BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1291/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẾN HẾT NGÀY 31/01/2014

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/01/2014, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/01/2014 (Tập hệ thống hóa điện tử);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/01/2014 (Phụ lục I);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/01/2014 (Phụ lục II);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/01/2014 (Phụ lục III);

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/01/2014 (Phụ lục IV).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định này:

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/01/2014 theo quy định của pháp luật;

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 5 Điều 1 của Quyết định này và Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013, Quyết định số 871/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan khẩn trương rà soát những văn bản chưa có trong chương trình để đề xuất văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 với lộ trình cụ thể.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Trang thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẾN HẾT NGÀY 31/01/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1291 /QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I- LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Luật

23/2008/QH12;
ngày 13/11/2008

Luật Giao thông đường bộ

Ngày 01/7/2009

 

2

Nghị định

80/2009/NĐ-CP;
ngày 01/10/2009

Nghị định quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam

Ngày 15/11/2009

 

3

Nghị định

91/2009/NĐ-CP;
ngày 21/10/2009

Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày 15/12/2009

Hết hiệu lực
 một phần

4

Nghị định

95/2009/NĐ-CP;
ngày 30/10/2009

Nghị định quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người

Ngày 20/12/2009

 

5

Nghị định

104/2009/NĐ-CP;
ngày 9/11/2009

Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 31/12/2009

 

6

Nghị định

11/2010/NĐ-CP;
ngày 24/02/2010

Nghị định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 15/4/2010

Hết hiệu lực
 một phần

7

Nghị định

18/2012/NĐ-CP;
ngày 13/3/2012

Nghị định Quỹ Bảo trì đường bộ

Ngày 01/6/2012

 

8

Nghị định

93/2012/NĐ-CP;
ngày 8/11/2012

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày 25/12/2012

 

9

Nghị định

100/2013/NĐ-CP;
ngày 3/9/2013

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 20/10/2013

 

10

Nghị định

152/2013/NĐ-CP;
ngày 4/11/2013

Nghị định quy định về quản lý phương tiện cơ giới đường bộ do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

Ngày 25/12/2013

 

11

Nghị định

171/2013/NĐ-CP;
ngày 13/11/2013

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Ngày 01/01/2014

 

12

Nghị quyết

32/2007/NQ-CP;
ngày 29/6/2007

Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

Ngày 01/8/2007

 

13

Quyết định

162/2002/QĐ-TTg;
ngày 15/11/2002

Quyết định về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”

Ngày 30/11/2002

 

14

Quyết định

249/2005/QĐ-TTg;
ngày 10/10/2005

Quyết định quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 01/11/2005

 

15

Quyết định

1486/2012/QĐ-TTg;
ngày 5/10/2012

Quyết định quy định về cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

Ngày 5/10/2012

 

16

Quyết định

60/2013/QĐ-TTg;
ngày 21/10/2013

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ngày 10/12/2013

 

17

Chỉ thị

40/2004/CT-TTg;
ngày 26/11/2004

Chị thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh

Ngày 21/12/2004

 

18

Chỉ thị

46/2004/CT-TTg;
ngày 9/12/2004

Chỉ thị về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ

Ngày 30/12/2004

 

19

Thông tư

09/2006/TT-BGTVT;
ngày 20/9/2006

Thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tham gia Hiệp định tạo thuận lợi vận tải giữa người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê công mở rộng (Hiệp định GMS)

Ngày 17/10/2006

Hết hiệu lực
 một phần

20

Thông tư

10/2006/TT-BGTVT;
ngày 01/11/2006

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Ngày 01/12/2006

Hết hiệu lực
 một phần

21

Thông tư

08/2009/TT-BGTVT;
ngày 23/6/2009

Thông tư hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá

Ngày 7/8/2009

 

22

Thông tư

10/2009/TT-BGTVT;
ngày 24/6/2009

Thông tư về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 8/8/2009

 

23

Thông tư

11/2009/TT-BGTVT;
ngày 24/6/2009

Thông tư quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 8/8/2009

 

24

Thông tư

13/2009/TT-BGTVT;
ngày 17/7/2009

Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Ngày 31/8/2009

 

25

Thông tư

23/2009/TT-BGTVT;
ngày 15/10/2009

Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

Ngày 29/11/2009

 

26

Thông tư

05/2010/TT-BGTVT;
ngày 09/02/2010

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ

Ngày 26/3/2010

 

27

Thông tư

07/2010/TT-BGTVT;
ngày 11/02/2010

Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ, việc lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Ngày 28/3/2010

Hết hiệu lực
 một phần

28

Thông tư

08/2010/TT-BGTVT;
ngày 19/3/2010

Thông tư quy định nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra đường bộ

Ngày 3/5/2010

 

29

Thông tư

18/2010/TT-BGTVT;
ngày 7/7/2010

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại

Ngày 21/8/2010

 

30

Thông tư

20/2010/TT-BGTVT;
ngày 30/7/2010

Thông tư quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Ngày 13/9/2010

Hết hiệu lực một phần

31

Thông tư

21/2010/TT-BGTVT;
ngày 10/8/2010

Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 95/2010/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người

Ngày 24/9/2010

 

32

Thông tư

30/2010/TT-BGTVT;
ngày 01/10/2010

Thông tư quy định về phòng chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ

Ngày 15/11/2010

 

33

Thông tư

35/2010/TT-BGTVT;
ngày 5/11/2010

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ngày 30/12/2010

 

34

Thông tư

03/2011/TT-BGTVT;
ngày 22/02/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải " quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ, việc lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ"

Ngày 8/4/2011

 

35

Thông tư

06/2011/TT-BGTVT;
 ngày 7/3/2011

Thông tư quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Ngày 21/4/2011

 

36

Thông tư

08/2011/TT-BGTVT;
ngày 8/3/2011

Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Ngày 22/4/2011

 

37

Thông tư

24/2011/TT-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT ngày 18/8/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa; Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT ngày 01/11/2006 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Campuchia

Ngày 15/5/2011

Hết hiệu lực một phần

38

Thông tư

30/2011/TT-BGTVT;
ngày 15/4/2011

Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Ngày 30/5/2011

 

39

Thông tư liên tịch

02/2011/TTLT-BCA-BGTVT;
ngày 15/4/2011

Thông tư quy định việc tổ chức học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

Ngày 02/6/2011

 

40

Thông tư

31/2011/TT-BGTVT;
ngày 15/4/2011

Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Ngày 30/5/2011

 

41

Thông tư

37/2011/TT-BGTVT;
ngày 6/5/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 20/6/2011

Hết hiệu lực một phần

42

Thông tư

38/2011/TT-BGTVT;
ngày 18/5/2011

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Ngày 02/7/2011

 

43

Thông tư

39/2011/TT-BGTVT;
ngày 18/5/2011

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 02/7/2011

 

44

Thông tư

41/2011/TT - BGTVT;
ngày 18/5/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

Ngày 02/7/2011

 

45

Thông tư

45/2011/TT-BGTVT;
ngày 10/6/2011

Thông tư quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo

Ngày 01/8/2011

 

46

Thông tư

56/2011/TT-BGTVT;
ngày 17/11/2011

Thông tư về việc ban hành 06 Quy chuẩn quốc gia về phương tiện cơ giới đường bộ

Ngày 01/01/2012

 

47

Thông tư

59/2011/TT-BGTVT;
ngày 5/12/2011

Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Ngày 19/01/2012

 

48

Thông tư

06/2012/TT-BGTVT;
Ngày 8/3/2012

Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ngày 01/5/2012

 

49

Thông tư

10/2012/TT-BGTVT;
ngày 12/4/2012

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

Ngày 01/6/2012

 

50

Thông tư

16/2012/TT-BGTVT;
ngày 25/5/2012

Thông tư quy định về đào tạo, cấp và quản lý Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Ngày 01/8/2012

 

51

Thông tư

17/2012/TT-BGTVT;
ngày 29/5/2012

Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ

Ngày 01/01/2013

 

52

Thông tư

18/2012/TT-BGTVT;
ngày 6/6/2012

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Ngày 01/01/2013

 

53

Thông tư

19/2012/TT-BGTVT;
ngày 6/6/2012

Thông tư quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu xe ô tô

Ngày 01/8/2012

 

54

Thông tư

23/2012/TT-BGTVT;
ngày 29/6/2012

Thông tư hướng dẫn Hiệp định, Nghị định thư vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa

Ngày 15/8/2012

 

55

Thông tư

26/2012/TT-BGTVT;
ngày 20/7/2012

Thông tư quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác

Ngày 15/9/2012

 

56

Thông tư

29/2012/TT-BGTVT;
ngày 31/7/2012

Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 01/10/2012

 

57

Thông tư

31/2012/TT- BGTVT;
ngày 01/8/2012

Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 01/10/2012

 

58

Thông tư

32/2012/TT-BGTVT;
ngày 9/8/2012

Thông tư quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ

Ngày 01/10/2012

 

59

Thông tư

46/2012/TT-BGTVT;
ngày 7/11/2012

Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ngày 01/01/2013

Hết hiệu lực một phần

60

Thông tư

47/2012/TT-BGTVT;
ngày 12/11/2012

Thông tư quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 01/01/2013

 

61

Thông tư

48/2012/TT-BGTVT;
ngày 15/11/2012

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ

Ngày 15/5/2013

 

62

Thông tư

49/2012/TT-BGTVT;
ngày 12/12/2012

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách

Ngày 01/7/2013

 

63

Thông tư

56/2012/TT-BGTVT;
ngày 27/12/2012

Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 01/4/2013

 

64

Thông tư

07/2013/TT-BGTVT;
ngày 3/5/2013

Thông tư quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe

Ngày 01/7/2013

 

65

Thông tư

09/2013/TT-BGTVT;
ngày 6/5/2013

Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe

Ngày 6/11/2013

 

66

Thông tư

12/2013/TT-BGTVT;
ngày 30/5/2013

Thông tư quy định về việc sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông

Ngày 15/7/2013

 

67

Thông tư

18/2013/TT-BGTVT;
ngày 6/8/2013

Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Ngày 01/10/2013

Hết hiệu lực một phần

68

Thông tư

23/2013/TT-BGTVT;
ngày 26/8/2013

Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Ngày 15/10/2013

 

69

Thông tư

35/2013/TT-BGTVT;
ngày 21/10/2013

Thông tư quy định về xếp hàng trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ

Ngày 15/12/2013

 

70

Thông tư

38/2013/TT-BGTVT;
ngày 24/10/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ngày 01/3/2014

 

71

Thông tư

39/2013/TT-BGTVT;
ngày 01/11/2013

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

Ngày 01/01/2014

 

72

Thông tư

40/2013/TT-BGTVT;
ngày 01/11/2013

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới và yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới

Ngày 01/6/2014

 

73

Thông tư

41/2013/TT-BGTVT;
ngày 5/11/2013

Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật của xe đạp điện

Ngày 01/01/2014

 

74

Thông tư

52/2013/TT-BGTVT;
ngày 12/12/2013

Thông tư quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Ngày 01/02/2014

 

75

Thông tư

55/2013/TT-BGTVT;
ngày 26/12/2013

Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Ngày 01/3/2014

 

76

Thông tư

56/2013/TT-BGTVT;
ngày 27/12/2013

Thông tư quy định về việc kiểm tra thiết bị vệ sinh tự hoại trên toa xe khách

Ngày 14/02/2014

 

77

Thông tư

59/2013/TT-BGTVT;
ngày 27/12/2013

Thông tư quy định về thành lập và hoạt động của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Ngày 01/4/2014

 

78

Thông tư

60/2013/TT-BGTVT;
ngày 30/12/2013

Thông tư sửa đổi Điều 7 của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 01/3/2014

 

79

Thông tư

63/2013/TT-BGTVT;
ngày 27/12/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ

Ngày 20/02/2014

 

80

Thông tư

64/2013/TT-BGTVT;
ngày 31/12/2013

Thông tư quy định việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải

Ngày 01/04/2014

 

81

Quyết định

3479/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 19/10/2001

Quyết định ban hành định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Ngày 03/11/2001

 

82

Quyết định

4597/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 28/12/2001

Quyết định quy định kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép tham gia giao thông

Ngày 01/01/2002

 

83

Quyết định

294/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 28/01/2003

Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới đường bộ

Ngày 12/02/2003

 

84

Quyết định

1467/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 22/5/2003

Quyết định về việc quy định tạm thời trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hình thức xử lý vi phạm đối với cá nhân trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa

Ngày 8/7/2003

 

85

Quyết định

01/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 17/01/2007

Quyết định về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn

Ngày 28/7/2007

 

II- LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

1

Luật

35/2005/QH11;
ngày 14/6/2005

Luật Đường sắt

Ngày 01/01/2006

 

2

Nghị định

55/2006/NĐ-CP;
ngày 31/5/2006

Nghị định quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa

Ngày 29/6/2006

 

3

Nghị định

109/2006/NĐ-CP;
ngày 22/9/2006

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Ngày 27/10/2006

Hết hiệu lực một phần

4

Nghị định

03/2012/NĐ-CP;
ngày 19/01/2012

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Ngày 02/3/2012

 

5

Nghị định

175/2013/NĐ-CP;
ngày 13/11/2013

Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ngày 30/12/2013

 

6

Quyết định

84/2007/QĐ-TTg;
ngày 11/6/2007

Quyết định về phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Ngày 01/01/2008

 

7

Thông tư liên tịch

02/1999/TTLT/BGTVT-TCHQ;
ngày 8/6/1999

Thông tư liên tịch quy định công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh bằng phương tiện vận tải trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế

Ngày 23/6/1999

 

8

Thông tư

21/2008/TT-BTC;
ngày 4/3/2008

Thông tư hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Ngày 31/03/2008

 

9

Thông tư

02/2009/TT-BGTVT;
ngày 3/4/2009

Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Ngày 18/5/2009

Hết hiệu lực một phần

10

Thông tư

15/2009/TT-BGTVT;
ngày 4/8/2009

Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

Ngày 18/9/2009

Hết hiệu lực một phần

11

Thông tư

01/2010/TT-BGTVT;
ngày 11/01/2010

Thông tư quy định về phòng chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

Ngày 25/02/2010

 

12

Thông tư

38/2010/TT-BGTVT;
ngày 17/12/2010

Thông tư quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Ngày 31/01/2011

 

13

Thông tư

04/2011/TT-BGTVT;
ngày 22/02/2011

Thông tư sửa đổi thủ tục hành chính của Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu kèm theo Quyết định 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 8/4/2011

 

14

Thông tư

05/2011/TT-BGTVT;
ngày 22/02/2011

Thông tư hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia

Ngày 8/4/2011

 

15

Thông tư

09/2011/TT-BGTVT;
ngày 11/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn kèm theo Quyết định 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 25/4/2011

 

16

Thông tư

28/2011/TT-BGTVT;
ngày 14/4/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt” kèm theo quyết định 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005; “Điều lệ đường ngang” ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2006; “Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 6/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 29/5/2011

Hết hiệu lực một phần

17

Thông tư

36/2011/TT-BGTVT;
ngày 6/5/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 3/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Ngày 20/6/2011

 

18

Thông tư

66/2011/TT-BGTVT;
ngày 28/12/2011

Thông tư về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đường sắt

Ngày 29/6/2011

 

19

Thông tư

33/2012/TT-BGTVT;
ngày 15/8/2012

Thông tư quy định về đường ngang

Ngày 01/01/2013

 

20

Thông tư

34/2012/TT-BGTVT;
ngày 22/8/2012

Thông tư quy định danh mục, biện pháp bảo đảm an toàn đối với phương tiện động lực chuyên dùng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen)

Ngày 15/10/2012

 

21

Thông tư

38/2012/TT-BGTVT;
ngày 19/9/2012

Thông tư quy định về quản lý, khai thác cầu chung

Ngày 01/01/2013

 

22

Thông tư

58/2012/TT-BGTVT;

ngày 28/12/2012

Thông tư ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Ngày 01/3/2013

 

23

Thông tư

01/2013/TT-BGTVT;
ngày 8/01/2013

Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Ngày 01/3/2013

 

24

Thông tư

20/2013/TT-BGTVT;
ngày 16/8/2013

Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt

Ngày 01/2/2014

 

25

Thông tư

29/2013/TT-BGTVT;
ngày 7/10/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT ngày 4/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

Ngày 01/01/2014

 

26

Quyết định

15/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 16/9/2004

Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Ngày 19/10/2004

 

27

Quyết định

44/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 22/9/2005

Quyết định ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi Giấy phép lái tàu

Ngày 01/01/2006

Hết hiệu lực một phần

28

Quyết định

60/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/11/2005

Quyết định ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Ngày 01/01/2006

Hết hiệu lực một phần

29

Quyết định

69/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 9/12/2005

Quyết định ban hành Quy định về việc xây dựng, công bố công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia

Ngày 01/01/2006

 

30

Quyết định

01/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 4/01/2006

Quyết định ban hành Quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia

Ngày 30/01/2006

 

31

Quyết định

05/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 13/01/2006

Quyết định ban hành Quy định về việc vận tải hàng hoá trên đường sắt quốc gia

Ngày 14/02/2006

 

32

Quyết định

37/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 01/11/2006

Quyết định ban hành Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt

Ngày 29/11/2006

Hết hiệu lực một phần

33

Quyết định

30/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 29/6/2007

Quyết định ban hành Quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt cho lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa

Ngày 8/8/2007

 

34

Quyết định

37/2007/QĐ-BGTVT;

ngày 7/8/2007

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung "Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi Giấy phép lái tàu" ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 và "Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp Giấy phép lái tàu trên đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 5/9/2007

 

35

Quyết định

53/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 6/11/2007

Quyết định về việc ban hành quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt

Ngày 3/12/2007

 

36

Quyết định

61/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 24/12/2007

Quyết định về việc ban hành quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn

Ngày 16/01/2008

Hết hiệu lực một phần

37

Quyết định

32/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 26/12/2008

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Ngày 24/01/2009

 

III- LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Luật

66/2006/QH11;
ngày 29/6/2006

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Ngày 01/01/2007

 

2

Pháp lệnh

11/2010/UBTVQH12;
ngày 16/3/2010

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay

Ngày 01/01/2011

 

3

Nghị định

70/2007/NĐ-CP;
ngày 20/4/2007

Nghị định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Ngày 4/6/2007

Hết hiệu lực một phần

4

Nghị định

75/2007/NĐ-CP;
ngày 9/5/2007

Nghị định về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng

Ngày 16/6/2007

 

5

Nghị định

83/2007/NĐ-CP;
ngày 25/5/2007

Nghị định về quản lý và khai thác cảng hàng không, sân bay

Ngày 01/7/2007

 

6

Nghị định

94/2007/NĐ-CP;
ngày 4/6/2007

Nghị định về quản lý hoạt động bay

Ngày 17/7/2007

 

7

Nghị định

36/2008/NĐ-CP;
ngày 28/3/2008

Nghị định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Ngày 19/4/2009

Hết hiệu lực một phần

8

Nghị định

03/2009/NĐ-CP;
ngày 9/01/2009

Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

Ngày 23/02/2009

 

9

Nghị định

81/2010/NĐ-CP;
ngày 14/7/2010

Nghị định về an ninh hàng không dân dụng

Ngày 8/9/2010

Hết hiệu lực một phần

10

Nghị định

83/2010/NĐ-CP;
ngày 23/7/2010

Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm

Ngày 9/9/2010

 

11

Nghị định

27/2011/NĐ-CP;
ngày 9/4/2011

Nghị định về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

Ngày 15/4/2014

Hết hiệu lực một phần

12

Nghị định

79/2011/NĐ-CP;
ngày 5/9/2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Ngày 22/10/2011

 

13

Nghị định

110/2011/NĐ-CP;
ngày 5/12/2011

Nghị định về quản lý hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay

Ngày 01/02/2012

 

14

Nghị định

02/2012/NĐ-CP;
ngày 11/01/2012

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ

Ngày 24/02/2012

 

15

Nghị định

07/2012/NĐ-CP;
ngày 9/02/2012

Nghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Ngày 5/4/2012

 

16

Nghị định

50/2012/NĐ-CP;
ngày 11/6/2012

Nghị định sửa đổi, bổi sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Ngày 15/8/2012

 

17

Nghị định

51/2012/NĐ-CP;
ngày 11/6/2012

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng

Ngày 01/8/2012

 

18

Nghị định

30/2013/NĐ-CP;
ngày 8/4/2013

Nghị định về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Ngày 01/6/2013

 

19

Nghị định

75/2013/NĐ-CP;
ngày 15/07/2013

Nghị định sửa đổi Nghị định 27/2011/NĐ-CP ngày 09/04/2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

Ngày 01/9/2013

 

20

Nghị định

147/2013/NĐ-CP;
ngày 30/10/2013

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ngày 5/01/2014

 

21

Nghị định

183/2013/NĐ-CP;
ngày 15/11/2013

Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Ngày 15/12/2013

 

