Văn bản "Quyết định 1261/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2011 xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy nhơn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 28/09.2012

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1261/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CHI NHÁNH XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN QUY NHƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy nhơn do Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Văn bản số 190 CV/TCT-HĐTV ngày 27/05/2011 về việc đề nghị phê duyệt giá trị doanh nghiệp Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy nhơn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2010 của Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy nhơn thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam như sau:

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa: 30.064.930.496 đồng.

(Ba mươi tỷ, không trăm sáu mươi tư triệu, chín trăm ba mươi nghìn, bốn trăm chín mươi sáu đồng).

Trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 9.096.363.083 đồng.

(Chín tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm sáu ba nghìn, không trăm tám mươi ba đồng).

Điều 2. Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (theo giá trị ghi trên sổ kế toán): 10.915.638 đồng.

Trong đó:

- Tài sản không cần dùng: 10.915.638 đồng.

Điều 3. Căn cứ giá trị doanh nghiệp đã được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới doanh nghiệp Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Ban đổi mới Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy nhơn thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 4. Giao Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam quản lý, xử lý tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tại Điều 2) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong khi chưa xử lý tài sản không đưa vào cổ phần hóa, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy nhơn có trách nhiệm bảo quản không để xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng, Vụ trưởng-Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ; Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Cục TCDN-Bộ Tài chính;
- Kiểm soát viên TCTy Lâm nghiệp Việt Nam (để giám sát);
- Lưu VT, Ban ĐMDN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 28/09/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1261/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2011 xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy nhơn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1261/QĐ-BNN-ĐMDN Ngày ban hành 13/06/2011
Ngày có hiệu lực 13/06/2011 Ngày hết hiệu lực 28/09/2012
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1261/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2011 xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy nhơn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close