ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1389/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ISO NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 368/TTr-SKHCN ngày 08 tháng 3 năm 2019 về xây dựng Kế hoạch triển khai ISO năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai ISO năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường, xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- TTUB: CT, các PCT;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- VPUB: PVP/KT;
- Phòng KT, VX, TH;
- Lưu: VT, (KT/Linh)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ISO NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Căn cứ Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2019;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai ISO năm 2019 như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. 95% thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố của các Cơ quan hành chính nhà nước (các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện) được công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

2. 90% thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố của ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn được công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

3. 70% các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc danh sách các cơ quan thực hiện đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. Thực hiện ISO điện tử cho 80% thủ tục hành chính đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

II. NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ 1: Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn, học tập kinh nghiệm về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 vào hoạt động của các Cơ quan hành chính nhà nước

a) Về thông tin, tuyên truyền:

- Đăng tải 24 nội dung thông tin tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố trên website của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Tổ chức 08 lớp phổ biến Mô hình khung HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận -huyện và phường, xã, thị trấn theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Xây dựng 03 tài liệu hướng dẫn chuyển đổi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, phổ biến Mô hình khung HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và phường, xã, thị trấn căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019.

b) Về đào tạo, hướng dẫn:

- Xây dựng 01 cẩm nang về hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Mô hình khung ISO 9001:2015, nhằm tổng hợp, đúc kết kinh nghiệm, tập trung phân tích các tình huống, các giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn trong thực tiễn, phù hợp với thực tế áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Thực hiện tổ chức tối thiểu 07 lớp đào tạo về ISO 9001 cơ bản, 07 lớp đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019.

c) Học tập kinh nghiệm:

- Tham gia học tập kinh nghiệm tại các hội nghị, hội thảo về triển khai thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019.

2. Nhiệm vụ 2: Kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

Thành lập đoàn kiểm tra có sự tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức chứng nhận tại 30 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng HTQLCL. Các cơ quan hành chính nhà nước còn lại sẽ kiểm tra theo chế độ báo cáo.

(Đính kèm Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019).

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức chứng nhận (nếu cần).

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019.

3. Nhiệm vụ 3: Tiếp tục hỗ trợ triển khai áp dụng mô hình chuẩn hóa HTQLCL tại 15 phường và Ủy ban nhân dân quận 10. Mở rộng mô hình cho 01 quận/huyện. Đông thời chuẩn hóa quy trình xử lý thủ tục hành chính ở quận/huyện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019.

4. Nhiệm vụ 4: Thực hiện ISO điện tử

Hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019.

5. Nhiệm vụ 5: Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng kinh phí cho các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

Hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố lập dự toán kinh phí cho hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính) để trình cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí (xem Phụ lục - Danh sách các cơ quan hành chính nhà nước bắt buộc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019).

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2019.

6. Nhiệm vụ 6: Hướng dẫn chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chuyển đổi HTQLCL từ phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo theo đúng tiến độ (hạn chót hoàn tất việc chuyển đổi là trước ngày 30 tháng 6 năm 2021).

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đã bố trí dự toán trong năm tại các cơ quan, đơn vị đế thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện kế hoạch này theo chức trách, phạm vi của mình.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện kế hoạch này theo chức trách, phạm vi của mình.

- Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ (trước ngày 10 tháng 5 và ngày 10 tháng 11 hàng năm) gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp theo Nhiệm vụ 4 của kế hoạch này.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện, đồng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Sở Thông tin và Truyền thông khi có Công văn đề nghị báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ và định kỳ trước ngày 05 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC BẮT BUỘC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên đơn vị

I

Các cơ quan thực hiện đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm

1

Ủy ban nhân dân quận 1

2

Ủy ban nhân dân quận 2

3

Ủy ban nhân dân quận 3

4

Ủy ban nhân dân quận 4

5

Ủy ban nhân dân quận 5

6

Ủy ban nhân dân quận 6

7

Ủy ban nhân dân quận 7

8

Ủy ban nhân dân quận 8

9

Ủy ban nhân dân quận 9

10

Ủy ban nhân dân quận 10

11

Ủy ban nhân dân quận 11

12

Ủy ban nhân dân quận 12

13

Ủy ban nhân dân quận Gò vấp

14

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

15

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

16

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

17

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

18

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

19

Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

20

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

21

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

22

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

23

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

24

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

25

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

26

Sở Nội vụ

27

Sở Giáo dục và Đào tạo

28

Sở Văn hóa và Thể thao

29

Sở Du lịch

30

Sở Tư pháp

31

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

32

Sở Y tế

33

Sở Kế hoạch và Đầu tư

34

Sở Xây dựng

35

Sở Tài nguyên và Môi trường

36

Sở Tài chính

37

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

38

Sở Khoa học và Công nghệ

39

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

40

Sở Giao thông Vận tải

41

Sở Công Thương

42

Sở Thông tin và Truyền thông

43

Thanh tra thành phố

44

Ban Dân tộc

45

Ban Quản lý An toàn Thực phẩm

46

Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp

47

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

II

Các cơ quan còn lại

48

Sở Ngoại vụ

49

Ban Quản lý Khu Nam

50

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

51

Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ

52

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

53

Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

54

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

55

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

56

Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

57

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

58

Chi cục Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

59

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

60

Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

61

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ

62

Công an thành phố

63

Cục Thống kê

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 09/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1389/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu 1389/QĐ-UBND Ngày ban hành 09/04/2019
Ngày có hiệu lực 09/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hồ Chí Minh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1389/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Mục lục

Mục lục

Close