22

Quyết định

44/2009/QĐ-TTg;
ngày 26/3/2009

Quyết định ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Ngày 10/5/2009

 

23

Quyết định

94/2009/QĐ-TTg;
ngày 16/7/2009

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Ngày 01/9/2009

 

24

Quyết định

1360/QĐ-TTg;
ngày 3/8/2010

Quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia

Ngày 3/8/2010

 

25

Quyết định

33/2012/QĐ-TTg;
ngày 6/8/2012

Quyết định ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

Ngày 01/10/2012

 

26

Quyết định

12/2012/QĐ-TTg;
ngày 15/2/2012

Quyết định thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam

Ngày 02/4/2012

 

27

Thông tư

14/2009/TT-BGTVT;
ngày 4/8/2009

Thông tư quy định việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Ngày 18/9/2009

 

28

Thông tư

19/2009/TT-BGTVT;
ngày 8/9/2009

Thông tư về khí tượng hàng không dân dụng

Ngày 23/10/2009

Hết hiệu lực một phần

29

Thông tư

26/2009/TT-BGTVT;
ngày 28/10/2009

Thông tư quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Ngày 12/12/2009

Hết hiệu lực một phần

30

Thông tư

28/2009/TT-BGTVT;

ngày 10/11/2009

Thông tư quy định về phương thức bay hàng không dân dụng

Ngày 22/12/2009

Hết hiệu lực một phần

31

Thông tư

16/2010/TT-BGTVT;
ngày 30/6/2010

Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Ngày 14/8/2010

Hết hiệu lực một phần

32

Thông tư

28/2010/TT-BGTVT
ngày 13/9/2010

Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

Ngày 28/10/2010

 

33

Thông tư

01/2011/TT-BGTVT;
ngày 27/01/2011

Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Ngày 27/01/2012

 

34

Thông tư

16/2011/TT-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/09/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Ngày 15/5/2011

Hết hiệu lực một phần

35

Thông tư

18/2011/TT-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không

Ngày 15/5/2011

 

36

Thông tư

19/2011/T-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Ngày 15/5/2011

 

37

Thông tư

22/2011/TT-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Ngày 15/5/2011

 

38

Thông tư

42/2011/TT-BGTVT;
ngày 01/6/2011

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không

Ngày 16/7/2011

 

49

Thông tư

62/2011/TT-BGTVT;
ngày 21/12/2011

Thông tư quy định việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam

Ngày 4/02/2012

 

40

Thông tư

44/2011/TT-BGTVT;
ngày 10/6/2011

Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu và biển hiệu của cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng không

Ngày 25/7/2011

 

41

Thông tư

61/2011/TT-BGTVT;
ngày 21/12/2012

Thông tư quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không

Ngày 4/02/2012

 

42

Thông tư

53/2011/TT-BGTVT;
ngày 24/10/2011

Thông tư quy định về an toàn hoạt động bay

Ngày 8/12/2011

 

43

Thông tư

01/2012/TT-BGTVT;
ngày 9/01/2012

Thông tư quy định về việc đảm bảo kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

Ngày 23/2/2012

 

44

Thông tư

12/2012/TT-BGTVT;
ngày 24/4/2012

Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng An ninh hàng không dân dụng

Ngày 01/7/2012

 

45

Thông tư

30/2012/TT-BGTVT;
ngày 01/8/2012

Thông tư quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng

Ngày 15/9/2012

 

46

Thông tư

40/2012/TT-BGTVT;
ngày 26/9/2012

Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam

Ngày 15/11/2012

 

47

Thông tư

51/2012/TT-BGTVT;
ngày 20/12/2012

Thông tư quy định về bản đồ, sơ đồ hàng không

Ngày 30/3/2013

 

48

Thông tư

53/2012/TT-BGTVT;
ngày 25/12/2012

Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng

Ngày 01/3/2013

 

49

Thông tư

22/2013/TT-BGTVT;
ngày 23/8/2013

Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng

Ngày 01/11/2013

 

50

Thông tư

33/2013/TT-BGTVT;
ngày 15/10/2013

Thông tư quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam

Ngày 01/12/2013

 

51

Thông tư

46/2013/TT-BGTVT;
ngày 25/11/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không

Ngày 13/12/2013

 

52

Thông tư

53/2013/TT-BGTVT;
ngày 13/12/2013

Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ngày 01/02/2014

 

53

Quyết định

10/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 27/02/2007

Quyết định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Ngày 02/4/2007

 

54

Quyết định

13/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 26/3/2007

Quyết định về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không

Ngày 29/4/2007

Hết hiệu lực một phần

55

Quyết định

14/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 26/3/2007

Quyết định ban hành quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng

Ngày 4/5/2007

Hết hiệu lực một phần

56

Quyết định

21/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 6/4/2007

Quyết định ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không

Ngày 26/5/2007

Hết hiệu lực một phần

57

Quyết định

32/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 5/7/2007

Quyết định ban hành Quy chế không lưu hàng không dân dụng

Ngày 10/8/2007

Hết hiệu lực một phần

58

Quyết định

26/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 23/5/2007

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

Ngày 28/6/2007

 

59

Quyết định

27/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 22/06/2007

Quyết định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không

Ngày 31/7/2007

 

60

Chỉ thị

16/2005/CT-BGTVT;
ngày 30/11/2005

Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn đối với các chuyến bay

Ngày 25/12/2005

 

IV- LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1

Bộ Luật

40/2005/QH11;
ngày 14/6/2005

Bộ luật Hàng hải Việt Nam

Ngày 01/01/2006

 

2

Nghị định

161/2003/NĐ-CP;
ngày 18/12/2003

Nghị định về Quy chế khu vực biên giới biển

Ngày 6/01/2004

 

3

Nghị định

46/2006/NĐ-CP;
ngày 16/5/2006

Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Ngày 8/6/2006

 

4

Nghị định

115/2007/NĐ-CP;
ngày 5/7/2007

Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

Ngày 9/8/2007

 

5

Nghị định

173/2007/NĐ-CP;
ngày 28/11/2007

Nghị định về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

Ngày 20/12/2007

Hết hiệu lực một phần

6

Nghị định

96/2009/NĐ-CP;
ngày 30/10/2009

Nghị định về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam

Ngày 15/12/2009

Hết hiệu lực một phần

7

Nghị định

57/2010/NĐ-CP;
ngày 25/5/2010

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển

Ngày 9/7/2010

 

8

Nghị định

49/2011/NĐ-CP;
ngày 21/6/2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

Ngày 01/9/2011

 

9

Nghị định

21/2012/NĐ- CP;
ngày 21/3/2012

Nghị định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Ngày 01/6/2012

 

10

Nghị định

93/2013/NĐ-CP;
ngày 20/8/2013

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Ngày 15/10/2013

 

11

Nghị định

128/2013/NĐ-CP;
ngày 15/10/2013

Nghị định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Ngày 12/12/2013

 

12

Nghị định

146/2013/NĐ-CP;
ngày 30/10/2013

Nghị định về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Ngày 01/01/2014

 

13

Nghị định

161/2013/NĐ-CP;
ngày 12/11/2013

Nghị định về đăng ký và mua, bán tàu biển

Ngày 01/01/2014

 

14

Nghị định

184/2013/NĐ-CP;
ngày 15/11/2013

Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ngày 5/01/2014

 

15

Quyết định

37/2000/QĐ-TTg;
ngày 24/3/2000

Quyết định về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm (áp dụng cho tàu biển 11.500 tấn, động cơ đốt trong dưới 30 mã lực, máy thu hình màu)

Ngày 8/4/2000

 

16

Quyết định

228/2003/QĐ-TTg;
ngày 6/11/2003

Quyết định thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân

Ngày 28/11/2003

 

17

Quyết định

149/2003/QĐ-TTg;
ngày 21/7/2003

Quyết định về một số chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt Nam

Ngày 17/8/2003

 

18

Quyết định

125/2004/QĐ-TTg;
ngày 9/7/2004

Quyết định về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Ngày 3/8/2004

Hết hiệu lực một phần

19

Quyết định

191/2003/QĐ-TTg;
ngày 16/9/2003

Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi bổ sung năm 2002 một số chương của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển

Ngày 16/9/2003

 

20

Quyết định

148/2008/QĐ-TTg;
ngày 20/11/2008

Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Ngày 16/12/2008

 

21

Quyết định

11/2009/QĐ-TTg;
ngày 16/01/2009

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Ngày 15/03/2009

 

22

Quyết định

26/2009/QĐ-TTg;
ngày 20/02/2009

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Ngày 6/04/2009

 

23

Quyết định

141/2009/QĐ-TTg;
ngày 31/12/2009

Quyết định về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Ngày 15/02/2010

 

24

Quyết định

19/2013/QĐ-TTg;
ngày 02/4/2013

Quyết định ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat

Ngày 01/6/2013

 

25

Quyết định

46/2013/QĐ-TTg;
ngày 26/7/2013

Quyết định thí điểm áp dụng một số cơ chế chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

Ngày 15/9/2013

 

26

Quyết định

70/2013/QĐ-TTg;
ngày 19/11/2013

Quyết định về việc công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam

Ngày 10/01/2014

 

27

Thông tư

21/2009/TT-BGTVT;
ngày 6/10/2009

Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển cỡ nhỏ-QCVN03: 2009/BGTVT

Ngày 20/11/2009

 

28

Thông tư

02/2010/TT-BGTVT; ngày 22/01/2010

Thông tư về việc công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Ngày 8/3/2010

 

29

Thông tư

11/2010/TT-BGTVT; ngày 20/4/2010

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển

Ngày 21/10/2010

 

30

Thông tư

12/2010/TT-BGTVT; ngày 21/4/2010

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Ngày 22/10/2010

 

31

Thông tư

17/2010/TT-BGTVT; ngày 5/7/2010

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải

Ngày 01/01/2011

 

32

Thông tư

22/2010/TT-BGTVT; ngày 19/8/2010

Thông tư công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

Ngày 15/10/2010

 

33

Thông tư

23/2010/TT-BGTVT; ngày 25/8/2010

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Ngày 26/02/2011

 

34

Thông tư

29/2010/TT-BGTVT; ngày 30/9/2010

Thông tư quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải

Ngày 14/11/2010

 

35

Thông tư

31/2010/TT-BGTVT; ngày 01/10/2010

Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hải Phòng

Ngày 15/11/2010

Hết hiệu lực một phần

36

Thông tư

02/2011/TT-BGTVT; ngày 14/02/2011

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Ngày 31/3/2011

 

37

Thông tư

12/2011/TT-BGTVT; ngày 30/3/2011

Thông tư quy định về cấp, thu hồi giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Ngày 01/06/2011

 

38

Thông tư

27/2011/TT-BGTVT; ngày 14/4/2011

Thông tư áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

Ngày 28/5/2011

 

39

Thông tư

32/2011/TT-BGTVT; ngày 19/4/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 3/6/2011

 

40

Thông tư

46/2011/TT-BGTVT; ngày 30/6/2011

Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001

Ngày 01/9/2011

 

41

Thông tư

47/2011/TT-BGTVT; ngày 30/6/2011

Thông tư quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Ngày 01/9/2011

 

42

Thông tư liên tịch

49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC; ngày 30/9/2011

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 141/2009/QĐ-TTg ngày 31/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Ngày 14/11/2011

 

43

Thông tư

51/2011/TT-BGTVT; ngày 24/10/2011

Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Nam

Ngày 8/12/2011

 

44

Thông tư

52/2011/TT-BGTVT; ngày 24/10/2011

Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Ngày 8/12/2011

 

45

Thông tư

54/2011/TT-BGTVT; ngày 8/11/2011

Thông tư quy định về báo hiệu hàng hải và Thông báo hàng hải

Ngày 23/12/2011

 

46

Thông tư

58/2011/TT-BGTVT; ngày 28/11/2011

Thông tư quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Ngày 12/01/2012

 

47

Thông tư

65/2011/TT-BGTVT; ngày 27/12/2011

Thông tư quy định về đăng kiểm viên tàu biển

Ngày 10/02/2012

 

48

Thông tư

69/2011/TT-BGTVT; ngày 30/12/2011

Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Ngày 13/02/2011

 

49

Thông tư

03/2012/TT-BGTVT; ngày 20/01/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải

Ngày 05/03/2012

 

50

Thông tư

04/2012/TT-BGTVT; ngày 29/02/2012

Thông tư quy định thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa

Ngày 14/4/2012

 

51

Thông tư

05/2012/TT-BGTVT; ngày 6/3/2012

Thông tư quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Ngày 20/04/2012

 

52

Thông tư

07/2012/TT-BGTVT; ngày 21/3/2012

Thông tư quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Ngày 20/5/2012

Hết hiệu lực một phần

53

Thông tư

11/2012/TT-BGTVT; ngày 12/4/2012

Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Ngày 01/6/2012

Hết hiệu lực một phần

54

Thông tư

20/2012/TT-BGTVT; ngày 15/6/2012

Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và thuyền viên Cảng vụ Hàng hải

Ngày 01/9/2012

 

55

Thông tư

25/2012/TT-BGTVT; ngày 03/7/2012

Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng Hội phí tham gia Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO)

Ngày 01/9/2012

 

56

Thông tư

27/2012/TT-BGTVT; ngày 20/7/2012

Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Ngày 15/9/2012

 

57

Thông tư

28/2012/TT-BGTVT; ngày 30/7/2012

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển

Ngày 01/02/2013

 

58

Thông tư

50/2012/TT-BGTVT; ngày 19/12/2012

Thông tư quy định về quản lý tiếp nhận và xử lý chất lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển Việt Nam

Ngày 15/02/2013

 

59

Thông tư

55/2012/TT-BGTVT; ngày 26/12/2012

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển

Ngày 01/7/2013

 

60

Thông tư

04/2013/TT-BGTVT; ngày 01/4/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Ngày 01/7/2013

 

61

Thông tư

05/2013/TT-BGTVT; ngày 02/5/2013

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - sửa đổi lần 1 năm 2013

Ngày 01/11/2013

 

62

Thông tư

06/2013/TT-BGTVT; ngày 02/5/2013

Thông tư ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan đến tàu biển

Ngày 01/11/2013

 

63

Thông tư

10/2013/TT-BGTVT; ngày 8/5/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Ngày 01/7/2013

 

64

Thông tư

14/2013/TT-BGTVT; ngày 5/7/2013

Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải

Ngày 01/9/2013

 

65

Thông tư

13/2013/TT-BGTVT; ngày 4/7/2013

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật duy tu bảo dưỡng hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu

Ngày 20/8/2013

 

66

Thông tư

16/2013/TT-BGTVT; ngày 30/7/2013

Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Ngày 15/9/2013

 

67

Thông tư

19/2013/TT-BGTVT; ngày 6/8/2013

Thông tư quy định việc áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển

Ngày 15/9/2013

 

68

Thông tư

25/2013/TT-BGTVT; ngày 29/8/2013

Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải

Ngày 01/11/2013

 

69

Thông tư

28/2013/TT-BGTVT; ngày 01/10/2013

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải

Ngày 15/11/2013

 

70

Thông tư

32/2013/TT-BGTVT; ngày 15/10/213

Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Ngày 15/10/2013

 

71

Thông tư

34/2013/TT-BGTVT; ngày 15/10/2013

Thông tư quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam

Ngày 01/12/2013

 

72

Thông tư

36/2013/TT-BGTVT; ngày 23/10/2013

Thông tư về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Ngày 01/01/2014

 

73

Thông tư

42/2013/TT-BGTVT; ngày 14/11/2013

Thông tư bổ sung phụ lục của định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải ban hành kèm theo Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 01/01/2014

 

74

Thông tư

43/2013/TT-BGTVT; ngày 14/11/2013

Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng hảiViệt Nam

Ngày 30/12/2013

 

75

Thông tư

45/2013/TT-BGTVT; ngày 19/11/2013

Thông tư quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải

Ngày 5/01/2014

 

76

Thông tư

48/2013/TT-BGTVT; ngày 6/12/2013

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển

Ngày 01/3/2014

 

77

Thông tư

49/2013/TT-BGTVT; ngày 6/12/2013

Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Ngày 01/3/2014

 

78

Thông tư

50/2013/TT-BGTVT; ngày 6/12/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

Ngày 01/02/2014

 

79

Thông tư

51/2013/TT-BGTVT; ngày 11/12/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Ngày 15/2/2014

 

80

Thông tư

54/2013/TT-BGTVT; ngày 16/12/2013

Thông tư quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Ngày 10/2/2014

 

81

Thông tư

62/2013/TT-BGTVT; ngày 31/12/2013

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải

Ngày 20/02/2014

 

82

Quyết định

23/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 4/11/2004

Quyết định ban hành mẫu “Lý lịch liên tục của tàu biển”, mẫu “Các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển” và mẫu “Bản danh mục các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển”

Ngày 30/11/2004

 

83

Quyết định

26/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 16/5/2005

Quyết định về việc công bố tạm thời luồng hàng hải công cộng và luồng hàng hải chuyên dùng

Ngày 12/06/2005

 

84

Quyết định

41/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 16/9/2005

Quyết định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình "Kháng nghị hàng hải" tại Việt Nam

Ngày 01/01/2006

 

85

Quyết định

43/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 19/9/2005

Quyết định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

Ngày 01/01/2006

 

86

Quyết định

51/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 12/10/2005

Quyết định ban hành quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam

Ngày 01/01/2006

Hết hiệu lực một phần

87

Quyết định

54/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 27/10/2005

Quyết định ban hành Danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển và tàu công vụ Việt Nam

Ngày 01/01/2006

 

88

Quyết định

56/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 28/10/2005

Quyết định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Ngày 01/01/2006

Hết hiệu lực một phần

89

Quyết định

59/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 21/11/2005

Quyết định ban hành Quy định về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển lắp đặt trên tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa

Ngày 01/01/2006

 

90

Quyết định

42/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 29/11/2006

Quyết định công bố Cảng biển Phú Quý cho tàu thuyền ra, vào hoạt động

Ngày 24/12/2006

 

91

Quyết định

03/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 22/01/2007

Quyết định về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

Ngày 16/02/2007

 

92

Quyết định

04/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 24/01/2007

Quyết định điều chỉnh vị trí vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu

Ngày 20/02/2007

 

93

Quyết định

07/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 23/02/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình

Ngày 14/3/2007

 

94

Quyết định

08/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 23/02/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

Ngày 10/3/2007

 

95

Quyết định

22/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 17/4/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

Ngày 26/5/2007

 

96

Quyết định

18/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 4/4/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Ngày 13/5/2007

 

97

Quyết định

11/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 28/02/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Ngày 25/3/2007

 

98

Quyết định

31/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 4/7/2007

Quyết định về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau

Ngày 8/8/2007

 

99

Quyết định

33/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 17/7/2007

Quyết định công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn

Ngày 17/8/2007

 

100

Quyết định

35/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 25/7/2007

Quyết định công bố vùng nước các cảng biển thuộc các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho

Ngày 27/8/2007

 

101

Quyết định

40/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 28/8/2007

Quyết định công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế

Ngày 20/9/2007

 

102

Quyết định

41/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 28/8/2007

Quyết định công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang

Ngày 20/9/2009

 

103

Quyết định

42/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 28/8/2007

Quyết định công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh

Ngày 20/9/2007

 

104

Quyết định

43/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 28/8/2007

Quyết định công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoá và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá

Ngày 20/9/2007

 

105

Quyết định

45/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 4/9/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp

Ngày 01/10/2007

 

106

Quyết định

46/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 5/9/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng Hải Vũng Tàu

Ngày 5/10/2007

Hết hiệu lực một phần

107

Quyết định

47/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 5/9/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang

Ngày 5/10/2007

 

108

Quyết định

48/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 12/9/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

Ngày 10/10/2007

 

109

Quyết định

49/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 12/9/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10/10/2007

 

110

Quyết định

50/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 12/9/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

Ngày 10/10/2007

 

111

Quyết định

16/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 10/9/2008

Quyết định về việc công bố cảng biển Hòn La thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình

Ngày 11/10/2008

 

112

Quyết định

17/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 16/9/2008

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nam Định

Ngày 16/10/2008

 

V- LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Luật

23/2004/QH11;
ngày 15/6/2004

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa

Ngày 01/01/2005

 

2

Nghị định

21/2005/NĐ-CP;
ngày 01/3/2005

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa

Ngày 19/3/2005

 

3

Nghị định

51/2005/NĐ-CP;
ngày 11/4/2005

Nghị định quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa.

Ngày 3/5/2005

 

4

Nghị định

29/2005/NĐ-CP;
ngày 10/3/2005

Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận tải hàng nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa

Ngày 4/4/2005

 

5

Nghị định

125/2005/NĐ-CP;
ngày 7/10/2005

Nghị định quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.

