Văn bản "Quyết định 14/2000/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 25/04.2000 và được thay thế bởi Quyết định 38/2000/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực từ 25/04/2000

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 14/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY SX&XNKLS ĐÀ NẴNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 76 NN-TCCB/QĐ ngày 23/01/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sáp nhập một số đơn vị thành Công ty sản xuất và xuất nhập khảu lâm sản Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 59 TCT/TCLĐ/CV ngày 13/01/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty lâm nghiệp việt Nam:

- Kinh doanh thuỷ hải sản; rượu bia, nước giải khát

- Kinh doanh xăng, dầu, mỡ

Điều 2.- Giám đốc Công ty sản xuất và xuất nhập khảu lâm sản Đà Nẵng có trách nhiệm tiến hành đăng ký lại hoạt động sản xuất kinh doanh bổ sung theo quy định hiện hành.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và Giám đốc Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu: VP + TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thiện Luân

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 25/04/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 14/2000/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 14/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 22/02/2000
Ngày có hiệu lực 08/03/2000 Ngày hết hiệu lực 25/04/2000
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 14/2000/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close