công ty Cổ phần Công nghiệp Co-Win Fasteners Việt Nam

Đường số 2, KCN Đồng An, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

8.675

EVN

84

Công ty TNHH Trung Hà

Đường ĐH420, Tổ 4, Khu phố 8, P.Uyên Hưng, Tx.Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

5.969

EVN

85

Công ty TNHH Quốc tế Hằng Phú

Tổ 4, khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

1.992

EVN

86

Công ty TNHH Thép Quang Thắng

Khu phố 4, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.736

EVN

87

Công ty TNHH Tokyo Rope Việt Nam

Số 30, Đường số 3, KCN,Vsip II, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

529.826

EVN

88

Công ty TNHH Thép An Hưng Tường

Khu phố 3, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

55.525

SCT

89

Công ty TNHH Điện Tử Foster (Việt Nam)

Số 20, Đường số 5, KCN VSip II, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.738

SCT

90

Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Bình Dương

Số 287/3, Khu phố 2, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

1.171

EVN

91

Công ty TNHH Luyện Cán Thép Hùng Cường

Khu phố 4, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.450

EVN

92

Công ty TNHH Fotai Việt Nam

Số 73/1, Nguyễn Thái Bình, P.Phú Hòa, TP.TDM, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất hàng may mặc (Trừ trang phục)

3.177

EVN

93

Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam

Kp.Phước Hải, P.Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

2.919

EVN

94

Công ty TNHH Phước Ý

Lô F1-CN, Đường N6, KCN Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1.218

EVN

95

Công ty TNHH KyungBang Việt Nam

Lô B-3A-CN, KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sợi

8.950

EVN

96

Công ty TNHH Hưng Long

Lô F,8A,CN, KCN Mỹ Phước II, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.467

EVN

97

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang -Becamex

Đường D1, KCN Mỹ Phước 1, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.026

EVN

98

Công ty TNHH De Heus

Lô G 2 CN, KCN Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.316

EVN

99

Công ty Cổ phần Sợi Duy Nam

Lô A7-A8, Đường 3, KCN Dệt may Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sợi

3.117

EVN

100

Công ty TNHH Công nghiệp Thread Việt Nam

Lô D1, 6, KCN Đại Đăng, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ kim loại chưa được phân vào đâu

1.852

EVN

101

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Yacht (VN)

Lô A,9H, CN, KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất pin và ắc quy

2.138

EVN

102

Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát triển Thiên Nam

KCN Dệt May Bình An, Phường Bình Thắng, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sợi

13.637

EVN

103

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen

Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, TX Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

5.785

SCT

104

Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam

Lô E6 CN, E12 CN, KCN Mỹ Phước 2, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ kim loại chưa được phân vào đâu

1.895

EVN

105

Công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa

KP. Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.368

EVN

106

Công ty TNHH TPR Việt Nam

Số 26, Đường số 2, KCN VSIP I, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)

3.682

EVN

107

Công ty TNHH Golden Fortune (Việt Nam)

Khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

1.590

SCT

108

Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam

Số 20, Đường số 4, KCN Vsip II, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

2.542

EVN

109

Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét

Số 11, đường số 6, KCN VSIP II, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3.288

SCT

110

Công ty Cổ Phần Sản xuất Gỗ nhân tạo Tiến Phát

Số 6, Đường số 2, Khu phố 7, Khu tái định cư Phú Hòa, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1.761

EVN

111

Công ty TNHH Xi Măng Fico Bình Dương

Ấp 1, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.541

EVN

112

Công ty TNHH CN Golden Tree Plastics VN

Lô E8, E19, KCN Việt Hương 2, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

2.184

EVN

113

Công ty Cổ Phần Gạch Đông Nam Á

Khu phố 9 Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.226

EVN

114

Công ty TNHH Công Nghiệp Gỗ Grand Art VN

Đường D17, KCN Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

1.003

SCT

115

Công ty TNHH Hài Mỹ - Nhà máy Sài Gòn

Khu SX Bình chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

2.285

EVN

116

Công ty TNHH Rochdale Spears

KP Đông Ba, P.Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất pin và ắc quy

