CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 277/TTr-CP ngày 12/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 115 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
N
ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-CTN ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1.

Lê Thị Thanh, sinh ngày 06/7/1951 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Strausbergerstr. 7a, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Thị Huyền Mi, sinh ngày 13/3/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mühlenstr. 15, 13187 Berlin

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 27/6/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lohhof 32, 20535 Hamburg

Giới tính: Nam

4.

Nguyễn Hải Linh, sinh ngày 07/7/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: König-Ludwig-Promenade 14, 87629 Füssen

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Nam Giang, sinh ngày 11/02/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 3, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

6.

Cù Tuyết Lê, sinh ngày 08/6/1985 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Einbeckstr. 24, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

7.

Bùi Tường Linh, sinh ngày 13/4/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Burgstr. 55, 73614 Schorndorf

Giới tính: Nam

8.

Bùi Vân Anh, sinh ngày 07/7/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lippstädterstr. 26, 44143 Dortmund

Giới tính: Nữ

9.

Hồ Thị Mai Thanh, sinh ngày 02/3/1964 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Rudolf-Breitscheid-Str. 51, 16775 Gransee

Giới tính: Nữ

10.

Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 02/11/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Rebeck 6, 21279 Hollenstedt

Giới tính: Nữ

11.

Vũ Thế Hưng, sinh ngày 29/9/1978 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Bekkampsweg 3, 22045 Hamburg

Giới tính: Nam

12.

Lê Thu Thảo, sinh ngày 19/7/1993 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Markgrafenstr. 17, 78467 Konstanz

Giới tính: Nữ

13.

Nguyễn Thị Diện (Scheel Thị Diện), sinh ngày 09/11/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schaßstr. 13, 24103 Kiel

Giới tính: Nữ

14.

Nguyễn Tuấn Long, sinh ngày 04/7/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wagnergasse 13, 99423 Weimar

Giới tính: Nam

15.

Nguyễn Tuấn Timm, sinh ngày 26/8/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wagnergasse 13, 99423 Weimar

Giới tính: Nam

16.

Nguyễn Tuấn An Tania, sinh ngày 19/11/2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wagnergasse 13, 99423 Weimar

Giới tính: Nữ

17.

Tôn Hoài Bắc, sinh ngày 30/8/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bischof-Fischer-Str. 131, 73430 Aalen

Giới tính: Nam

18.

Nguyễn Hạnh Dung, sinh ngày 19/7/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eckertstr. 3, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

19.

Lưu Thế Dũng, sinh ngày 13/5/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karlsruhestr. 06, 30519 Hannover

Giới tính: Nam

20.

Hoàng Anh Phương, sinh ngày 20/11/1969 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Jonas-Lie-Str. 12, 15831 Blankenfelde - Mahlow

Giới tính: Nam

21.

Nguyễn Quỳnh Hoa, sinh ngày 06/8/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Storkowerstr. 211, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

22.

Vũ Trường Giang, sinh ngày 17/4/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Linienstr. 215, 10119 Berlin

Giới tính: Nam

23.

Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 08/12/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: In der Niederung 37, 22047 Hamburg

Giới tính: Nữ

24.

Trần Thu Phương, sinh ngày 23/5/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alexanderstr. 13, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

25.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 07/11/1996 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Breitestr. 17, 39629 Bismark (Altmark)

Giới tính: Nữ

26.

Đặng Việt Nga, sinh ngày 10/8/1984 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Karl-Blum-Allee 12, 65929 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

27.

Nguyễn Duy Linh, sinh ngày 08/7/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karl-Blum-Allee 12, 65929 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

28.

Phan Kim Chi Lisa, sinh ngày 21/10/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ruppinerstr. 18, 14712 Rathenow

Giới tính: Nữ

29.

Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 16/01/1993 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Liebenwalderstr. 2, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

30.

Trần Trọng Thắng, sinh ngày 30/6/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Traberweg 22A, 22159 Hamburg

Giới tính: Nam

31.

Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 05/02/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Traberweg 22A, 22159 Hamburg

Giới tính: Nữ

32.

Trần Hoài Nam, sinh ngày 16/7/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zeppelinstr. 4, 26197 Großenkneten

Giới tính: Nam

33.

Lê Hoàng Anh Julia, sinh ngày 25/9/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tannenstr. 6, 01099 Dresden

Giới tính: Nữ

34.

Đỗ Ja Lee, sinh ngày 25/3/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sanddorn Weg 21, 50226 Frechen

Giới tính: Nữ

35.

Phan Thị Bích Thu, sinh ngày 17/10/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wintersteinstr. 7, 10587 Berlin

Giới tính: Nữ

36.

Lương Đức Long (König Duc Long), sinh ngày 02/5/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fraunhoferstr. 5, 04178 Leipzig

Giới tính: Nam

37.

Nguyễn Huyền Trang (König Huyen Trang), sinh ngày 16/6/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fraunhoferstr. 5, 04178 Leipzig

Giới tính: Nữ

38.

Nguyễn Xuân Sang, sinh ngày 03/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burgstr. 55, 50226 Frechen

Giới tính: Nam

39.

Phan Thu Ly, sinh ngày 15/5/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ginsterstr. 9, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

40.

Dư Thúy Hà, sinh ngày 12/5/1991 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Lohhof 32, 20535 Hamburg

Giới tính: Nữ

41.

Hà Phương Thảo, sinh ngày 23/9/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grunaerstr. 7, 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

42.

Hà Đại Dương, sinh ngày 03/7/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eibenstockerstr. 85, 01277 Dresden

Giới tính: Nam

43.

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, sinh ngày 24/3/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kiwittredder 14, 23560 Lübeck

Giới tính: Nữ

44.

Trần Đức Việt David, sinh ngày 21/9/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neunkirchenweg 93, 89077 Ulm

Giới tính: Nam

45.

Trần Thị Hải Chinh, sinh ngày 17/10/1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Neunkirchenweg 93, 89077 Ulm

Giới tính: Nữ

46.

Đặng Thị Thủy Tiên, sinh ngày 06/10/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Herzog-Adolf-Str. 33, 25813 Husum

Giới tính: Nữ

47.

Phạm Đức Nam, sinh ngày 27/10/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lincolnstr. 12, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

48.

Nhâm Mỹ Thủy Tiên, sinh ngày 03/7/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Forststr. 1, 08523 Plauen

Giới tính: Nữ

49.

Nguyễn Ngọc Triệu, sinh ngày 25/7/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Reginenstr. 3, 04155 Leipzig

Giới tính: Nam

50.

Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 20/7/1969 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Ochsenweberstr. 7b, 22419 Hamburg

Giới tính: Nam

51.

Hoàng Thị Kim Xuân, sinh ngày 25/11/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ernst-August-Str. 19, 38448 Wolfsburg

Giới tính: Nữ

52.

Nguyễn Hoàng Phong, sinh ngày 30/9/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ernst-August-Str. 19, 38448 Wolfsburg

Giới tính: Nam

53.

Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 30/8/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ernst-August-Str. 19, 38448 Wolfsburg

Giới tính: Nam

54.

Lưu Bá Nam, sinh ngày 11/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Triftstr. 13, 39387 Oschersleben

Giới tính: Nam

55.

Đỗ Lilly, sinh ngày 13/02/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brixener Str. 28, 90461 Nürnberg

Giới tính: Nữ

56.

Đỗ Việt Tommy, sinh ngày 21/02/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brixener Str. 28, 90461 Nürnberg

Giới tính: Nam

57.

Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 15/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Paul-Junius-Str. 64, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

58.

Vũ Thị Vân Anh, sinh ngày 04/11/1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Neumarkt 4, 24937 Flensburg

Giới tính: Nữ

59.

Nguyễn Đức Lâm, sinh ngày 23/8/1993 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Heimfelderstr. 21, 21075 Hamburg

Giới tính: Nam

60.

