NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số: 1365/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN BỔ HẠN MỨC CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/8/2003 và Quyết định số 12/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điều của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/8/2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia, Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc chiết khấu, tái chiết khấu đối với các ngân hàng, nhằm phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Điều 2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện phân bổ hạn mức chiết khấu cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đối với từng ngân hàng theo công thức sau:

H = V x S x k

Trong đó:

- H: Hạn mức chiết khấu của ngân hàng được sử dụng trong quý

- V: Vốn tự có của ngân hàng

- S: Tỷ trọng giữa dư nợ tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn bằng VND so với tổng dư nợ cho vay nền kinh tế bằng VND.

S =

Tổng dư nợ tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn bằng VND

Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế bằng VND

- k: Hệ số chiết khấu và được tính theo công thức:

k =

Tổng hạn mức chiết khấu

Trong đó: Vi là vốn tự có của ngân hàng thứ i và Si là tỷ trọng giữa dư nợ tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn bằng VND so với tổng dư nợ cho vay nền kinh tế bằng VND của ngân hàng thứ i.

Điều 3. Chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, các ngân hàng gửi hồ sơ đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng) để làm cơ sở xác định và thông báo hạn mức chiết khấu cho các ngân hàng trong quý. Hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu, trong đó báo cáo rõ số liệu vốn tự có, tổng dư nợ (phân loại theo VND và ngoại tệ), dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn bằng VND đến hết tháng cuối quý trước;

- Bảng cân đối tài khoản kế toán của tháng cuối quý trước;

- Báo cáo tổng hợp cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo (mẫu Biểu B01 ban hành kèm theo Quyết định số 1747/2005/QĐ-NHNN ngày 1/12/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước);

- Bảng kê giấy tờ có giá đủ điều kiện chiết khấu mà ngân hàng đang nắm giữ (kể cả những giấy tờ có giá đang được Ngân hàng Nhà nước chiết khấu có kỳ hạn).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là cơ sở phân bổ hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá cho các ngân hàng từ quý III năm 2008.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ TD (3).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/06/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1365/QĐ-NHNN năm 2008 về phân bổ hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 1365/QĐ-NHNN Ngày ban hành 18/06/2008
Ngày có hiệu lực 18/06/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1365/QĐ-NHNN năm 2008 về phân bổ hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close