1.475

EVN

117

Công ty Cổ Phần Thép Bình Dương

Thửa đất số 192, Tờ BĐ 30, Long Nguyên, Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương,

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

4.407

SCT

118

Công ty TNHH Tiger Alwin

Số 22, đường 26, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

1.260

SCT

119

Công ty TNHH Kiswire Việt Nam

Lô A,5A,CN, KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.413

EVN

120

Công ty Cổ phần Vitaly

Đường N1, KP.Bình Phú, P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.452

SCT

121

Chi Nhánh Công ty TNHH Thiên Thai

Ấp Bình Chánh, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

6.594

SCT

122

Công ty TNHH Thép Trường Thịnh

ấp Bà Tri, xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.846

EVN

123

Công ty TNHH Việt - Ý

Thửa đất số 278, TBĐ số 16, Tổ 4, đường DH409, khu phố ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

2.143

EVN

124

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Mai Loan

Số 1/200, tổ 6, ấp Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.024

SCT

125

Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam

Số 150/3, Khu Phố 2, P. An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

2.643

EVN

126

Công ty TNHH FrieslandCampina Việt nam

Bình Hòa, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

3.703

SCT

127

Công ty TNHH GUYOMACH Việt Nam

Khu phố 1 B, An Phú, TX Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.907

EVN

128

Công ty Cổ Phần Công nghiệp Gỗ Kaiser(VN)

Đường D9, KCN Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3.333

EVN

129

Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng

Lô 3.2, đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

2.013

EVN

130

Công ty TNHH Đông Nam

DT 743, KP Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

1.593

EVN

131

Công ty Cổ Phần VRG Khải Hoàn

Ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

39.462

EVN

132

Công ty TNHH Thức ăn Gia súc Lái Thiêu

Số 48B, KP. Hòa Long, P. Lái Thiêu, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.895

EVN

133

Công ty TNHH Việt Nam Gạch Men Thạch Anh

Khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.905

SCT

134

Công ty Kính nổi Viglacera

Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

2.533

SCT

135

Công ty TNHH Yuwa Việt Nam

Số 15, Đường số 6, KCN Vsip II, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

2.130

EVN

136

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P VN - CN Tại Bình Dương

KCN Mỹ Phước II, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

2.964

EVN

137

Công ty TNHH Wattens Việt Nam

Số 8, Đường Dân Chủ, KCN Vsip II, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

2.538

EVN

138

Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Masan

Lô 06, KCN Tân Đông Hiệp A, Phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

4.633

EVN

139

Công ty TNHH MTV Thương Mại Becamex

Số 230, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công trình xây dựng

Bán lẻ siêu thị, trung tâm thương mại

1.150

EVN

140

Công ty TNHH Sakai Chemical (Việt Nam)

Lô B,1A,CN, KCN Mỹ Phước 3, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

3.173

EVN

141

Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Lô B - 2 - CN, đường D15, KCN Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

9.858

SCT

142

Công ty TNHH U House Enterprise

Lô B7, KCN Đại Đăng, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.196

EVN

143

Công ty TNHH Chí Hùng

Khu phố Mỹ Hiệp, Phường Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

4.689

SCT

144

Công ty TNHH MTV Thép Đức Tín

Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 49, tổ 4, khu phố 8, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.505

EVN

145

Công ty TNHH Minh Long I

Số 333, Khu phố Hưng Lộc, Phường Hưng Định, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

4.541

SCT

146

Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam

Lô D3 -CN, KCN Mỹ Phước 3, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

10.445

SCT

147

Công ty Cổ phần Sunsteel

ĐT743, Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

11.903

SCT

148

Công ty TNHH giấy Kraft Vina

Lô D-6A-CN, KCN Mỹ Phước 3, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

5.004

SCT

149

Công ty TNHH Hon Chuan Việt Nam

Số 29, Đường số 7, KCN VSIP II, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