Trần Phương Thảo, sinh ngày 27/11/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ziolkowskistr. 7, 17036 Neubrandenburg

Giới tính: Nữ

61.

Nguyễn La Quỳnh Chi, sinh ngày 06/9/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Storkowerstr. 211, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

62.

Phạm Thanh Loan Mary, sinh ngày 09/02/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alfred-Delp-Ring 13, 99087 Erfurt

Giới tính: Nữ

63.

Nguyễn Quý Đức, sinh ngày 23/11/1999 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Pauritzer Platz 4, 04600 Altenburg

Giới tính: Nam

64.

Nguyễn Xuân Bằng, sinh ngày 20/10/1971 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Wölzower Weg 17A, 19243 Wittenberg

Giới tính: Nam

65.

Trần Nam Thành, sinh ngày 02/12/2001 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Brunnenstr. 1, 26689 Apen

Giới tính: Nam

66.

Đặng Lê Na, sinh ngày 23/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Herzbergstr. 6, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

67.

Đỗ Hoàng Việt Anh, sinh ngày 17/01/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Goethestr. 50, 12459 Berlin

Giới tính: Nam

68.

Vũ Vũ Đức Đại Vương, sinh ngày 27/11/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Palisadenstr. 37D, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

69.

Nguyễn Cao Tiến Đạt Kevin, sinh ngày 29/10/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Arendsweg 5, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

70.

Lê Lan Nhi, sinh ngày 01/7/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hauptstr. 41, 25899 Niebüll

Giới tính: Nữ

71.

Nghiêm Mỹ Trang, sinh ngày 23/11/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hohestr. 11, 50667 Köln

Giới tính: Nữ

72.

Tạ Mỹ Ni Ni, sinh ngày 21/10/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lavendelweg 10, 88662 Überlingen

Giới tính: Nữ

73.

Nguyễn Thị Tình, sinh ngày 17/12/1994 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Dresdnerstr. 45, 04317 Leipzig

Giới tính: Nữ

74.

Trần Hải Ly, sinh ngày 24/02/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Georg-Schumann-Str. 191, 04159 Leipzig

Giới tính: Nữ

75.

Hoàng Thanh Thảo, sinh ngày 22/12/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Georg-Schumann-Str. 191, 04159 Leipzig

Giới tính: Nữ

76.

Phan Đức Vũ, sinh ngày 03/7/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wundtstr. 1, 01217 Dresden

Giới tính: Nam

77.

Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 09/7/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ribnitzerstr. 20, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

78.

Trương Michael, sinh ngày 20/8/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Roedernstr. 29A, 12459 Berlin

Giới tính: Nam

79.

Phạm Sơn Anh, sinh ngày 21/9/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stormarnerstr. 24, 22941 Bargteheide

Giới tính: Nam

80.

Nguyễn Thụy Vy, sinh ngày 13/9/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tullastr. 27, 79576 Weil am Rhein

Giới tính: Nữ

81.

Trịnh Hải Long, sinh ngày 02/6/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 80, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

82.

Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 12/01/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kurt-Hein-Str. 19, 01662 Meißen

Giới tính: Nam

83.

Nguyễn Ngọc Hải, sinh ngày 19/01/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marienbergerstr. 59b, 01279 Dresden

Giới tính: Nam

84.

Sái Lê Thanh Hằng, sinh ngày 22/9/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Öjendorfer Weg 40, 22119 Hamburg

Giới tính: Nữ

85.

Lê Trọng Hùng, sinh ngày 21/01/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rudolf-Wolf-Str. 15, 39112 Magdegurg

Giới tính: Nam

86.

Trần Phương, sinh ngày 07/10/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schlehdornweg 6, 26603 Aurich

Giới tính: Nam

87.

Trần Lena Tú Linh, sinh ngày 08/8/2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schlehdornweg 6, 26603 Aurich

Giới tính: Nữ

88.

Lý Lan Thanh Tú, sinh ngày 23/6/1987 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Schlehdornweg 6, 26603 Aurich

Giới tính: Nữ

89.