Ngày 01/11/2005

 

6

Quyết định

16/2000/QĐ-TTg;
ngày 3/02/2000

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sông Việt Nam đến năm 2020

Ngày 18/02/2000

 

7

Chỉ thị

31/2005/CT-TTg;
ngày 29/9/2005

Chỉ thị về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Ngày 23/10/2005

 

8

Thông tư

32/2009/TT-BGTVT; ngày 30/11/2009

Thông tư quy định Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

Ngày 14/01/2009

 

9

Thông tư

25/2010/TT-BGTVT; ngày 31/8/2010

Thông tư quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa

Ngày 15/10/2010

 

10

Thông tư

34/2010/TT-BGTVT; ngày 8/11/2010

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa

Ngày 23/12/2010

 

11

Thông tư

37/2010/TT-BGTVT; ngày 01/12/2010

Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thuỷ nội địa

Ngày 15/01/2010

 

12

Thông tư

40/2010/TT-BGTVT; ngày 31/12/2010

Thông tư quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa

Ngày 14/02/2011

 

13

Thông tư

13/2011/TT-BGTVT; ngày 30/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 14/5/2011

 

14

Thông tư

14/2011/TT-BGTVT; ngày 30/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 14/5/2011

 

15

Thông tư

20/2011/TT-BGTVT; ngày 31/3/2011

Thông tư quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

Ngày 15/5/2011

Hết hiệu lực một phần

16

Thông tư

21/2011/TT-BGTVT; ngày 31/3/2011

Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Ngày 15/5/2011

 

17

Thông tư

23/2011/TT-BGTVT; ngày 31/3/2011

Thông tư quy định về quản lý đường thuỷ nội địa

Ngày 15/5/2011

 

18

Thông tư

34/2011/TT-BGTVT
ngày 26/4/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 và tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000

Ngày 10/6/2011

 

19

Thông tư

48/2011/TT-BGTVT; ngày 20/7/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 3/9/2011

 

20

Thông tư

60/2011/TT-BGTVT; ngày 12/12/2011

Thông tư ban hành "Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa"

Ngày 26/01/2012

 

21

Thông tư

08/2012/TT-BGTVT; ngày 23/3/2012

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy

Ngày 1/6/2012

Hết hiệu lực một phần

22

Thông tư

09/2012/TT-BGTVT; ngày 23/3/2012

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 01/6/2012

Hết hiệu lực một phần

23

Thông tư

14/2012/TT-BGTVT; ngày 27/4/2012

Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam

Ngày 15/6/2012

Hết hiệu lực một phần

24

Thông tư liên tịch

22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL;
ngày 20/6/2012

Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa

Ngày 01/01/2013

 

25

Thông tư

15/2012/TT-BGTVT; ngày 10/5/2012

Thông tư quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nối cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách sang sông

Ngày 15/7/2012

 

26

Thông tư

35/2012/TT-BGTVT; ngày 6/9/2012

Thông tư quy định về lắp đặt kí hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa

Ngày 01/01/2013

 

27

Thông tư

36/2012/TT-BGTVT; ngày 13/9/2012

Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Ngày 01/12/2012

 

28

Thông tư

43/2012/TT-BGTVT
ngày 23/10/2012

Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thuỷ lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi

Ngày 01/5/2013

 

29

Thông tư

03/2013/TT-BGTVT; ngày 29/3/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy

Ngày 01/6/2013

 

30

Thông tư

08/2013/TT-BGTVT; ngày 29/3/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 01/11/2013

 

31

Thông tư

11/2013/TT-BGTVT;
ngày 22/5/2013

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc

Ngày 01/12/2013

 

32

Thông tư

15/2013/TT-BGTVT;
ngày 26/7/2013

Thông tư quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thuỷ nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thuỷ nội địa

Ngày 25/9/2013

 

33

Thông tư

17/2013/TT-BGTVT; ngày 5/8/2013

Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

Ngày 01/10/2013

 

34

Thông tư liên tịch

21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT;
ngày 22/8/2013

Thông tư hướng dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa

Ngày 01/11/2013

 

35

Thông tư

26/2013/TT-BGTVT; ngày 10/9/2013

Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Ngày 01/11/2013

 

36

Thông tư

31/2013/TT-BGTVT; ngày 9/10/2013

Thông tư ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Ngày 28/11/2013

 

37

Thông tư

37/2013/TT-BGTVT; ngày 24/10/2013

Thông tư quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm

Ngày 01/01/2014

 

38

Thông tư

44/2013/TT-BGTVT; ngày 15/11/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT ngày 27/4/2012 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam

Ngày 30/12/2013

 

39

Thông tư

57/2013/TT-BGTVT; ngày 27/12/2013

Thông tư quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Ngày 15/02/2014

 

40

Thông tư

61/2013/TT-BGTVT; ngày 31/12/2013

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa

Ngày 17/02/2014

 

41

Quyết định

2687/2000/QĐ-BGTVT; ngày 14/9/2000

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, chức trách và nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa

Ngày 14/9/2000

Hết hiệu lực một phần

42

Quyết định

1834/2003/QĐ-BGTVT; ngày 24/6/2003

Quyết định về công bố tạm thời tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa

Ngày 01/9/2003

 

43

Quyết định

25/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 25/11/2004

Quyết định ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa

Ngày 01/01/2005

Hết hiệu lực một phần

44

Quyết định

27/2004/QĐ-BGTVT; ngày 01/12/2004

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thuỷ thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thuỷ nội địa

Ngày 01/01/2005

 

45

Quyết định

28/2004/QĐ-BGTVT; ngày 7/12/2004

Quyết định ban hành quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Ngày 02/01/2005

Hết hiệu lực một phần

46

Quyết định

30/2004/QĐ-BGTVT; ngày 14/12/2004

Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thuỷ nội địa

Ngày 14/01/2005

 

47

Quyết định

31/2004/QĐ-BGTVT; ngày 21/12/2004

Quyết định ban hành tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa, tiêu chuẩn bến thuỷ nội địa

Ngày 11/3/2005

 

48

Quyết định

33/2004/QĐ-BGTVT; ngày 21/12/2004

Quyết định ban hành quy định về vận tải hàng hoá đường thủy nội địa

Ngày 29/01/2005

 

49

Quyết định

39/2004/QĐ-BGTVT; ngày 31/12/2004

Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Ngày 20/02/2005

Hết hiệu lực một phần

50

Quyết định

18/2005/QĐ-BGTVT; ngày 24/3/2005

Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, thi, kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Ngày 21/4/2005

 

51

Quyết định

19/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 25/3/2005

Quyết định quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm

Ngày 23/4/2005

 

52

Quyết định

20/2005/QĐ-BGTVT; ngày 28/3/2005

Quyết định về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thủy nội địa

Ngày 23/4/2005

 

53

Quyết định

18/2008/QĐ-BGTVT; ngày 17/9/2008

Quyết định ban hành Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

Ngày 17/10/2008

Hết hiệu lực một phần

54

Quyết định

19/2008/QĐ-BGTVT; ngày 18/9/2008

Quyết định ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

Ngày 19/10/2008

Hết hiệu lực một phần

55

Quyết định

27/2008/QĐ-BGTVT; ngày 4/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Ngày 7/01/2009

 

VI- LĨNH VỰC KHÁC

1

Nghị định

87/2009/NĐ-CP;
ngày 19/10/2009

Nghị định về vận tải đa phương thức

Ngày 15/12/2009

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị định

89/2011/NĐ-CP;
ngày 10/10/2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức

Ngày 25/11/2011

 

3

Nghị định

107/2012/NĐ-CP;
ngày 20/12/2012

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 15/02/2013

 

4

Nghị định

57/2013/NĐ-CP;
ngày 31/5/2013

Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải

Ngày 28/09/2013

 

5

Quyết định

67/2013/QĐ-TTg;
ngày 12/11/2013

Quyết định về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 01/01/2014

 

6

Thông tư

04/2007/TT-BGTVT;
ngày 13/3/2007

Thông tư hướng dẫn hoạt động Thanh tra giao thông vận tải

Ngày 22/5/2007

 

7

Thông tư
liên tịch

06/2007/TTLT-BGTVT-BNV;
ngày 17/5/2007

Thông tư liên tịch hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành Giao thông vận tải

Ngày 6/7/2007

 

8

Thông tư
liên tịch

12/2008/TTLT-BGTVT-BNV;
ngày 5/12/2008

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày 11/01/2009

 

9

Thông tư

04/2009/TT-BGTVT; ngày 8/5/2009

Thông tư quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22/6/2009

 

10

Thông tư

13/2010/TT-BGTVT; ngày 7/6/2010

Thông tư quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước

Ngày 22/7/2011

 

11

Thông tư

35/2011/TT-BGTVT;
ngày 6/5/2011

Thông tư quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải

Ngày 20/6/2011

 

12

Thông tư

40/2011/TT-BGTVT; ngày 18/5/2011

Thông tư quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam"

Ngày 02/7/2011

 

13

Thông tư liên tịch

76/2011/TTLT-BTC-BGTVT;
ngày 6/6/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày 21/7/2011

 

14

Thông tư

55/2011/TT-BGTVT; ngày 17/11/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của "quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông" ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 01/01/2012

 

15

Thông tư

63/2011/TT-BGTVT; ngày 22/12/2011

Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 5/02/2012

 

16

Thông tư

64/2011/TT-BGTVT; ngày 26/12/2011

Thông tư quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải

Ngày 9/02/2012

 

17

Thông tư liên tịch

68/2011/TTLT-BGTVT-BTC;
ngày 30/12/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 15/02/2012

 

18

Thông tư

24/2012/TT-BGTVT; ngày 29/6/2012

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng ngành Giao thông vận tải

Ngày 01/9/2012

 

19

Thông tư

39/2012/TT-BGTVT; ngày 24/9/2012

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật tham gia giao thông công cộng

Ngày 01/12/2012

 

20

Thông tư

42/2012/TT-BGTVT;
ngày 16/10/2012

Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm

Ngày 01/01/2013

 

21

Thông tư liên tịch

02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC;
ngày 8/01/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 6/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23/3/2012

 

22

Thông tư

24/2013/TT-BGTVT;
ngày 27/8/2013

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo kiểm tra chứng nhận thiết lập áp lực trong giao thông vận tải

Ngày 01/12/2013

 

23

Thông tư

27/2013/TT-BGTVT;
ngày 24/9/2013

Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 01/01/2014

 

24

Thông tư

30/2013/TT-BGTVT; ngày 8/10/2013

Thộng tư bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải

Ngày 25/11/2013

 

25

Thông tư

47/2013/TT-BGTVT; ngày 3/12/2013

Thông tư quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giao thông vận tải

Ngày 25/01/2014

 

26

Thông tư

58/2013/TT-BGTVT; ngày 30/12/2013

Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày 01/3/2014

 

27

Quyết định

25/2005/QĐ-BGTVT; ngày 13/5/2005

Quyết định ban hành quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông

Ngày 8/6/2005

 

28

Quyết định

28/2005/QĐ-BGTVT; ngày 18/5/2005

Quyết định quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, niên hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp

Ngày 01/01/2006

 

29

Quyết định

30/2006/QĐ-BGTVT; ngày 10/8/2006

Quyết định quy định về việc áp dụng vật liệu mới, công nghệ mới trong xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam

Ngày 7/9/2006

 

30

Quyết định

52/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 31/10/2007

Quyết định ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Ngày 30/11/2007

 

31

Quyết định

14/2008/QĐ-BGTVT; ngày 21/8/2008

Quyết định ban hành quy định về việc công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông

Ngày 21/9/2008

Hết hiệu lực một phần

32

Quyết định

23/2008/QĐ-BGTVT; ngày 11/11/2008

Quyết định về việc công bố mở cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư tử Vàng tại Lô 15-1 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Ngày 9/12/2008

 

33

Quyết định

35/2008/QĐ-BGTVT; ngày 31/12/2008

Quyết định về việc ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 7/02/2009

 

34

Quyết định

39/2012/TT-BGTVT; ngày 24/9/2012

Quyết định về quản lý chuyên ngành giao thông vận tải sông Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

Ngày 14/9/2002

 

35

 

Chỉ thị

14/2005/CT-BGTVT; ngày 17/11/2005

Chỉ thị về việc giải quyết chính sách về trả lương và BHXH đối với người lao động

Ngày 17/11/2005

 

Tổng số: 384 văn bản

                   

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẾN HẾT NGÀY 31/01/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1291 /QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I- LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Luật

26/2001/QH10;
ngày 29/06/2001

Luật Giao thông đường bộ năm 2001

Bị thay thế bởi Luật Giao thông đường bộ năm 2008

Hết hiệu lực ngày 01/7/2009

2

Nghị quyết

13/2002/NQ-CP;
ngày 19/11/2002

Nghị quyết về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

Do nội dung dẫn chiếu của văn bản là Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã hết hiệu lực

Hết hiệu lực ngày 27/10/2006

3

Nghị định

07/CP ;
ngày 30/1/1993

Nghị định về việc thành lập Cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Bị thay thế bởi Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 16/5/2003

4

Nghị định

36/CP;
ngày 29/5/1995

Nghị định về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 36/2001/NĐ-CP ngày 10/7/2001 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Hết hiệu lực ngày 25/7/2001

5

Nghị định

49/CP;
ngày 26/7/1995

Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Bị thay thế bởi Nghị định số 39/2001/NĐ-CP ngày 13/7/2001 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Hết hiệu lực ngày 28/7/2001

6

Nghị định

75/1998/NĐ-CP;
ngày 26/9/1998

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 36/2001/NĐ-CP ngày 10/7/2001 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Hết hiệu lực ngày 25/7/2001

7

Nghị định

78/1998/NĐ-CP;.
ngày 26/9/1998

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ.

Bị thay thế bởi Nghị định số 39/2001/NĐ-CP ngày 13/7/2001 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Hết hiệu lực ngày 28/7/2001

8

Nghị định

167/1999/NĐ-CP;
ngày 26/11/1999

Nghị định về tổ chức quản lý đường bộ

Bị thay thế bởi Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 30/11/2004

9

Nghị định

172/1999/NĐ-CP;
 ngày 7/12/1999

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 30/11/2004

10

Nghị định

36/2001/NĐ-CP;
ngày 10/7/2001

Nghị định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 4/4/2003

11

Nghị định

39/2001/NĐ-CP;
ngày 13/7/2001

Nghị định Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 4/4/2003

12

Nghị định

92/2001/NĐ-CP;
ngày 11/12/2001

Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Bị thay thế bởi Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Hết hiệu lực ngày 27/10/2006

13

Nghị định

13/2003/NĐ-CP;
ngày 19/02/2003

Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 31/12/2009

14

Nghị định

14/2003/NĐ-CP;
ngày 19/02/2003

Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Hết hiệu lực ngày 01/7/2009

15

Nghị định

15/2003/NĐ-CP;
ngày 19/02/2003

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 9/01/2006

16

Nghị định

92/2003/NĐ-CP;
ngày 13/8/2003

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 41 của Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ

Bị thay thế bởi Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 9/01/2006

17

Nghị định

23/2004/NĐ-CP;
ngày 13/01/2004

Nghị định quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người

Bị thay thế bởi Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

Hết hiệu lực ngày 20/12/2009

18

Nghị định

152/2005/NĐ-CP;
ngày 15/12/2005

Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 02/10/2007

19

Nghị định

110/2006/NĐ-CP;
ngày 28/9/2006

Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Bị thay thế bởi Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hết hiệu lực ngày 15/12/2009

20

Nghị định

146/2007/NĐ-CP;
ngày 14/9/2007

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 20/5/2010

21

Nghị định

186/2004/NĐ-CP;
ngày 5/11/2004

Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 15/4/2010

22

Nghị định

67/2008/NĐ-CP;
ngày 29/5/2008

Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 42 Nghị định 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 20/5/2010

23

Nghị định

33/2011/NĐ-CP;
ngày 16/5/2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Hết hiệu lực ngày 10/11/2012

24

Nghị định

34/2010/NĐ-CP;
ngày 02/4/2010

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

25

Nghị định

71/2012/NĐ-CP;
ngày 19/9/2012

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

26

Quyết định

162/2002/QĐ-TTg;
ngày 15/11/2002

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Bị thay thế bởi Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24/8/2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hết hiệu lực lần lượt ngày 24/8/2009; 25/02/2013

27

Quyết định

566/2007/QĐ-TTg;
ngày 8/5/2007

Phê duyệt quy hoạch hệ thống đường ra biên giới khu vực miền trung

Văn bản là căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, nội dung của văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành và thực tế

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

28

Quyết định

107/2009/QĐ-TTg;
ngày 26/8/2009

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Bị thay thế bởi Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 10/12/2013

29

Chỉ thị

01/2004/CT-TTg;
ngày 02/01/2004

Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô

Một số nội dung của văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành và thực tế; mặt khác đã có các chỉ thị khác trong lĩnh vực này bao quát đầy đủ các nội dung của Chỉ thị

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

30

Chỉ thị

40/2004/CT-TTg;
ngày 26/11/2004

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh

Một số nội dung của văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành và thực tế; Mặt khác đã có các văn bản khác trong lĩnh vực này bao quát đầy đủ các nội dung của Chỉ thị (Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007, Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.)

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

31

Chỉ thị

46/2004/CT-TTg;
ngày 09/12/2004

Chỉ thị về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ

Nội dung của văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành; đối tượng điều chỉnh đã thay đổi

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

32

Thông tư

135/PC-KHKT;
ngày 27/6/1995

Thông tư hướng dẫn việc kiểm định kỹ thuật và cấp phép lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 4105/2001/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2001 ban hành "Quy định về việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ"

Hết hiệu lực ngày 01/01/2002

33

Thông tư

239/TT-PC;
ngày 30/9//1995

Thông tư về quản lý và cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho xe quá tải, xe quá khổ, xe bánh xích trên đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 112/1998/TT-BGTVT ngày 29/4/1998 hướng dẫn việc quản lý và cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho xe quá tải, xe quá khổ, xe bánh xích trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 15/5/1998

34

Thông tư

112/1998/TT-BGTVT;
ngày 29/4/1998

Thông tư hướng dẫn việc quản lý và cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho xe quá tải, xe quá khổ, xe bánh xích trên đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2001/TT-BGTVT ngày 10/12/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn việc lưu hành xe quá tải, quá khổ và xe bánh xích trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2002

35

Thông tư

257/1998/TT-BGTVT;
ngày 18/08/1998

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông-Bưu điện-Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Bị thay thế bởi Thông tư số 201/2000/TT-BGTVT ngày 22/5/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định thư giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông - Bưu điện - Xây dựng Lào nhằm thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Hết hiệu lực ngày 6/6/2000

36

Thông tư

258/1998/TT-BGTVT;
ngày 18/8/1998

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Hết hiệu lực ngày 15/8/2012

37

Thông tư

400/1998/TT-BGTVT;
ngày 10/12/1998

Thông tư bổ sung sửa đổi Thông tư số 257/1998/TT-BGTVT ngày 18/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt nam và Bộ Giao thông - Bưu điện - Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Bị thay thế bởi Thông tư số 201/2000/TT-BGTVT ngày 07/5/2000 Hướng dẫn thi hành Nghị định thư giữa Bộ giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông-Bưu điện Xây dựng Lào nhằm thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Hết hiệu lực ngày 6/6/2000

38

Thông tư liên tịch

3706/TTLB/GTVT-NV;
ngày 11/7/1999

Thông tư hướng dẫn việc cấp giấy phép và xử lý vi phạm đối với các loại xe quá trọng tải, xe quá khổ giới hạn của cầu đường, các loại xe bánh xích chạy trên đường giao thông công cộng

Đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 4194/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2007 về việc công bố danh mục VBQPPL do Bộ GTVT ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực

Hết hiệu lực ngày 31/12/2007

39

Thông tư

522/1999/TT-BGTVT;
ngày 20/10/1999

Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001về việc ban hành quy định cấp đăng ký, biển số kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2002

40

Thông tư

201/2000/TT-BGTVT;
ngày 22/5/2000

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định thư giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông -Bưu điện -Xây dựng Lào nhằm thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và chính phủ nước CHDCND Lào

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông - Bưu điện - Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Hết hiệu lực ngày 17/01/2006

41

Thông tư

213/2000/TT-BGTVT
ngày 31/5/2000

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/12/2005

42

Thông tư

08 /2001/TT-BGTVT;
ngày 16/5/2001

Thông tư hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2003/TT-BGTVT ngày 08/01/2003 hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy

Hết hiệu lực ngày 8/01/2003

43

Thông tư

21/2001/TT-BGTVT;
ngày 10/12/2001

Thông tư hướng dẫn việc lưu hành xe quá tải, quá khổ và xe bánh xích trên đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ, giới hạn của đường bộ trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 26/01/2008

44

Thông tư

03/2002/TT-BGTVT;
ngày 27/02/2002

Thông tư hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển khách, hàng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa

Hết hiệu lực ngày 7/8/2009

45

Thông tư

01/2003/TT-BGTVT;
ngày 8/01/2003

Thông tư hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường bộ năm 2008

Hết hiệu lực ngày 01/7/2009

46

Thông tư

06/2004/TT-BGTVT;
 ngày 31/3/2004

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2010/TT-BTVT ngày 10/8/2010 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người

Hết hiệu lực ngày 24/9/2010

47

Thông tư

12/2004/TT-BGTVT;
ngày 01/7/2004

Thông tư hướng dẫn Thanh tra giao thông thực hiện Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô

Công bố hết hiệu lực do Luật Giao thông đường bộ năm 2001 là căn cứ đã hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường bộ năm 2008

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

48

Thông tư

13/2005/TT-BGTVT;
ngày 7/11/2005

Thông tư hướng dẫn Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 02/7/2011

49

Thông tư

17/2005/TT-BGTVT;
ngày 22/12/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải VN và Bộ GTVT-Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Hết hiệu lực ngày 02/7/2011

50

Thông tư

10/2006/TT-BGTVT;
ngày 01/11/2006

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Hết hiệu lực ngày 15/8/2012

51

Thông tư

07/2009/TT-BGTVT;
ngày 19/6/2009

Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

52

Thông tư

09/2009/TT-BGTVT;
ngày 24/6/2009

Thông tư quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 21/4/2011

53

Thông tư

22/2009/TT-BGTVT;
ngày 06/10/2009

Thông tư quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/4/2013

54

Thông tư

24/2009/TT-BGTVT;
ngày 15/10/2009

Thông tư quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 13/9/2010

55

Thông tư

10/2010/TT-BGTVT;
ngày 19/4/2010

Thông tư quy định về công tác quản lý bảo trì đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/02/2014

56

Thông tư

14/2010/TT-BGTVT;
ngày 24/6/2010

Thông tư quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/20013/TT-BGTVT ngày 6/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/10/2013

57

Thông tư

19/2010/TT-BGTVT;
ngày 30/7/2010

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

Hết hiệu lực ngày 02/7/2011

58

Thông tư

24/2010/TT-BGTVT;
ngày 31/8/2010

Thông tư quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 6/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/10/2013

59

Thông tư

07/2011/TT-BGTVT;
ngày 7/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998, đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3165/2002/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

60

Thông tư

15/2011/TT-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

61

Thông tư

29/2011/TT-BGTVT;
ngày 15/4/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy kèm theo Quyết định 57/2007/QĐ-BGTVT và Quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy kèm theo Quyết định 58/2007/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

62

Thông tư

43/2011/TT-BGTVT;
ngày 9/6/2011

Thông tư quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu xe ô tô

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2012/TT-BGTVTngày 6/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu xe ô tô

Hết hiệu lực ngày 01/8/2012

63

Quyết định

1961/QĐ-VT;
ngày 15/9/1990

Quyết định ban hành thể lệ vận chuyển hành khách bằng ô tô

Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 4194/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2007 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải ban hành hoặc liên tịch ban hành

Hết hiệu lực ngày 31/12/2007

64

Quyết định


1259 QĐ/KHKT-PCVT;
ngày 4/6/1996

Quyết định ban hành quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hoá của nước ngoài

Bị thay thế bởi Quyết định số 2069/2000/QĐ- BGTVT ban hành ngày 28/07/2000 quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất, lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hóa của nước ngoài

Hết hiệu lực ngày 12/8/2000

65

Quyết định

2487/ĐBVN;
ngày 19/9/1996

Quyết định về việc công bố tải trọng trên quốc lộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2074/2003/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2003 về tải trọng và khổ giới hạn đường bộ các quốc lộ

Hết hiệu lực ngày 12/8/2003

66

Quyết định

2778/PC-ĐB;
ngày 21/10/1996

Quyết định ban hành " Quy chế hoạt động trạm cân xe"

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4212/2001/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2001 quy định về tổ chức, hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe

Hết hiệu lực ngày 31/12/2007

67

Quyết định

3385/PC-VT;
ngày 23/12/1996

Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý vận tải hành khách công cộng bằng ô tô buýt trong các thành phố

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt

Hết hiệu lực ngày 11/11/2006

68

Quyết định


1774/1997/QĐ/KHKT-PCVT
ngày 16/7/1997

Quyết định ban hành quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hoá trong nước

Bị thay thế bởi Quyết định số 2070/2000/QĐ-BGTVT ngày 28/07/2000 ban hành quy định việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế trong nước

Hết hiệu lực ngày 12/8/2000

69

Quyết định

2472/QĐ-GTVT;
ngày 20/9/1997

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về tổ chức quản lý vận chuyển hành khách công cộng bằng taxi

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4126/2001/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2001 ban hành Quy định vận chuyển khách bằng taxi

Hết hiệu lực ngày 01/01/2002

70

Quyết định

432/1998/QĐ-BGTVT;
ngày 20/3/1998

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy định tạm thời về tổ chức quản lý vận chuyển hành khách công cộng bằng taxi tại Quyết định số 2472QĐ/BGTVT

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4126/2001/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2001 ban hành Quy định vận chuyển khách bằng taxi

Hết hiệu lực ngày 01/01/2002

71

Quyết định

1474/1998/QĐ-BGTVT;
ngày 11/6/1998

Quyết định về việc phân loại đường bộ các tuyến đường do Trung ương quản lý để tính giá cước vận tải bằng ô tô

Bị công bố bãi bỏ bởi Quyết định số 494/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2010 vì hết thời gian thực hiện và đã có Quyết định về việc phân loại đường bộ để tính giá cước ban hành hàng năm thay thế

Hết hiệu lực ngày 02/3/2010

72

Quyết định

1643/1998/QĐ-BGTVT;
ngày 6/7/1998

Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

73

Quyết định

729/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 24/3/1999

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức quản lý hoạt động của xe ôtô vận tải hành khách theo phương thức hợp đồng

Bị công bố bãi bỏ bởi Quyết định số 4194 /QĐ-BGTVT ngày 31/12/2007 vì lý do: bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4127/2001/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2001 ban hành tuyến vận tải hành khách và quản lý khai thác tuyến vận tải khách bằng ôtô

Hết hiệu lực ngày 31/12/2007

74

Quyết định

730/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 24/3/1999

Quyết định về việc ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý bến xe ôtô khách

Bị công bố bãi bỏ bởi Quyết định số 4194 /QĐ-BGTVT ngày 31/12/2007 vì lý do: bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4128/2001/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2001 ban hành quy định về bến xe ôtô khách

Hết hiệu lực ngày 31/12/2007

75

Quyết định

1944/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 7/8/1999

Quyết định ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu vào Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/07/2005 về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu vào Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 19/8/2005

76

Quyết định

332/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 17/2/2000

Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, khai thác, đảm bảo ATGT đường Láng - Hoà Lạc

Bị công bố hết hiệu lực bởi Quyết định số 650/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2012 vì lý do: Quyết định số 332/2000/QĐ-BGTVT hiện nay không còn đối tượng điều chỉnh. Đoạn đường Láng - Hòa Lạc đã được đặt tên là Đại lộ Thăng Long tại Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 3641/QĐ - BGTVT ngày 24/12/2010

Hết hiệu lực ngày 27/3/2012

77

Quyết định

2069/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 28/7/2000

Quyết định ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất, lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hóa của nước ngoài.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2005 ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Hết hiệu lực ngày 19/8/2005

78

Quyết định

2070/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 28/7/2000

Quyết định ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất, lắp ráp theo thiết kế trong nước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2005 ban hành về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Hết hiệu lực ngày 19/8/2005

79

Quyết định

2988/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 12/9/2001

Quyết định về việc ban hành Quy chế phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ

Hết hiệu lực ngày 15/11/2010

80

Quyết định

4105/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 4/12/2001

Quyết định ban hành "Quy định về việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ"

Bị thay thế bởi Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 20/11/2009

81

Quyết định

4126/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 5/12/2001

Quyết định ban hành quy định vận chuyển khách bằng taxi

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 ban hành "Quy định về vận tải khách bằng taxi"

Hết hiệu lực ngày 6/5/2007

82

Quyết định

4128/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 5/12/2001

Quyết định ban hành "Quy định về bến xe ôtô khách"

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2005 ban hành "Quy định về bến xe ôtô khách"

Hết hiệu lực ngày 01/02/2005

83

Quyết định

4134/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 5/12/2001

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 8/8/2009

84

Quyết định

4170/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 7/12/2001

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo nghề lái xe cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 56/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 6/12/2007

85

Quyết định

4212/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 10/12/2001

Quyết định ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2008/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2008 ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các Trạm kiểm tra tải trọng xe

Hết hiệu lực ngày 01/11/2008

86

Quyết định

4213/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 10/12/2001

Quyết định ban hành "Quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác"

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2525/2003/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2003 về việc ban hành "Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác"

Hết hiệu lực ngày 18/9/2003

87

Quyết định

4352/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 18/12/2001

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2005 ban hành quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực
ngày 23/01/2006

88

Quyết định

4368/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 19/12/2001

Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 06 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2012

89

Quyết định

4381/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 19/12/2001

Quyết định về việc ban hành quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 24/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 29/11/2009

90

Quyết định

4392/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 20/12/2001

Quyết định ban hành về Tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 6/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

91

Quyết định

4393/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 20/12/2001

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải ban hành Tiêu chuẩn ngành "Điều lệ báo hiệu đường bộ" 22 TCN 237-01

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”.

Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

92

Quyết định

4596/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 28/12/2001

Quyết định quy định về tốc độ tối đa và khoảng cách tối thiểu của xe cơ giới chạy trên đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2004/QĐ-GTVT ngày 30/9/2004 ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 23/10/2004

93

Quyết định

824/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 25/3/2002

Quyết định ban hành "Quy định vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ"

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 ban hành quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ, giới hạn của đường bộ trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 26/01/2008

94

Quyết định

1068/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 12/4/2002

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về một số nội dung trong thiết kế công trình cầu đường quốc lộ

Bị hủy bỏ bởi Quyết định số 3408/2003/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2003

Hết hiệu lực ngày 14/11/2003

95

Quyết định

1635/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 30/5/2002

Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: 22 TCN 299-02 "Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Khung mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu và phương pháp thử"

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, xe gắn máy

Hết hiệu lực ngày 02/6/2011

96

Quyết định

1636/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 30/5/2002

Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: 22 TCN 291-02 "Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Ống xả mô tô, xe máy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, xe gắn máy

Hết hiệu lực ngày 02/6/2011

97

Quyết định

2047/2002/QĐ-BGTVT;.
ngày 02/07/2000

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác bảo đảm an toàn giao thông đường Pháp Vân- Cầu Giẽ

Nội dung không còn phù hợp với thực tế. Các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

98

Quyết định

3165/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 02/10/2010

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 06/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

99

Quyết định

3277/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 10/10/2002

Quyết định về việc phê duyệt mẫu Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2008 phê duyệt Mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 26/02/2008

100

Quyết định

4331/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 24/12/2002

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-01

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 8/8/2009

101

Quyết định


4455/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 31/12/2002

Quyết định quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm về quản lý, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện GTVT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 42/2012/TT-BGTVT ngày 16/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm

Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

102

Quyết định

4480/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 31/12/2002

Quyết định về việc ban hành quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 8/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/5/2012

103

Quyết định

1527/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 28/05/2003

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực. Nội dung văn bản không còn phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế. Theo quy định của Luật ban hành Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006,, Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố Tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ” (Quyết định số 1682/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2013). Trên cơ sở tiêu chuẩn cơ sở này để xây dựng định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trình Bộ

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

104

Quyết định

318 /2003/QĐ-BGTVT;
ngày 30/01/2003

Quyết định về việc ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2004/QĐ-BGTVT ngày 19/8/2004 ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong hoạt động thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý

Hết hiệu lực ngày 17/9/2004

105

Quyết định

992/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 9/4/2003

Quyết định ban hành quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường bộ năm 2008

Hết hiệu lực ngày 01/7/2009

106

Quyết định

1378/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 15/5/2003

Quyết định ban hành quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 ban hành quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy

Hết hiệu lực ngày 14/12/2007

107

Quyết định

1040/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 15/4/2003

Quyết định bổ sung "Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ" ban hành kèm theo Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/01/2005 bổ sung "Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ" ban hành kèm theo Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001

Hết hiệu lực ngày 8/02/2005

108

Quyết định

1943/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 4/7/2003

Quyết định ban hành Quy chế quản lý khai thác bảo đảm an toàn giao thông đoạn Lạng Sơn- Hà Nội Quốc lộ 1 mới

Nội dung không còn phù hợp với thực tế, các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

109

Quyết định

1944/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 4/7/2003

Quyết định ban hành Quy chế quản lý khai thác bảo đảm an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1

Nội dung không còn phù hợp với thực tế, các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

110

Quyết định

2112/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 21/7/2003

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy định vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 824/2002/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 26/01/2008

111

Quyết định

2525/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 28/8/2003

Quyết định ban hành "Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác"

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hết hiệu lực
ngày 01/12/2005

112

Quyết định

2567/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 29/8/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 10/10/2009

113

Quyết định

2571/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 17/6/2003

Quyết định ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Vì hết thời gian thực hiện và đã có Quyết định về việc phân loại đường bộ để tính giá cước ban hành hàng năm thay thế và đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 494/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành

Hết hiệu lực
 ngày 02/3/2010

114

Quyết định

2074/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 16/7/2003

Quyết định về tải trọng và khổ giới hạn đường bộ các quốc lộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 60/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2007 ban hành quy định về giới hạn xếp hàng của xe ô tô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ

Hết hiệu lực ngày 02/01/2008

115

Quyết định

3633/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 02/12/2003

Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/3/2014

116

Quyết định

09/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 23/6/2004

Quyết định về việc quy định tạm thời tốc độ và chiều cao xe vận chuyển container

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 60/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2007 ban hành quy định về giới hạn xếp hàng của xe ô tô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ

Hết hiệu lực ngày 02/01/2008

117

Quyết định

38/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 24/12/2004

Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 31/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Hết hiệu lực ngày 01/10/2012

118

Quyết định

16/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 30/9/2004

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác bảo đảm an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1

Nội dung không còn phù hợp với thực tế, các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

119

Quyết định

17/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 30/9/2004

Quyết định về việc ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ

Bị thay thế bởi quyết định số 42/2005/QĐ-BGTVT ngày 16/09/2005 ban hành quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 11/10/2005

120

Quyết định

05/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 4/1/2005

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 64/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành GTVT

Hết hiệu lực ngày

01/04/2014

121

Quyết định

08/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 10/1/2005

Quyết định ban hành "Quy định về bến xe ôtô khách"

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ vận tải hỗ trợ đường bộ

Hết hiệu lực ngày 15/10/2010

122

Quyết định

09/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 10/01/2005

Quyết định ban hành "Quy định vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định và vận tải khách bằng ôtô theo hợp đồng"

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 ban hành quy định vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ôtô

Hết hiệu lực ngày 6/5/2007

123

Quyết định

10/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 12/01/2005

Quyết định bổ sung "Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ" ban hành kèm theo Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2001 ban hành quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 23/01/2006

124

Quyết định

13/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 02/02/2005

Quyết định ban hành "Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ đang khai thác"

Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác

Hết hiệu lực
ngày 15/09/2012

125

Quyết định

14/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 15/02/2005

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung danh mục xe máy chuyên dùng phải cấp đăng ký, biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông đường bộ tại Phụ lục 1 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 24/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 29/11/2009

126

Quyết định

15/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 15/02/2005

Quyết định ban hành quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực
 ngày 01/10/2012

127

Quyết định

21/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/3/2005

Quyết định về việc bổ sung biển báo hiệu vào Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237 - 01

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”

Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

128

Quyết định

30/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 9/6/2005

Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 56/2011/TT-
BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 06 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2012

129

Quyết định

34/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 21/7/2005

Quyết định ban hành quy định kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Hết hiệu lực ngày 30/5/2011

130

Quyết định

35/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 21/7/2005

Quyết định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu vào Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Hết hiệu lực ngày 30/5/2011

131

Quyết định

36/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 21/7/2005

Quyết định về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 02/7/2011

132

Quyết định

42/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 16/9/2005

Quyết định ban hành quy định về tốc độ tối đa và khoảng cách tối thiểu của xe cơ giới chạy trên đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT ngày 02/02/2007 ban hành quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 15/03/2007

133

Quyết định

45/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 23/9/2005

Quyết định về việc quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm đăng kiểm cơ giới xe

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 59/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Hết hiệu lực ngày

01/4/2014

134

Quyết định

50/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 12/10/2005

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 8/8/2009

135

Quyết định

61/2005QĐ-BGTVT;

ngày 30/11/2005

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 56/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 06 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2012

136

Quyết định

72/2005/QĐ-BGTVT ;
ngày 28/12/2005

Quyết định ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 5/12/2007

137

Quyết định

04/2006/QÐ-BGTVT;
ngày 9/01/2006

Quyết định ban hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 02/7/2011

138

Quyết định

14/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 02/3/2006

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 56/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 06 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2012

139

Quyết định


24/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 20/02/2006

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 56/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 06 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2012

140

Quyết định

34/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 16/10/2006

Quyết định ban hành quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô

Hết hiệu lực ngày 8/8/2010

141

Quyết định

36/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 31/10/2006

Quyết định ban hành quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2009/TT-BGTVT ban hành ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 8/8/2009

142

Quyết định

48/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 27/12/2006

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”

Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

143

Quyết định

05/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 02/02/2007

Quyết định ban hành quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 31/8/2009

144

 

Quyết định

15/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 26/3/2007

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong quy định về bến ô tô khách ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/1/2005 của Bộ trưởng BGTVT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ vận tải hỗ trợ đường bộ

Hết hiệu lực ngày 15/10/2010

145

Quyết định

16/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 26/3/2007

Quyết định ban hành quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ôtô

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Hết hiệu lực ngày 8/8/2010

146

Quyết định

17/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 26/3/2007

Quyết định ban hành “Quy định về vận tải khách bằng taxi”

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Hết hiệu lực ngày 8/8/2010

147

Quyết định

20/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 06/4/2007

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2002

Vì Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Hết hiệu lực ngày 14/12/2007

148

Quyết định

23/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 07/5/2007

Quyết định ban hành quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 02/7/2011

149

Quyết định

39/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 22/8/2007

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 4105/2001/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông

Bị thay thế bởi Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 20/11/2009

150

Quyết định

54/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 07/11/2007

Quyết định ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 3/8/2009

151

Quyết định

55/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 07/11/2007

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 3/8/2009

152

Quyết định

56/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 07/11/2007

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 3/8/2009

153

Quyết định

57/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 21/11/2007

Quyết định quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

154

Quyết định

58/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 21/11/2007

Quyết định ban hành quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

155

Quyết định

60/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 07/12/2007

Quyết định ban hành quy định về giới hạn xếp hàng của xe ô tô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 28/3/2010

156

Quyết định

63/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 28/12/2007

Ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ, giới hạn của đường bộ trên đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 28/3/2010

157

Quyết định

02/2008/QĐ-BGTVT;

ngày 31/01/2008

Quyết định phê duyệt mẫu Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Văn bản là căn cứ pháp lý hết hiệu lực, nội dung của văn bản đã được Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15/11/2010 sửa đổi, bổ sung

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

158

Quyết định

05/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 20/3/2008

Quyết định về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 3/8/2009

159

Quyết định

07/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 29/4/2008

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô” ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 “Quy định về vận tải khách bằng taxi” ban hành theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Hết hiệu lực ngày 8/8/2010

160

Quyết định

20/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 02/10/2008

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe

Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/6/2012

161

Chỉ thị

13/2002/CT-BGTVT;
ngày 02/8/2002

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động các trạm kiểm tra tải trọng xe

Một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế, các quy định hiện hành. Mặt khác đã có các văn bản khác bao quát đây đủ nội dung này (cụ thể: Nghị định 57/2013/ND-CP, Thông tư 68/2013/TT-BGTVT, Quyết định 2919/QĐ-BGTVT năm 2013, Quyết định 1502/QĐ-TTG ngày 11/10/2012 Phê duyệt quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe, Quyết định 1526/QĐ-BGTVT ngày 05/6/2013 Phê duyệt Đề án tổng thể kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ )

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

162

Chỉ thị

14/2002/CT-BGTVT;
ngày 09/8/2002

Chỉ thị về việc tăng cường hoạt động của lực lượng Thanh tra giao thông

Văn bản là căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, nhiều nội dung của văn bản không còn phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế (Cụ thể: Nghị định 57/2013/ND-CP, Thông tư 68/2013/TT-BGTVT, Thông tư 64/2013/TT-BGTVT; Nghị quyết 32/2007/NQ-CP về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Nghị quyết 88/NQ-CP năm 2011 về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT)

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

163

Chỉ thị

20/2002/CT-BGTVT;
ngày 11/11/2002

Chỉ thị về việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Văn bản là căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, nội dung của văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành và thực tế