2.722

EVN

150

Công ty TNHH II-VI Việt Nam

Số 5, Đường số 4, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.403

SCT

151

Công ty TNHH Box Pak (Việt Nam)

Số 22, ĐL Hữu Nghị, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

1.665

SCT

152

Công ty TNHH Bao Bì Dynaplast Việt Nam

Số 20, Đường số 8, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

1.613

SCT

153

Công ty TNHH Eclipse Polymers (Vina)

Số 2, Đường số 7, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.878

SCT

154

Công ty TNHH Estec Việt Nam

Số 6, Đường số 6, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.977

SCT

155

Nhà máy sữa bột trẻ em Việt Nam

Số 9, ĐL Tự Do, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

3.443

SCT

156

Công ty TNHH Huhtamaki Việt Nam

Số 22, Đường số 8, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

1.754

SCT

157

Công ty TNHH Vision International

Số 19, ĐL Hữu Nghị, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

2.829

SCT

158

Công Ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam

Số 18, Đường số 3, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất pin và ắc quy

4.416

SCT

159

Công ty TNHH Honda Metal Industries VN

Số 31, Đại lộ Tự Do, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.545

SCT

160

Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam

Số 32, ĐL Hữu Nghị, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

4.945

SCT

161

Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương

Số 26, Đường số 8, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các loại bánh từ bột

1.666

SCT

162

Công ty TNHH Giày King Maker (Việt Nam)

Số 12, Đường số 3, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.637

SCT

163

Công ty TNHH Kurabe Industrial Việt Nam

Số 26, Đại lộ Tự Do, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.133

SCT

164

Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam

Số 14, Đường số 5, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các loại bánh từ bột

1.766

SCT

165

Công ty TNHH Maruei Việt Nam Precision

Số 9, ĐL Độc Lập, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.904

SCT

166

Công ty TNHH Rohto Mentholatum VN

Số 16 Đường số 5, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

1.240

SCT

167

Công ty TNHH Nitto Denko Việt Nam

Số 6, Đường số 3, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

2.352

SCT

168

Công ty TNHH New Toyo Pulppy (Việt Nam)

Số 8, Đường số 6, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

3.533

SCT

169

Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam

Số 40, ĐL Tự Do, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.729

SCT

170

Công ty TNHH Wonderful SG Electric

Số 16, Đường số 10, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

6.923

SCT

171

Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam

Số 23, ĐL Tự Do, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)

2.024

SCT

172

Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam 1

Số 25, Đường số 6, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

5.095

SCT

173

Công ty TNHH URC Việt Nam

Số 26, Đường số 6, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

6.988

SCT

174

Công ty TNHH Yokohama Tyres Việt Nam

Số 17, Đường số 10, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

1.510

SCT

175

Công ty TNHH Esquel Việt Nam

Số 9, Đường số 5, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)

1.620

SCT

176

Công ty TNHH Hariki Precision Việt Nam

Số 22, ĐL Tự Do, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.117

SCT

177

Công ty TNHH Scientex Tsukasa Việt Nam

Số 33, ĐL Hữu Nghị, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.753

SCT

178

Công ty TNHH Takako Việt Nam

Số 27, Đại lộ Độc Lập, KCN VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác

2.155

SCT

179

Công ty TNHH Việt Ý

Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

2.143

SCT

180

Công ty Cổ phần Găng Việt

Thửa đất số 03, TBĐ số 37, Ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

2.671

SCT

181

Công ty TNHH RK Resources

Ấp 5, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

2.623

SCT

182

Công ty TNHH Long Yi Industrial Việt Nam

Lô E 5 -CN & E 11 - KCN Mỹ Phước 2 - Bến Cát - BD

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

2.434

SCT

183

Công ty TNHH MTV ống thép Hòa Phát Bình Dương

Lô M, Đường 26, KCN Sóng Thần 2, TX Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.458

