BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1295/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ BỊ ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của 17 tổ chức tư vấn định giá (danh sách kèm theo) do vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC (không chấp hành chế độ báo cáo cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2010).

Điều 2. Các doanh nghiệp nêu tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm khắc phục thiếu sót trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Bộ Tài chính sẽ xem xét cho phép các doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa khi doanh nghiệp khắc phục thiếu sót trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, các tổ chức tư vấn định giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng công ty Nhà nước;
- Các tổ chức tư vấn định giá;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, website BTC;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 1295/QĐ-BTC ngày 30/5/2011)

I. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (HBBS);

2. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

3. Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco);

4. Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBS);

5. Công ty cổ phần chứng khoán Vincom;

II. CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN:

6. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

7. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

8. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán (AAC);

9. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Việt Nam (VAACO., Ltd);

10. Công ty hợp danh kiểm toán Tâm Việt (Tâm Việt CO);

11. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Hồng Đức (HD Auditing CO., Ltd);

12. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS CO, Ltd);

13. Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính ánh sáng Á Châu AFCC;

14. Công ty TNHH Tư vấn kiểm toán S&S (S&S CO., LTD);

15. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Thủ đô;

III. DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

16. Công ty cổ phần thông tin và định giá Việt Nam Vietvalue., JSC

17. Công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá dầu khí PIV (PIV., JSC)./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1295/QĐ-BTC năm 2011 về công bố tổ chức tư vấn định giá bị đình chỉ có thời hạn hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 1295/QĐ-BTC Ngày ban hành 30/05/2011
Ngày có hiệu lực 30/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1295/QĐ-BTC năm 2011 về công bố tổ chức tư vấn định giá bị đình chỉ có thời hạn hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close