BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1274/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO GIA SÚC, GIA CẦM QUY MÔ XÃ"

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng mô hình phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm quy mô xã.

2. Tổ chức chủ trì Dự án: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

3. Chủ nhiệm dự án: Hạ Thúy Hạnh.

4. Địa điểm thực hiện: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian thực hiện dự án: 3 năm (2012 - 2014).

6. Mục tiêu dự án

6.1. Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng mô hình phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm quy mô xã.

- Xây dựng mô hình mạng lưới về dịch vụ thú y cộng đồng để phòng chống dịch bệnh tổng hợp cho gia súc, gia cầm.

- Trang bị kiến thức cho nông dân trong phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe vật nuôi.

6.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm quy mô thôn, xã tại 14 điểm trình diễn/ 7 mô hình/năm.

- Triển khai dự án với quy mô 8400 hộ/ 3 năm, với tổng số gia súc, gia cầm 597.000 con/ 3 năm.

- Thành lập 14 tủ thuốc thú y cộng đồng có đầy đủ dụng cụ và thuốc thú y/năm.

- Đào tạo kiến thức cho 3.360 lượt người trong 3 năm (1.120 người/năm).

- Tổ chức tham quan cho 840 lượt người/ 3 năm (280 người/năm).

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn biện pháp phòng trừ tổng hợp quy mô xã.

- Tất cả các xã tham gia biết chủ động phòng chống dịch bệnh đối với dịch cúm gia cầm, tai xanh, LMLM.

- Xây dựng chương trình thông tin tuyên truyền và hỗ trợ truyền thông cấp xã.

7. Nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện dự án (theo Phụ lục đính kèm).

8. Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước: 10.500.000.000 đ (Mười tỷ năm trăm triệu đồng)

Điều 2. Tổ chức chủ trì và cá nhân Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 1 và Thuyết minh dự án đã được phê duyệt; quản lý dự án và báo cáo Bộ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Chủ nhiệm dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG, KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1274/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung

Quy mô (con)

Địa điểm

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

 

Năm 2012

 

Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An

3.500

 

1

Xây dựng mô hình

199.000

 

2.615,316

 

2

Đào tạo tập huấn

 

 

675,804

 

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

103,880

 

4

Chi khác

 

 

105,000

 

 

Năm 2013

 

Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An

3.500

 

1

Xây dựng mô hình

199.000

 

2.674,116

 

2

Đào tạo tập huấn

 

 

617,004

 

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

103,880

 

4

Chi khác

 

 

105,000

 

 

Năm 2014

 

Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế

3.500

 

1

Xây dựng mô hình

199.000

 

2.674,116

 

2

Đào tạo tập huấn

 

 

617,004

 

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

103,880

 

4

Chi khác

 

 

105,000

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/05/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1274/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Xây dựng mô hình phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm quy mô xã" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1274/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 29/05/2012
Ngày có hiệu lực 29/05/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1274/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Xây dựng mô hình phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm quy mô xã" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close