SCT

184

Công ty TNHH Baosteel Can Making VN

Số 02 đường số 15, KCN VSIP II-A, thị xã Tân Uyên

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.124

EVN

185

Công Ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam

Lô F-1-CN,F-7-CN, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

1.791

SCT

186

CN Công ty CP Công nghiệp Cao Su Miền Nam -Xí Nghiệp Lốp Radial

Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

3.465

SCT

187

Công ty TNHH ESPRINTA (VIỆT NAM)

Đường số 12, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Tx.Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất trang phục

1.549

EVN

188

Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh

Ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

1.514

EVN

189

Công ty TNHH Uy Kiệt

Đường ĐH 409, tổ 4, KP ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.487

EVN

190

Công ty Cổ phần sợi Việt Trí

Đường số 9, KCN Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.457

EVN

191

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Môi Trường Bình Dương - Xí nghiệp xử lý chất thải

Ấp 1B, xã Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.450

SCT

192

Công ty TNHH Princemate VN

Lô K1-K4, Đường D2-N2, KCN Nam Tân Uyên, Tx.Tân Uyên, T.Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

1.359

SCT

193

Công ty TNHH Sung Gwang Vina

Lô A17, đường số 1, Cụm Công nghiệp Uyên Hưng, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.304

SCT

194

Công ty TNHH Hiệp Dịch Việt Nam

Khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.275

EVN

195

Công ty TNHH TSung Chang Industries Việt Nam

Khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.259

EVN

196

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Việt

Thửa đất 358, Tờ bản đồ 42, ấp An Sơn, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Cưa, xẻ và bào gỗ

1.256

EVN

197

Chi Công ty TNHH nhôm Tiến Đạt

ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.252

EVN

198

Công ty TNHH Một thành viên Giấy Vĩnh Phú

Ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.203

EVN

199

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thiên Sơn

Ấp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

1.202

EVN

200

Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Công trình xây dựng

Công trình xây dựng

1.198

EVN

201

Công ty TNHH Dream Vina

Tổ 6, Khu phố 5, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

1.166

EVN

202

Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam

Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Tx Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất đồ điện dân dụng

1.136

EVN

203

Công ty TNHH Khóa Kéo Hoàn Mỹ

Số 60/3 Đại Lộ Bình Dương, Kp Tây, phường Vĩnh Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.132

EVN

204

Công ty TNHH Camso Việt Nam

Số 60/3 Đại Lộ Bình Dương, Kp Tây, phường Vĩnh Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

1.107

EVN

205

Công ty TNHH nội thất gỗ Phú Đình

Ấp Cần Giăng, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

1.102

EVN

206

Công ty CP Đồ gỗ Starwood Việt Nam

Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên

Công nghiệp

Cưa, xẻ và bào gỗ

1.839

EVN

207

Công ty TNHH Quốc tế Chutex

Số 18, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thẩn 2, Tx Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất trang phục

1.089

EVN

208

Công ty Cổ phần Đá hoa Tân An

Ấp 3, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

1.083

EVN

209

Công ty TNHH King Chou Việt Nam

Lô F-3-CN, F-4-CN, KCN Mỹ Phước 2, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác

1.071

EVN

210

Công ty Cổ phần gỗ An Cường

Đường ĐT 747B, khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên,

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

1.068

EVN

211

Công ty Liên Doanh Dệt nhuộm Việt Hồng

Lô E1, E5, KCN Việt Hương 2; Thị Xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

1.062

EVN

212

Công ty TNHH Patel Việt Nam

Lô B5-B8, KCN Việt Hương 2, xã Phú An, thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

1.060

EVN

213

Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương

Số 378/18,Khu phố 3, P.Tân Định, Tx.Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

3.379

EVN

214

Công ty TNHH Liên doanh Nam Phương Textile

Đường số 3 nối dài, KCN Việt Hương 2, Ấp 2, Xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sợi vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