Vũ Thị Huệ, sinh ngày 21/11/1981 tại Nam Định

Hiện trú tại: Bismarckstr. 1, 49356 Diepholz

Giới tính: Nữ

90.

Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 19/6/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bismarckstr. 1, 49356 Diepholz

Giới tính: Nữ

91.

Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 23/11/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lutherstr. 9, 04315 Leipzig

Giới tính: Nam

92.

Phạm Thị Hà Nghĩa, sinh ngày 09/02/1965 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Widhalmstr. 27, 90459 Nürnberg

Giới tính: Nữ

93.

Phạm Diệu Ly, sinh ngày 18/6/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bänstr. 83, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

94.

Cao Nguyễn Gia Linh, sinh ngày 15/10/2002 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Luneplate 48, 28259 Bremen

Giới tính: Nữ

95.

Cao Nguyễn Ý Nhi, sinh ngày 12/9/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Luneplate 48, 28259 Bremen

Giới tính: Nữ

96.

Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 13/11/2004 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Luise-Riegger-Str. 52, 76137 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

97.

Trần Đức Mạnh, sinh ngày 21/9/1993 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Universitätstr. 3, 03046 Cottbus

Giới tính: Nam

98.

Nguyễn Thị Trâm, sinh ngày 31/12/1950 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Zur Eiche 29a, 26605 Aurich

Giới tính: Nữ

99.

Trịnh Thanh Mai (Trịnh Thị Thanh Mai), sinh ngày 16/10/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Krausenstr. 13, 30171 Hannover

Giới tính: Nữ

100.

Phạm Văn Phong, sinh ngày 04/7/1981 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Hudeplan 15, 30453 Hannover

Giới tính: Nam

101.

Phạm Văn Minh Đức, sinh ngày 01/7/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hudeplan 15, 30453 Hannover

Giới tính: Nam

102.

Phạm Văn Minh Đức Noel, sinh ngày 22/7/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hudeplan 15, 30453 Hannover

Giới tính: Nam

103.

Đỗ Thị Tuyên, sinh ngày 07/4/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Im Grünen Grunde 4A, 22337 Hamburg

Giới tính: Nữ

104.

Nguyễn Thanh Bình Claudia, sinh ngày 25/02/2015 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Im Grünen Grunde 4A, 22337 Hamburg

Giới tính: Nữ

105.

Vũ Văn Trúc, sinh ngày 14/12/1966 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wernsdorferstr. 19, 12527 Berlin

Giới tính: Nam

106.

Trần Tuấn Công, sinh ngày 30/7/1993 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Staßfurter Weg 3, 68309 Mannheim

Giới tính: Nam

107.

Trần Hồng Nhung, sinh ngày 21/01/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lise-Meitner-Str. 17, 01169 Dresden

Giới tính: Nữ

108.

Lý Mathias, sinh ngày 19/12/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Im Holderbusch 5, 89520 Heidenheim

Giới tính: Nam

109.

Đoàn Hồng Hà, sinh ngày 21/8/1970 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Dörpfeldstr. 41, 12489 Berlin

Giới tính: Nam

110.

Phạm Thị Lịch, sinh ngày 03/3/1972 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Mainzerstr. 124, 55743 Idar-Oberstein

Giới tính: Nữ

111.

Nguyễn Xuân Vĩnh, sinh ngày 11/02/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eckertstr. 12, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

112.

Nguyễn Khương Duy, sinh ngày 09/02/2000 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 23, 48683 Ahaus

Giới tính: Nam

113.

Nhữ Nam Dân, sinh ngày 15/10/1998 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Kopernikusstr. 19, 38855 Wernigerode

Giới tính: Nam

114.

Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 26/6/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Detmolderstr. 631, 33699 Bielefeld

Giới tính: Nữ

115.

Lê Thị Trúc Ly (Zürn Trúc Ly), sinh ngày 25/02/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Alleestr. 18, 74214 Schöntal.

Giới tính: Nữ

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1253/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu 1253/QĐ-CTN Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chủ tịch nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1253/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close