BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1336/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP TW và các Ban của Đảng;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCNH (N.A-Tuấn 250).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BÃI BỎ

(Kèm theo Quyết định số 1336/QĐ-BTC ngày 7/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số, ký hiệu, ngày ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do văn bản bị bãi bỏ

Văn bản áp dụng

Thời điểm hết hiệu lực

Ghi chú

Thông tư số 148/2010/TT- BTC ngày 24/9/2010 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

Văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

- Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012.

- Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

- Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 07/6/2003:

- Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

- Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

- Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/3/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

- Nghị định số 68/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/7/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/3/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 30/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

- Nghị định số 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

- Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Nghị định số 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/5/2014 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số diều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh;

- Thông tư số 35/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

- Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

- Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị giao dịch lớn phải báo cáo.

Kể từ ngày Quyết định bãi bỏ có hiệu lực.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/07/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1336/QĐ-BTC năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 1336/QĐ-BTC Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày có hiệu lực 07/07/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1336/QĐ-BTC năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close