1.056

EVN

215

Công ty TNHH Lumens Vina

Lô B_1M_CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.043

EVN

216

Công ty Cổ Phần Đại Nam

Số 1765A, Đại Lộ Bình Dương, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.037

EVN

217

Công ty Cổ phần nhựa Bảo Vân

Số 99/2, Khu Phố Bình Đáng, Phường Bình hòa, thị xã Thuận An

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.021

SCT

218

Công ty TNHH Thép Thanh Nguyên

Khu phố 4, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.637

EVN

219

Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam

Số 01, Đường số 12, KCN VSIP II-A, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.018

SCT

220

Công ty TNHH Polytex Far Eastern (VN)

Đường N11, KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.013

EVN

221

Tổng Công ty ĐT và PT Công nghiệp - TNHH MTV (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex)

Thị trấn Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.013

EVN

222

Công ty TNHH Bình Dương Chính Long

Đường N6, KCN Sóng Thần 3, TP Thủ Dầu Một

Công nghiệp

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

1.009

EVN

223

Công ty TNHH DJS

Lô B-2B3, CN, KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.004

SCT

224

Công ty TNHH Perstima Việt Nam

Số 15 đường số 6, KCN VSIPI, thị xã Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.824

SCT

225

Công ty TNHH Điện Tử T T

Đường số 4, KCN Tân Đông Hiệp B, Tx.Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.159

SCT

226

Chi nhánh Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tại Bình Dương

Khu Phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận an, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.206

SCT

227

Công ty TNHH Hưng Dụ

Số 32, đường Dân Chủ, KCN VSIP II, TP Thủ Dầu Một

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.310

SCT

228

CN Công ty cổ Phần Sữa Việt Nam - Nhà máy sữa bột Việt Nam

Số 9, Đại Lộ Tự do, KCN VSIP I, Phường Bình An, Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

4.122

SCT

229

Công ty TNHH An Hưng

Lô E, Đường số 4, KCN Đồng An, Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

2.486

SCT

230

Công ty TNHH Swire Cold Storage Việt Nam

Số 18, Đường số 6 KCN Sóng Thần 1, TX Dĩ An, T. Bình Dương

Công nghiệp

Kho bãi hàng hóa

1.405

EVN

231

Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam

Lô C2, KCN Đồng An II, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một

Công nghiệp

sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.395

EVN

232

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Số 5, đường Phạm Ngọc Thạch, P.Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

552

EVN

233

CN Số 1 - Công ty cổ phần BĐS Việt Nhật tại Bình Dương (Siêu thị Big C)

Số 555B, Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công trình xây dựng

Bán buôn thực phẩm khác

804

SCT

234

CN Số 2 - Công ty Cổ phần BĐS Việt Nhật tại Bình Dương (Siêu thị Big C)

Phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Công trình xây dựng

Bán buôn thực phầm khác

930

SCT

235

Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam -CN Bình Dương

Khu đô thị The Seasons Bình Dương, P.Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công trình xây dựng

Bán buôn thực phẩm khác

780

EVN

236

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc

Số 18, Đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

775

EVN

237

Chi nhánh Công ty cổ phần Tico

Số 83/2B, Khu phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

1.925

SCT

238

Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex

Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công trình xây dựng

Khách sạn

950

SCT

239

Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình

Số 5A, Xa lộ Xuyên Á, P. An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

3.459

SCT

240

Công ty Cổ phần Gia Lợi

Tổ 2, Kp Phước Hải, P.Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.905

SCT

241

Công ty Cổ phần Nhựa Tín Kim

Đường Đ3, KCN Đồng An 2, P Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.681

SCT

242

Công ty Cổ phần Omexey Home Furnishing Việt Nam

Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên

Công nghiệp

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

1.306

SCT

243

Công ty TNHH Astro Engineering Việt Nam

Lô C, đường số 1, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

1.519

SCT

244

Công ty TNHH Công nghiệp De Licacy Việt Nam

Lô A-10-CN,KCN Bàu Bàng, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.441

