BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1376/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC 2 - THÔNG TƯ SỐ 23/2009/TT-BTTTT NGÀY 20/7/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH GIAI ĐOẠN 2009-2010

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;
Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Phụ lục 2 “Danh sách phân chia khu vực các huyện, xã” ban hành kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 (như Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm hiệu lực của Thông tư 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Viễn thông; Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông; Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các P.Thủ tướng CP (để b/c);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ BTTTT;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các đơn vị thuộc Bộ TTTT: Vụ PC, Thanh tra Bộ, Cục QL chất lượng CNTT và TT, Trung tâm Thông tin; Báo BĐVN;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTĐT Công báo;
- Lưu: VT, KHTC .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 


 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/10/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1376/QĐ-BTTTT năm 2009 đính chính Phụ lục 2 - Thông tư 23/2009/TT-BTTTT về định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1376/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 30/09/2009
Ngày có hiệu lực 01/10/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1376/QĐ-BTTTT năm 2009 đính chính Phụ lục 2 - Thông tư 23/2009/TT-BTTTT về định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close