BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 129/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU VỰC LÂM NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN ADB-1515-VIE(SP) BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/1999/QĐ-BNN/TCCB NGÀY 22/5/1999 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các dự án lâm nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi và bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức thực hiện Dự án Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn (ADB-1515.VIE(SP)), ban hành kèm theo Quyết định số 83/1999/QĐ/BNN-TCCB ngày 22/05/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, như sau:

1. Tại Điều 4,

a) Khoản 2,

Sửa đổi cụm từ "đặt tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn"

thành "trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn" ;

b) Khoản 3,

Bổ sung vào cuối

"Ban quản lý dự án huyện được khắc con dấu riêng để giao dịch." ;

c) Khoản 4,

Bổ sung vào cuối

"Ban quản lý thực hiện tiểu dự án xã do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập. Khi cần thiết, Ban quản lý thực hiện tiểu dự án xã được khắc con dấu riêng để giao dịch." ;

2. Tại Điều 11,

a) Điểm a khoản 1,

- Sửa đổi cụm từ "Chi hội thảo, hội nghị, đào tạo do cấp Trung ương tổ chức" thành " Chi hội thảo, hội nghị do cấp Trung ương tổ chức ";

- Sửa đổi cụm từ "Tổ chức đấu thầu hoặc hợp đồng các công trình xây lắp, điều tra cơ bản có quy mô toàn vùng dự án;"

thành " Tổ chức đấu thầu hoặc hợp đồng các công trình điều tra nguồn lực có quy mô toàn vùng Dự án (vốn ADB 90%, vốn đối ứng 10%);

Bổ sung cuối điểm a "- Chi phí dịch vụ kiểm toán hàng năm;"

b) Điểm b khoản 1,

- Sửa đổi cụm từ "Tổ chức tập huấn, hội thảo, đào tạo cấp tỉnh, huyện và thôn bản;"

thành " Tổ chức hội thảo, hội nghị cấp tỉnh, huyện và thôn bản;"

c) Khoản 3,

- Sửa đổi cụm từ " Chi quản lý hành chính và các hoạt động của Ban quản lý dự án"

thành " Chi quản lý hành chính và các hoạt động của Ban quản lý dự án (67% từ nguồn vốn đối ứng, 33% từ nguồn hỗ trợ của ADB);

- Sửa đổi cụm từ "- Chi cho công tác kiểm toán; ... dự án khả thi các tiếu dự án"

thành " - Chi cho điều tra nguồn lực, điều tra tài nguyên, giao đất lâm nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng dự án khả thi các tiểu dự án (90% từ vốn đối ứng, 10% từ vốn ADB)."

3. Tại Điều 13,

a) Mục * Phân cấp cho ủy ban nhân dân tỉnh,

- Bỏ điểm "3. Xét duyệt dự toán chi phi quản lý dự án" (dòng cuối cùng) ;

b) Mục * Phân cấp cho Ban quản lý dự án Trung ương,

- Bỏ điểm 1 cũ và thay bằng điểm 1 mới như sau

"1. Kiểm tra, thống nhất các thiết kế, dự toán các hạng mục công trình đã phân cấp cho tỉnh trước khi trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phù hợp với Hiệp định đã ký và các quy định quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước."

- Thêm điểm 3 :

"3. Kiểm tra các hạng mục công trình đã hoàn thành trước khi thanh quyết toán công trình."

4. Sửa nội dung Điều 18 thành

"Dự án thực hiện công tác kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, áp dụng thống nhất từ Ban quản lý dự án Trung ương đến các Ban quản lý dự án địa phương.

Các mẫu biểu báo cáo theo quy định trong chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp (ban hành theo Quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ Tài chính)."

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Ban Điều hành dự án, Trưởng ban quản lý các dự án lâm nghiệp và Giám đốc dự án ADB chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Đẳng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/10/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 129/1999/QĐ-BNN-TCCB sửa đổi Quy chế tổ chức thực hiện Dự án Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ADB-1515-VIE(SP)ban hành theo Quyết định 83/1999/QĐ-BNN/TCCB do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 129/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 18/09/1999
Ngày có hiệu lực 03/10/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 129/1999/QĐ-BNN-TCCB sửa đổi Quy chế tổ chức thực hiện Dự án Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ADB-1515-VIE(SP)ban hành theo Quyết định 83/1999/QĐ-BNN/TCCB do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close