SCT

245

Công ty TNHH Đại Hoa

Thửa đất số 240, tờ bản đồ số 39, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.416

SCT

246

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Khu phố 2, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

1.154

SCT

247

Công ty TNHH Nhựa Chinli

Lô H7, KCN Việt Hương, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất plastic nguyên sinh

1.772

SCT

248

Công ty TNHH Sản xuất - Thương Mại Vinh Phát Đạt

Đường 1A, KCN Đồng An, thị xã Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.404

EVN

249

Công ty TNHH Scancom Việt Nam

Lô 10, Đường số 8, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất đồ gỗ

1.947

EVN

250

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Tường Khang

Đường D2 và N5, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.545

EVN

251

Công ty TNHH Acumen Houseware Industry Việt Nam

Số 12, Đại Lộ Hữu Nghị, KCN VSIP I, thị xã Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.010

SCT

252

Công ty TNHH Compass II

Số 35, Đại lộ Độc Lập, KCN VSIP I, TX Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

1.295

SCT

253

Công ty TNHH Mega Step Electronics

Số 37, Đại Lộ Tự do, KCN VSIP I, thị xã Thuận An, Bình Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.252

SCT

48. Tỉnh Đồng Nai

1

2

Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai

1/1, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.879

EVN

3

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn-TNHH MTV

Trạm bơm nước Hóa An, Điện kế 1, X.Hóa An, TP.Biên Hòa

Công nghiệp

Bơm nước thô

7.407

SCT

4

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nước Sạch Sài Gòn

Đường Bùi Hữu Nghĩa, Xã Hóa An, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Bơm nước thô

1.228

SCT

5

Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa

Đường 5 KCN BH1, P.An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

15.556

EVN

6

Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa

Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất đường

1.342

SCT

7

Cty CP Gạch Men Thanh Thanh

Đường 1, KCN BH1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.508

EVN

8

Công ty Ajinomoto Việt Nam

Đường 1, KCN BH1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

19.202

SCT

9

Cty TNHH Siêu Phàm

Nhà xưởng số 1-Đường số 5 - KCN BH1

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

1.519

SCT

10

Công ty Cổ Phần Bảo Vân

Đường 5, KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

2.868

EVN

11

Công Ty CP Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc

KCN BH1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

2.197

SCT

12

CN CTy CP Sữa Việt Nam-Nhà Máy Sữa Dielac

XL Hà Nội, KCN BH 1, P.An Bình

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

1.085

EVN

13

Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim

Đường 2, KCN BH1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

1.248

EVN

14

Công ty Cổ Phần Thép Biên Hòa (Vicasa)

Đường số 9, KCN BH1

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

7.559

SCT

15

Công ty TNHH ULHWA Việt Nam

Đường 3, KCN Biên Hòa I, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất hàng dệt khác

1.087

SCT

16

Chi Nhánh-Công ty TNHH Great Veca Việt Nam

Đường 8, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

1.899

EVN

17

Công ty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức

Trạm bơm nước Hóa An (ĐK1), Tỉnh Lộ 16

Công nghiệp

Cung cấp nước sạch

5.192

SCT

18

Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai

Đường 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.590

SCT

19

Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam

Đường Nguyễn Ái Quốc, X.Hóa An, TP.Biên hòa, Tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

