BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1320/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM VẬT TƯ HÓA CHẤT PHỤC VỤ PHÂN TÍCH MẪU KHÍ MÊ TAN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHCN CẤP BỘ “NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ TƯỚI CHO LÚA NHẰM GIẢM THIỂU PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG LÀM GIẢM NĂNG SUẤT LÚA”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3730/QĐ-BNN-KHCN ngày 26/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ;

Xét đề nghị của Trường Đại học Thủy lợi tại Tờ trình số 700/TTr-ĐHTL ngày 18/8/2011 về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu mua sắm vật tư hóa chất để phân tích mẫu khí Mê tan phục vụ nghiên cứu khoa học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất phục vụ phân tích mẫu khí mê tan của đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu chế độ tưới cho lúa nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong điều kiện không làm giảm năng suất lúa”, nội dung chính như sau:

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư hóa chất phục vụ công tác phân tích mẫu khí mê tan.

- Nguồn vốn: Thuộc kinh phí đề tài “Nghiên cứu chế độ tưới cho lúa nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong điều kiện không làm giảm năng suất lúa” từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học năm 2011.

- Giá gói thầu: 264 000 000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Hình thức hợp đồng: trọn gói.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 9/2011.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng (từ tháng 9/2011).

Điều 2. Giao Trường Đại học Thủy lợi thực hiện các quy trình chỉ định thầu theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1320/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất phục vụ phân tích mẫu khí mê tan của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu chế độ tưới cho lúa nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong điều kiện không làm giảm năng suất lúa” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1320/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 13/09/2011
Ngày có hiệu lực 13/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1320/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất phục vụ phân tích mẫu khí mê tan của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu chế độ tưới cho lúa nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong điều kiện không làm giảm năng suất lúa” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close