BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 13/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN GIAO LÂM TRƯỜNG ĐẶC SẢN SÔNG MÃ THUỘC TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VN SANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA QUẢN LÝ 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Công văn số 2037/TCT/TCLĐ/CV ngày 27/10/1998 của Tổng công ty lâm nghiệpViệt Nam gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị chuyển Lâm trường đặc sản Sông Mã hiện là thành viên của Tổng công ty sang trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý;
Căn cứ Công văn số 51/UB ngày 20/01/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Son La gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý tiếp nhận Lâm trường đặc sản Sông Mã về tỉnh Sơn La trực tiếp quản lý;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay chuyển giao Lâm trường đặc sản Sông Mã là doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam sang Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý.

Điều 2.-Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam có trách nhiệm chuyển giao nguyên trạng Lâm trường cho tỉnh. Nếu có vấn đề gì tồn tại trong khi bàn giao thì Tổng công ty báo cáo Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ bàn biện pháp tiếp tục giải quyết.

Thời gian bàn giao xong trong quý 1 năm 2000.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và Giám đốc Lâm trường đặc sản Sông Mã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4
- Lưu VP, TCCB, PC
- VP CP(để b/c)

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Đẳng

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 13/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển giao Lâm trường đặc sản Sông Mã thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN sang Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 13/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 21/02/2000
Ngày có hiệu lực 07/03/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 13/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển giao Lâm trường đặc sản Sông Mã thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN sang Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close