11.578

SCT

20

Công ty Changshin Việt Nam

KCN Thạnh Phú Ấp 1 - Xã Thạnh Phú

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

18.497

EVN

21

Công ty TNHH MTV cấp nước Đồng Nai

Ấp Vàm

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

5.718

EVN

22

Công ty TNHH Herder PLan

Khu 2 Ấp Bình Thạch - Xã Bình Hòa

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.626

SCT

23

Công ty BBCC

Ấp Ông Hường - Xã Thiện Tân

Công nghiệp

Khai thác đá

1.586

SCT

24

CN 1 - DNTN Duy Khương

Cụm CN Thạnh Phú Ấp Ông Hường - Xã Thiện Tân

Công nghiệp

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

1.352

SCT

25

Công ty CP Gạch men Phương Nam

Cụm CN VLXD Tân An

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.048

SCT

26

Công ty TNHH CN Dona Quế Bằng

Ấp 5 - Xã Thạnh Phú

Công nghiệp

Khai thác đá

1.200

EVN

27

Công ty TNHH Giày Dona Standard VN

KCN Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

12.027

EVN

28

Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm

Ấp 4, Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai

Công nghiệp

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh

1.553

EVN

29

Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam

Ấp 4, xã La Ngà

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

1.843

SCT

30

Chi nhánh Tập Đoàn Dệt May Việt Nam - Nhà Máy Sợi Vinatex Phú Cường

Cụm Công nghiệp Phú Cường, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

2.697

EVN

31

Công ty Cổ Phần Dây Và Cáp Sacom

KCN Long Thành

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

2.508

EVN

32

Công ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C

KCN Gò Dầu

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.882

EVN

33

Công ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ

KCN Tam Phước

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.389

EVN

34

Công ty Cổ Phần Gốm Sứ Toàn Quốc

KCN Gò Dầu

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.266

SCT

35

Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Ván PB Long Việt

KCN Tam Phước

Công nghiệp

Cưa, xẻ và bào gỗ

1.179

SCT

36

Công ty Cổ Phần Ngô Han

Xã Phước Thái

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

2.358

EVN

37

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Pancera

KCN Gò Dầu

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

6.314

EVN

38

Công Ty Cổ Phần Trung Đông

Cụm CN Tam Phước

Công nghiệp

sản xuất các sản phẩm từ cao su

5.388

EVN

39

Công Ty Phân Bón Việt Nhật

KCN Gò Dầu

Công nghiệp

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

1.603

EVN

40

Công Ty TNHH Ansell Vina

KCN Long Thành

Công nghiệp

sản xuất các sản phẩm từ cao su

1.710

EVN

41

Công Ty TNHH Bosch Việt Nam

KCN Long Thành

Công nghiệp

SX sản phẩm phi kim loại

12.594

EVN

42

Cty TNHH Dae Myung Chemical Vn

KCN Long Thành

Công nghiệp

sản xuất các sản phẩm từ cao su

4.609

EVN

43

Công Ty TNHH Global Dyeing

KCN Long Thành

Công nghiệp

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

5.239

EVN

44

Công Ty TNHH Gỗ Lee Fu (Việt Nam)

KCN Tam Phước

Công nghiệp

Cưa, xẻ và bào gỗ

1.807

EVN

45

Công Ty TNHH Homn Reen (Vn)

KCN Tam Phước

Công nghiệp

Cưa, xẻ và bào gỗ

2.349

EVN

46

Công Ty TNHH Mainetti (Việt Nam)

KCN Long Thành

Công nghiệp

SX sản phẩm phi kim loại

1.330

EVN

47

Công Ty TNHH Mtv Cadivi Đồng Nai

KCN Long Thành

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.141

SCT

48

Công ty TNHH Mtv Pak Việt Nam

Xã Phước Bình

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.236

EVN

49

Công ty TNHH Samil Vina

KCN Long Thành

Công nghiệp

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

4358

EVN

50

Công ty TNHH Suheung Việt Nam

KCN Long Thành

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

3.836

EVN

51

Công ty Cổ Phần Johnson Wood

KCN Tam Phước

Công nghiệp

Cưa, xẻ và bào gỗ

2.647

EVN

52

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera

KCN Gò Dầu

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

9.364

EVN

53

Công ty TNHH Bao Bì Ngk Crown Đồng Nai

KCN Tam Phước

Công nghiệp

SX sản phẩm phi kim loại

6.167

EVN

54

Công ty TNHH Nhựa Tpc Vina CN G.Dau

KCN Gò Dầu

Công nghiệp

sản xuất các sản phẩm từ cao su

6.245

EVN

55

Công ty TNHH Olympus Việt Nam

KCN Long Thành

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

3.138

EVN

56

Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Vn)

