UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 21 tháng 2 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
 Lò Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trên một số lĩnh vực theo nội dung Kế hoạch này, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); triển khai thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Bộ tư pháp Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Quá trình triển khai phải bám sát các nội dung Kế hoạch này bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đạt mục đích đề ra.

- Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện công việc được giao trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

- Bảo đảm các điều kiện về nhân lực và kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

A. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp

- Nội dung công việc: Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công; UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quản lý

- Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch được ban hành;

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Tháng 2 năm 2017.

2. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Phổ biến, quán triệt Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Thông tư số 14/2014/TT-BTP và các văn bản khác về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã để nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác này.

- Sản phẩm đầu ra: Hội nghị hoặc văn bản chỉ đạo triển khai; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác theo dõi tình hình thi hành PL.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện; UBND cấp xã;

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

3. Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho cán bộ làm công tác này tại các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản hướng dẫn, đôn đốc; hoạt động kiểm tra tình hình thực hiện;

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian hoàn thành: thường xuyên trong năm.

B. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó tập trung theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động (sau đây gọi là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp).

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

- Nội dung hoạt động: Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn quản lý.

- Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch được ban hành riêng hoặc lồng ghép nội dung trong Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, Ban, ngành tỉnh liên quan; UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Tháng 2 năm 2017.

2.2. Rà soát, xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

- Nội dung hoạt động: Tổ chức rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Sản phẩm đầu ra: Ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động của doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2017.

2.3. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

- Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2.4. Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

- Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch này và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Phạm vi kiểm tra:

+ Kiểm tra tình hình chung về thi hành pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn địa phương.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra liên ngành do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động–Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đối với các địa phương: Dự kiến kiểm tra tại UBND thành phố Điện Biên Phủ và UBND huyện Tủa Chùa.

- Thời gian kiểm tra: Quý III/2017.

2.5. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

- Nội dung hoạt động: Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Sản phẩm đầu ra: Phiếu điều tra, khảo sát; Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và xử lý kết quả điều tra khảo sát.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đối tượng điều tra, khảo sát: Cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ, công chức và các tổ chức cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

3. Báo cáo kết quả tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Các Sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 gửi về Sở Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 05/10/2017.

Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 15/10/2017.

4. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực, phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý

Các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý; báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát, thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo nội dung đã được xác định trong Kế hoạch.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, tổng hợp và xây dựng dự thảo các báo cáo công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Thông tư số 14/2014/TT-BTP có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch sau khi được ban hành.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trong lĩnh vực trọng tâm (theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp) và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này;

- Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 tại địa phương theo Nghị định 59/2012/NĐ-CP, Thông tư số 14/2014/TT-BTP và Kế hoạch này;

- Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành quản lý gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cơ quan, cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 128/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tên tiếng Anh Quyết định 128/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số hiệu 128/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/02/2017
Ngày có hiệu lực 21/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Điện Biên Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 128/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Mục lục

Mục lục

Close