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

164

Chỉ thị

27/2002/CT-BGTVT;
ngày 27/12/2002

Chỉ thị về việc thực hiện Nghị định 92/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Hết hiệu lực vì Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô

Hết hiệu lực ngày 27/10/2006

165

Chỉ thị

12/2003/CT-BGTVT;
ngày 22/5/2003

Chỉ thị về chấn chỉnh công tác tổ chức vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô

Văn bản là căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, các nội dung không còn phù hợp với tình tình thực tế và quy định hiện hành. Mặt khác đã có chỉ thị khác bao quát nội dung này

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

II- LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

1

Nghị định

39/CP;
ngày 5/7/1996

Nghị định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

Được thay thế bởi Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Hết hiệu lực ngày 27/10/2006

2

Nghị định

76/1998/NĐ-CP;
ngày 26/9/1998

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ

Được thay thế bởi Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Hết hiệu lực ngày 27/10/2006

3

Nghị định

44/2006/NĐ-CP;
ngày 25/4/2006

Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

Bị thay thế bởi Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ban hành ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

4

Nghị định

156/2007/NĐ-CP;
ngày 19/10/2007

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

Bị thay thế bởi Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

5

Thông tư

50-TT/PC;
ngày 01/3/1997

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 39/NĐ-CP về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

Hết hiệu lực vì Nghị định số 39/CP ngày 05/7/1996 đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt và Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt

Hết hiệu lực ngày 21/5/2006

6

Thông tư

138/1999/TT-BGTVT;
ngày 30/3/1999

Thông tư hướng dẫn bổ sung thi hành Nghị định 39/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt và hướng dẫn thi hành Nghị định số 76/1998/NĐ-CP ngày 26/9/1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/CP ngày 5/7/1996

Hết hiệu lực vì Nghị định số 39/CP và Nghị định số 76/1998/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt và Nghị định số 109/2006/NĐ-Cpngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt

Hết hiệu lực ngày 21/5/2006

7

Thông tư

26/2011/TT-BGTVT;
ngày 13/4/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ –BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/3/2013

8

Quyết định

356-QĐ/PC;
ngày 22/3/1982

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Cầu chung

Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT ngày 19/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý, khai thác cầu chung

Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

9

Quyết định

1006/ĐS-KH;
ngày 26/11/1992

Quy định về định mức vật tư để bảo dưỡng thường xuyên đường sắt chu kỳ 01 năm cho 01 km đường sắt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Hết hiệu lực ngày 01/3/2013

10

Quyết định

191/QĐ-ĐS;
ngày 25/3/1994

Quyết định ban hành Quy tắc giải quyết tai nạn giao thông đường sắt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT ngày 4/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

Hết hiệu lực ngày 18/9/2009

11

Quyết định

11-QĐ/CSHT;
ngày 7/01/1999

Quyết định ban hành Định mức tạm thời tiêu hao vật tư bảo dưỡng, sửa chữa thông tin, tín hiệu

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Hết hiệu lực ngày 01/3/2013

12

Quyết định

1587/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 02/7/1999

Quyết định về việc ban hành Quy phạm kỹ thuật khai thác Đường sắt Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 ban hành Tiêu chuẩn ngành

Hết hiệu lực ngày 31/01/2006

13

Quyết định

3862/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 19/11/2001

Quyết định ban hành Quy chế phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường sắt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường sắt

Hết hiệu lực ngày 25/02/2010

14

Quyết định

01/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 4/01/2005

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 64/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành GTVT

Hết hiệu lực ngày 01/4/2014

15

Quyết định

55/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 28/10/2005

Quyết định ban hành quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/3/2013

16

Quyết định

58/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 07/11/2005

Quyết định ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/04/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Hết hiệu lực ngày 18/5/2009

17

Quyết định

67/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 02/12/2005

Quyết định ban hành “Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu”;

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Hết hiệu lực ngày 31/01/2001

18

Quyết định

74/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/12/2005

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đường sắt

Hết hiệu lực ngày 29/6/2012

19

Quyết định

75/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/12/2005

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đường sắt

Hết hiệu lực ngày 29/6/2012

20

Quyết định

76/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/12/2005

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đường sắt

Hết hiệu lực ngày 29/6/2012

21

Quyết định

15/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 30/3/2006

Quyết định ban hành Điều lệ đường ngang

Bị thay thế bởi Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15/8/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đường ngang

Hết hiệu lực ngày 01/01/2013

22

Quyết định

29/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 01/8/2006

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/3/2013

23

Quyết định

32/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 28/8/2006

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi “Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Hết hiệu lực ngày 31/01/2001

24

Quyết định

53/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 6/11/2007

Quyết định về việc ban hành quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt

Hết hiệu lực một phần do bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt” kèm theo quyết định 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005; “Điều lệ đường ngang” ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2006; “Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 6/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 29/5/2011

25

Quyết định

21/2008/QĐ-BTVT;
ngày 10/10/2008

Quyết định về bổ sung sửa đổi Điều 5 của “Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Hết hiệu lực ngày 31/01/2001

26

Quyết định

33/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 31/12/2008

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 1890/QĐ-BGTVT ngày 03/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 3/7/2013

III – LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Luật

63/LCT-HĐNN8;
ngày 26/12/1991

Luật về Hàng không dân dụng

Bị thay thế bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Hết hiệu lực ngày 01/01/2007

2

Luật

39/L/CTN;
ngày 20/04/1995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Bị thay thế bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Hết hiệu lực ngày 01/01/2007

3

Nghị định

04/CP;
ngày 27/01/1996

Nghị định phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty hàng không Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 20/4/2011

4

Nghị định

29/CP;
ngày 02/4/1997

Nghị định ban hành quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Hết hiệu lực ngày 01/7/2007

5

Nghị định

08/2000/NĐ-CP;
ngày 10/3/2000

Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm

Bị thay thế bởi Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm

Hết hiệu lực ngày 9/9/2010

6

Nghị định

25/2000/NĐ-CP;
ngày 01/08/2000

Nghị định về quản lý hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 94/2007/NĐ-CP ngày 4/6/2007 về quản lý hoạt động bay

Hết hiệu lực ngày 17/7/2007

7

Nghị định

01/2001/NĐ-CP;
ngày 4/01/2001

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Hết hiệu lực ngày 14/7/2007

8

Nghị định

11/2000/NĐ-CP;
ngày 3/5/2000

Nghị định ban hành Quy chế bảo đảm an ninh hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng

Hết hiệu lực ngày 8/9/2010

9

Nghị định

76/2007/NĐ-CP;
ngày 9/5/2007

Nghị định về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Bị thay thế bởi Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Hết hiệu lực ngày 01/6/2013

10

Nghị định

91/2007/NĐ-CP;
ngày 01/6/2007

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Bị thay thế bởi Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 03/6/2010 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Hết hiệu lực ngày 20/7/2010

11

Nghị định

60/2010/NĐ-CP
ngày 03/6/2010

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Bị thay thế bởi Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Hết hiệu lực ngày 15/12/2013

12

Quyết định

267/2003/QĐ-TTg;
ngày 19/12/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/9/2009

13

Quyết định

818/TTg;
ngày 13/12/1995

Quyết định về quản lý cước hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Pháp lệnh Giá năm 2002

Hết hiệu lực ngày 01/7/2002

14

Quyết định

971/TTg;
ngày 28/12/1996

Quyết định ban hành quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.

Hết hiệu lực ngày 4/6/2007

15

Quyết định

15/1998/QĐ-TTg;
ngày 24/01/1998

Quyết định chuyển Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu tổ chức và có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải số 1754/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 về việc thành lập công ty mẹ - Tổng công ty quản lý bay Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 25/6/2010

16

Quyết định

113/1998/QĐ-TTg;
ngày 06/7/1998

Quyết định chuyển các Cụm cảng hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu tổ chức và có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành thành lập lần lượt các Tổng công ty cảng hàng không miền Nam, miền Bắc và miền Trung (Quyết định 168/QĐ-BGTVT ngày 16/1/2008; Quyết định 1788/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2008; Quyết định số 1750/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010).

Hết hiệu lực từ ngày công bố trong tập hệ thống hóa năm 2014

17

Quyết định

258/1998/QĐ-TTg;
ngày 31/12/1998

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 113/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chuyển các Cụm cảng hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu tổ chức và có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành thành lập lần lượt các Tổng công ty cảng hàng không miền Nam, miền Bắc và miền Trung (Quyết định 168/QĐ-BGTVT ngày 16/1/2008; Quyết định 1788/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2008; Quyết định số 1750/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010).

Hết hiệu lực từ ngày công bố trong tập hệ thống hóa năm 2014

18

Quyết định

16/1999/QĐ-TTg;
ngày 6/02/1999

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 113/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chuyển các Cụm cảng hàng không sân bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu tổ chức và có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành thành lập lần lượt các Tổng công ty cảng hàng không miền Nam, miền Bắc và miền Trung (Quyết định 168/QĐ-BGTVT ngày 16/1/2008; Quyết định 1788/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2008; Quyết định số 1750/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010)

Hết hiệu lực từ ngày công bố trong tập hệ thống hóa năm 2014

19

Thông tư

904/CAAV;
ngày 6/5/1996

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 818/TTg ngày 13/02/1995 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cước hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Pháp lệnh Giá năm 2002

Hết hiệu lực ngày 01/7/2002

20

Thông tư

65/1999/TT-CHK;
ngày 27/12/1999

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc trang bị, quản lý, sử dụng và bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 6/3/2007

21

Thông tư

08/2001/TT-CHK;
ngày 7/5/2001

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 01/2001/NĐ-CP ngày 04/01/2001 của Chính phủ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Hết hiệu lực vì Nghị định số 01/2001/NĐ-CP ngày 04/01/2001 của Chính phủ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hàng không dân dụng đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Hết hiệu lực ngày 14/7/2007

22

Thông tư liên tịch

03/2002/TTLT-CHK-BQP-BNG ngày 08/3/2002

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2000/NĐ-CP ngày 01/08/2000 của Chính phủ về quản lý hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam

Hết hiệu lực vì Nghị định số 25/2000/NĐ-CP ngày 01/8/2000 của Chính phủ về quản lý hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 của Chính phủ về quản lý hoạt động bay

Hết hiệu lực ngày 17/7/2007

23

Thông tư

01/2004/TT-BGTVT;
ngày 16/01/2004

Thông tư hướng dẫn việc đăng ký tàu bay và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Hết hiệu lực ngày 4/6/2007

24

Thông tư

11/2011/TT-BGTVT;
ngày 28/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng anh nhân viên hàng không

Hết hiệu lực ngày 4/02/2012

25

Thông tư

17/2011/TT-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-BTGVT ngày 05/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng

Hết hiệu lực ngày 15/9/2012

26

Quyết định

463/CAAV;
ngày 11/3/1994

Quyết định quy định về việc cấp phép cho các chuyến bay quốc tế thuê chuyến được thực hiện bởi các hãng hàng không và tư nhân nước ngoài đến và đi từ Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 của Chính phủ về quản lý hoạt động bay

Hết hiệu lực ngày 01/01/2007

27

Quyết định

913/CAAV;
ngày 10/5/1995

Quyết định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

Hết hiệu lực ngày 01/01/2007

28

Quyết định

163/CAAV;
ngày 31/01/1994

Quyết định ban hành quy chế cấp, gia hạn và thừa nhận chứng chỉ đủ điều kiện bay

Do các căn cứ ban hành đã hết hiệu lực (Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được công bố theo Lệnh số 63/LCT ngày 04/01/1992 ; Quyết định 36/TTg ngày 30/06/1993; Nghị định 242/HĐBT ngày 30/06/1992)

Hết hiệu lực ngày 01/01/2007

29

Quyết định

905/CAAV;
ngày 05/01/1996

Quyết định về việc thi, cấp chứng chỉ cho nhân viên khai thác kỹ thuật ngành hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2007 về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Hết hiệu lực ngày 13/5/2007

30

Quyết định

270/CAAV;
ngày 10/02/1996

Quyết định về tiêu chuẩn khai thác thấp nhất của các sân bay có hoạt động bay dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng năm 2006

Hết hiệu lực ngày 01/01/2007

31

Quyết định

1210/CAAV;
ngày 17/5/1996

Quyết định về việc áp dụng một số tiêu chuẩn của JAR

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1906/QĐ-CHK ngày 24/8/2000 về việc thừa nhận các tiêu chuẩn về hàng không của Châu Âu (JARs)

Hết hiệu lực ngày 24/8/2000

32

Quyết định

1063/CAAV;
ngày 27/5/1996

Quyết định ban hành Quy chế cấp chứng chỉ người khai thác tàu bay

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2727/1998/QĐ-CHK ngày 10/10/1998 ban hành Quy chế khai thác máy bay vận tải thương mại (QCHK-KT1); Quyết định 45/2006/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2006 ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3)

Hết hiệu lực ngày 24/01/2007

33

Quyết định

1165/CAAV;
ngày 10/6/1996

Quyết định về giới hạn khai thác của các sân bay quốc tế

Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 494/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2010 về việc công bố danh mục VBQPPL về GTVT hết hiệu lực thi hành

Hết hiệu lực ngày 02/3/2010

34

Quyết định

1539/CAAV;
ngày 05/8/1996

Quyết định ban hành quy định về quản lý, trang bị và bảo quản vũ khí quân dụng trong ngành hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 6/3/2007

35

Quyết định

1800/CAAV;
ngày 24/8/1996

Quyết định về việc ban hành Quy chế điều phối Slot tại các sân bay quốc tế của Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Hết hiệu lực ngày 01/01/2007

36

Quyết định

1921/CAAV;
ngày 9/9/1996

Quyết định ban hành Quy chế về an ninh hàng không tại các khu vực hạn chế

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 6/3/2007

37

Quyết định

1954/1977/CAAV-KV;
ngày 29/10/1997

Quyết định về việc ban hành “Quy chế kiểm tra để cấp, gia hạn chứng chỉ và năng định cho nhân viên không lưu hàng không dân dụng Việt Nam’’

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

Hết hiệu lực ngày 01/01/2007

38

Quyết định

1977/CAAV;
ngày 01/11/1997

Quyết định ban hành quy định báo cáo an toàn hàng không và sự cố trong hoạt động bay

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 75/2007/NĐ-CP ngày 09/5/2007 của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng

Hết hiệu lực ngày 16/6/2007

39

Quyết định

324/1998/QĐ-CHK;
ngày 4/3/1998

Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam – doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu tổ chức từ đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam thành đơn vị trực thuộc Bộ GTVT theo quy định tại Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 22/4/2008

40

Quyết định

371/1998/QĐ-CHK;
ngày 13/03/1998

Quyết định về việc ban hành quy chế hàng không 145 “Phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tầu bay HKDD”.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2006/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2006 ban hành Tiêu chuẩn ngành

Hết hiệu lực ngày 25/4/2006

41

Quyết định

642/1998/QĐ-CHK;
ngày 7/5/1998

Quyết định về việc ký kết bản hiệp đồng trách nhiệm bảo đảm cung cấp dịch vụ khí tượng giữa các đơn vị không lưu và khí tượng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/3/2007 về việc ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng

Hết hiệu lực ngày 02/5/2007

42

Quyết định

2040/1998/QĐ-CHK;
ngày 20/7/1998

Quyết định về việc ban hành “Quy định tạm thời về quản lý hoạt động cho thuê tàu bay của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

Hết hiệu lực ngày 01/01/2007

43

Quyết định

2061/1998/QĐ-CHK;
ngày 23/7/1998

Quyết định ban hành “Quy chế không lưu hàng không dân dụng VN”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 63/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về việc ban hành “Quy chế không lưu hàng không dân dụng”

Hết hiệu lực ngày 27/12/2005

44

Quyết định

2727/1998/QĐ-CHK;
ngày 10/10/1998

Quyết định ban hành Quy chế khai thác máy bay vận tải thương mại

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Hết hiệu lực ngày 27/01/2012

45

Quyết định

2868/QĐ-CHK;
ngày 31/10/1998

Quyết định ban hành “Quy định về thẻ kiểm soát an ninh trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 62/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 ban hành “Quy định về thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sử dụng để hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng”

Hết hiệu lực ngày 01/7/2006

46

Quyết định

07/1999/QĐ-CHK;
ngày 29/3/1999

Quyết định về việc ban hành quy định về cấp chứng chỉ nghiệp vụ an ninh hàng không

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 3/6/2007

47

Quyết định

11/1999/QĐ-CHK-TCCB;
ngày 15/5/1999

Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm cảng hàng không miền Bắc – Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và bị bãi bỏ bởi bị Quyết định 1788/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/6/2008 thành lập tổng công ty cảng hàng không miền Bắc

Hết hiệu lực ngày 19/6/2008

48

Quyết định

12/1999/QĐ-CHK-TCCB;
ngày 15/5/1999

Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm cảng hàng không miền Trung – Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1750/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty cảng hàng không miền Trung

Hết hiệu lực ngày 25/6/2010

49

Quyết định

13/1999/QĐ-CHK-TCCB;
ngày 15/5/1999

Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm cảng hàng không miền Nam – Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và bị bãi bỏ bởi Quyết định 168/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Cảng Hàng Không miền Nam

Hết hiệu lực ngày 16/01/2008

50

Quyết định

14/1999/QĐ-CHK;
ngày 18/5/1999

Quyết định về việc ban hành “Điều lệ kỹ thuật xăng dầu hàng không”

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2012/TT-BGTVT ngày 9/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc đảm bảo kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 23/02/2012

51

Quyết định

15/1999/QĐ-CHK;
ngày 22/5/1999

Quyết định ban hành quy định kiểm tra, giám sát an ninh hàng không tại cảng hàng không dân dụng Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 6/3/2007

52

Quyết định

18/1999/QĐ-CHK;
ngày 25/6/1999

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, huấn luyện trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 4/4/2007 về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Hết hiệu lực ngày 13/5/2007

53

Quyết định

06/2000/QĐ-CHK;
ngày 3/02/2000

Quyết định ban hành “Quy chế về nhân viên xác nhận hoàn thành bảo dưỡng”

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Hết hiệu lực ngày 27/01/2012

54

Quyết định

18/2000/QĐ-CHK;
ngày 14/7/2000

Quyết định ban hành quy định về giá tại các cảng hàng không và giá điều hành bay đi đến

Bị bãi bỏ bởi Pháp lệnh giá, Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 và Thông tư số 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 21/3/2007 hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/7/2002

55

Quyết định

20/2000/QĐ-CHK;
ngày 01/8/2000

Quyết định ban hành Quy chế cấp bằng người lái (máy bay)

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Hết hiệu lực ngày 27/01/2012

56

Quyết định

23/2000/QĐ-CHK;
ngày 16/8/2000

Quyết định ban hành “Quy định về quản lý giấy phép hành nghề đối với những người làm việc trong lĩnh vực khai thác kỹ thuật hàng không dân dụng”

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 4/4/2007 về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Hết hiệu lực ngày 13/5/2007

57

Quyết định

28/2000/QĐ-CHK;
ngày 18/9/2000

Quyết định ban hành “Điều lệ kỹ thuật trang thiết bị mặt đất hàng không Việt Nam”

Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2006 ban hành Quy chế quản lý, khai thác kỹ thuật các phương tiện hoạt động trên khu bay

Hết hiệu lực ngày 14/02//2006

58

Quyết định

07/2001/QĐ-CHK;
ngày 03/5/2001

Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động thuê tàu bay, động cơ, phụ tùng tàu bay và các dịch vụ liên quan

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

Hết hiệu lực ngày 01/01/2007

59

Quyết định

09/2001/QĐ-CHK;
ngày 5/7/2001

Quyết định ban hành Quy chế về bảo vệ môi trường ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng

Hết hiệu lực ngày 01/3/2013

60

Quyết định

10/2001/QĐ-CHK;
ngày 9/7/2001

Quyết định ban hành Quy chế về quy trình cấp chứng chỉ cho tàu bay và các sản phẩm, thiết bị của tàu bay

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Hết hiệu lực ngày 27/01/2012

61

Quyết định

16/2001/QĐ-CHK;
ngày 18/9/2001

Quyết định ban hành Quy chế báo cáo số liệu thống kê liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2009/TT-BGTVT ngày 4/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 18/9/2009

62

Quyết định

28/2001/QĐ-CHK;
ngày 28/12/2001

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam – Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu tổ chức thành đơn vị trực thuộc Bộ GTVT theo quy định tại Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải và bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1754 ngày 25/6/2010 về việc thành lập công ty mẹ, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 25/6/2010

63

Quyết định

3046/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 15/10/2003

Quyết định về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép khai thác cảng hàng không, sân bay

Bị thay thế bởi Quyết định số 51/2007/QĐ-BGTVT ngày 4/10/1997 về sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay, cấp Giấy chứng nhận và Giấy phép kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay

Hết hiệu lực ngày 31/10/2007

64

Quyết định

02/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 23/02/2004

Quyết định về việc ban hành Quy chế chuyên cơ hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ

Hết hiệu lực ngày 28/10/2010

65

Quyết định

04/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 19/3/2004

Quyết định về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 6/3/2007

66

Quyết định

05/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 06/4/2004

Quyết định về việc ban hành “Quy chế tìm kiếm – cứu nạn hàng không dân dụng”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2007 ban hành”Quy chế tìm kiếm – cứu nạn hàng không dân dụng”

Hết hiệu lực ngày 28/6/2007

67

Quyết định

10/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 25/6/2004

Quyết định ban hành “Quy chế công tác không báo hàng không dân dụng Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không

Hết hiệu lực ngày 26/5/2007

68

Quyết định

13/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 10/9/2004

Quyết định về việc ban hành Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành hàng không

Do các căn cứ ban hành của văn bản hết hiệu lực

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

69

Quyết định

20/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 28/10/2004

Quyết định về giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tàu bay dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 6/3/2007

70

Quyết định

03/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 4/01/2005

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2007/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2007 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra hàng không

Hết hiệu lực ngày 31/8/2007

71

Quyết định

29/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 18/5/2005

Quyết định ban hành “Quy chế công tác khí tượng hàng không dân dụng Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/3/2007 ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng

Hết hiệu lực ngày 02/5/2007

72

Quyết định

39/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 26/8/2005

Quyết định ban hành “Quy chế công tác thông tin, dẫn đường và giám sát hàng không dân dụng”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng

Hết hiệu lực ngày 4/5/2007

73

Quyết định

46/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 23/9/2005

Quyết định ban hành quy định về trang phục của lực lượng an ninh hàng không

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 6/3/2007

74

Quyết định

62/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/11/2005

Quyết định ban hành “Quy định về thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sử dụng để hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 6/3/2007

75

Quyết định

63/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/11/2005

Quyết định ban hành “Quy chế không lưu hàng không dân dụng Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2007 ban hành “Quy chế không lưu hàng không dân dụng”

Hết hiệu lực ngày 10/8/2007

76

Quyết định

73/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/12/2005

Quyết định ban hành chương trình đào tạo an ninh hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2009/TT-BGTVT ngày 16/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không

Hết hiệu lực ngày 30/11/2009

77

Quyết định

06/2006/ QĐ-BGTVT;
ngày 16/01/2006

Quyết định ban hành “Quy chế quản lý, khai thác kỹ thuật các phương tiện hoạt động trên khu bay”

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/06/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Hết hiệu lực ngày 14/8/2010

78

Quyết định

16/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 31/3/2006

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Hết hiệu lực ngày 27/01/2012

79

Quyết định

31/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 21/8/2006

Quyết định về phương thức thu giá phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế tại các cảng hàng không Việt Nam

Văn bản làm căn cứ ban hành (Quyết định số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không) đã bị bãi bỏ bởi Quyết định 426/2010/QĐ-BTC ngày 25/02/2010 về mức giá, khung giá một số dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tệp hệ thống hóa năm 2014

80

Quyết định

41/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 08/11/2006

Quyết định ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3)

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2006/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2006 ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3)

Hết hiệu lực ngày 24/01/2007

81

Quyết định

45/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 19/12/2006

Quyết định về việc ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3)

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Hết hiệu lực ngày 27/01/2012

82

Quyết định

06/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 05/02/2007

Quyết định ban hành chương trình an ninh hàng không dân dụng VN

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng

Hết hiệu lực ngày 15/9/2012

83

Quyết định

12/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 21/3/2007

Quyết định ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2009/TT-BGTVT ngày 08/9/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về khí tượng hàng không dân dụng

Hết hiệu lực ngày 23/10/2009

84

Quyết định

19/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 4/4/2007

Quyết định về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không

Hết hiệu lực ngày 4/02/2012

85

Quyết định

36/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 30/7/2007

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức của Thanh tra Hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư số 33/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/12/2013

86

Quyết định

51/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 04/10/2007

Quyết định về việc Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay, cấp Giấy chứng nhận và Giấy phép kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/06/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Hết hiệu lực ngày 14/8/2010

87

Quyết định

10/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 13/6/2008

Quyết định ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Hết hiệu lực ngày 27/1/2012

IV- LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1

Bộ Luật

42/LCT/HĐNN8;
ngày 30/6/1990

Bộ luật Hàng hải

Bị thay thế bởi Bộ Luật số 40/2005/QH11(Bộ Luật Hàng hải 2005)

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

2

Nghị định

13/CP;
ngày 25/02/1994

Nghị định ban hành bản Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam

Bị thay thế bởi Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 6/01/2004

3

Nghị định

14/CP;
ngày 25/02/1994

Nghị định về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên

Bị thay thế bởi Nghị định số 91/CP ngày 23/8/1997 về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên

Hết hiệu lực ngày 7/9/1997

4

Nghị định

91/CP;
ngày 23/8/1997

Nghị định về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên

Bị thay thế bởi Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/5/2006 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển

12/6/2006

5

Nghị định

39/1998/NĐ-CP;
ngày 10/6/1998

Nghị định về xử lý tài sản chìm đắm ở biển

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 18/2006/NĐ-CP ngày 10/02/2006 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển

Hết hiệu lực ngày 01/03/2006

6

Nghị định

99/1998/NĐ-CP;
ngày 28/11/1998

Nghị định quản lý mua, bán tàu biển

Bị hủy bỏ bởi Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/5/2006 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển

Hết hiệu lực ngày 12/6/2006

7

Nghị định

55/1998/NĐ-CP;
ngày 22/7/1998

Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển đường biển lưu giữ tại Việt Nam

Bị hủy bỏ bởi Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16/5/2006 của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 8/6/2006

8

Nghị định

92/1999/NĐ-CP;
ngày 4/9/1999

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Hết hiệu lực ngày 16/7/2006

9

Nghị định

10/2001/NĐ-CP;
ngày 19/3/2001

Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 115/2007/NĐ-CP ngày 5/7/2007 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

Hết hiệu lực ngày 9/8/2007

10

Nghị định

23/2001/NĐ-CP;
ngày 30/5/2001

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên ban hành theo Nghị định số 91/CP ngày 23/08/1997 của Chính phủ

Bị hủy bỏ bởi Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/5/2006 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển

Hết hiệu lực ngày 12/6/2006

11

Nghị định

24/2001/NĐ-CP;
ngày 30/5/2001

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 13/CP ngày 25/02/1994 của Chính phủ

Bị thay thế bởi Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 6/01/2004

12

Nghị định

57/2001/NĐ-CP;
ngày 24/8/2001

Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 5/7/2007 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

Hết hiệu lực ngày 9/8/2007

13

Nghị định

160/2003/NĐ-CP;
ngày 18/12/2003

Nghị định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

Bị thay thế bởi Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Hết hiệu lực ngày 14/8/2006

14

Nghị định

18/2006/NĐ-CP;
ngày 10/02/2006

Nghị định về xử lý tài sản chìm đắm ở biển

Bị thay thế bởi Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 12/12/2013

15

Nghị định

49/2006/NĐ-CP;
ngày 18/5/2006

Nghị định về đăng ký và mua, bán tàu biển

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

Hết hiệu lực ngày 01/6/2009

16

Nghị định

62/2006/NĐ-CP;
ngày 21/6/2006

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Bị thay thế bởi Nghị định số 48/2011/NĐ-CP ngày 21/6/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/9/2011

17

Nghị định

71/2006/NĐ-CP;
ngày 25/7/2006

Nghị định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Bị thay thế bởi Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/6/2012

18

Nghị định

29/2009/NĐ-CP;
ngày 26/3/2009

Nghị định về đăng ký và mua, bán tàu biển

Bị thay thế bởi Nghị định 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

19

Nghị định

48/2011/NĐ-CP;
ngày 21/6/2011

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Bị thay thế bởi Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 15/10/2013

20

Nghị định

77/2011/NĐ-CP;
ngày 01/9/2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2009/ND-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

Bị thay thế bởi Nghị định 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

21

Quyết định

639/1997/QĐ-TTg;
ngày 12/8/1997

Quyết định quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ Hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 131/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 về việc bãi bỏ Quyết định

Hết hiệu lực ngày 24/6/2006

22

Quyết định

55/2002/QĐ-TTg;
ngày 23/4/2002

Quyết định về cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Bị thay thế bởi Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 6/01/2004

23

Quyết định

178/2002/QĐ-TTg;
ngày 13/12/2002

Quyết định về việc thực hiện thí điểm cải cách hành chính tại các cảng biển thuộc khu vực các tỉnh, thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Bị thay thế bởi Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 6/01/2004

24

Quyết định

133/2003/QĐ-TTg;
ngày 4/7/2003

Quyết định về quản lý luồng hàng hải

Bị hủy bỏ bởi Nghị định Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Hết hiệu lực ngày 14/8/2006

25

Quyết định

269/2003/QĐ-TTg;
ngày 22/12/2003

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 6/4/2009

26

Quyết định

1195//QĐ-TTg;
ngày 4/11/2003

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Bị thay thế bởi Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hết hiệu lực ngày 15/10/2009

27

Quyết định

70/2006/QĐ-TTg; ngày 29/3/2006

Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 148/2008/QĐ-TTg ngày 20/11/2008 về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Hết hiệu lực ngày 16/12/2008

28

Quyết định

16/2008/QĐ-TTg;
ngày 28/01/2008

Quyết định về công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 10/01/2014

29

Thông tư

20/2001/TT-BGTVT;
ngày 12/11/2001

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu vận tải đường biển

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT ngày 6/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 20/4/2012

30

Thông tư

11/2004/TT-BGTVT;
ngày 24/6/2004

Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

Hết hiệu lực vì Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải Việt Nam đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Hết hiệu lực ngày 14/8/2006

31

Thông tư

25/2004/TT-BGTVT;
ngày 13/10/2004

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải của tàu biển, công ty tàu biển, doanh nghiệp cảng biển và các cơ quan liên quan

Bị thay thế bởi Thông tư số 47/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định tiếp nhận truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/9/2011

32

Thông tư liên tịch

14/2006/TTLT-BGTVT-BNV-BTC;
ngày 29/12/2006

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 70/2006/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải và Quyết định số 179/2006/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Hết hiệu lực do các Quyết định số 70/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 179/2006/QĐ-TTg đã bị thay thế

Hết hiệu lực ngày 16/12/2008; 15/02/2010

33

Thông tư

10/2007/TT-BGTVT;
ngày 6/8/2007

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT ngày 8/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/7/2013

34

Thông tư

06/2009/TT-BGTVT;
ngày 18/6/2009

Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

35

Thông tư

17/2009/TT-BGTVT;
ngày 11/8/2009

Thông tư về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Bị thay thế bởi Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Hết hiệu lực ngày 15/9/2012

36

Thông tư

10/2011/TT-BGTVT;
ngày 25/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

37

Quyết định

2788/QĐ-PC;
ngày 17/5/1992

Quyết định về việc tàu biển nước ngoài vận chuyển hàng hóa, hành khách và hành lý giữa các cảng biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

38

Quyết định

2917/QĐ-PCVT;
ngày 25/12/1992

Quyết định về vùng hoa tiêu hàng hải tại Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

39

Quyết định

49/QĐ-VT;
ngày 9/01/1993

Quyết định về quy tắc báo hiệu hàng hải Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về báo hiệu hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

40

Quyết định

935/QĐ-PCVT;
ngày 17/5/1993

Quyết định về công bố vùng nước cảng Thanh Hóa và khu vực trách nhiệm thuộc Cảng vụ Thanh Hóa

Bị thay thế bởi Quyết định số 2438/2002/QĐ-BGTVT ngày 7/8/2002 về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực trách nhiệm thuộc Cảng vụ Thanh Hóa

Hết hiệu lực ngày 22/8/2002

41

Quyết định

1333/VT-PC;
ngày 01/7/1993

Quyết định về vùng nước cảng Quảng Ninh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 2790/2002/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2002 về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực trách nhiệm thuộc Cảng vụ Quảng Ninh

Hết hiệu lực ngày 14/9/2002

42

Quyết định

1330/QĐ-PCVT;
ngày 3/7/1993

Quyết định về vùng nước cảng Nghệ Tĩnh, khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Nghệ tĩnh

Bị hủy bỏ bởi Quyết định số 2437/2002/QĐ-BGTVT ngày 7/8/2002 về vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Hà Tĩnh

Hết hiệu lực ngày 22/8/2002

43

Quyết định

1400/QĐ-PCVT;
ngày 12/7/1993

Quyết định về vùng nước cảng Năm Căn và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Năm Căn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2007/QĐ-BGTVT ngày 4/7/2007 về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau

Hết hiệu lực ngày 8/8/2007

44

Quyết định

174/QĐ-PCVT;
ngày 5/02/1994

Quyết định về việc ban hành Điều lệ chức trách thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Đã bị thay thế bởi Quyết định 65/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

45

Quyết định

1387/1998/QĐ-BGTVT;
ngày 3/6/1998

Quyết định ban hành Quy chế huấn luyện, cấp chứng chỉ chuyên môn và đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

46

Quyết định

290/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 3/02/1999

Quyết định về vùng nước cảng Hải Thịnh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Hải Thịnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2007/QĐ-BGTVT ngày 7/5/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý thuộc Cảng vụ Hàng hải Nam Định

Hết hiệu lực ngày 12/6/2007

47

Quyết định

1581/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 30/6/1999

Quyết định ban hành Khung định biên an toàn tối thiểu cho tầu biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

48

Quyết định

115/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 13/01/1999

Quyết định về vùng nước cảng Cà Ná tỉnh Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2007/QĐ-BGTVT ngày 4/4/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Nha Trang

Hết hiệu lực ngày 13/5/2007

49

Quyết định

1027/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 29/4/1999

Quyết định về vùng nước cảng Diêm Điền tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình

Hết hiệu lực ngày 14/3/2007

50

Quyết định

750/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 30/3/2000

Quyết định ban hành Quy chế huấn luyện, bồi dưỡng cập nhật, thi và cấp chứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Bị thay thế bởi Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi Chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

51

Quyết định

1811/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 4/7/2000

Quyết định ban hành Quy chế phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành Hàng hải.

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2010/TT-BGTVT ngày 30/9/2010 quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải

Hết hiệu lực ngày 14/11/2010

52

Quyết định

3013/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 13/9/2009

Quyết định về vùng nước cảng Quảng Bình và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2007/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

Hết hiệu lực ngày 21/6/2007

53

Quyết định

1831/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 12/6/2001

Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn đăng kiểm viên tàu biển.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 65/2011/TT-BGTVT ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng kiểm viên tàu biển

Hết hiệu lực ngày 10/02/2012

54

Quyết định

4131/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 5/12/2001

Quyết định quy định về thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 47/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2005 quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

55

Quyết định

2437/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 7/8/2002

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực trách nhiệm của cảng vụ Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Hết hiệu lực ngày 25/3/2007

56

Quyết định

2438/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 7/8/2002

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoá và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Thanh Hoá

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

Hết hiệu lực ngày 20/9/2007

57

Quyết định

2756/ 2002/QĐ-BGTVT;
ngày 29/8/2002

Quyết định về việc ban hành Thể lệ báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Bị thay thế bởi Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2005 về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

58

Quyết định

2790/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 30/8/2002

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Hết hiệu lực ngày 20/9/2007

59

Quyết định

3171/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 3/10/2002

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2007/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

Hết hiệu lực ngày 26/5/2007

60

Quyết định

3522/2002/QĐ-GTVT;
ngày 29/10/2002

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Thừa Thiên Huế

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

Hết hiệu lực ngày 20/9/2007

61

Quyết định

4465/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 31/12/2002

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Kiên Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 41/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

Hết hiệu lực ngày 20/9/2007

62

Quyết định

4466/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 31/12/2002

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Trị

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

Hết hiệu lực ngày 10/3/2007

63

Quyết định

225/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 23/01/2003

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Ngãi

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2007/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2007 về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

Hết hiệu lực ngày 16/02/2007

64

Quyết định

994/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 9/4/2003

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Hải Phòng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Hết hiệu lực ngày 20/9/2007

65

Quyết định

1330/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 12/5/2003

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Đà Nẵng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2007 về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Hết hiệu lực ngày 21/03/2007

66

Quyết định

3395 /2003/QĐ- BGTVT;
ngày 13/11/2003

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Nha Trang.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 18/2007/QĐ-BGTVT ngày 4/4/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Hết hiệu lực ngày 13/5/2007

67

Quyết định

03/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 15/3/2004

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Vũng Tàu

Bị thay thế bởi Quyết định số 46/2007/QĐ-BGTVT ngày 5/9/2007 công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý thuộc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Hết hiệu lực ngày 5/10/2007

68

Quyết định

08/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 26/5/2004

Quyết định về vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ thành phố Hồ Chí Minh

Bị thay thế bởi Quyết định số 49/2007/QĐ-BGTVT ngày 12/9/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh

Hết hiệu lực ngày 10/10/2007

69

Quyết định

170/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 16/01/2004

Quyết định về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước SOLAS 74 và Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

Bị thay thế bởi Thông tư số 27 /2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

Hết hiệu lực ngày 28/5/2011

70

Quyết định

04/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 4/01/2005

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 70/2005/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2005 quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

71

Quyết định

26/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 16/5/2005

Quyết định về việc công bố tạm thời luồng hàng hải công cộng và luồng hàng hải chuyên dùng

Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực (Quyết định 133/2003/QĐ-TTg bị hủy bỏ bởi Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006)

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

72

Quyết định

48/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/9/2005

Quyết định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2009/TT-BGTVT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về báo cáo điều tra tai nạn hàng hải

Hết hiệu lực ngày 25/9/2009

73

Quyết định

49/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 4/10/2005

Quyết định về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 6/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc áp dụng quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển

Hết hiệu lực ngày 15/9/2013

74

Quyết định

52/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 27/10/2005

Quyết định về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi Chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Hết hiệu lực ngày 02/8/2009

75

Quyết định

53/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 27/10/2005

Quyết định về báo hiệu hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT ngày 8/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

Hết hiệu lực ngày 23/12/2011

76

Quyết định

64/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/11/2005

Quyết định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 12/01/2012

77

Quyết định

65/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/11/2005

Quyết định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2008 về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 17/01/2009

78

Quyết định

66/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/11/2005

Quyết định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008 về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 28/01/2009

79

Quyết định

70/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 16/12/2005

Quyết định quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Hàng hải

Bị thay thế bởi Thông tư số 34/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/12/2013

80

Quyết định

744/QĐ-BGTVT;
ngày 24/3/2006

Quyết định về việc thành lập Trạm Tìm kiếm cứu nạn Trường Sa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2012/TT-BGTVT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải

Hết hiệu lực ngày 5/3/2012

81

Quyết định

09/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 23/02/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 52/2011/TT-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Hết hiệu lực ngày 8/12/2011

82

Quyết định

11/2007/QĐ-
BGTVT;
ngày 28/02/2007

Quyết định về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Thông tư số 49/2013/
TT-BGTVT ngày 7/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh

Hết hiệu lực ngày 01/3/2014

83

Quyết định

24/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 7/5/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nam Định

Bị thay thế bởi Quyết định số 17/2008/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2008 công bố vùng cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nam Định

Hết hiệu lực ngày 16/10/2008

84

Quyết định

25/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 17/5/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

Bị thay thế bởi Thông tư số 22/2010/TT-BGTVT ngày 19/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

Hết hiệu lực ngày 15/10/2010

85

Quyết định

28/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 25/6/2007

Quyết định về việc sửa đổi điểm a và điểm b mục 8 Phụ lục I Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển ban hành kèm theo Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 6/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc áp dụng quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển

Hết hiệu lực ngày 15/9/2013

86

Quyết định

44/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 28/8/2007

Quyết định công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Hết hiệu lực ngày 15/11/2010

87

Quyết định

1791/QĐ-BGTVT; ngày 20/6/2008

Quyết định về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng đài thông tin duyên hải Việt Nam.

Bị thay thế bởi Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải

Hết hiệu lực ngày 15/11/2013

88

Quyết định

29/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 16/12/2008

Quyết định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 20/5/2012

89

Quyết định

31/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 26/12/2008

Quyết định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/6/2012

90

Quyết định

1818/QĐ-BGTVT;
ngày 23/6/2009

Quyết định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 15/9/2013

V- LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Nghị định

40/CP;
ngày 5/7/1996

Nghị định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 2004

Hết hiệu lực ngày 01/01/2005

2

Nghị định

77/1998/NĐ-CP;
ngày 26/9/1998

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/CP ngày 05/7/1996

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 2004

Hết hiệu lực ngày 01/01/2005

3

Nghị định

171/1999/NĐ-CP;
ngày 7/12/1999

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông

Bị thay thế bởi Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 19/3/2005

4

Nghị định

91/2001/NĐ-CP; ngày 11/12/2001

Nghị định về điều kiện kinh doanh một số ngành, nghề giao thông vận tải đường thủy nội địa

Bị thay thế bởi Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 19/03/2005

5

Nghị định

09/2005/NĐ-CP;
ngày 27/01/2005

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Bị thay thế bởi Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20/7/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 15/9/2011

6

Nghị định

156/2007/NĐ-CP;
ngày 19/10/2007

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường sắt

Bị thay thế bởi Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/01/2014

7

Nghị định

60/2011/NĐ-CP;
ngày 20/7/2011

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Bị thay thế bởi Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 15/10/2013

8

Thông tư

299/2000/TT-BGTVT;
ngày 4/8/2000

Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 22 và Điều 23 của Nghị định số 171/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 của Chính phủ

Bị hủy bỏ bởi Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 về quản lý đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 12/6/2005

9

Thông tư

329/2000/TT-BGTVT;
ngày 31/8/2000

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 171/1999/NĐ-CP ngày 7/12/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông

Bị hủy bỏ bởi Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 về quản lý đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 12/6/2005

10

Thông tư

06/2002/TT-BGTVT;
ngày 25/4/2002

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 91/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành, nghề giao thông vận tải đường thủy

Hết hiệu lực vì Nghị định số 91/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề giao thông vận tải đường thủy nội địa là căn cứ ban hành đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 19/3/2005

11

Thông tư

09/2003/TT-BGTVT;
ngày 14/4/2003

Thông tư hướng dẫn lập dự toán quản lý, sửa chữa đường sông

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 6/6/2011 liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ GTVT hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Hết hiệu lực ngày 21/7/2011

12

Thông tư liên tịch

37/2012/TTLT-BGTVT-BCA; ngày 17/9/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20/7/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Hết hiệu lực do không còn đối tượng để hướng dẫn (Nghị định 60/2011/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013)

Hết hiệu lực ngày 15/10/2013

13

Quyết định

2046/QĐ-PC;

ngày 6/8/1996

Quyết định ban hành Thể lệ quản lý cảng, bến thủy nội địa

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng bến thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 01/02/2005

14

Quyết định

1731/QĐ-PCVT;
ngày 10/7/1997

Quyết định về việc công bố danh mục sông, kênh thuộc Trung ương quản lý

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2005 về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

Hết hiệu lực ngày 01/4/2006

15

Quyết định

2873/1997/QĐ-BGTVT;
ngày 13/10/1997

Quyết định ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa

Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 13/01/2005

16

Quyết định

1522/1998/QĐ-BGTVT;
ngày 20/6/1998

Quyết định ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 7/12/2004 ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Hết hiệu lực ngày 30/12/2004

17

Quyết định

1809/1998/QĐ-BGTVT;
ngày 18/7/1998

Quyết định ban hành tạm thời tập "Định mức kinh tế- kỹ thuật sửa chữa thường xuyên đường sông”.

Bị thay thế bởi Quyết định 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 20/02/2005

18

Quyết định

1211/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 20/5/1999

Quyết định về quản lý bến khách ngang sông.

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng bến thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 01/02/2005

19

Quyết định

1431/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 15/6/1999

Quyết định về đặt và quản lý báo hiệu đường thủy nội địa tại khoang thông thuyền các cầu vượt sông trên không.

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 2004

Hết hiệu lực ngày 01/01/2005

20

Quyết định

1865/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 30/7/1999

Quyết định ban hành thể lệ vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá đường thủy nội địa

Bị thay thế bởi Quyết định số 33/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 ban hành quy định về vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 29/01/2005

21

Quyết định

1866/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 30/7/1999

Quyết định ban hành Thể lệ vận chuyển hành khách đường thủy nội địa.

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 ban hành quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 20/1/2005

22

Quyết định

3028/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 01/11/1999

Quyết định về trách nhiệm quản lý tuyến luồng vào Cảng Mũi Chùa Quảng Ninh

Bị hủy bỏ bởi Quyết định số 2789/2002/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2002 về quản lý chuyên ngành giao thông vận tải sông Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

Hết hiệu lực ngày 14/9/2002

23

Quyết định

3809/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 30/12/1999

Quyết định về sửa đổi một số điều của Thể lệ Quản lý cảng, bến thủy nội địa ban hành theo Quyết định số 2046/QĐ-PC ngày 6/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng bến thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 01/02/2005

24

Quyết định

613/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 16/3/2000

Quyết định về việc quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông thuỷ qua các cầu trên đường thủy nội địa

Do văn bản làm căn cứ ban hành đều đã hết hiệu lực

Hết hiệu lực ngày 01/01/2005

25

Quyết định

1035/2000/QĐ-GTVT;
ngày 28/4/2000

Quyết định ban hành Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành đường sông

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thuỷ nội địa.

Hết hiệu lực ngày 15/01/2011

26

Quyết định

2597/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 6/9/2000

Quyết định “về định biên an toàn tối thiểu trong một ca làm việc của thuyền viên trên phương tiện thuỷ nội địa”.

Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 7/12/2004 ban hành quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 02/01/2005

27

Quyết định

2764/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 21/9/2000

Quyết định ban hành quy định về quản lý và giám sát hoạt động tàu khách tốc độ cao trên đường thủy nội địa

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 ban hành quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 29/01/2005

28

Quyết định

2376/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 17/8/2000

Quyết định về việc bổ sung kênh Quần Liêu về Trung ương quản lý.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2005 về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

Hết hiệu lực ngày 01/4/2006

29

Quyết định

3711/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 5/12/2000

Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý sông cho Cục Đường sông Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2005 về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

Hết hiệu lực ngày 01/4/2006

30

Quyết định

4099/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 28/12/2000

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn ngành

Bị thay thế bởi Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy chuẩn ky thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam"

Hết hiệu lực ngày 01/7/2012

31

Quyết định

3237/2001/QĐ-BGTVT;
ngày 02/10/2001

Quyết định về việc ban hành "Điều lệ thi lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn và đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa"

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 ban hành "Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên ph­ương tiện thủy nội địa”

Hết hiệu lực ngày 21/01/2005

32

Quyết định

446/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 19/02/2002

Quyết định ban hành "Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và nghiệp vụ của cơ sở đào tạo, bổ túc thi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa"

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 ban hành "Quy định điều kiện của cơ sở đào tạo thuyên viên, người lái phương tiện thủy nội địa"

Hết hiệu lực ngày 21/01/2005

33

Quyết định

2789/2002/QĐ- BGTVT;
ngày 30/8/2002

Quyết định về quản lý chuyên ngành giao thông vận tải sông Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực (Quyết định 1731/QĐ-PCVT ngày 10/7/1997 bị bãi bỏ bởi Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2005 về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia)

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

34

Quyết định

748/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 20/3/2003

Quyết định về việc phê duyệt và ban hành "Chương trình đào tạo - bổ túc nâng cấp các hạng bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa"

Bị thay thế bởi Quyết định số 37/2004/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004 ban hành "Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa"

Hết hiệu lực ngày 20/01/2005

35

Quyết định

2652/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 11/9/2003

Quyết định bổ sung danh mục tuyến sông, kênh thuộc Trung ương quản lý

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2005 về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

Hết hiệu lực ngày 01/4/2006

36

Quyết định

2569/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 29/8/2004

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Cục Đường sông Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2008/QĐ-BGTVT ngày 4/02/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Cục Đường sông Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 7/01/2009

37

Quyết định

29/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 7/12/2004

Quyết định ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Hết hiệu lực ngày 3/10/2008

38

Quyết định

32/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 21/12/2004

Quyết định quy định về tổ chức, hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa

Bị thay thế bởi Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT ngày 8/11/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 23/12/2010

39

Quyết định

34/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 21/12/2004

Quyết định ban hành quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

Bị thay thế bởi Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 15/5/2011

40

Quyết định

35/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 23/12/2004

Quyết định ban hành “Quy định điều kiện của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa"

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 ban hành quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 17/10/2008

41

Quyết định

36/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 23/12/2004

Quyết định ban hành “Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa''

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 19/10/2008

42

Quyết định

37/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 24/12/2004

Quyết định ban hành "Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa"

Bị thay thế bởi Thông tư số 32/2009/TT-BGTVT ngày 30/11/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 14/01/2010

43

Quyết định

02/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 4/01/2005

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường sông Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 64/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành GTVT

Hết hiệu lực ngày 01/4/2014

44

Quyết định

07/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 7/01/2005

Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý hoạt động của cảng bến thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 15/10/2010

45

Quyết định

11/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 17/01/2005

Quyết định sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn ngành

Bị thay thế bởi Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy chuẩn ky thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam"

Hết hiệu lực ngày 01/7/2012

46

Quyết định

27/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 17/5/2005

Quyết định về quản lý đường thuỷ nội địa

Bị thay thế bởi Thông tư 23/2011/TT-BGTVT ngày 21/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 15/5/2011

47

Quyết định

68/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 9/12/2005

Quyết định về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 970/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009 về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia.

Hết hiệu lực ngày 30/5/2009

48

Quyết định

09/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 26/01/2006

Quyết định về việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp theo QĐ số 2056/QĐ-PC ngày 6/8/1996.

Vì một số căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, nội dung quyết định không còn phù hợp với thực tế

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

49

Quyết định

38/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 01/11/2006

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 19/10/2008

50

Quyết định

39/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 3/11/2006

Quyết định ban hành bổ sung chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Bị thay thế bởi Thông tư số 32/2009/TT-BGTVT ngày 30/11/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 14/01/2010

51

Quyết định

13/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 6/8/2008

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020

Bị thay thế bởi Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hết hiệu lực ngày 24/4/2013

52

Quyết định

15/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 29/8/2008

Quyết định ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 15/5/2011

53

Chỉ thị

236/1997/CT-BGTV;
ngày 21/7/1997

Chỉ thị về phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thuỷ nội địa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 813/2000/QĐ-BGTVT ngày 5/4/2000 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Hết hiệu lực ngày 20/4/2000

54

Chỉ thị

12/2002/CT-BGTVT;
ngày 26/7/2002

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện Nghị định 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Hết hiệu lực vì căn cứ ban hành là Nghị định số 40/CP ngày 05/07/1996 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa đã bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 01/01/2005

VI - LĨNH VỰC KHÁC

1

Nghị định

80/CP;
ngày 5/12/1996

Nghị định quy định tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 136/2004/NĐ-CP ngày 16/6/2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 12/7/2004

2

Nghị định

34/2003/NĐ-CP;
ngày 4/4/2003

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 30/5/2008

3

Nghị định

125/2003/NĐ-CP;
ngày 29/10/2003

Nghị định về vận tải đa phương thức quốc tế

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức

Hết hiệu lực ngày 15/12/2009

4

Nghị định

136/2004/NĐ-CP;
ngày 16/6/2004

Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giao thông vận tải

Bị thay thế bởi Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành GTVT

Hết hiệu lực ngày 28/09/2013

5

Nghị định

51/2008/NĐ-CP;
ngày 22/4/2008

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Bị thay thế bởi Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 15/02/2013

6

Thông tư liên tịch

93/1997/TTLT-BGTVT-BTCCBCP;
ngày 29/3/1997

Thông tư liên tịch hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải và Sở Giao thông công chính ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 5/12/2008 liên tịch giữa Bộ GTVT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Hết hiệu lực ngày 11/01/2009

7

Thông tư

167/1998/TT-BGTVT;
ngày 18/6/1998

Quyết định hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị

Hết hiệu lực ngày 11/11/2006

8

Thông tư

10/2004/TT-BGTVT;
ngày 23/6/2004

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 125/2003/NĐ-CP ngày 29/10/2003 của Chính phủ về vận tải đa phương thức quốc tế

Hết hiệu lực do Nghị định số 125/2003/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức

Hết hiệu lực ngày 15/12/2009

9

Thông tư liên tịch

03/2005/TTLT-BGTVT-BNV;
ngày 06/01/2005

Thông tư liên tịch hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra giao thông vận tải ở địa phương

Hết hiệu lực do Nghị định làm căn cứ là Nghị định 136/2004/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành GTVT

Hết hiệu lực ngày 28/9/2013

10

Thông tư

02/2008/TT-BGTVT;
ngày 4/3/2008

Thông tư hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải

Bị thay thế bằng Thông tư số 68/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành GTVT

Hết hiệu lực ngày 01/4/2014

11

Thông tư

16/2009/TT-BGTVT;
ngày 5/8/2009

Thông tư quy định về về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng bộ GTVT quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 25/11/2010

12

Thông tư

32/2010/TT-BGTVT;
ngày 11/10/2010

Thông tư quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 01/3/2014

13

Thông tư

21/2012/TT-BGTVT;
ngày 26/6/2012

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải uy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 01/3/2014

14

Quyết định

343/PC-VT;
ngày 22/02/1997

Quyết định về việc quy định nhiệm vụ quyền hạn, chức danh phù hiệu, cấp hiệu biển hiệu, trang phục, trang bị của lực lượng Thanh tra giao thông

Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2005 quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, niên hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

15

Quyết định

337/1998/QĐ-BGTVT;
ngày 4/3/1998

Quyết định về việc sửa đổi khoản 16.3 Điều 16 của Quy trình thực hiện trình tự đầu tư và xây dựng trong ngành giao thông vận tải được ban hành theo Quyết định số 1781/CGĐ-KHĐT-TCKT ngày 17/7/1997 của Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị

Hết hiệu lực ngày 11/11/2006

16

Quyết định

1862/1998/QĐ-BGTVT;
ngày 24/7/1998

Quyết định về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 343/PC-VT

Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2005 quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, niên hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp

Hết hiệu lực ngày 01/01/2006

17

Quyết định

592/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 12/3/1999

Quyết định về việc ban hành những quy định về kỹ thuật, trình tự khi tiến hành giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án xây dựng công trình giao thông

Nội dung của Quyết định không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa 2014

18

Quyết định

1562/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 29/6/1999

Quyết định về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 ban hành quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 13/11/2008

19

Quyết định

1626/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 6/7/1999

Về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư thuộc ngành Giao thông vận tải quản lý

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2005/QĐ-BGTVT ngày 4/01/2005 về việc ban hành “Một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý”

Hết hiệu lực ngày 17/3/2005

20

Quyết định

3127/1999/QĐ-BGTVT;
ngày 10/11/1999

Quyết định về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2009-TT-BGTVT ngày 3/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Hết hiệu lực ngày 18/7/2009

21

Quyết định

702/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 27/3/2000

Quyết định về việc phân công trách nhiệm trong quản lý các kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác

Vì đã ban hành các Thông tư quy định về bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải, hàng không, đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt trong đó đã phân công trách nhiệm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa 2014

22

Quyết định

2885/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 29/9/2000

Quyết định ban hành Quy chế tuyển chọn công trình giao thông chất lượng cao

Nội dung của Quyết định không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa 2014

23

Quyết định

4391/2002/QĐ-BGTVT;
ngày 27/12/2002

Quyết định về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, bảo đảm chất lượng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2008/QĐ-BGTVT ngày 12/6/2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 4391/2002/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2002

Hết hiệu lực ngày 9/7/2008

24

Quyết định

362/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 13/02/2003

Quyết định về việc phân cấp quản lý cán bộ Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2009/TT-BGTVT ngày 3/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Hết hiệu lực ngày 18/7/2009

25

Quyết định

19/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 22/10/2004

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về việc tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng giao thông

Nội dung của Quyết định không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa 2014

26

Quyết định

21/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 02/11/2004

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải;

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2008/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 7/01/2009

27

Quyết định

07/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 13/4/2004

Quyết định ban hành quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Bị thay thế bởi Quyết định số 2386/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2010 ban hành quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 01/9/2010

28

Quyết định

01/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 4/01/2005

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 64/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 01/4/2014

29

Quyết định

02/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 4/01/2005

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường sông Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 64/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 01/4/2014

30

Quyết định

05/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 4/01/2005

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 64/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 01/4/2014

31

Quyết định

06/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 4/01/2005

Quyết định ban hành "Một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý"

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị

Hết hiệu lực ngày 11/11/2006

32

Quyết định

22/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/3/2005

Quyết định về việc ban hành kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giao thông vận tải"

Bị thay thế bởi Thông tư số 40/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam"

Hết hiệu lực ngày 02/7/2011

33

Quyết định

25/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 24/5/2006

Quyết định ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2009/TT-BGTVT ngày 5/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 19/9/2009

34

Quyết định

22/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 20/10/2008

Quyết định ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2013/TT-BGTVT ngày 8/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 25/11/2013

35

Quyết định

24/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 25/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

Bị thay thế bởi Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 4/5/2013

36

Chỉ thị

423/1998/CT-BGTVT;
ngày 22/12/1998

Chỉ thị về việc đào tạo tư vấn giám sát các công trình xây dựng giao thông

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị

Hết hiệu lực ngày 11/11/2006

37

Chỉ thị

14/2002/CT-BGTVT;
ngày 9/8/2002

Chỉ thị về việc tăng cường hoạt động của lực lượng Thanh tra giao thông

Hết hiệu lực do không còn phù hợp với tình hình thực tế và hệ thống pháp luật hiện hành

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

38

Chỉ thị

56/2000/CT-GTVT;
ngày 18/02/2000

Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Văn bản là căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, nội dung của văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành và thực tế.

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

39

Chỉ thị

23/2002/CT-BGTVT;
ngày 3/12/2002

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong giao thông vận tải

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị

Hết hiệu lực ngày 11/11/2006

40

Chỉ thị

02/2004/CT-BGTVT;
ngày 3/02/2004

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành Giao thông vận tải

Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực;
Các nội dung chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành GTVT năm 2004 và đã hoàn thành theo báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2004

Hết hiệu lực kể từ ngày công bố tập hệ thống hóa năm 2014

Tổng số: 462 văn bản

                 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẾN HẾT NGÀY 31/01/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1291 /QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I – LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Nghị định

91/2009/NĐ-CP;
ngày 21/10/2009

Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hết hiệu lực một phần ngày 25/12/2012

2

Nghị định

11/2010/NĐ-CP;
ngày 24/02/2010

Nghị định của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 20/10/2013

3

Thông tư

09/2006/TT-BGTVT;
ngày 20/9/2006

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường theo Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mêkông mở rộng (Hiệp định GMS)

Phụ lục 02 bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ"

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2013

4

Thông tư

07/2010/TT-BGTVT;
ngày 11/02/2010

Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ, việc lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ, việc lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 8/4/2011

5

Thông tư

20/2010/TT-BGTVT;
ngày 30/7/2010

Thông tư quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Được sửa đổi bởi Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 5/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 19/01/2012

6

Thông tư

24/2011/TT-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT ngày 18/8/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa; Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT ngày 1/11/2006 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Campuchia

Điều 1 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa

Hết hiệu lực một phần ngày 15/8/2012

7

Thông tư

37/2011/TT-BGTVT;
ngày 6/5/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Điều 1 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Điều 2 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 59/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013 quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; Điều 4 được bãi bỏ bởi Thông tư 56/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 27/12/2012 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực một phần kể từ ngày 01/10/2012;
 01/4/2013; 01/4/2014

8

Thông tư

46/2012/TT-BGTVT;
ngày 7/11/2012

Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 01/3/2014

9

Thông tư

18/2013/TT-BGTVT;
ngày 6/8/2013

Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Khoản 2 Điều 19, khoản 2 Điều 48 bị thay thế bởi Điều 19, 20 của Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 01/3/2014

 

II - LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

1

Nghị định

109/2006/NĐ-CP;
ngày 22/9/2006

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19/01/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Hết hiệu lực một phần ngày 02/3/2012

2

Thông tư

02/2009/TT-BGTVT;
ngày 3/4/2009

Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT ngày 6/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 3/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Hết hiệu lực một phần ngày 20/6/2011

3

Thông tư

15/2009/TT-BGTVT;
ngày 4/8/2009

Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 29/2013/TT-BGTVT ngày 17/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT ngày 4/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2014

4

Thông tư

28/2011/TT-BGTVT;
ngày 14/4/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt” kèm theo quyết định 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005; “Điều lệ đường ngang” ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2006; “Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 6/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Điều 2 bị thay thế bởi Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15/8/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đường ngang

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2013

5

Quyết định

44/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 22/9/2005

Quyết định ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi Giấy phép lái tàu

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi thủ tục hành chính của Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu kèm theo Quyết định 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực một phần ngày 8/4/2011

6

Quyết định

60/2005/QĐ-BGTVT; ngày 30/11/2005

Quyết định ban hành “Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt”

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt” kèm theo quyết định 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005; “Điều lệ đường ngang” ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2006; “Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 6/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực một phần ngày 29/5/2011

7

Quyết định

37/2006/QĐ-BGTVT; ngày 01/11/2006

Quyết định ban hành "Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt"

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 37/2007/QĐ-BGTVT ngày 7/8/2007 về việc sửa đổi, bổ sung "Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi Giấy phép lái tàu" ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 và "Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp Giấy phép lái tàu trên đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực một phần ngày 5/9/2007

8

Quyết định

61/2007/QĐ-BGTVT; ngày 24/12/2007

Quyết định về việc ban hành quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn kèm theo Quyết định 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực một phần ngày 25/4/2011

III – LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Nghị định

70/2007/NĐ-CP;
ngày 20/4/2007

Nghị định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 50/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 70/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Hết hiệu lực một phần ngày 15/8/2012

2

Nghị định

36/2008/NĐ-CP;
ngày 28/3/2008

Nghị định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/03/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Hết hiệu lực một phần ngày 22/10/2011

3

Nghị định

81/2010/NĐ-CP;
ngày 14/7/2010

Nghị định về an ninh hàng không dân dụng

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 51/2012/NĐ-CP ngày 11/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng

Hết hiệu lực một phần ngày 01/8/2012

4

Nghị định

27/2011/NĐ-CP;
ngày 9/4/2011

Nghị định về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

Được sửa đổi bởi Nghị định số 75/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 9/4/2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

Hết hiệu lực một phần ngày 01/9/2013

5

Thông tư

26/2009/TT-BGTVT;
ngày 28/10/2009

Thông tư quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Hết hiệu lực một phần ngày 15/5/2011

6

Thông tư

19/2009/TT-BGTVT;
ngày 8/9/2009

Thông tư quy định về khí tượng hàng không dân dụng

Điều 41, 42, 46 và 47 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Hết hiệu lực một phần ngày 15/5/2011

7

Thông tư

28/2009/TT-BGTVT;
ngày 10/11/2009

Thông tư quy định về phương thức bay hàng không dân dụng

Điều 6 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Hết hiệu lực một phần ngày 15/5/2011

8

Thông tư

16/2010/TT-BGTVT;
ngày 30/06/2010

Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Điều 58 bị bãi bỏ bởi Thông tư 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012 quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng và một số nội dung bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 19/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Hết hiệu lực một phần ngày 01/3/2013; 15/5/2011

9

Thông tư

16/2011/TT-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/09/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Khoản 9,10,11 Điều 11 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam

Hết hiệu lực một phần ngày 4/02/2012

10

Quyết định

13/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 26/3/2007

Quyết định cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ Giao thông Vận tải về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không

Hết hiệu lực một phần ngày 15/5/2011

11

Quyết định

14/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 26/3/2007

Quyết định ban hành quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng

Điều 21, 28, 37 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Hết hiệu lực một phần ngày 15/5/2011

12

Quyết định

21/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 6/4/2007

Quyết định ban hành quy chế thông báo tin tức hàng không

Điều 17, 61, 62 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Hết hiệu lực một phần ngày 15/5/2011

13

Quyết định

32/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 5/7/2007

Quyết định ban hành quy chế không lưu hàng không dân dụng

Điều 12, 67 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Hết hiệu lực một phần ngày 15/5/2011

IV - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1

Nghị định

96/2009/NĐ-CP;
ngày 30/10/2009

Nghị định về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam

Bị thay thế một phần bởi Nghị định số số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Hết hiệu lực một phần ngày 12/12/2013

2

Nghị định

173/2007/NĐ-CP;
ngày 28/11/2007

Nghị định về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

Điều 11 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

Hết hiệu lực một phần ngày 01/9/2011

3

Quyết định

125/2004/QĐ-TTg;
ngày 9/7/2004

Quyết định về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Hết hiệu lực một phần ngày 15/3/2009

4

Thông tư

31/2010/TT-BGTVT;
ngày 01/10/2010

Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Điều 2 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 50/2013/TT-BGTVT ngày 6/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi bổ sung Điều 2 của Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Hết hiệu lực một phần ngày 01/02/2014

5

Thông tư

07/2012/TT-BGTVT;
ngày 21/3/2012

Thông tư quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Được sửa đổi, bổ sung một bởi Thông tư số 04/2013/TT-BGTVT ngày 01/4/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2013

6

Thông tư

11/2012/TT-BGTVT;
ngày 12/4/2012

Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu tàu biển Việt Nam

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 51/2013/TT-BGTVT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực một phần ngày 15/02/2014

7

Quyết định

51/2005/QĐ-BGTVT; ngày 12/10/2005

Quyết định ban hành quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 15/2013/TT- BGTVT ngày 26/7/2013 quy định về biểu mẫu Giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu thủy, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực một phần ngày 3/6/2011; 25/9/2013

8

Quyết định

56/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 28/10/2005

Quyết định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam

Khoản 2, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2012/TT-BGTVT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải

Hết hiệu lực một phần ngày 5/3/2012

9

Quyết định

46/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 5/9/2007

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý thuộc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Bị thay thế một phần bởi Thông tư số 02/2010/TT-BGTVT ngày 22/01/2010 về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý thuộc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Hết hiệu lực một phần ngày 8/3/2010

V - LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Thông tư

20/2011/TT-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

Khoản 2 Điều 4 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chinh phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy

Hết hiệu lực một phần ngày 01/6/2012

2

Thông tư

08/2012/TT-BGTVT;
ngày 23/3/2012

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chinh phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chinh phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy

Hết hiệu lực một phần ngày 01/6/2013

3

Thông tư

14/2012/TT-BGTVT;
ngày 27/4/2012

Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2013/TT-BGTVT ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT ngày 27/4/2012 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam

Hết hiệu lực một phần ngày 30/12/2013

4

Quyết định

2687/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 14/9/2000

Quyết định "về việc ban hành tiêu chuẩn, chức trách và nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa"

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/4/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 và tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000

Hết hiệu lực một phần ngày 10/6/2011

5

Quyết định

25/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 25/11/2004

Quyết định ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/4/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 và tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000 và Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT ngày 26/7/2013 quy định về biểu mẫu Giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu thủy, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực một phần ngày 10/6/2011; 25/9/2013

6

Quyết định

28/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 7/12/2004

Quyết định ban hành quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực một phần ngày 01/6/2012

7

Quyết định

39/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 31/12/2004

Quyết định ban hành "Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa"

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 48/2011/TT-BGTVT ngày 20/7/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực một phần ngày 3/9/2011

8

Quyết định

18/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 17/9/2008

Quyết định ban hành quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực một phần ngày 14/5/2011

9

Quyết định

19/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 18/9/2008

Quyết định ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực một phần ngày 14/5/2011

VI - LĨNH VỰC KHÁC

1

Nghị định

87/2009/NĐ-CP;
ngày 19/10/2009

Nghị định về vận tải đa phương thức

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 89/2011/NĐ-CP ngày 10/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức

Hết hiệu lực một phần ngày 25/11/2011

2

Quyết định

14/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 21/8/2008

Quyết định ban hành quy định về việc công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông" ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2012

Tổng số: 50 văn bản

                 

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC LĨNH VỰC
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẾN HẾT NGÀY 31/01/2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1291 /QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/Lý do

kiến nghị

Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/Kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

I-LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1.   

Nghị định

91/2009/NĐ-CP;
ngày 21/10/2009

Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Xây dựng Nghị định thay thế

Trong quá trình triển khai thực hiện có một số nội dung của Nghị định chưa phù hợp với thực tế, chưa rõ ràng dẫn đến việc hiểu và áp dụng tại các địa phương còn thiếu thống nhất

Bộ GTVT

Đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013)

2.       

Nghị định

93/2012/NĐ-CP;
ngày 08/11/2012

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Xây dựng Nghị định thay thế

Trong quá trình triển khai thực hiện có một số nội dung của Nghị định chưa phù hợp với thực tế, chưa rõ ràng dẫn đến việc hiểu và áp dụng tại các địa phương còn thiếu thống nhất

Bộ GTVT

Đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013)

3.       

Thông tư

10/2006/TT-BGTVT;

ngày 01/11/2006

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Hiện nay yêu cầu về điều kiện của doanh nghiệp tham gia hoạt động vận tải quốc tế, thủ tục hành chính để giải quyết việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải quốc tế tại các thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư là rất khác nhau. Vì vậy cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất

Bộ GTVT

Năm 2014

4.       

Thông tư

38/2011/TT-BGTVT;
ngày 18/5/2011

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Nội dung văn bản không còn phù hợp với thực tế, không thống nhất khi giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến vận tải quốc tế. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ

Bộ GTVT

Đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013)

5.       

Thông tư liên tịch

129/2010/TTLT- BTC-BGTVT;

ngày 27/8/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Xây dựng Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung

Hiện Cục Giá, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị đưa vào chương trình xây dựng văn bản của Bộ Tài chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

Bộ GTVT

Năm 2014

6.       

Quyết định

4597/2001/QĐ-BGTVT;

ngày 28/12/2001
 

Quyết định quy định kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép tham gia giao thông

Xây dựng Thông tư Thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL 2008;
 Luật Giao thông đường bộ năm 2008

Bộ GTVT

Quý 3/2014

7.       

Quyết định

294/2003/QĐ-BGTVT;
ngày 28/01/2003

Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới đường bộ

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008 và các quy định hiện hành (Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật cán bộ, công chức năm 2008, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật CB, CC năm 2008, Nghị định số 107/2012/NĐ-CP)

Bộ GTVT

Năm 2014

8.       

Quyết định

1467/2003/QĐ-BGTVT;

ngày 22/5/2003

Quyết định về việc quy định tạm thời trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hình thức xử lý vi phạm đối với cá nhân trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008 và các quy định hiện hành
 (Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định số 57/2013/NĐ-CP, Nghị định số 107/2012/NĐ-CP)

Bộ GTVT

Năm 2014

9.       

Quyết định

 

01/2007/QĐ-BGTVT;
ngày
17/01/2007

Quyết định về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008 và các quy định hiện hành (Nghị định số 132/2008/NĐ-CP; Nghị định số 107/2012/NĐ-CP)

Bộ GTVT

Quý 4/2014

II- LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

1.

Thông tư

167/2011/TT-BTC;
ngày 18/11/2011

Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia do Nhà nước đầu tư

Xây dựng Thông tư thay thế

Nội dung quy định: “Bộ GTVT giao kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam” là không còn phù hợp Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 -2015. Đề nghị thay nội dung “Bộ GTVT giao kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam” bằng “Bộ GTVT thẩm tra, thẩm định phê duyệt kế hoạch kế hoạch quản lý, bảo trì KCHTĐS”

Bộ GTVT

Đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013)

2.

Quyết định

01/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 4/01/2006

Quyết định ban hành quy định về việc vận tải hành khách, hành lý bao gửi trên đường sắt quốc gia

Xây dựng Thông tư thay thế

Do trong quá trình thực hiện các quy định của Quyết định số 01/2006/QĐ-BGTVT còn tồn tại một số nội dung chưa phù hợp cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn. Mặt khác, xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008

Bộ GTVT

Đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013)

3.

Quyết định

05/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 13/01/2006

Quyết định ban hành quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia

Xây dựng Thông tư thay thế

Do trong quá trình thực hiện các quy định của Quyết định số 05/2006/QĐ-BGTVT còn tồn tại một số nội dung chưa phù hợp cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn. Mặt khác, xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008

Bộ GTVT

Đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013)

4.

Quyết định

61/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 24/12/2007

Quyết định về việc ban hành quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008; văn bản là căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực; đồng thời để hợp nhất với Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quyết định này

Bộ GTVT

Đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013)

III- LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1.

Luật

66/2006/QH11;
ngày 29/6/2006

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và các yêu cầu của quốc tế

Bộ GTVT

Đã trình Chính phủ ngày 29/11/2013 tại công văn số 12394/BGTVT-PC

2.

Nghị định

83/2007/NĐ-CP;
ngày 25/5/2007

Nghị định về quản lý và khai thác cảng hàng không, sân bay

Xây dựng Nghị định thay thế

Xây dựng Nghị định thay thế để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, Luật Đất đai năm 2013

Bộ GTVT

Bộ GTVT đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP

3.

Thông tư

104/TC/GTBĐ;
ngày 7/12/1994

Thông tư hướng dẫn việc kinh phí tham gia tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Nghị quyết số 32/CP ngày 22/5/1995 của Chính phủ về việc chuyển Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Chính phủ

Bộ GTVT

Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 12645/BGTVT-TC ngày 22/11/2013 gửi Bộ Tài chính dự thảo Thông tư thay thế

4.

Thông tư

25/2009/TT-BGTVT;
ngày 16/10/2009

Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để đào tạo theo từng loại nhân viên an ninh hàng không cho phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO

Bộ GTVT

Đã có trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 của Bộ GTVT (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013), dự kiến: tháng 10/2014 trình Dự thảo

5.

Thông tư

26/2009/TT-BGTVT;
ngày 28/10/2009

Thông tư quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định tại Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Bộ GTVT

Đã có trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 của Bộ GTVT (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013), dự kiến: tháng 8/2014: trình Dự thảo

6.

Thông tư

16/2010/TT-BGTVT;

ngày 30/6/2010

Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định tại Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP

Bộ GTVT

Sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP được ban hành, đã có trong chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 của Bộ GTVT (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013)

7.

Thông tư

169/2010/TT-BTC;
ngày 01/11/2010

Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn quản lý

Bộ GTVT

Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 13628/BGTVT-TC gửi Bộ Tài chính, ngày 13/12/2013. Bộ Tài chính đã có ý kiến đóng góp tiếp thu giải trình

8.

Thông tư

16/2011/TT-BGTVT;

ngày 31/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Bộ GTVT

Đã có trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 của Bộ GTVT (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013), dự kiến: tháng 8/2014: trình Dự thảo

9.

Thông tư

18/2011/TT-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT về việc cấp, công nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung nội dung Thông tư để phù hợp nội dung của Nghị định 30/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Bộ GTVT

Năm 2014

10.

Thông tư

01/2012/TT- BGTVT;
ngày 9/01/2012

Thông tư quy định về việc đảm bảo kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định mới của Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2013 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ

Bộ GTVT

Đã có trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 của Bộ GTVT (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013), dự kiến:
tháng 4/2014: trình Dự thảo

11.

Thông tư

12/2012/TT-BGTVT;
ngày 24/04/2012

Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng An ninh hàng không dân dụng

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung để thay đổi tên gọi của lực lượng an ninh hàng không thành lực lượng kiểm soát an ninh hàng không cho thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng. Đồng thời nhằm tránh tình trạng nhầm lẫn giữa lực lượng an ninh hàng không và lực lượng hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

Bộ GTVT

Đã có trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 của Bộ GTVT (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013), Cục HKVN đã trình Bộ GTVT đề cương chi tiết tại công văn số 5514/CHK-ANHK ngày 15/11/2013

12.

Thông tư

30/2012/TT-BGTVT;

ngày 01/8/2012

Thông tư quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định của ICAO và đáp ứng với yêu cầu của thực tế hiện nay

Bộ GTVT

Đã có trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 của Bộ GTVT (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013), dự kiến: tháng 6/2014: trình Dự thảo

13.

Quyết định

26/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 23/5/2007

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL 2008 và các quy định hiện hành.

Bộ GTVT

Dự kiến đưa vào chương trình xây dựng văn bản QPPL của Bộ GTVT năm 2015

14.

Chỉ thị

16/2005/CT-BGTVT;
ngày 30/11/2005

Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn đối với các chuyến bay

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL 2008, đồng thời bổ sung các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn đối với các chuyến bay

 

Dự kiến đưa vào chương trình xây dựng văn bản QPPL của Bộ GTVT năm 2016

IV- LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1.

Quyết định

23/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 4/11/2004

Quyết định ban hành mẫu “Lý lịch liên tục của tàu biển”, mẫu “Các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển” và mẫu “Bản danh mục các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển”

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 các quy định hiện hành

Bộ GTVT

Dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2015

2.

Quyết định

41/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 16/9/2005

Quyết định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình "Kháng nghị hàng hải" tại Việt Nam

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 và phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam

Bộ GTVT

Dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016

3.

Quyết định

43/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 19/9/2005

Quyết định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 và phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam

Bộ GTVT

Dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016

4.

Quyết định

51/2005/QĐ- BGTVT;
ngày 12/10/2005

Quyết định ban hành quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 và các quy định hiện hành

Bộ GTVT

Quý 4/2014

5.

Quyết định

56/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 28/10/2005

Quyết định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 và phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam

Bộ GTVT

Dự kiến đưa vào chương trình xây dựng văn bản QPPL của Bộ GTVT năm 2015

6.

Quyết định

59/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 21/11/2005

Quyết định ban hành Quy định về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển lắp đặt trên tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 và phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam

Bộ GTVT

Dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016

7.

Quyết định

31/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 4/7/2007

Quyết định về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL 2008, Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 và mở rộng ranh giới, bổ sung các cầu bến cảng, khu nước, vùng nước

Bộ GTVT

Quý 4/2014

8.

Quyết định

35/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 25/7/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 và mở rộng ranh giới, bổ sung các cầu bến cảng, khu nước, vùng nước

Bộ GTVT

Quý 4/2014

9.

Quyết định

40/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 28/8/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012, và mở rộng ranh giới, bổ sung các cầu bến cảng, khu nước, vùng nước

Bộ GTVT

Quý 4/2014

10.

Quyết định

41/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 28/8/2007

Quyết định công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 và mở rộng ranh giới, bổ sung các cầu bến cảng, khu nước, vùng nước

Bộ GTVT

Quý 4/2014

11.

Quyết định

42/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 28/8/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 và mở rộng ranh giới, bổ sung các cầu bến cảng, khu nước, vùng nước

Bộ GTVT

Quý 4/2014

12.

Quyết định

46/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 5/9/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL 2008, Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 và mở rộng ranh giới, bổ sung các cầu bến cảng, khu nước, vùng nước

Bộ GTVT

Quý 4/2014

13.

Quyết định

48/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 12/9/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 và mở rộng ranh giới, bổ sung các cầu bến cảng, khu nước, vùng nước

Bộ GTVT

Quý 4/2014

14.

Quyết định

50/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 12/9/2007

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 và mở rộng ranh giới, bổ sung các cầu bến cảng, khu nước, vùng nước

 

Bộ GTVT

Quý 4/2014

V- LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1.

Luật

23/2004/QH11;
ngày 15/6/2004

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội và yêu cầu về quản lý nhà nước

Bộ GTVT

Đang hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7

2.

Nghị định

21/2005/NĐ-CP;
ngày 01/3/2005

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Dự kiến ban hành để có hiệu lực đồng thời với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đường thủy nội địa

3.

Thông tư

32/2009/TT-BGTVT;
ngày 30/11/2009

Thông tư quy định chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013)

4.

Thông tư

25/2010/TT-BGTVT;
ngày 31/8/2010

Thông tư quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013)

5.

Thông tư

34/2010/TT-BGTVT;
ngày 8/11/2010

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu quản lý của nhà nước và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Năm 2014

6.

Thông tư

13/2011/TT-BGTVT;
ngày 30/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu quản lý của nhà nước và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013)

7.

Thông tư

14/2011/TT-BGTVT;
ngày 30/3/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái PT thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên PT thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ GTVT

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu quản lý của nhà nước và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Năm 2014

8.

Thông tư

20/2011/TT-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu quản lý của nhà nước và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Năm 2014

9.

Thông tư

21/2011/TT-BGTVT;
ngày 31/3/2011

Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu quản lý của nhà nước và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014 (Quyết định số 4327/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2013)

10.

Thông tư

48/2011/TT-BGTVT;
ngày 20/7/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu quản lý của nhà nước và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Năm 2014

11.

Thông tư

60/2011/TT-BGTVT;
ngày 12/12/2011

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu quản lý của nhà nước và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Năm 2014

12.

Thông tư

09/2012/TT - BGTVT;
ngày 23/3/2012

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu quản lý của nhà nước và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Năm 2014

13.

Quyết định

2687/2000/QĐ-BGTVT;
ngày 14/9/2000

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, chức trách và nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003

Bộ GTVT

Năm 2014

14.

Quyết định

1834/2003/QĐ-BGTVT;

ngày 24/6/2003

Quyết định về công bố tạm thời tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008 và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Năm 2014

15.

Quyết định

25/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 25/11/2004

Quyết định ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008 và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Năm 2014

16.

Quyết định

27/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 01/12/2004

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thuỷ thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thuỷ nội địa

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008 và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Năm 2014

17.

Quyết định

28/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 7/12/2004

Quyết định ban hành Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008 và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Năm 2014

18.

Quyết định

30/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 14/12/2004

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thuỷ nội địa

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008 và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Năm 2014

19.

Quyết định

31/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 21/12/2004

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa, Tiêu chuẩn bến thuỷ nội địa

Xây dựng Thông tư thay thế

Xây dựng Thông tư thay thế để phù hợp với Luật ban hành VBQPPL năm 2008 và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng văn bản QPPL của Bộ GTVT năm 2015

20.

Quyết định

33/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 21/12/2004

Quyết định ban hành Quy định vận tải hàng hóa đường thủy nội địa