KCN Long Thành

Công nghiệp

sản xuất các sản phẩm từ cao su

2.456

EVN

57

Công ty TNHH Surint Omya (Viet Nam)

KCN Gò Dầu

Công nghiệp

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

1.666

EVN

58

Công ty TNHH World Vina

Xã Phước Thái

Công nghiệp

sản xuất các sản phẩm từ cao su

1.324

EVN

59

Công Ty Cổ phần Sản xuất và Đầu Tư Hoàng Gia

Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.446

EVN

60

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Ý Mỹ

Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.165

EVN

61

Công Ty Tôn Phương Nam

Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa biết phân vào đâu

4.616

EVN

62

Công Ty Tnhh Xi Măng Siam City Nhơn Trạch

Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

3.479

EVN

63

Công ty TNHH JungWoo Vina

Nhơn Trạch , Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

2.498

EVN

64

Công Ty Cổ Phần Tấm Lợp - Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai

Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

2.777

SCT

65

CN Nhơn Trạch - Công Ty cổ Phần Thép Nhà Bè

Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.096

EVN

66

CN CTY CPĐT SXTM KIM PHONG

Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.490

EVN

67

Chi Nhánh Công Ty cổ phần Pin Acquy Miền Nam- Xn Ắc Quy Đồng Nai 2

Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất pin và ắc quy

1.344

EVN

68

Công Ty Cổ phần Việt Tiến Đông Á

Nhơn Trạch , Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất sợi

1.003

SCT

69

Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam

KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất giầy dép

21.520

SCT

70

Công ty TNHH Shing Mark Vina

KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Cưa, xẻ và bào gỗ

14.215

SCT

71

Cty TNHH Thép An Khánh - CN Đồng Nai

Ấp 4 xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

8.660

SCT

72

Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam

KCN Sông Mây, Trảng Bom-Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất giầy dép

8.229

EVN

73

Công ty TNHH Giày Đồng Nai Việt Vinh

KCN Sông Mây, Trảng Bom-Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất giầy dép

6944

SCT

74

Công Ty TNHH Dona Pacific Việt Nam

KCN Sông Mây, Trảng Bom-Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất giầy dép

5.641

SCT

75

Công Ty TNHH Sanlim Furniture VN

KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Cưa, xẻ và bào gỗ

5442

SCT

76

Công ty Cổ phần Đúc Chính Xác CQS MAYS

KCN Hố Nai 3, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

5.590

SCT

77

Công ty Cao su Kenda (Việt Nam)

KCN Hố Nai, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

4.957

SCT

78

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P VN- CNSXKD Thức ăn Chăn nuôi

KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

4.824

SCT

79

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN)

KCN Sông Mây, Trảng Bom-Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

3.908

SCT

80

Chi Nhánh Công ty TNHH Buwon Vina Tại KCN Bàu Xéo

KCN Bàu Xéo, Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất giầy dép

2.768

EVN

81

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Long Hải Phát

Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, T.Đồng Nai

Công nghiệp

Cưa, xẻ và bào gỗ

3.106

SCT

82

Công ty TNHH MTV Suối Sao

Khu Suối Sao, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

2.349

SCT

83

Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

KCN Giang Điền, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

2.199

EVN

84

Công ty trách nhiệm hữu hạn Shin Fung Industrial

KCN Sông Mây, Trảng Bom-Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.161

SCT

85

CTy Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

KCN Biên Hòa II P.Long Bình Tân TP.Biên Hòa T.Đồng Nai

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

3.077

SCT

86

Công ty TNHH CARGILL Việt Nam

Lô 29, KCN BH2, P.An Bình, TP.Biên Hòa

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.358

SCT

87

CÔNG TY TNHH Nestlé Việt Nam

KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai, VN

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.347

EVN

88

Cty TNHH Thép Seah Việt Nam

Số 7, Đường 3A, KCN BH2, TP.Biên Hòa

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu