ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1388/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 136/TTr-CAT-PV01 ngày 23/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- NC (P36);
- Lưu: VT. Tr 86/8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành theo Quyết định số: 1388/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố Cà Mau trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Đảm bảo thống nhất, không chồng chéo, theo nguyên tắc Công an tỉnh chủ trì quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức, thực hiện thống nhất theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

3. Đảm bảo chủ động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan.

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú theo quy định của pháp luật.

5. Nhận thông tin, tài liệu trao đổi và nội dung phối hợp phải tuân theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thông qua các buổi họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

4. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành do Công an tỉnh chủ trì.

5. Thông qua quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành theo quy định của UBND tỉnh.

6. Các hình thức khác.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, trong việc tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau trao đổi với Công an tỉnh trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Phối hợp trong tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Trao đổi, thông báo cho Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các ngành có liên quan về các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; các mẫu giấy tờ, mẫu con dấu do Bộ Công an, Công an tỉnh cấp cho người nước ngoài.

b) Cung cấp cho Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các ngành có liên quan các mẫu giấy tờ có giá trị quốc tế do Bộ Công an ban hành.

c) Quyết định chấp thuận hay không chấp thuận việc người nước ngoài hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, có văn bản gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan đến việc hoạt động cư trú của người nước ngoài đó để trả lời về quyết định trên.

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức công tác tập huấn các văn bản pháp luật quy định về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; về nghiệp vụ công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tiếp nhận các mẫu giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài và trao đổi với Công an tỉnh để có ý kiến về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho người được cấp giấy tờ trên cư trú trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo danh sách lao động người nước ngoài đến Công an tỉnh sau khi cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo danh sách người nước ngoài đang làm việc, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau định kỳ 01 lần/tháng đến Công an tỉnh (qua Phòng An ninh đối ngoại). Trường hợp cần thiết trao đổi bằng văn bản để Công an tỉnh có ý kiến về người nước ngoài làm việc, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.

6. Sở Y tế có trách nhiệm thông báo định kỳ 01 lần/tháng cho Công an tỉnh (qua Phòng An ninh đối ngoại) về việc người nước ngoài đến làm việc, hành nghề y tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Trường hợp cần thiết trao đổi bằng văn bản để Công an tỉnh có ý kiến về người nước ngoài làm việc, hành nghề y tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

7. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận văn bản của cơ quan cấp trên về việc chưa cho nhập cảnh, giải tỏa chưa cho nhập cảnh, buộc xuất cảnh đối với người nước ngoài quy định tại Điều 22 và Điểm b Khoản 2 Điều 30 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và thông báo cho Công an tỉnh để phối hợp trong công tác quản lý.

Điều 7. Phối hợp trong công tác kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

1. Công an tỉnh có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

a) Mẫu dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh, chứng nhận tạm trú.

b) Danh sách người nước ngoài thuộc diện chưa cho xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh.

c) Danh sách người nước ngoài vào khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh.

d) Danh sách hộ chiếu, hoặc giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài bị mất, bị hủy giá trị sử dụng.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin cho Công an tỉnh về tình hình người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài; người nước ngoài vi phạm pháp luật hoặc có nghi vấn phức tạp về an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển do Bộ đội Biên phòng quản lý.

Điều 8. Phối hợp trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp với Công an tỉnh trong việc trao đổi thông tin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy phép lao động; giấy phép hành nghề; giấy kết hôn; chỉ đạo cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú của người nước ngoài theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh; trong thời hạn 12 giờ kể từ khi phát hiện người nước ngoài tử nạn, tử vong phải báo cáo về Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ để thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao mà người đó là công dân.

2. UBND các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện quản lý cư trú của người nước ngoài ở địa phương.

Điều 9. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

1. Thanh tra tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tiến hành thanh tra việc thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

2. Công an tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý lao động là người nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức tại địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau thống nhất kế hoạch kiểm tra các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

4. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Điều 10. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

1. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ kịp thời thông báo đến các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau về phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý.

2. Đối với các vụ việc vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài thuộc khu vực biên giới biển do Bộ đội Biên phòng quản lý, phát hiện thì xử lý theo thẩm quyền, nếu có tình tiết phức tạp thì trao đổi với Công an tỉnh để phối hợp xử lý.

3. Đối với trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú nhưng thuộc diện ưu đãi miễn trừ thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Điều 11. Phối hợp hướng dẫn sử dụng các mẫu giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

1. Công an tỉnh có trách nhiệm cung cấp bản mẫu giấy tờ về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, mẫu dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh, chứng nhận tạm trú do Bộ Công an ban hành cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn người nước ngoài sử dụng các loại mẫu giấy tờ liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú do Bộ Công an ban hành.

Điều 12. Phối hợp trong công tác thống kê nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

1. Công an tỉnh thực hiện thống kê nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và gửi số liệu về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thống kê số liệu người nước ngoài vi phạm pháp luật, buộc xuất cảnh do Bộ đội Biên phòng xử lý ở khu vực biên giới biển thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau; định kỳ 03 tháng thông báo đến Công an tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo cơ quan chức năng thống kê số liệu người nước ngoài làm việc với các tổ chức, đơn vị trực thuộc; định kỳ 03 tháng báo về Công an tỉnh (qua Phòng An ninh đối ngoại).

Điều 13. Phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Công an tỉnh (Phòng An ninh đối ngoại) phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Kinh phí thực hiện quản lý nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh dự toán kinh phí đảm bảo các hoạt động trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan khác có liên quan chủ động trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này. Hằng năm, tổ chức sơ kết, nhận xét, đánh giá kết quả công tác phối hợp và tình hình người nước ngoài trên địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (qua Công an tỉnh) để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 31/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu 1388/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Cà Mau Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Mục lục

Mục lục

Close