ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 249/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ công tác cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Địa phương II.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Vụ trưởng, Thủ trưởng các vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Vụ TCCB, Vụ KHTC, VPUB;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, HC-TH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-UBDT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Lãnh đạo phụ trách, bộ phận tham mưu thực hiện

Đơn vị phối hợp, thực hiện

Địa điểm thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

A

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao tại Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018

 

 

1

Xây dựng phương án (đề án) để kế thừa các nhiệm vụ công tác dân tộc đang triển khai tại các tỉnh Tây Nguyên do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trước đây thực hiện

Tháng 4

Chỉ đạo Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức, Phụ trách trực tiếp: Y Dẫn Êban. Thực hiện: Các phòng chức năng

Một số đơn vị liên quan thuộc UBDT

 

Trình BTCN Phương án (đề án) thực hiện

 

2

Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm của 10 tỉnh khu vực Miền trung Tây Nguyên.

Tháng 6

Chủ trì hội nghị: Lãnh đạo UBDT Thực hiện: Lãnh đạo Vụ ĐPII, các Vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT

Ban Dân tộc 10 tỉnh trong khu vực; UBND tỉnh, BDT tỉnh, một số sở ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk

Tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tờ trình xin chủ trương; kế hoạch, BC kết quả thực hiện

QĐ 809/QĐ-UBDT

3

Thực hiện dự án điều tra cơ bản “Điều tra, khảo sát tình hình đăng ký hộ khẩu của đồng bào DTTS phía Bắc di cư vào các tỉnh Tây Nguyên từ năm 1995 đến nay và đề xuất hướng giải quyết”

Quý II, III, IV

Chỉ đạo Vụ trưởng Nguyễn Xuân Đức. Thực hiện: Phó trưởng phòng Địa bàn: Lý Thị Say

Văn phòng UBDT, Vụ Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh Đăk Lắk, Đắk Nông, một số đơn vị liên quan

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông

Báo cáo tổng hợp DA

408/QĐ-UBDT 11/7/2017

B

Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ (Quyết định số 249/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

 

1

Theo dõi và tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, những khó khăn vướng mắc và những đề xuất kiến nghị của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn.

Thường xuyên

Lãnh đạo Vụ, chuyên viên phụ trách địa bàn

Ban Dân tộc các tỉnh; một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng

Báo cáo kết quả thực hiện

 

2

Tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các CSDT và công tác dân tộc trên địa bàn.

Tháng 5, 6

Trưởng đoàn: Lãnh đạo UBDT;

Phó đoàn Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức, Chuyên viên phụ trách địa bàn

Lãnh đạo VP UBDT, VPĐP CT 135, Vụ TH, Vụ CSDT, Vụ DTTS

Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông

Báo cáo kết quả thực hiện

 

Tháng 8, 9

Trưởng đoàn: Lãnh đạo Vụ Địa phương II, chuyên viên phụ trách địa bàn

Đại diện VP UBDT, VP ĐP CT 135, Vụ CSDT

Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng

Báo cáo kết quả thực hiện

 

Tháng 10, 11

Trưởng đoàn: Lãnh đạo Vụ Địa phương II, chuyên viên phụ trách địa bàn

Đại diện VP UBDT, VP ĐP CT 135, Vụ CSDT

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

Báo cáo kết quả thực hiện

 

3

Tham gia đề xuất, sửa đổi bổ sung chính sách đang thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

Cả năm

Chỉ đạo Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức, Thực hiện: Phòng Địa bàn

Các Vụ đơn vị UBDT, BDT các tỉnh

Các tỉnh trên địa bàn

Công văn, báo cáo, văn bản góp ý…

 

4

Tiếp đón các đoàn cán bộ, già làng, người uy tín trong đồng bào DTTS đến thăm và làm việc với Vụ; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các hộ đồng bào DTTS nghèo, thuộc diện chính sách trong các dịp Lễ, Tết hoặc gặp rủi ro, hoạn nạn trong cuộc sống

Cả năm

Chỉ đạo Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức. Phụ trách trực tiếp: PVT. Phạm T.Phước An

Thực hiện: Các phòng chức năng

VPUBDT, Vụ DTTS, BDT các tỉnh trong khu vực; một số đơn vị liên quan

Tại Vụ, các địa phương trong khu vực

Tờ trình xin phê duyệt chủ trương; công văn, Kế hoạch, BC kết quả thực hiện

QĐ 809/QĐ-UBDT

5

Triển khai các hoạt động sự nghiệp về BVMT, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Khi được LĐUB giao.

Chỉ đạo Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức, Trực tiếp phụ trách: PVT. Y Dẫn Êban. Thực hiện: Các phòng chức năng

Các Vụ, đơn vị UBDT, BDT các tỉnh

Các tỉnh trên địa bàn liên quan

BC kết quả thực hiện

 

6

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các hoạt động giao lưu; tham gia các đoàn công tác UBDT, các bộ, ngành, địa phương tổ chức trên địa bàn theo sự phân công của Lãnh đạo UBDT hoặc trực tiếp mời Vụ tham dự

Theo CV mời hoặc ủy quyền

Lãnh đạo Vụ, chuyên viên các phòng chức năng

Văn phòng UBDT, các đơn vị liên quan

Các tỉnh trên địa bàn phụ trách

BC kết quả thực hiện

 

7

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Lãnh đạo UBDT đến làm việc tại các tỉnh trên địa bàn phụ trách.

Khi lãnh đạo UB chỉ đạo

Chỉ đạo Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức Phụ trách trực tiếp: PVT, Y Dẫn Êban. Thực hiện: Các phòng chức năng

VPUB; BDT các tỉnh

Các tỉnh trong khu vực

Báo cáo các nội dung liên quan

 

8

Tổ chức tiếp công dân theo quy định; phối hợp với Thanh tra Ủy ban tiếp nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn.

Cả năm, khi Thanh tra UB phối hợp hoặc yêu cầu

Phụ trách trực tiếp: PVT: Y Dẫn Êban. Trực tiếp thực hiện: Nguyễn Văn Anh Quốc

Thanh tra UBDT; BDT và một số đơn vị có liên quan

Tại Vụ Địa phương 11, các tỉnh trong khu vực

Công văn, BC kết quả thực hiện

 

9

Thực hiện các nhiệm vụ về CCHC, BVCTNB, THTKCLP, PCTN, Quy chế Dân chủ, TĐKT, HCQT, ứng dụng CNTT trong hoạt động công tác của Vụ.

Thường xuyên

Chỉ đạo Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Đức. Phụ trách trực tiếp: PVT: Phạm T.Phước An. Thực hiện: Các phòng chức năng

Các vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT

 

KH, Chương trình; báo cáo kết quả thực hiện

 

10

Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh

 

Lãnh đạo Vụ, LĐ Phòng, chuyên viên

Các đơn vị liên quan

Tại Vụ ĐPII và các tỉnh trong khu vực

Theo yêu cầu của LĐUB

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 15/03/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 132/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu 132/QĐ-UBDT Ngày ban hành 15/03/2018
Ngày có hiệu lực 15/03/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ủy ban Dân tộc Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 132/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành
Mục lục

Mục lục

Close