BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1243/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHUYÊN ĐỀ LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2524/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo chuyên đề lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Báo chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC):
- Trung tâm Thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHUYÊN ĐỀ LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1243/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ươngA. Thủ tục hành chính cấp Trung ươngA. Thủ tục hành chính cấp Trung ươngA. Thủ tục hành chính cấp Trung ươngA. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

B. Thủ tục hành chính cấp địa phươngB. Thủ tục hành chính cấp địa phươngB. Thủ tục hành chính cấp địa phươngB. Thủ tục hành chính cấp địa phươngB. Thủ tục hành chính cấp địa phương

TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến

 

 

 

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

 

 

 

1

Cấp giấy phép hoạt động báo chí in

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý III/2016

- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.

 

 

 

2

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in

 

 

 

3

Cấp lại giấy phép hoạt động báo chí in

 

 

 

4

Cho phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in

 

 

 

5

Cấp giấy phép xuất bản số phụ

 

 

 

6

Cấp giấy phép xuất bản phụ trương

 

 

 

7

Cấp giấy phép xuất bản đặc san

 

 

 

8

Cấp giấy phép phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài

 

 

 

9

Cấp giấy phép In và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài

 

 

 

10

Chấp thuận cử nhà báo, phóng viên ra nước ngoài

 

 

 

11

Thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài

 

 

 

12

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

 

 

 

13

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (nước ngoài)

 

 

 

14

Cấp lại Giấy phép xuất bản bản tin (nước ngoài)

 

 

 

15

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên báo in

 

 

 

16

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên báo điện tử

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý IV/2016

 

 

 

 

17

Cho phép họp báo (nước ngoài)

 

 

 

18

Cho phép họp báo (trong nước)

 

 

 

19

Cấp Thẻ Nhà báo

 

 

 

20

Đổi Thẻ nhà báo

 

 

 

21

Cấp lại Thẻ nhà báo

 

 

 

22

Cấp Giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài

 

 

 

23

Cấp Giấy phép lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài

 

 

 

24

Cho phép thay đổi trưởng đại diện và các thành viên của Văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam ở nước ngoài

 

 

 

25

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài

 

 

 

26

Cấp Giấy phép nhập khẩu báo chí in

 

 

 

27

Chấp thuận hoạt động hợp tác của báo chí Việt Nam với nước ngoài.

 

 

 

28

Thỏa thuận bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí in

 

 

 

29

Thỏa thuận bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử

 

 

 

B. Thủ tục hành chính cấp địa phương

 

 

 

1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý III/2016

- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.

 

 

 

2

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

 

 

 

3

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương

 

 

 

4

Cho phép họp báo (trong nước)

Cục Báo chí

Vụ Pháp chế

Quý IV/2016

 

 

 

5

Cho phép họp báo (nước ngoài)

 

 

 

6

Phát hành thông cáo báo chí

 

 

 

                           

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1243/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo chuyên đề lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hiệu 1243/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 18/07/2016
Ngày có hiệu lực 18/07/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1243/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo chuyên đề lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mục lục

Mục lục

Close